Wie mij ziet, ziet den Vader - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wie mij ziet, ziet den Vader

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Zolang ben ik bij ulieden, en gij kent mij niet, Filippus? Wie mij ziet, ziet den Vader; hoe zegt gij dan: Toon ons den Vader?

Wederom hierbij hetzelfde argument als genoemd op de voorgaande pagina, namelijk wat is de context?

Laten we beginnen met het lezen vanaf vers 2:
Johannes 14:2 In mijns Vaders huis zijn vele woningen. Indien het niet zo was, dan zou ik het u zeggen; ik ga heen, om U PLAATS TE BEREIDEN.
Johannes 14:3 En als ik heengegaan ben, en u plaats bereid heb, zal ik wederkomen en u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben.
Johannes 14:4 En waar ik heenga weet gij, en den WEG WEET GIJ OOK.
Johannes 14:5 Thomas zeide tot hem: Heer, wij WETEN NIET waar gij HEENGAAT, en hoe kunnen wij den WEG weten?
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik BEN de WEG, en de waarheid, en het leven; NIEMAND KOMT TOT DEN VADER DAN DOOR MIJ.
Johannes 14:7 Ware het, dat gijlieden mij kendet, zo kendet gij ook mijnen Vader; en van nu af kent gij hem en hebt hem gezien.
Johannes 14:8 Filippus zeide tot hem: Heer, toon ons den Vader, en wij zijn voldaan.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Zolang ben ik bij ulieden, en gij kent mij niet, Filippus? Wie mij ziet, ziet den Vader; hoe zegt gij dan: Toon ons den Vader?

Dus in het kort samengevat. Jezus vzmh gaat de plek voorbereiden in de Hemel voor zijn oprechte en echte volgelingen waarna hij tijdens zijn wederkomst zijn echte volgelingen mee zal nemen daar naartoe. Hij zegt vervolgens dat zijn ware volgelingen de WEG kennen waar hij naar toe zal gaan. Over welke weg heeft hij het en waar leidt deze weg naartoe? Het antwoord ligt in vers Johannes 14:2, namelijk (de weg naar) het huis van den Vader.

Hierop zegt Thomas, wij weten NIET waar je naar toegaat en kennen dus ook de WEG niet. Waarop Jezus zegt: ‘Ik BEN de WEG, en de waarheid, en het leven;  NIEMAND KOMT TOT DEN VADER DAN DOOR MIJ’. De verzen gaan verder:

Johannes 14:7 Ware het, dat gijlieden MIJ KENDET, ZO KENDET gij ook MIJNEN Vader; en van nu af kent gij hem en hebt hem gezien.
Johannes 14:8  Filippus zeide tot hem: Heer, TOON ons den Vader, en wij zijn voldaan.
Johannes 14:9  Jezus zeide tot hem: Zolang ben ik bij ulieden, en gij KENT MIJ niet, Filippus? Wie mij ziet, ziet den Vader; hoe zegt gij dan: Toon ons den Vader?

Als je Jezus kent en zijn weg bewandelt die hij heeft laten zien, zal je paradijs bereiken. En zijn weg is de weg die God hem heeft gewezen, dus niemand komt tot God dan door Jezus. Hij is dus nu de gids op aarde voor zijn mensen. Dus als je Jezus kent dan ken je God ook, omdat God zijn boodschap en de weg duidelijk heeft gemaakt aan Jezus vzmh. Jezus vzmh laat zijn volgelingen deze weg zien. Hij getuigt dus van God via zijn werken die hij doet in opdracht van God (ZIE OOK JOHANNES 17:6-8).

De conclusie is dus:  Wie mij ziet, ziet den Vader.

Ik BEN de WEG, en de waarheid, en het leven; NIEMAND KOMT TOT DEN VADER DAN DOOR MIJ. De volgende vers bevestigt dit ook:

Johannes 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde, en voleindigd het werk, dat Gij mij gegeven hebt om te doen.

Ook voor de Christenen die in de 3 eenheid geloven geldt het voorgaande argument, zoals besproken bij Johannes 10:30 (De Vader is niet de Zoon, en de Zoon is niet de Vader).

CONCLUSIE
De uitspraak: 'Wie mij ziet, ziet den Vader' dient niet letterlijk gelezen te worden, maar figuurlijk. Jezus vzmh is een vertegenwoordiger van de Vader (ofwel een profeet) en de boodschap en handelingen welke Jezus vzmh verrichtte zijn naar inspiratie van de Vader. Wie naar Jezus vzmh kijkt en ziet wat hij zegt en hoe hij handelt weet hoe God wil dat iemand moet zijn en moet handelen.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud