Een profeet gelijk gij zijt - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Een profeet gelijk gij zijt

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

De komst van de Profeet Mohammed vzmh wordt voorspeld in het Oude Testament, zoals in Koran 7:157 wordt vermeld:

Koran 7:157 (Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Taurat (Thora) en in de Indjil (Evangeliën), beschreven vinden. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen.
Laten we de relevante verzen uit het Oude Testament erbij halen en het bewijs ervan leveren met een zorgvuldige onderbouwing.
Deuteronomium 18:18 Ik zal hun een profeet, gelijk gij zijt, verwekken uit hunne broeders, en Ik zal mijne woorden in zijnen mond geven, die zal tot hen spreken al wat Ik hem gebieden zal.Deuteronomium 18:19 En wie naar mijne woorden niet horen zal, die hij in mijnen naam zal spreken, van dien zal Ik het eisen.Deuteronomium 18:20 Doch als een profeet zich vermeet te spreken in mijnen naam, hetgeen Ik hem niet geboden heb te spreken, of spreken zal in den naam van andere goden, die profeet zal sterven.
We zien hier in de Bijbel een voorspelling, welke aan profeet Mozes vzmh werd gedaan. De kernwoorden die hier van belang zijn, zijn: 'Een Profeet' en 'hunne broeders'. Hier wordt dus een profeet aangekondigd uit de broeders van de kinderen van Israël. Op basis van bovenstaande verzen weten we dat de Joden wachtten op een profeet, zoals deze is voorspeld in dit vers. Laten we analyseren wie deze profeet is.

De Christenen beweren dat deze profeet Jezus vzmh was. In de tijd van Jezus vzmh waren de Joden nog steeds aan het wachten op de beloofde profeet. Het bewijs hiervoor is te vinden in onderstaande verzen:
Johannes 1:19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden Priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij.
Johannes 1:20 En hij bekende, en loochende het niet, en bekende: Ik ben de Christus niet.
Johannes 1:21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elía? Hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de Profeet? En hij antwoordde: Neen.

De Joden waren dus aan het wachten op drie profeten:
1. de Messias;
2. Elia;
3. en de profeet uit Deuteronomium 18:18.
Voordat de Messias zou komen, moest Elia komen. Volgens christenen is Jezus vzmh de Messias. In de Bijbel lezen we dat Johannes de Doper (de profeet Yah'ya vzmh) de profeet Elia is: Mattheus 17:10-13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.
Hier lezen we dat Jezus vzmh zegt, dat Johannes vzmh de Elia is. Toen gingen de discipelen naar Johannes vzmh om te vragen of dat klopte, of hij de Elia is. In Johannes 1:20 lezen we wat Johannes vzmh over zichzelf zegt: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Wie zegt nu de waarheid? Ze zijn beide profeten van God. Jezus vzmh zegt dat Johannes vzmh de Elia is, en Johannes vzmh zegt zelf dat hij het niet is. Dus één van hen spreekt niet de waarheid!

Dit is een van de tegenstrijdigheden die in de Bijbel voorkomt. Dat is een ander punt. Hier zien we dat Johannes vzmh zegt, dat hij de Christus niet is. Dat klopt, want Jezus vzmh is de Christus. Maar nu komt dus het vreemde. Volgens Jezus vzmh was Johannes vzmh de Elia. Maar volgens Johannes vzmh is hij het niet. Dat maakt Jezus vzmh een leugenaar (volgens de Bijbel). Wat belangrijk is, is dat Johannes de Doper vzmh niet de Elia is. Dan stellen ze hem een derde vraag: Zijt gij de profeet? En Johannes u zegt: 'Neen'

Ze stelden hem dus drie vragen en daar gaat het hier om:
(1) Zijt gij Christus? Hij zegt nee, ik ben het niet.
(2) Zijt gij Elia? Hij zegt nee, ik ben het niet.
(3) Zijt gij de profeet? Hij zegt nee, ik ben het niet.

We zien dus duidelijk dat ze 3 verschillende profeten verwachtten. Waarom is hier specifiek gezegd, vanuit hun broeders? Daarmee wordt dus bedoeld de broeders van het Joodse volk. Wie zijn nou de broeders van het joodse volk? Profeet Abraham had de twee zonen Ismaël en Isaak. Van het zaad Isaak stamt het Joodse volk vandaan. Van het zaad van Ismaël stammen de Arabieren vandaan. De Joden en Arabieren zijn broeders van elkaar. De Joden en Arabieren zijn neven van elkaar en wanneer men de stamboom van de profeet Mohammad vzmh onderzoekt, dan zal men zien dat deze teruggaat tot profeet Ismaël vzmh. En hier heeft Jezus ook de mensen die niet correct hun religie volgden voor gewaarschuwd!! Namelijk in Mattheus 21:43.
Mattheus 21:43 Daarom zeg ik (Jezus) u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een natie dat wel haar vrucht laat dragen.
Ik zal hun een profeet gelijk gij zijt verwekken..
Deuteronomium 18:18 Ik zal hun een profeet, gelijk gij zijt, verwekken uit hunne broeders, en Ik zal mijne woorden in zijnen mond geven, die zal tot hen spreken al wat Ik hem gebieden zal.
Laten we nu kijken naar het deel van de vers: 'Ik zal hun een profeet gelijk gij zijt verwekken..'
De Christenen beweren dat dit Jezus vzmh is en de Moslims beweren dat dit vers over Mohammed vzmh gaat.

De eerste opmerking welke we kunnen maken is dat het overgrote deel van de Christenen beweren dat Jezus vzmh geen profeet is maar de zoon van God, een onderdeel van een 3-eenheid of God zelf. Dus om nu te beweren dat dit vers spreekt over Jezus vzmh is dus naar visie van dezelfde Christenen tegenstrijdig.

PROFEET JEZUS VZMH OF PROFEET MOHAMMED VZMH EEN  PROFEET NET ALS PROFEET MOZES VZMH?


Laten we stap voor stap nagaan of profeet Mozes vzmh net als Jezus vzmh of als Mohammed vzmh was.

I Profeet Mozes vermoorde een Egyptenaar die gewelddadig werd tegen een Hebreeuwse broeder van Mozes.
Exodus 2:11 En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwsen man uit zijn broederen sloeg.

We zien dat Mozes vzmh het terecht vond om te strijden tegen onrecht op basis van zelfverdediging. Jezus vzmh streed niet tegen zijn vervolgers in enig opzicht. Hij zelf werd verbannen naar het kruis door zijn tegenstanders. Daarentegen heeft profeet Mohammed vele veldslagen achter de rug gehad op basis van zelfverdediging en tegen onderdrukking.

II Het volk van Mozes vzmh waren afgodendienaren op het moment dat hij de boodschapper van God was/werd. Het volk van Jezus vzmh waar hij voor kwam, waren geen afgodendienaren. Het volk van Mohammed vzmh waren evenals het volk van Mozes vzmh ook afgodendienaren.

III Mozes vzmh versloeg zijn vijanden en overwon hen tijdens zijn leven en Jezus daarentegen was niet succesvol hierin tijdens zijn aanwezigheid. Profeet Mohammed vzmh overwon zijn vijanden tijdens zijn leven, net zoals profeet Mozes vzmh succesvol was hierin.

IV Profeet Mozes vzmh werd niet verraden door zijn volgelingen, Jezus vzmh werd verraden door een van zijn volgelingen. Profeet Mohammed vzmh werd niet verraden door zijn volgelingen.

V Mozes vzmh werd geboren vanuit een gezin met een vader en moeder. Hij trouwde een kreeg kinderen. Jezus vzmh werd geboren enkel vanuit zijn moeder zonder mannelijke interventie en hij trouwde niet en liet ook geen kinderen achter. Profeet Mohammed vzmh trouwde wel en kreeg ook kinderen.

VI Mozes vzmh bevrijdde zijn volk van de onderdrukking van de Farao en migreerde van Egypte naar een ander land. Jezus vzmh heeft zijn volk niet kunnen bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen. Verder emigreerde hij niet naar een ander land. Mohammed vzmh heeft zijn volk bevrijd van de onderdrukkers in zijn tijd en migreerde van Mekka naar Medina tijdens zijn leven.

VII Mozes vzmh gaf opdracht aan zijn volgelingen om Palestina te heroveren. Jezus vzmh gaf geen bevel aan zijn volgelingen om te strijden. Mohammed vzmh en zijn volgelingen hebben vele oorlogen achter de rug gehad.

VIII Mozes vzmh ontvingen een nieuwe wet van God. Jezus vzmh kwam niet met een nieuwe wet, maar hij kwam om de wet te vervullen.

Mattheus 5:17 Gij moet niet menen, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Mattheus 5:18 Want voorwaar ik zeg u: Totdat hemel en aarde voorbijgaan, zal niet de kleinste letter noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal geschied zijn. Profeet Mohammed vzmh kwam echter wel met een nieuwe wet, namelijk de Koran.

VIIII Mozes vzmh leefde vrij lang en stierf een natuurlijke dood. Jezus vzmh stierf (volgens de Christen) op vroege leeftijd aan het kruis. Profeet Mohammed leefde ook een geruime tijd en stierf ook een natuurlijke dood.

We zien dus dat Profeet Mohammed vzmh de voorspelling van de gelijkenis vervult en niet profeet Jezus vzmh.

Deuteronomium 18:18 … Ik zal mijne woorden in zijnen mond geven, die zal tot hen spreken al wat Ik hem gebieden zal.
Als we naar de betekenis van de bovenstaande zinsnede kijken dienen we te kijken op wie dit van toepassing is. Laten we kijken naar de betekenis/synoniemen van het woord GEBIEDEN.
Woord: gebieden (werkwoord)
Synoniem van gebieden: bevelen
Synoniem van gebieden: commanderen
Synoniem van gebieden: decreteren
Synoniem van gebieden: dicteren
Synoniem van gebieden: eisen
Synoniem van gebieden: gelasten
Synoniem van gebieden: heersen
Synoniem van gebieden: opdragen
Synoniem van gebieden: verordenen
Synoniem van gebieden: verordonneren
Synoniem van gebieden: voorschrijven

Als we nu zien dat het woordje gebieden ook de betekenis dicteren heeft, kunnen we kijken wat hiervan de betekenis is:
Dicteren: gedicteerd, voorzeggen; ingeven; voorschrijven voorschrijven (ww): bepalen, bevelen, commanderen, decreteren, dicteren, gebieden, verordenen
voorzeggen (ww): dicteren, inblazen, ingeven, souffleren
opgeven (ww): dicteren, meegeven, opdragen
Nu dat de betekenis van het woordje 'gebieden' is verhelderd, kunnen we kijken of dit van toepassing op de boodschap, zoals deze is overgebracht door Jezus vzmh of zoals deze is overgebracht door profeet Mohammed vzmh. Was de boodschap die Jezus vzmh overbracht een direct dictaat van God de Almachtige, zoals het bovenstaande vers weergeeft?
In de Bijbel kunnen we niet zien dat Jezus vzmh bijvoorbeeld zegt:
Zeg dit tegen de mensen en zeg dat tegen de mensen. Hij werd niet gedicteerd door ‘iemand anders’ / door God.
Het is in de Bijbel niet duidelijk te zien wat de daadwerkelijke woorden van Jezus vzmh zijn. Men heeft toen bedacht een 'RED LETTER BIBLE' te produceren. De woorden die in het rood gedrukt zijn zouden de woorden van Jezus vzmh moeten representeren.

Matthew 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
Mattheüs 3:15 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: Laat het nu zo zijn; want dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe.
Matthew 4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
Mattheüs 4:7 Doch Jezus zeide tot hem: Wederom staat er geschreven: "Gij zult God, uwen Heer, niet verzoeken".
Matthew 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
Mattheüs 4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg van mij, satan! want er staat geschreven: "Gij zult God, uwen Heer, aanbidden en Hem alleen dienen".
Matthew 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
Mattheüs 4:17 Van dien tijd af begon Jezus te prediken, en te zeggen: Doet boete, daar het hemelrijk nabij is gekomen.
Etc.
We zien dat er voornamelijk in de derde vorm wordt gesproken. Als we nu de Koran erbij nemen zien we juist de vorm van dictaat veelvuldig voorkomen:
De Koran zegt over zichzelf dat het een vermaning is voor de mensheid:

Koran 74:31 …… Dit is niets dan een vermaning voor de mensheid.
Koran 3:138 Dit is een duidelijke verklaring voor de mensen een leiding en vermaning voor de godvrezenden
Koran 6:90 Dezen zijn het die Allah juist heeft geleid volgt daarom hun leiding Zeg Ik vraag u er geen beloning voor. Dit is niets dan een vermaning aan alle volkeren.
En nog vele andere verzen.
De Koran maakt ook nog een andere belangrijke statement over de profeet Mohammed vzmh en God:
Koran 53:3 Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
Koran 53:4 Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.
Koran 53:5 Hij, die grote macht heeft, onderwees hem.

We zien dat er wordt gezegd de profeet Mohammed vzmh dat hij niet uit eigen begeerte spreekt. Hij bedenkt hetgeen wat geopenbaard wordt niet zelf. De Bijbelse vers zegt dat het een dictaat is. Als iemand een ander iets opdraagt om te zeggen, dan zal de bewoording luiden: 'ZEG' dit of zeg dat. De zinnen zullen meestal beginnen met het woordje: 'ZEG'.
We zullen een aantal Koran verzen erbij nemen om aan te tonen dat dit inderdaad de zaak is:

Koran 2:91 En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Gelooft in hetgeen Allah heeft geopenbaard," zeggen zij: "Wij geloven slechts in hetgeen ons is geopenbaard," maar zij verwerpen hetgeen daarna is geopenbaard, hoewel het de Waarheid is, vervullende wat zij reeds bezaten. Zeg hun "Waarom hebt gij dan de vroegere profeten van Allah gedood, als gij inderdaad gelovigen waart?"
Koran 2:93 En toen Wij een verbond met U sloten en de berg (Sinaï) hoog boven u verhieven, zeggende: "Houdt stevig vast, hetgeen Wij u gegeven hebben en luistert," zeiden zij: "Wij horen, maar wij gehoorzamen niet"; hun hart was vervuld van het kalf, wegens hun ongeloof. Zeg: "Slecht is hetgeen uw geloof u oplegt, zo gij al enig geloof bezit".
Koran 2:94 Zeg: "Indien het tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor u is, met uitsluiting van andere mensen, wenst dan eer de dood, als gij te goeder trouw zijt".
Koran 2:97 Zeg: "Al wie een vijand van Gabriël is" - want waarlijk, hij openbaarde het op Allah's bevel aan uw hart, vervullende datgene, wat voordien kwam, een leidraad zijnde en een blijde mare voor de gelovlgen. -
Koran 6:19 Zeg: welk ding is het meest gewichtig in getuigenis? Zeg: Allâh is getuige tussen u en mij. En deze Koran is aan mij geopenbaard, opdat ik u en wie het bereikt moge waarschuwen.”

Koran 72:1-2 Zeg: mij is geopenbaard dat een partij van de djinn luisterde en zeiden: Waarlijk, wij hebben een wonderbaarlijke Koran gehoord. Leidende naar het rechte pad – daarom geloven wij erin. En wij zullen niemand naast onze Heer stellen.”

Koran 17:88 Zeg: indien de mensen en de djinn zich zouden verenigen om de gelijke van deze Koran te brengen, dan zouden zij de gelijke hiervan niet kunnen brengen, ook al waren sommige van hen de helpers van anderen.”
In totaal zijn 332 verzen die het woordje ‘zeg’ gebruikt in de gebiedende wijs. Dit is een duidelijke vervulling van de voorspelling zoals geformuleerd in Deuteronomium 18:18.

De gelijkenissen tussen de voorspellende verzen van Deuteronomium 18:18 / 18:20 en de verzen uit de Koran
GELIJKENIS I
Deuteronomium 18:18 Ik zal hun een profeet, gelijk gij zijt, verwekken uit hunne broeders, en Ik zal mijne woorden in zijnen mond geven, die zal tot hen spreken al wat Ik hem gebieden zal.

Koran 53:3-4 "En hij spreekt niet uit eigen begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is."

GELIJKENIS II
Deuteronomium 18:20 Doch als een profeet zich vermeet te spreken in mijnen naam, hetgeen Ik hem niet geboden heb te spreken, of spreken zal in den naam van andere goden, die profeet zal sterven.
Koran 69:40 Dit is voorzeker de boodschap die een eerwaardige boodschapper heeft gebracht.
Koran 69:41 Het is geen woord van een dichter; nietig is hetgeen gij gelooft.
Koran 69:42 Noch is het de uiting van een waarzegger; gering is de lering, die gij er uit trekt.
Koran 69:43 Het is een Openbaring van de Heer der werelden.
Koran 69:44 En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht,
Koran 69:45 Dan zouden Wij hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen.
Koran 69:46 En daarna zijn levensader hebben afgesneden,
Koran 69:47 En geen uwer zou ons van hem hebben kunnen tegenhouden.

EEN DUBBELE BELONING
Voor de mensen van het boek (de joden en christenen) geldt er een dubbele beloning indien zij bekeren tot de Islam.

Abu Burda's vader heeft de Profeet vzmh horen zeggen, 'Drie soorten mensen zullen een dubbele beloning krijgen. (1). Iemand onder de mensen van het boek die in zijn eigen Profeet (i.e. Mozes of Jezus) geloofde en dan in Profeet Mohammad geloofde. (2). Een slaaf die zijn baas en Allah gehoorzaamt. (3). Een baas van een slavin, die haar goede manieren leert en haar op de beste manier (Islam) leert en haar vrijlaat en met haar trouwt'. (Sahih Bukhari, Boek 3, Hadith 97).

CONCLUSIE
We hebben duidelijk aangetoond dat profeet Mohammed vzmh wordt aangekondigd in het Oude Testament Deuteronomium 18:18-20, zoals ook de Koran duidelijk vermeldt:
Koran 7:157 (Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Taurat (Thora) en in de Indjil (Evangeliën), beschreven vinden. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud