Bevestigt de Koran de huidige Bijbel? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Bevestigt de Koran de huidige Bijbel?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
WAT IS DE POSITIE VAN DE KORAN TEN OPZICHTE VAN DE DE BIJBEL?
Als we de Koran lezen zijn we dat Allah SWT veelvuldig spreekt tegen en over de mensen van het boek. Met de mensen van het boek worden de Joden en de Christenen genoemd. De Koran spreekt veelvuldig over de Bijbel en de mensen van het boek (de Joden en Christenen) en wel over verschillende onderwerpen. Als we gaan kijken naar de leerstellingen van de Koran over de voorgaande geopenbaarde geschriften zien we het volgende staan:

Koran 4:136 O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en in wat Hij aan Zijn Boodschapper openbaarde en in het Schrift die Hij vroeger openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald.

Koran 2:136 Zeg (O Mohammed): "Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibrâhîm (Abraham) en Isma’îl (Ismael) en Ishaq (Izaak) en Ya'qoeb (Jakob) en de kinderen van Ya'qoeb en wat er is gegeven aan Môesa (Mozes) en Isa en (Jezus) wat er is gegeven van hun Heer aan de Profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem".

Dit komt overeen met van de profeet Mohammed vzmh heeft overgeleverd als één van de zes geloofspunten binnen de Islam:
1. Geloof in Allah;
2. Geloof in Zijn Engelen;
3. Geloof in Zijn Boeken;
4. Geloof in Zijn Profeten;
5. Geloof in de Dag Des Oordeels;
6. Geloof in lotsbestemming.

We zien hier dat de Moslims wordt opgedragen om te geloven in de eerdere openbaringen die door Allah SWT was gegeven aan de voorgaande profeten. Let wel op dat de Koran hier spreekt over het geloven in de ORIGINELE geopenbaarde geschriften. We zien namelijk dat de Koran namelijk ook spreekt over aanpassingen van de originele boodschap door de mensen van het boek. Dit kunnen mondelinge aanpassingen zijn of zelf bedachte vereringen, maar ook schriftelijke aanpassingen zoals het verwijderen of toevoegen van stukken teksten. Daarnaast kan het gaan over het achterhouden van informatie die hen bekend was, welke men niet wilde delen uit eigenbelang. Laten we een klein aantal relevante verzen erbij halen:

 Koran 57:27 Toen lieten Wij Onze gezanten in hun spoor volgen. Wij lieten 'Isa (Jezus), de zoon van Marjam (Maria) daarna volgen en gaven hem de Indjiel (Evangeliën). En Wij legden mededogen en barmhartigheid in de harten van hen die hem volgden en ook monnikschap dat zij uitgevonden hebben. Wij hadden het hun niet voorgeschreven, maar het kwam voort uit hun streven naar Allah's welbehagen. Echter zij leefden het niet op de juiste manier na. Dus gaven Wij hun uit hun midden die geloofden hun loon, maar velen van hen waren verdorven.

Koran 2:79 Wee dan degenen die het Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah". Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten.

Koran 2:101 En toen er tot hen een boodschapper van Allah was gekomen, bevestigend wat bij hen bevond, wierp een groep van degenen aan wie het Schrift(de Taurat) gegeven was, het boek van Allah achter hun ruggen, alsof zij niet wisten. Zo zijn er nog verschillende verzen die hierover spreken. Als we de Bijbel lezen zien we 3 soorten verslagen naar voren komen:

 1. Het woord van God
2. Het woord van een profeet
3. Het woord van een geschiedschrijver.

Ad 1. Exodus 20:3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
Ad 2. Marcus 2:9 Wat is lichter, tot den verlamde te zeggen: Uwe zonden zijn u vergeven; of: Sta op, neem uw bed op, en wandel.
Ad 3. Marcus 2: 13 En hij ging weder uit langs de zee, en al het volk kwam tot hem, en hij leerde hen.

 Als de Koran spreekt over de Bijbel, spreekt het over datgene daadwerkelijk werd geopenbaard aan profeet Jezus vzmh. Men moet begrijpen dat profeet Jezus vzmh geen boek bij zich had dat de Bijbel werd genoemd. Hij had niet de huidige Evangeliën Johannes, Marcus, Lukas en Mattheus bij zich om te prediken. Nee, als de Koran spreekt over de Indjil, spreekt het over de directe openbaringen die profeet Jezus vzmh kreeg tijdens zijn zending. Vele Christenen proberen met de Koran de authenticiteit van de Bijbel te bevestigen door de Moslims te verwijzen naar Koran 5:47

Koran 5:47 En laat de lieden van de Indjil oordelen met wat Allah daarin geopenbaard heeft. En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn degenen die zware zondaren zijn.
 
In de eerste instantie lijkt het te kloppen wat de Christenen zeggen, echter als we het vers goed bekijken en de context van de Koran kennen weten dat het genuanceerder is dan wordt gepresenteerd. We weten dat we nooit een losse vers op zichzelf kunnen beoordelen zonder daar de volledige context van de kennen. Laten we precies kijken wat dit specifieke vers daadwerkelijk zegt:

Koran 5:47 En laat de lieden van de Indjil oordelen met wat Allah daarin geopenbaard heeft. En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn degenen die zware zondaren zijn.
 
Het belangrijkste gedeelte hier is ‘met wat Allah daarin geopenbaard heeft’. Het vers verwijst dus naar een daadwerkelijke openbaring in de boeken die men in bezit heeft. Zie hier dat de Koran NIET zegt: ……En laat de lieden van de Indjil oordelen met de Indjil/Bijbel/Evangeliën. Nee, de Koran zegt niet dat de mensen van het boek volgens de Evangeliën moet oordelen, maar dat men moet oordelen naar datgene wat Allah SWT daadwerkelijk daarin heeft geopenbaard. De Koran maakt dus hier ook weer duidelijk dat in de Evangeliën delen waarheidsgetrouw zijn en delen die niet daadwerkelijk geopenbaard zijn (vals zijn). We hebben op de website ook al besproken dat de Bijbel zelfs bevestigt dat het niet een volledige openbaring is. Zie de pagina "Is de volledige Bijbel goddelijk geïnspireerd?". Het is aan de Christenen om op onderzoek te gaan naar de waarheid van de daadwerkelijke openbaringen en naar de daadwerkelijke vervalsingen, toevoegingen etc. Een belangrijke criterium /eigenschap welke de Koran geeft, over het wel of niet betrouwbaar zijn van een boek is:

 Koran 4:82 Denken zij dan niet na over de Koran? Als hij van een ander dan Allah [gekomen] was dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden. Een belangrijk criterium van een daadwerkelijke openbaring van God is, is dat het niet tegenstrijdig mag zijn met de inhoud van de daadwerkelijke openbaring. Als er in de Bijbel bijvoorbeeld het volgende staat:
Numeri 23:19 God is GEEN MAN, dat Hij liegen zou, noch eens MENSEN kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?

Dan kan er geen ander vers in de Bijbel staan dat God WEL een man is of een mensenkind. Dit is dan een duidelijke tegenstrijdigheid.

DE KORAN ALS BEWAKER OVER DE BIJBEL
De Koran zegt in vers 5:48 daarom ook dat de Koran ter bescherming van de voorgaande geschriften is nedergedaald.

Koran 5:48 En Wij hebben aan jou het Boek (de Kuran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van het Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot een godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.

Hoe moeten we dit begrijpen? We hebben gezien dat de voorgaande openbaringen zijn veranderd in de loop der tijd. In de oude geschriften kunnen dus zeker wel elementen van waarheid worden gevonden van de oorspronkelijke boodschap. Het moeilijke hierbij is dat je een andere betrouwbare bron heb waarmee je kunt vergelijken. De orginele oude openbaringen zijn niet meer beschikbaar voor ons, dus heeft God ons een andere openbaring gezonden die de voorgaande geschriften bevestigt en de leerstellingen die door corruptie en vervalsing in het leven zijn geroepen, daarbij corrigeert. Dit is ook de reden waarom God zegt dat de Koran een bescherming is van de voorgaande geschriften. De Koran beschermd die originele boodschappen van de voorgaande geschriften door deze kenbaar te maken in de Koran.

 
CONCLUSIE:
 De Koran bevestigt de volledige huidige Bijbel niet. De Koran spreekt over de originele openbaringen die door Allah SWT zijn neergezonden en dat men moet oordelen op basis van de originele openbaringen. Men dient dus te onderzoeken wat de daadwerkelijke openbaringen zijn en wat corrupte en valse openbaringen zijn. De Koran is de meest betrouwbare bron om de waarheid uit de Bijbel te filteren, aangezien deze nog in de originele vorm bewaard en beschikbaar is. Dit vers is dus een indirecte uitnodiging aan de mensen van het boek om na te denken, te onderzoeken en de Islam en Koran te accepteren als enige bron van waarheid.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud