Jezus was bij de Vader eer de wereld er was - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Jezus was bij de Vader eer de wereld er was

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Johannes 17:5 En nu, Vader, verheerlijk mij bij Uzelven met de heerlijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was.

Op basis van dit vers wordt er beweerd dat Jezus vzmh al bestond in het bijzijn van de vader zoals in bovenstaand vers wordt weergegeven. Echter, waarom zou God, Jezus vzmh niet kunnen verheerlijken zonder dat Jezus vzmh letterlijk bij hem aanwezig was?

Heerlijkheid betekent: Eer, reputatie, het prijzen van (iemand). God wist al en had reeds voorbeschikt dat Jezus vzmh op de wereld zou komen om Zijn boodschap te verkondigen. Vandaar dat de HEERLIJKHEID voor Jezus al aanwezig was bij God (zie Johannes 17:24 / zie hieronder). God wist dat hij gezonden zou worden tot de mensheid als boodschapper van God. Hij werd ook al verwacht onder de mensen en had toen ook al HEERLIJKHEID (lees eerbied, respect) onder de mensen die hem verwachtten. Laten we de volgende verzen eens bekijken die de term HEERLIJKHEID verduidelijken:

Johannes 17:24 Vader, ik wil, dat waar ik ben, ook diegenen bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij mijne heerlijkheid zien, die Gij mij gegeven hebt; want Gij hebt mij liefgehad, eer de grond der wereld gelegd was.

Johannes 8:54 Jezus antwoordde: Indien ik mijzelven eer, zo is mijne eer niets; maar mijn Vader is het, die mij eert, van wien gij zegt, dat HIJ uw GOD is,

Elke profeet heeft EER en RESPECT in de ogen van God. God weet precies wie Zijn boodschappers zijn, hoe ze zijn en wat hun taak is. Een gerespecteerde taak, namelijk het woord van God verkondigen. Dit vers geeft dus niet de goddelijkheid van Jezus aan, zoals vele Christenen prediken.

EER DE WERELD ER WAS
De uitspraak ‘EER DE WERELD ER WAS’ geldt ook voor de uitverkorenen apostelen in de Bijbel:

Efeziërs 1:4 gelijk Hij ONS verkoren heeft in hem, EER DE GROND DER WERELD GELEGD WAS, opdat wij heilig en onberispelijk voor Hem zouden zijn in liefde;

Betekent dit nu dat ook de apostelen Goddelijke personen zijn? Nee, dat zal geen Christen beweren en dat kan ook helemaal niet. De uitspraak is namelijk figuurlijk bedoeld en niet letterlijk. Jezus vzmh was een waarachtige profeet die getuigt van God en verkondigde de boodschap van God aan de mens.

CONCLUSIE
We hebben gezien dat de betekenis van Johannes 17:5 geen significante betekenis heeft en zeker niet bevestigt of onderbouwt dat Jezus vzmh God is of een onderdeel van God is.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud