Jezus vzmh in de Islam - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Jezus vzmh in de Islam

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
Op deze pagina gaan we in op de positie van profeet Jezus vzmh in de Koran en Islam. De enige twee geloven die geloven in Jezus vzmh en het een geloofsovertuiging maken om in Jezus vzmh te geloven zijn het Christendom en de Islam. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze twee geloven, maar ook veel verschillen. De leerstelling vanuit het Christendom dat Jezus vzmh God is of de lettelijke Zoon van God is, is één van de grote verschillen tussen deze twee geloven. In de Koran wordt er veelvuldig over profeet Jezus vzmh gesproken en er wordt zelfs gezegd dat Jezus vzmh en alle profeten oprechte MOSLIMS waren. Velen zullen zich afvragen hoe dit mogelijk is, aangezien de Islam zoals wij deze kennen pas veel later is ontstaan na het Christendom. We zullen deze onduidelijkheid als eerste verhelpen door te kijken naar de betekenis van de woorden: Islam en Moslim.
We zullen de volgende onderwerpen bespreken:
Het woord Islam en het woord Moslim per definitie (op basis van de betekenis van het woord)
De woorden Islam en Moslim komen uit dezelfde 3 letterwoord met wortels (S, L en M) in het Arabisch. Islam per definitie betekent: Vrede + Volledige overgave en onderwerping aan de Enige Ware Schepper - God. Een moslim per definitie betekent: Iemand die zich volledig onderwerpt aan de Wil van God.
Laten we nu deze definities toepassen op verzen uit de Bijbel waar Jezus vzmh spreekt en kijken of Jezus vzmh Islam (per definitie) predikte en een Moslim (per definitie) was.

DE BIJBELSE VERZEN
Johannes 6:38 Want ik ben van den hemel gekomen, NIET opdat ik MIJNEN WIL zou doen, maar DEN WIL van degene, die mij gezonden heeft.
Hier lezen we dat Jezus vzmh NIET zijn eigen wil deed, maar de Wil van God (degene die hem gezonden had is God). Hij onderwierp zich dus volledig aan de wil van God. Per definitie was Jezus vzmh hier een Moslim (iemand die zich volledig onderwerpt aan de Wil van God).

Laten we verder kijken:
Mattheus 26:39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan? doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Wederom zegt Jezus vzmh: Niet mijn wil, maar UW wil. Per definitie was Jezus vzmh hier een Moslim (iemand die zich volledig onderwerpt aan de Wil van God).

Johannes 4:34 Jezus zeide tot hen: Mijne spijs is, dat ik doe den wil desgenen die mij gezonden heeft, en zijn werk volbrenge.
We lezen hier dat Jezus vzmh zegt: Om de wil van DESGENEN (degene) te doen die Jezus vzmh heeft gezonden. Dus Jezus vzmh deed niet zijn eigen wil, maar de wil van God. Wederom is Jezus vzmh hier een Moslim per definitie (iemand die zich volledig onderwerpt aan de Wil van God).

Johannes 5:30 Ik kan van mijzelven niets doen. Gelijk ik hoor, zo oordeel ik, en mijn oordeel is recht, want ik zoek niet mijnen wil, maar den wil des Vaders, die mij gezonden heeft.

Jesus vzmh is dus per definitie een Moslim in de Bijbel.

PREDIKTE JEZUS VZMH ISLAM PER DEFINITIE?
Laten we nog eens even de definitie van het woord Islam erbij halen: Islam per definitie betekent: Vrede + Volledige overgave en onderwerping aan de Enige Ware Schepper - God.
Laten we eens kijken naar de Bijbelse verzen:
Marcus 10:18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan de ENIGE God.
Marcus 12:29 En Jezus antwoordde hem: Het voornaamste van alle geboden is dit: "Hoor Israël, de Heer onze God is een éénig Heer.
Lukas 4:8 Doch Jezus antwoordde en zeide tot hem: Ga weg van mij, satan! Er staat geschreven: "Gij zult God, uwen Heer, aanbidden en hem alleen dienen."

Dus per definitie predikte Jesus vzmh ook Islam en was hij een oprechte Moslim zoals de Koran ook vermeldt.
Koran 5:117 Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te zeggen: 'Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.' En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen u mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken.

Koran 3:81 En (gedenkt) toen Allah een overeenkomst aanging met de Profeten (en zei): "Wat ik jullie ook gegeven heb van het Schrift en de Wijsheid; en er komt daarna een Boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen". (Allah) zei: "Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond"? Zij zeiden: "Wij erkennen het". Hij (Allah) zei: "Getuigt dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen".

Koran 3:84 Zeg: "Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Abraham en Isma'il, Izaak, Jakob en de kinderen van Jakob (al Asbath) en in wat er aan Mozes, 'Isa (Jezus) en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven".

Kortom: Alle profeten (dus ook inclusief Jezus vzmh) waren Moslims per definitie en predikte Islam per definitie.
DE POSITIE VAN JEZUS VZMH IN ISLAM
Als we de Koran erop nalezen zien we duidelijk dat de Koran ontkent dat Jezus vzmh God of een goddelijk onderdeel is van een drie-eenheid. Jezus vzmh was een machtig profeet van Allah SWT, die was versterkt met de Heilige Geest (Engel Gabriel AS). Jezus vzmh wordt Isa genoemd (de Arabische naam) in de Koran wat dichterbij de originele naam van Jezus vzmh staat.

Laten we de verschillende relevante verzen citeren:
Koran 3:45 (Gedenkt) toen de Engelen zeiden: "O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een WOORD van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih, 'isa, zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan.

We zien dat de Koran Jezus vzmh aangekondigd wordt met een Woord van Allah SWT. Wat houdt dit nu precies in? De uitleg kunnen we vinden in de volgende vers:

Koran 3:47 Zij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt"? Hij (Allah) zei: "Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: 'Wees', en het is".

Dus als Allah SWT iets wenst te laten gebeuren of te creëren, zegt HIJ: WEES en HET IS! Dus met het woord van ALLAH SWT laat Allah SWT Maria vzmh zwanger zijn. Als Allah SWT zegt: Wees zwanger, dan ben je zwanger en hoeft er geen man aan te pas te komen voor de bevruchting. Allah SWT is de schepper van de Hemelen en de Aarde en alles daaronder.

Koran 2:116 En zij zeggen: "Allah heeft zich een kind genomen." Geprezen zij Hij! Integendeel, van Hem is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Allen zijn Hem onderdanig,
Koran 2:117 de schepper van de hemelen en de aarde. Wanneer Hij iets beslist dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees!" en het is.

De Christenen hebben hier een hele ander concept van gemaakt en hebben gezegd dat de Heilige Geest Maria vzmh overschaduwde, bedoelende dat er 'goddelijke zaad' van de Heilige Geest afkomstig was. Daarom leggen de Christenen de nadruk op de zinssnede: THE ONLY BEGOTTEN SON - Zijn eniggeboren Zoon Johannes 3:16. Lees ook: Is Jezus vzmh de letterlijke zoon van God?

Dit zou betekenen dat de Heilige Geest op de een of andere manier een 'sexuele daad' met de moeder van Jezus vzmh zou moeten hebben gepleegd, moge Allah SWT ons behoeden! Hoe kan Allah SWT een reine vrouw dwingen tot overspel met een Heilige entiteit? Geprezen zij Hij en verheven is Hij boven al hetgeen men aan Hem toewijst.

In de Koran zien we de stelling van Maria vzmh ook duidelijk naar voren komen welke in tegenstrijd is met wat de Christenen wel proberen te beweren of het nu om een mens gaat of de Heilige Geest:

Koran 19:20 Zij zei: "Hoe zou ik een jongen krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft; en IK BEN GEEN ONKUISE VROUW."

Ik ben GEEN ONKUISE VROUW is het antwoord. Op het moment dat dit het antwoord is van Maria vzmh, kan geen enkel persoon beweren dat de Heilige Geest ongevraagd - buiten de wet om, Maria vzmh heeft 'overschaduwd', zoals de Christenen dat beweren. Dit zou op welk manier dan ook een ongewenste intimiteit zijn!

DE EERSTE WONDER VAN JEZUS VZMH IN DE BIJBEL EN IN DE KORAN
De eerste wonder van Jezus vzmh in de Bijbel en de Koran verschilt van elkaar. Als we kijken naar de eerste wonder van Jezus vzmh in de Bijbel zien we het volgende staan:

Johannes 2:1 En op den derden dag was er ene bruiloft te Kana in Galiléa, en de moeder van Jezus was aldaar;
Johannes 2:2 en Jezus en zijne jongeren waren ook ter bruiloft genodigd.
Johannes 2:3 En toen er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem: Zij hebben geen wijn.
Johannes 2:4 Jezus zeide tot haar: VROUW, wat heb ik met u te doen? Mijne ure is nog niet gekomen
...
Johannes 2:7 Jezus zeide tot hen: Vult de waterkruiken met water. En zij vulden ze tot boven toe.
Johannes 2:9 Toen nu de spijsmeester den wijn had geproefd, die water geweest was, --en hij wist niet vanwaar die was, maar de dienaars, die het water geschept hadden, wisten het--riep de spijsmeester den bruidegom,
...
Johannes 2:11 Dit EERSTE TEKEN deed Jezus te Kana in Galiléa, en openbaarde zijne heerlijkheid; en zijne jongeren geloofden in hem.
 
We lezen hier dat Jezus vzmh met een onrespectable toon zijn moeder aanspreekt als 'vrouw' en haar vermaand. Vervogens zien we dat Jezus vzmh in de eerste instantie de wonder niet wilde verrichten en hij toch uiteindelijk water laat veranderen in wijn, wat zijn eerste wonder is in de Bijbel.

DE EERSTE WONDER VAN JEZUS VZMH IN DE KORAN
Als we lezen wat de eerste wonder van Jezus vzmh was in de Koran zien we het volgende staan:
Koran 3:45 In de wieg en als volwassene zal hij tot de mensen spreken en hij zal een van de rechtschapenen zijn."

Koran 19:27 Toen ging zij naar haar volk, hem ('isa) dragend. Zij zeiden: "O Marjam, u hebt iets vreemds gedaan.
Koran 19:28 O zuster van Haroen, uw vader was geen slechte man en uw moeder was geen onzedelijke vrouw."
Koran 19:29 Daarop wees zij naar hem. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij spreken met een baby, die nog als kind in de wieg ligt?"
Koran 19:30 Hij ('isa) zei : "Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Schrift gegeven en mij tot een Profeet gemaakt.
Koran 19:31 En Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben en Hij heeft mij bevolen de shalat te verrichten en de zakat (te betalen), zolang ik leef.
Koran 19:32 En om goed te zijn voor mijn moeder. En Hij heeft mij niet als een arrogante ongehoorzame gemaakt.
Koran 19:33 Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik tot leven word opgewekt."

We zien hier dat het eerste wonder dat Jezus vzmh heeft verricht in de Koran was, dat hij sprak vanuit de wieg. We zien dat Maria vzmh werd beschuldigd van overspel en om te bewijzen dat zij onschuldig was wees zij naar de baby Jezus vzmh. Door te spreken vanuit de wieg en te bevestigen dat hij een profeet was welke was gezonden door Allah SWT werd de beschuldiging ongedaan gemaakt doordat het een wonderbaarlijke baby was die wonderbaarlijk was gecreëerd.

We zien hier een duidelijk verschil in het moment dat Jezus vzmh een wonder verrichtte en een groot verschil in de aard van de wonder. In de Bijbel werd water in wijn veranderd, terwijl alcohol meer schade veroorzaakt in de wereld dan iets positiefs. Bij de wonder in de Koran zien we prachtige woorden glijden van de lippen van profeet Jezus vzmh als baby bevestigend dat hij vzmh gezonden is door Allah SWT en dat er vrede op hem rust vanaf het moment dat hij geboren werd tot zijn dood.

DE GELIJKENIS VAN JEZUS VZMH MET ADAM VZMH
In de Koran zegt Allah SWT het volgende:
Koran 3:59 Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Jezus is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: 'Wees', en hij was.
 
We hebben gezien dat als Allah SWT iets wil scheppen Hij slechts hoeft te zeggen: “WEES en het IS”. Adam vzmh is gecreëerd uit klei en om alle functies, organen en gewikkelde lichamelijke processen in het lichaam van Adam vzmh te laten ontstaan zei Allah SWT slechts, Wees en hij was compleet gecreëerd. We kunnen niets roepen over een 100% soortgelijke lichaam zoals wij dat nu hebben, aangezien de creatie van paradijs niet hetzelfde is als de creatie op aarde (we weten in ieder geval dat Adam vzmh een stuk groter was dan de huidige mens en Allah SWT weet het beste). Daarna werd de ziel van Adam vzmh ingeblazen en werd hij levend. Het gaat erom dat Allah SWT de methode van schepping hier vergelijkt met Adam vzmh, omdat Adam vzmh een mens was en Jezus vzmh ook een mens was. Adam vzmh was uniek omdat hij uit klei werd geschapen en geen vader of moeder had. Jezus vzmh was uniek omdat hij gecreëerd was zonder vader. Zo kunnen we ook zeggen dat Eva vzmh uniek was, omdat zij werd gecreëerd uit de rib van Adam vzmh.

Koran 7:189 Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één enkele ziel en Hij maakte DAARUIT zijn echtgenote, opdat hij bij haar rust zou vinden. En nadat hij bij haar gelegen had, droeg zij een lichte last waar zij toen mee voortging. En toen zij zwaar werd, riepen zij Allah, hun Heer aan: "Als U ons een rechtschapene schenkt, dan zullen wij tot de dankbaren horen."
 
Extra informatie over de creatie van Eva vzmh kunnen we vinden in de volgende Hadith/Overlevering:
 We zien dus dat Jezus vzmh een speciale/unieke creatie is van Allah SWT, net zoals Adam en Eva, dat waren. Dit is dus geen reden om Jezus vzmh tot een godheid te maken of tot een onderdeel van Allah SWT.
DE TERUGKEER VAN JEZUS VZMH OP AARDE EN ZIJN GETUIGENIS TEGEN DE CHRISTENEN
 Net zoals de Christenen geloven de Moslims dat Jezus vzmh weer terug zal keren op aarde. Echter, de redenen verschilt van elkaar. De redenen onder de Christenen verschilt daarbij ook nog van elkaar. De verschillende verzen waarop men de wederkomst van Jezus vzmh baseert in de Bijbel is:

Openbaringen 1:7 Zie, hij komt met de wolken, en alle ogen zullen hem zien, ook die hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
 
Handelingen 1:11 die ook zeiden: Gij mannen van Galiléa, wat staat gij en ziet naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is ten hemel, zal komen, gelijk gij hem ten hemel hebt zien varen.
 
Mattheus 24:44 Daarom weest ook gij bereid; want des Mensen Zoon zal komen in ene ure, waarin gij het niet denkt.

 Laten we nu kijken naar de wederkomst van Jezus vzmh vanuit de Islamitische leerstelling. We hebben gezien dat de Moslims niet geloven dat Jezus vzmh ter dood is gekruisigd en ter hemel is opgenomen door Allah SWT.

Koran 3:55 En toen Allah zei: "O 'isa, voorwaar, Ik zal jou (tot Mij) nemen en Ik zal jou (tot Mij) opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag van de Opstanding. Daarna zal de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten van mening te verschillen.

We zien hier dat de Almachtige God wel Zijn boodschapper redt van zijn vijanden in tegenstelling tot de Christelijke leerstelling waarbij Jezus vzmh tegen zijn wil wordt gekruisigd. Echter, we hebben ook gezien dat er in de Bijbel ook verzen staan waarin de Islamitische leerstelling wordt bevestigd en dat God bevestigt dat Jezus vzmh van de dood en kruis zal worden gered: Klik hier om dit na te lezen. De terugkeer van Jezus vzmh staat niet expliciet in de Koran vermeldt, maar kunnen we terugvinden in de Hadith/overleveringen van de profeet Mohammed vzmh. We kunnen daarin lezen dat de Anti-Christ (Dajjal genaamd in het Arabisch) eerst ten tonele zal verschijnen voordat Jezus vzmh zal wederkeren op aarde. De Dajjal (wat ‘de leugenaar’ of 'Valse Messias' betekent) zal voor wanorde en chaos veroorzaken. De profeet Mohammed vzmh heeft in de een overlevering het volgende gezegd:
We zien dus dat Jezus vzmh terug op aarde zal komen om de Anti-Christ (Dajjal) te doden. Echter, Jezus vzmh komt ook terug om te getuigen tegen de Christenen dat hij nooit en te nimmer heeft gezegd dat hij God is. Verder zal hij het kruis breken en de varkens doden. Het is hierbij van belang om te weten dat Jezus vzmh niet als nieuwe boodschapper terug zal komen, maar onder de wet van de de Koran en Sunnah van de profeet Mohammed vzmh zal vallen.
Ook in de Bijbel zien we dezelfde soort getuigenis van Jezus vzmh terugkomen. Als we kijken naar Mattheüs 7:21-23
Mattheüs 7:21 Niet allen, die tot mij zeggen: Heere, Heere! zullen in het hemelrijk komen, maar die den wil doen van mijnen Vader in den hemel.
Mattheüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet met uw naam geprofeteerd, met uw naam duivelen uitgeworpen, met uw naam vele wonderen gedaan?
Mattheüs 7:23 En dan zal ik hun verklaren: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij die tegen de wet zondigt.

We zien hier duidelijk dat VELEN Jezus vzmh zullen aanspreken bij zijjn terugkomst en zeggen dat zij vele dingen hebben gedaan in naam van Jezus vzmh. Jezus vzmh reageert boos en stuurt al deze mensen weg en verwijt ze dat ze zich NIET AAN DE WET HEBBEN GEHOUDEN! (tegen de wet zondigen). Als we kijken naar het huidige Christendom zien we bijna geen Christen meer die zich (strikt) aan de wet houdt. Met de komst van Paulus die heeft de wet aan het kruis heeft genageld, zien we dat de Christenen zeggen dat zij niet meer onder de wet vallen.

Galaten 3:24 Alzo is de Wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij door het geloof zouden rechtvaardig worden.
Galaten 3:25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder den tuchtmeester (DE WET).

Dit is in tegenspraak met de woorden van Jezus vzmh:
Mattheüs 5:17 Meent niet dat ik gekomen ben om Wet en Profeten af te breken; ik ben niet gekomen om af te breken, maar om aan te vullen.
Mattheüs 5:18 Want voorwaar, ik zeg u, voordat hemel en aarde vergaan zijn zal niet een jota of tittel vergaan uit de Wet, neen, niet voordat het einde aller dingen daar is.

Deze woorden zijn precies in lijn met de getuigenis tegen de Christenen in Mattheüs 7:21-23. Sommige Christenen beweren dat deze getuigenis niet gericht is aan de Christenen, maar aan andersgelovigen. Echter, dit is niet in lijn met de inhoud van de text. Er staat namelijk dat de mensen die Jezus vzmh zullen benaderen geprofeteerd hebben in de naam van Jezus, duivelen hebben uitgeworpen in naam van Jezus vzmh en vele wonderen hebben verricht met de naam van Jezus vzmh. Er is geen enkel gemeenschap die iets in naam van Jezus vzmh doet, dan de Christenen. De Moslims accepteren Jezus vzmh als een machtig profeet van Allah SWT, maar doen niets in naam van Jezus vzmh. Moslims doen alles in naam van Allah SWT.
In de Koran lezen we ook dat Allah SWT Jezus vzmh vraagt of hij ooit heeft gezegd dat hij God is of iemand anders als God naast Allah SWT moet nemen. Allah SWT weet natuurlijk al het antwoord, maar laat Jezus vzmh zelf met zijn eigen woorden getuigen tegen de leugens die hem worden toegewezen.

Koran 5:116 En toen Allah zei: "O 'Isa, zoon van Marjam, heb jij tot de mensen gezegd: 'Neemt mij en mijn moeder tot goden naast Allah?" Hij zei: "U zij geprezen! Het past mij niet iets te zeggen waartoe ik geen recht heb. Als ik het gezegd zou hebben dan zou U het geweten hebben. U weet wat in mijn binnenste is, maar ik weet niet wat in Uw binnenste is. U bent de kenner van de verborgenheden".

We zien hier het prachtige en simpele antwoord van Jezus vzmh. We zien dat Jezus vzmh te allen tijde zal ontkennen ooit beweert te hebben God of een onderdeel van God te zijn. Hetzelfde zien we ook in de Bijbel terugkomen. Nergen in de Bijbel is te lezen dat Jezus vzmh zegt dat hij God is of dat men hem moet aanbidden. Lees ook..

DE DOOD VAN JEZUS VZMH
Wanneer er wordt gesproken over de dood van Jezus, wordt er veelal geroepen door de Christenen dat de Koran tegenstijdigheden bevat. De Koran zegt namelijk dat Jezus vzmh niet ten dode is gekruisigd, maar ten hemel is opgenomen. Daarnaast zegt het volgende vers in de Koran dat Jezus zegt:

Koran 19:33 Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik tot leven word opgewekt."

De Koran zegt dus niet dat Jezus is gestorven aan het kruis en vers 19:33 zegt vrede zij met mij op de dag dat ik sterf. De Christenen zeggen dat dit een contradictie ofwel een tegenstrijdigheid is. Echter, Allah SWT zegt in de Koran:
Koran 4:82 Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan Allah [gekomen] was dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden.

Allah SWT getuigt dat er geen tegenstrijdigheden in de Koran staan en Allah SWT staat boven alles en iedereen. Als we Koran 19:33 goed lezen zien we het volgende zinsnede staan: “…op de dag dat ik sterf”. Dit is GEEN verleden tijd! Er staat niet: Vrede zij met mij op de dag dat ik STIERF, maar STERF! Dat is iets dat nog moet gebeuren in plaats van iets dat al plaats heeft gevonden. Over de geboorte van Jezus vzmh staat er ” Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren WERD”, wat het verleden betreft. We zien dat Allah SWT een duidelijk onderscheid maakt tussen het verleden, het heden en de toekomst in de verschillende verzen. We zien dat dus het sterven van Jezus vzmh nog moet gebeuren ten tijde dat de Koran werd geopenbaard. Het is dus een gebeurtenis van de toekomst. Geprezen zij Allah SWT, de Almachtige, de Alwetende! Als we kijken naar de overleveringen van de wederkomst van Jezus vzmh, hebben we gezien dat Jezus vzmh o.a. terug op aarde komt om de Dajjal – de Valse Messias te doden en de getuigen tegen de Christenen die zich niet aan de wet hebben gehouden. Daarnaast staat er in een overlevering dat Jezus vzmh nog 40 jaar zal leven op aarde en vervolgens zal sterven:
CONCLUSIE
We hebben in detail gekeken naar de Islamitisch visie op Jezus vzmh, zijn leven, zijn uitspraken en zijn geloofsovertuiging. Alles bij elkaar genomen is het een compleet en logisch geheel wat een prachtig beeld geeft over deze machtige en geliefde profeet Jezus vzmh. Ook wij moslims kijken uit naar de terugkomst van de profeet Jezus vzmh op aarde en dat hij alle misconceptiies omtrent zijn werkelijke boodschap zal verhelderen.

Laat een bericht of reactie achter!

5.0 / 5
1 beoordeling
1
0
0
0
0

Jan
zaterdag 16 jan 2021
U begrijp ik ben met mijn 70 jaar zoekende, alle beetjes helpen, dank u wel.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud