De Bijbel bevestigt dat Jezus vzmh werd gered van het kruis - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De Bijbel bevestigt dat Jezus vzmh werd gered van het kruis

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Als we naar het verhaal kijken van de kruisiging kan het niet zo zijn dat men nooit bij zichzelf afvraagt waarom een Liefdevolle God zijn eigen Zoon (zoals de Christenen zeggen) zou opofferen en laten sterven aan het kruis. Vele Christenen zeggen dat Jezus vzmh zichzelf heeft opgeofferd voor de zonde van de mensheid. Verder wordt er gezegd dat iedereen die gelooft dat Jezus vzmh voor zijn/haar (erf)zonden is gestorven, verlost is van deze zonde. Maar is dat echt een weerspiegeling van de waarheid? Als wij naar de Bijbel kijken zien we een ander beeld naar voren komen.

BEWIJSSTUK I
We beginnen met de verzen van Mattheus 26:38-44
Mattheus 26:38 Toen zeide Jezus tot hen: Mijne ziel is bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met mij.
Mattheus 26:39 En hij ging een weinig voort, en viel op zijn aangezicht neder, en bad, zeggende: Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk van mij voorbijgaan; doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt.
Mattheus 26:42 Ten tweeden male ging hij wederom heen, en bad en zeide: Mijn Vader, zo het niet mogelijk is, dat deze kelk van mij voorbijga, tenzij dat ik hem drinke, zo geschiede uw wil.
Mattheus 26:44 En hij liet hen daar, en ging wederom heen en bad ten derden male, en sprak dezelfde woorden.

Het beeld wat we hier krijgen is anders dan we van de Christenen te horen krijgen. We zien namelijk dat Jezus vzmh 'bedroefd tot de dood toe' is. De vraag is, waarom is hij zo bedroefd? De verzen daarna maken dit beeld nog duidelijker. Jezus vzmh zegt: Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk van mij voorbijgaan..

Waar heeft hij het over? De kelk waarover Jezus vzmh spreekt is de aankomende kruisiging. Jezus vzmh staat op het punt om bijna gekruisigd te gaan worden en verzoekt God om hem te redden van deze kruisiging. Als we de verzen lezen zien we dat hij dit niet 1 keer aan God vraagt, , maar wel tot 3 keer aan toe. We zien dat het hier duidelijk niet om een vrijwillige daad gaat. We kunnen dan ook niet spreken van een opoffering van Jezus vzmh, want een opoffering is iets wat vrijwillig wordt verricht.

De Christenen zien Jezus vzmh als de letterlijke zoon van God. Hoe kan het dan zijn dat een Liefhebbende Vader zijn zoon tegen zijn wil laat sterven aan het kruis? Rijmt dit met het beeld dat we hebben van een Liefdevolle en Barmhartige God? Niet echt. We zien ook nergens na deze verzen in de Bijbel (dus na het moment dat Jezus vzmh bad om hulp bij God), dat Jezus iets anders zegt. Nergens zien we dat hij ergens zegt dat hij vrijwillig aan het kruis zal gaan hangen voor de zonden van de mens. Maar als we de Bijbel goed lezen zien we toch de Barmhartigheid en Liefde van God naar voren komen. Als we namelijk kijken naar Hebreeën 5: 7 zien we het volgende staan:

Hebreeën 5:7 In de dagen zijns vlezes heeft hij gebeden en smekingen tot Hem die machtig was hem uit den dood te redden, met heftig gekrijt en tranen, opgedragen, en IS VERHOORD en VAN ZIJN ANGST bevrijd.

Laten we eens goed analyseren wat hier staat. In de dagen zijns vlezes heeft hij gebeden en smekingen tot Hem die machtig was hem uit den dood te redden, met heftig gekrijt en tranen, opgedragen. Dit vers gaat over Jezus vzmh die naar God bad om hem van de dood door kruisiging te redden zoals we hebben kunnen lezen in Mattheus 26:38 / 39 / 42 / 44. Het vers gaat verder: ....en IS VERHOORD en van ZIJN ANGST bevrijd. Dit betekent dat het gebed van Jezus vzmh is verhoord en dat hij is bevrijd van zijn angst. Wat was zijn angst? Om ter dood te worden gekruisigd. We zien hier duidelijk dat God het gebed van Jezus vzmh heeft verhoord en hem niet ter dood heeft laten kruisigen. Jezus vzmh is dus op een of ander manier gered van het kruis  en de dood. Wat betekent dit nu concreet voor het Christendom? Dat kunnen we lezen in de volgende verzen:

1 Korintiërs 15:13 Maar is er geen opstanding der doden, zo is ook Christus niet opgestaan;
1 Korintiërs 15:14 en is Christus niet opgestaan, zo is onze prediking vergeefs, zo is ook uw geloof vergeefs;

Dit houdt dus in dat het verhaal over de erfzonde en de zondeval teniet wordt gedaan hiermee.

BEWIJSSTUK II
Een ander bewijsstuk dat Jezus vzmh niet is gestorven is het volgende:
1 Korintiërs 15:40 en er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar ene andere heerlijkheid hebben de hemelse, ene andere de aardse.
1 Korintiërs 15:41 Ene andere heerlijkheid heeft de zon, ene andere heerlijkheid heeft de maan, ene andere heerlijkheid hebben de sterren; want de ééne ster gaat de andere te boven in heerlijkheid.
1 Korintiërs 15:42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het wordt gezaaid vergankelijk, en zal opstaan onvergankelijk;
1 Korintiërs 15:43 het wordt gezaaid in oneer, en zal opstaan in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, en zal opstaan in kracht;
1 Korintiërs 15:44 het wordt gezaaid als een natuurlijk lichaam, en zal opstaan als een geestelijk lichaam. Is er een natuurlijk lichaam, dan is er ook een geestelijk lichaam.

We zien hier het volgende staan: Er zijn aardse lichamen en hemelse - geestelijke lichamen. Wanneer iemand sterft en wordt opgewekt, wordt deze opgewekt met een hemelse - geestelijke lichaam. Als de Christenen beweren dat Jezus vzmh is gestorven aan het kruis en weer is opgewekt na 3 dagen, zou hij vzmh opgewekt moeten zijn met een geestelijke lichaam! Laten we gaan naar de verzen van de Bijbel na de zogenaamde wederomstanding van Jezus vzmh.
Lucas 24:36 En toen zij daarvan spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij met ulieden!
Lucas 24:37 En zij verschrikten en vreesden, en MEENDEN, dat zij EEN GEEST ZAGEN.
Lucas 24:38 En hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo verschrikt, en waarom komen zulke gedachten in uwe harten op?
Lucas 24:39 Ziet mijne handen en mijne voeten, ik ben het zelf; betast mij en ziet, want EEN GEEST HEEFT GEEN VLEES EN BEENDEREN, GELIJK GIJ ZIET, DAT IK HEB.
Lucas 24:40 En toen hij dit zeide, toonde hij hun zijne handen en voeten.
Lucas 24:41 En toen zij het nog niet geloofden van blijdschap, en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten?
Lucas 24:42 En zij legden hem een stuk van een gebraden vis en honigraat voor;
Lucas 24:43 en hij nam het en at het voor hunne ogen.

Toen Jezus vzmh aan zijn discipelen verscheen na de vermeende kruisiging, DACHTEN ze dat ze een geest zagen en waren bang. Jezus vzmh vroeg hen waarom ze verschrikt waren en bevestigt direct dat hij GEEN GEEST IS door te zeggen dat een GEEST GEEN vlees en beenderen heeft, zoals Jezus vzmh op dat moment wel had (GELIJK GIJ ZIET, DAT IK HEB).

We zien dat de Bijbel zegt dat als je sterft en wordt opgewekt, je wordt opgewekt met een geestelijk lichaam en niet met een aardse lichaam (van vlees, bloed en beenderen). Jezus vzmh zegt duidelijk in Lucas 24:36-43 dat hij GEEN geest is en geen geestelijk lichaam heeft aangezien hij VLEES en BEENDEREN had toen hij vzmh voor zijn discipelen verscheen. Dit bewijst dat Jezus vzmh niet is gestorven en is opgewekt, anders zou hij een geestelijk lichaam hebben gehad!

BEWIJSSTUK III
Als we kijken naar de Codex Sinaiticus zien we dat de kritieke verzen van de wederopstanding missen in Marcus. Waarom is dit van belang? De Christelijke geleerden zijn het er over eens dat Marcus de eerste is geweest die zijn Evangelie heeft geschreven en de Lucas en Matteüs Evangelien zijn gebaseerd op de Evangeliën van Marcus en een gezamelijk onbekende bron (het zogenaamde synoptische vraagstuk). Marcus is dus de oudste Evangelie van de 4 Evangeliën in het Nieuwe Testament. Daar de kritieke verzen van de wederopstanding missen in Marcus, betekent dit dat Lucas en Mattheus de verzen die over de wederopstanding gaan zelf hebben toegevoegd in hun eigen Evangeliën. Het bewijs van de toevoegingen en weglatingen in de Bijbel zullen we bewijzen op de pagina vervalste Bijbelse verzen.

CONCLUSIE
We hebben twee solide bewijsstukken gepresenteerd vanuit de Bijbel, waar de duidelijk hebben aangetoond dat Jezus vzmh niet is ter dood is gekruisigd, maar juist is verhoord in zijn gebed om gered te worden door God. Ook zijn aardse lichamelijke verschijning voor zijn discipelen en het ontbreken van de kritieke verzen in de oudste Bijbel met betrekking tot de wederopstanding ondersteunen deze conclusie.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud