De Salaah - De aanbidding - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De Salaah - De aanbidding

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

We hebben gezien dat met het accepteren en het uitten van de Shahada, de verplichtingen die voortvloeien uit de Koran en Sunnah van kracht worden. In de Koran en Hadith (overleveringen van de profeet Mohammed vzmh), wordt veelvuldig opgeroepen tot het aanbidden van Allah SWT. We zullen een aantal hier aanhalen:

Koran 45:56-58 "En Ik heb de Djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden. Ik wens van hen niet van levensonderhoud te worden voorzien en Ik wens niet dat zij mij voeden. Allah is de voorziener die sterke kracht heeft." ().

Koran 4:103 Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan Allah, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd.

We zien dat de mens en Djinn enkel zijn geschapen om Allah SWT te aanbidden. Aanbidding kan op vele manieren plaatsvinden, maar Allah SWT roept veelvuldig op om de Salaat te verrichten. Een ieder die geen gehoor hieraan geeft zal tot de verliezers horen gezien de referenties uit de Koran en Hadith. We zien in vers 4:103 dat het gebed een verplichting is voor de gelovigen.


HET GEBED IS OPGELEGD DOOR ALLAH SWT GEDURENDE DE HEMELREIS VAN DE PROFEET MOHAMMED VZMH

We weten hoe de Koran is geopenaard en dat deze openbaringen op aarde hebben plaatsgevonden gedurende 23 jaar. Echter, de opdracht tot het aanbidden van Allah SWT is gegeven aan de profeet Mohammed gedurende zijn hemelreis, ook wel bekend als de Al Isra wal Mi'raj. Gedurende de hemelreis heeft de profeet Mohammed vzmh persoonlijk van Allah SWT te horen gekregen dat het gebed verplicht is gesteld. In de eerste instantie was het gebed 50 keer per dag opgelegd, maar dit werd uiteindelijk door de Barmharigheid van Allah SWT gereduceerd tot 5 keer per dag bidden. De volledige hadtih kun je hier lezen. We zien dat Allah SWT het gebed persoonlijk aan de profeet vzmh heeft verkondigd en dat dit niet via de normale route van openbaringen heeft plaatsgevonden. Het besef van het belang van het gebed zou je moeten kunnen inzien als je nagaat dat Allah SWT deze opdracht persoonlijk aan de profeet vzmh heeft gegeven. Daarom is het gebed ook de enige pilaar van de 5 zuilen waarvoor er geen excuus is om deze niet te verrichten. Voor de overige praktiserende opdrachten, zoals het betalen van zakaat, het vasten in de maand van ramadan en de hadj verrichten zijn er afwijkende regels afhankelijk van de omstandigheden waarin men verkeert. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld chronische ziektes, ouderdom, armoede etc. Er bestaan voor deze zuilen een vervangende of afwijkende regelgeving indien deze omstandigheden aanwezig zijn. Echter, voor het gebed is er enkel tijdens de menstruatie en na de geboorte van een kind een verbod om het gebed te verrichten. Afgezien van dit verbod vanwege het ongemak en onreinheid, is er geen enkel excuus om het gebed niet te verrichten. Het gebed kan namelijk staand, zittend, liggend, met de ogen en zelfs met het hart verricht worden indien men bijvoorbeeld verlamd is. Het druk hebben in het dagelijkse leven is dus zeker geen excuus om niet te bidden.


HET GEVOLG VAN HET NALATEN VAN HET GEBED IS HET BINNENTREDEN VAN DE HEL:

Nu dat we het belang hebben gezien van het verrichten van het gebed, zullen we kijken naar de gevolgen voor het niet verrichten van het gebed. Laten we een aantal koranverzen en Hadith (overleveringen) aanhalen.

Bewijs vanuit de Koran:
Koran 9:11 "Wanneer zij dan berouw tonen, en de salaat onderhouden en de zakat geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst".

Koran 19:59-60 “Toen volgden hen andere generaties op, die de Salaat veronachtzaamden en de begeerten najoegen. Daarom zullen zij “Ghayyaa” (een Rivier in de Hel) tegemoet zien. Behalve wie berouw toont en geloof en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs binnengaan en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden".

Koran 59:60 "Maar na hen volgden andere generaties, die de salaat achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien, behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden".

WAT HEEFT HEN TOT "SAQAR" (EEN VERDIEPING IN HET HELLEVUUR) GEVOERD..?
Koran 74: 38-43 “ieder ziel is een borg voor wat ze heeft verricht, behalve de Mensen van Rechterzijde. In Tuinen vragen ze aan de misdadigers: “Wat heeft jullie tot naar Saqar gevoerd?” Ze zullen zeggen: “Wij behoorden NIET tot degenen die de Salaat verrichten..”.

Koran 75:31. Want hij (mens) nam de Waarheid niet aan, noch bad hij.

Koran 107:5-6 "En wee dan de verrichters van de Salaat, degenen die onachtzaam zijn met hun Salaat”.

Bewijs vanuit de Hadith:
De Profeet vzmh heeft gezegd : De gelofte tussen ons en hen is de Salaat. Wie de Salaat nalaat is voorzeker Kaafir (ongelovig). (Authentiek overgeleverd o.a. door Al-imaam Ahmed en At-Timidzie).

In de Arabische tekst staat “ .fe-qad kafar..” Degenen die de Arabische taal machtig zijn, weten dat het bijwoord “qad” staat voor: al, reeds en voorzeker. Men gebruikt dat vooraan het werkwoord om de voltooid verleden tijd aan te geven (het reeds gerealiseerd zijn).

In een andere overlevering van Imaam Moeslim zei de Profeet vzmh: “Tussen de mens en de Shirk en Kufr (ongeloof) zit het nalaten van de Salaat”

De Profeet vzmh zegt: “Het eerste waarop de mens op Dag der Opstanding wordt afgerekend, is de Salaat. Als de Salaat goed is, zijn al zijn daden goed. Als de Salaat slecht is, zijn al zijn daden slecht.” (Authentiek, zie Sahih Al-Djaami3 As-Saghier..)

In een ander overlevering van Imaam Muslim Verhaalt Aboe Hurairah RA dat de Profeet vzmh zei: “De eerste van zijn daden waarover dienaar mens op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn Salaat. Wanneer die in orde bevonden is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, heeft hij gefaald en is verloren…”

De Profeet zei: "ledereen die doelbewust het Asr gebed nalaat te bidden (of het pas na de voorgeschreven tijd bidt), van hen zullen alle goede daden verloren gaan."

Deze hadith heeft ook betrekking op de volgende koranvers:
Koran 2:238 Houdt jullie aan de salaats en vooral aan de middelste salaat en staat onderdanig voor Allah.

De Profeet heeft ook gezegd: "Het ongeloof staat tussen de slaaf en het nalaten van het gebed."

Al-Hakim overleverde dat in zijn Al-Moestadrak en ook At Tirmidhi in zijn 'Soennan' maar zonder Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hen zijn) te noemen. Ibn Hazm zei:
"Geen zonde is groter na de zonde van het ongeloof, dan de zonde van het nalaten van de gebeden op hun vastgestelde tijd, en de zonde van het doden van een gelovige zonder gerechtelijke basis."


HET NIET VERRICHTEN VAN HET GEBED, MAAR WEL DE OVERIGE ZUILEN WILLEN AANHOUDEN

Wat gebeurt er op het moment dat je niet het gebed verricht, maar wel bijvoorbeeld wel zakaat betaalt, vast en de hadj verricht? De profeet vzmh heeft duidelijk aangegeven dat de Islam op 5 zuilen gebaseerd is en hij vzmh heeft deze in de logische volgorde benoemd. Dit houdt in dat men niet het gebed achterwege kan laten/overslaan en wel de overige verplichtingen wil voldoen. Je zult als eerst het gebed moeten verrichten voordat je zakaat kan betalen, kan vasten en op Hadj kan gaan zonder de zegeningen hiervan te verliezen. De bewijzen zijn hierboven genoemd, maar we zullen deze nogmaals uitlichten.

Als we kijken naar de volgende bewijzen:
Koran 2:238 Houdt jullie aan de salaats en vooral aan de middelste salaat en staat onderdanig voor Allah.

EN

De Profeet zei: "ledereen die doelbewust het Asr gebed nalaat te bidden (of het pas na de voorgeschreven tijd bidt), van hen zullen alle goede daden verloren gaan."

Een ieder die dus dagelijks bewust het gebed Asr niet verricht, verliest al zijn goede daden van die specifieke dag. Dus stel dat iemand EUR 100,- geeft aan een goed doel, maar zijn Asr gebed doelbewust niet bidt, komen zijn zegeningen van zijn goede daad voor die dag te vervallen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het vasten in de maand van Ramadan. Op het moment dat je wel vast, maar niet bidt (dus ook automatisch je Asr gebed bewust niet verricht), komen je zegeningen van je vasten voor die dag te vervallen. Het zou dus niet uitmaken of je wel vast of niet vast op het moment dat je je dagelijkse gebeden niet onderhoudt. De beloning is namelijk hetzelfde: Niets. Dit houdt niet in dat je enkel je Asr gebed moet verrichten en de overigen niet. De Hadith licht alleen het belang van het Asr gebed uit en heeft niet het doel om de andere gebeden na te laten.

Dus een ieder die niet bidt bouwt geen enkel zegeningen op.

Aboe Hurairah RA verhaalde dat de Profeet vzmh zei: “De eerste van zijn daden waarover dienaar mens op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn Salaat. Wanneer die in orde bevonden is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, heeft hij gefaald en is verloren…”


DE IDENTIEKE MANIER VAN BIDDEN VAN ALLE PROFETEN
We zullen zien dat alle profeten vzmh het gebed verrichtten en dit ook deden op een identieke manier. Hoe kan men dan het gebed nalaten of het licht opvatten op het moment dat alle profeten en hun volgelingen dat deden?

Het gebed is het gebed zoals deze door alle profeten werd verricht. De manier van bidden is op identieke wijze zoals moslims zichzelf nederwerpen ter aarde.

HET BIDDEN VAN JEZUS VZMH
Mattheus 26:39 "En Hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt."

HET BIDDEN VAN ABRAHAM VZMH
Genesis 17:3 "Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 4.Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden;"

Genesis 17:17 Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, een kind geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren?

Genesis 24:52 En het geschiedde, als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor den HEERE.

HET BIDDEN  VAN AARON EN MOZES VZMH
Numeri 20:6 "Toen gingen Mozes en Aäron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst, en zij vielen op hun aangezichten; en de heerlijkheid des HEEREN verscheen hun."

Exodus 34:8 Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich.

Numeri 16:20 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron, zeggende:
Numeri 16:21 Scheidt u af uit het midden van deze vergadering, en Ik zal hen als in een ogenblik verteren!
Numeri 16:22 Maar zij vielen op hun aangezichten, en zeiden: O God! God der geesten van alle vlees! een enig man zal gezondigd hebben, en zult Gij U over deze ganse vergadering grotelijks vertoornen?

Numeri 20:6 Toen gingen Mozes en Aäron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst, en zij vielen op hun aangezichten; en de heerlijkheid des HEEREN verscheen hun.

Deutronomium 9:24–25 En ik wierp mij neder voor des HEEREN aangezicht, die veertig dagen en veertig nachten, in welke ik mij nederwierp, dewijl de HEERE gezegd had, dat Hij u verdelgen zou.

HET BIDDEN VAN JOZUA
Jozua 5:14 En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN: Ik ben nu gekomen! Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat spreekt mijn Heere tot Zijn dienaar?

Jozua 7:6 Toen verscheurde Jozua zijn klederen, en viel op zijn aangezicht ter aarde, voor de ark des HEEREN, tot den avond toe, hij en de oudsten van Israël; en zij wierpen stof op hun hoofd.

HET BIDDEN VAN DAVID
1 Samuel 20:41 Als de jongen heenging, zo stond David op van de zuidzijde, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde, en hij boog zich driemaal; en zij kusten elkander, en weenden met elkander, totdat het David gans veel maakte.

EN OVERIGEN
Richteren 13:20 En het geschiedde, als de vlam van het altaar opvoer naar den hemel, zo voer de Engel des HEEREN op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde.

1 Koningen 18:39 Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!
1 Koningen 18:40 En Elia zeide tot hen: Grijpt de profeten van Baäl, dat niemand van hen ontkome. En zij grepen ze; en Elia voerde hen af naar de beek Kison, en slachtte hen aldaar.
1 Koningen 18:41 Daarna zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink; want er is een geruis van een overvloedigen regen.
1 Koningen 18:42 Alzo trok Achab op om te eten en te drinken; maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde; daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën.

2 Kronieken 7:3 En als al de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen, en de heerlijkheid des HEEREN over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op den vloer, en aanbaden en loofden den HEERE, dat Hij goedig is, dat Zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid.

2 Kronieken 20:18 Toen neigde zich Josafat met het aangezicht ter aarde; en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des HEEREN, aanbiddende den HEERE.

Nehemia 8:7 En Ezra loofde den HEERE, den groten God; en al het volk antwoordde: Amen, amen! met opheffing hunner handen, en neigden zich, en aanbaden den HEERE, met de aangezichten ter aarde.

Psalm 22:30 Alle vetten op aarde zullen eten, en aanbidden; allen, die in het stof nederdalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken;

Psalm 95:6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Ezechiel 9:8 Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden, en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel, en riep, en zeide: Ach, Heere HEERE, zult Gij al het overblijfsel van Israël verderven, met Uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem?

Ezechiel 11:13 Het geschiedde nu, als ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Toen viel ik neder op mijn aangezicht, en riep met luider stem; en zeide: Ach, Heere HEERE! zult Gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël?

Mattheus 17:6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.

Openbaringen 7:11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,


DE KA'BAH IS DE GEBEDSRICHTING VAN DE MOSLIMS

Koran 2:144 “Waarlijk, Wij zien uw aangezicht zich naar de hemel wenden, daarom zullen Wij u tot beheerder maken van de Qiblah, die u behaagt. Wend daarom uw aanaangezicht naar de Heilige Moskee en waar gij ook moogt zijn, wendt uw aangezicht daarheen.

Wanneer moslims het gebed verrichten zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Eén daarvan is dat het gebed richting de Ka'Bah gedaan moet worden volgens bovenstaande Koranvers. Ieder moslim in de wereld die het gebed verricht, wendt zich richting de Ka'Bah tijdens het gebed. Dit is ook een teken van eenduidigheid (duidelijkheid in regelgeving) en een groot teken van broederschap. Ieder moslim verricht dezelfde basishandelingen tijdens het gebed, een ieder is gelijk aan elkaar en aanbidt zijn/haar Schepper gezamenlijk. Het onderscheid tussen arm, rijk, zwart, wit etc. is niet van belang. Een koning staat naast een reguliere burger en een dakloze naast een rijke persoon. We richten ons in het gebed volledig tot onze Schepper en aanbidden Hem op de manier zoals alle profeten dat hebben gedaan. Voordat Koranvers 2:144 werd geopenbaard was het normaal dat men richting Jeruzalem bad. Echter, om de mensen te beproeven in oprechtheid en gehoorzaamheid aan de Allah SWT en de profeet vzmh, heeft Allah SWT de wijziging van de Qiblah (gebedsrichting) opgedragen.

Koran 2:142 De dwazen onder de mensen zullen zeggen: "Wat heeft hen zich doen afwenden van hun Qiblah (gebedsrichting) die zij gewoonlijk in acht namen"? Zeg: Aan Allah behoort het Oosten en het Westen Hij leidt wie Hij wil op een recht Pad".

Koran 2:143 Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie. En Wij hebben de Qiblah die jullie gewend waren slechts aangewezen om degenen die de Boodschapper volgen onder degenen die zich op hun hielen omdraaien te beproeven. En zeker, dit (de verandering van de Qiblah) was zwaar, behalve voor degenen die Allah leiding gaf. En Allah is niet zo dat Hij jullie geloof (shalat) verloren zou doen gaan. Voorwaar, Allah is zeker genadig, meest barmhartig voor de mensen.

Koran 2:145 En als jij aan degenen aan wie het Schrift is gegeven alle Tekenen brengt, dan nog zullen zij jouw Qiblah niet volgen. En jij zult hun Qiblah nooit volgen. En evenmin zal een gedeelte van hen ooit de Qiblah van anderen volgen. En als jij hun begeerten had gevolgd, nadat de kennis tot jou was gekomen, dan zou zij zeker tot de onrechtplegers behoren.

Er zijn een aantal ongelovige of ontwetende mensen die beweren dat de moslims de Ka'Bah aanbidden of dat er een Shiva Lingam in de Ka'Bah ligt en dat de moslims deze aanbidden. Dit is nergens op gebaseerd en hieronder kun je video bekijken waar de deuren van de heilige Ka'Bah geopend waren en de binnenkant te bezichtigen is.

We zien dat de Ka'Bah leeg is van binnen en dat de beweringen onterechte leugens zijn.

HET BELANG VAN HET GEBED NOGMAALS BENADRUKT
Hier volgen nog ter herinnering een Koranvers en een aantal overleveringen van de profeet Mohammed vzmh die het belang van het gebed benadrukken:

De overleveringen spreken voor zich....


HOE WORDT HET GEBED VERRICHT? - ENGELS GESPROKEN
HOE WORDT HET GEBED VERRICHT? - ARABISCH GESPROKEN MET NEDERLANDSE ONDERTITELS
Afkomstig van Dawah-TV
Mochten er nog vragen zijn omtrent het gebed dan kunt u deze stellen via onze contactpagina.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud