Wie was de profeet Mohammed vzmh? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wie was de profeet Mohammed vzmh?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).Mohammed - vrede zij met hem

Wat is er bekend over de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en welke vragen kunnen we onszelf stellen over hem vzmh?
Op deze pagina zullen we ingaan op wie de profeet Mohammed vzmh was en op zijn karakter en persoonlijkheid. Het doel is dat we inzichtelijk maken wat voor een persoon de profeet Mohammed vzmh was waardoor het makkelijker is een beeld te vormen over hem, zijn betrouwbaarheid en oprechtheid. We zullen kijken hoe de mensen hem zagen als persoon voordat hij zijn missie als profeet begon en hoe mensen hem zagen nadat zijn missie van profeetschap was begonnen. Ook zullen we kijken wat prominente personen, die geen binding hebben met de Islam als religie, over hem te zeggen hebben/hadden. We zullen eerst kort starten met de geboorte en het leven van de profeet vzmh. Vervolgens zullen we een aantal kernvragen formuleren en deze vervolgens één voor één beantwoorden.
DE GEBOORTE VAN DE PROFEET MOHAMMED
De profeet Mohammed ibn (=zoon van) Abdullah (vzmh) werd geboren in het jaar 571 in de stad Mekka en behoorde tot de stam Qoeraysh. De stam Quraish was een stam welke bekend stond als een eervolle stam met een verheven positie. De vader van de profeet Mohammed vzmh overleed voor de geboorte van de profeet Mohammed vzmh. De moeder van de profeet vzmh (Aminah bintoe Wahb )was op dat moment twee maanden zwanger van hem vzmh en zij stierf toen de profeet Mohammed vzmh zes jaar was.
OPVOEDING EN JONGE LEVENSJAREN
Het was in die tijd de gewoonte om een kind die in de stad werd geboren naar het platteland te brengen om deze zo bekend te maken met de harde manier van het leven in de gemeenschap en bekend te raken met de de taal en cultuur. De profeet Mohammed vzmh verbleef op dezelde wijze bij een familie op het platteland en werd teruggeracht op zijn vijfde levensjaar naar de stad Mecca. Na een jaar overleed de moeder van de profeet Mohammed vzmh en viel vervolgens onder de verantwoordelijkheid van zijn opa Abdoel-Moettalib. Zijn opa overleed toen de profeet Mohammed vzmh acht jaar was waardoor hij werd verzorgd door zijn oom Aboe Taalib (de broer van zijn vader). De profeet Mohammed maakte regelmatig handelsreizen met zijn oom Aboe Taalib en kwam uiteindelijk in de dienst van de rijke weduwe Khadiedjah bint Khuwaylid (vrede zij mij haar) die 15 jaar ouder was dan de profeet Mohammed vzmh. Ondanks het feit dat hij niet kon lezen en schrijven was hij een goede handelaar. De profeet Mohammed bewees in al zijn dienstjaren over een grote eerlijk- en betrouwbaarheid te beschikken en stond bekend in de gemeenschap als de betrouwbare (Al Amin). Hij stond ook bekend als degene die nooit loog. Uiteindelijk toen de profeet Mohammed vzmh 25 jaar was deed Khadiedjah (vzmh) een huwelijksaanzoek aan de profeet Mohammed vzmh welke hij accepteerde.
DE EERSTE OPENBARING VAN DE EDELE KORAN
Naarmate de profeet Mohammed vzmh ouder werd zag hij de verdorven maatschappij om zich heen en de grote onrecht welke erin heerste. Om dit te ontvluchten en te overdenken trok hij vzmh zich geregeld terug in de grot Hira (Gar Hira) gelegen in de berg Noer (Het Gebergte van het Licht). Toen de profeet Mohammed vzmh 40 jaar was verscheen in een nacht, aan het einde van de maand Ramadan, de Engel Djibil (AS) - Engel Gabriël aan hem zei tegen hem: “Lees!” De profeet Mohammed (vzmh) antwoordde: “Ik kan niet lezen.” De Engel Djibil (AS) greep hem stevig vast en liet hem weer los en zei weer: “Lees!.” De profeet Mohammed (vzmh) antwoordde voor de tweede keer: “Ik kan niet lezen.” De Engel Djibil (AS) greep hem weer stevig vast en liet hem weer los en zei: “Lees!.” Toen de profeet (vzmh) voor de derde keer antwoordde dat hij niet kon lezen, greep de engel (vzmh) hem voor de derde keer op dezelfde manier stevig vast. Vervolgens liet hij de profeet (vzmh) weer los en zei:
"Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist."

Dit is de eerste openbaring van de Koran en is Surah Al-Alaq verzen 1 t/m5 (Koran 96:1-5)

START VAN HET ONDERZOEK
Na al het voorgaan te hebben gelezen kunnen we daadwerkelijk een gerichte analyse doen hiervan. Om een erachter te komen of iemand oprecht is in zijn leven en boodschap kunnen we de volgende stellingen doen en deze vervolgens toetsen:

Een aantal belangrijke vragen welke we kunnen stellen zijn:
Hoe kan men aantonen dat profeet Mohammed vzmh echt contact had met God zoals hij vzmh beweerde?

Als de profeet niet in de bovenstaande classificaties valt, kunnen we alleen nog maar concluderen dat de profeet Mohammed vzmh waarheidsgetrouw en dus een echte profeet was. We zullen de vragen één voor één behandelen en zo goed mogelijk proberen te beantwoorden met de beschikbare bronnen. Het is algemeen bekend dat het leven van de profeet Mohammed vzmh als enige op de wereld op de meest unieke en gedetailleerde wijze is beschreven en overgeleverd.

Was de profeet Mohammed vzmh een oprecht persoon?
Het is historisch opgetekend dat de profeet Mohammed vzmh oprecht geloofde dat hij een profeet van God was. We hebben gezien dat er niemand in de geschiedenis is geweest, waarvan het leven zo gedetailleerd is opgetekend vanuit historische beschikbare bronnen dan van de profeet Mohammed vzmh. Er zijn vele niet-moslims die het leven van de profeet Mohammed vzmh eerlijk en oprecht hebben bestudeerd en hun oordeel hierover hebben bekendgemaakt. Deze zullen verder in de analyse aanhalen. Er is dus genoeg materiaal beschikbaar is om tot zo’n zuiver mogelijk oordeel te komen. Laten we een aantal bewijzen aanhalen met het oprecht zijn van de profeet Mohammed of niet?

Een overlevering van de profeet Mohammed vzmh zegt het volgende (Engels):
It is reported on the authority of Ibn 'Abbas that when this verse was revealed: "And warn thy nearest kindred (and thy group of selected people among them)" the Messenger of Allah (may peace be upon him) set off till he climbed Safa' and called loudly: Be on your guard! They said: Who is it calling aloud? They said: Muhammad. They gathered round him, and he said: O sons of so and so, O sons of so and so, O sons of 'Abd Manaf, O sons of 'Abd al-Muttalib, and they gathered around him. He (the Apostle) said: If I were to inform you that there were horsemen emerging out of the foot of this mountain, would you believe me? They said: We have not experienced any lie from you. He said: Well, I am a warner to you before a severe torment. He (the narrator) said that Abu Lahab then said: Destruction to you! Is it for this you have gathered us? He (the Holy Prophet) then stood up, and this verse was revealed: "Perish the hands of Abu Lahab, and he indeed perished" (cxi. 1). A'mash recited this to the end of the Sura. (Sahih Muslim, Book 001, Number 0406)
Een Nederlandse uitvoering van de hadith:
De profeet vzmh besteeg op een dag de top van de Safaa-berg en riep: "Yaasabahaah", d.w.z. "O, deze ochtend" en het werd een vast gebruik als waarschuwing wanneer een leger kwam om de stad aan te vallen of wanneer iets alarmerend aan de hand was. Hij begon de verschillende stammen van Quraish bij naam op te roepen; 'Oh Beni Fahr, oh Beni U'day, oh Beni Abd Munaaf, oh Beni Abdulmuttalib, enz. Toen zij ervan hoorden vroegen ze zich af wie het was. De mensen antwoordden: "Mohammed". Daarna zijn ze haastig naar hem toegegaan. Als ze er zelf niet heen konden, stuurden ze iemand om kennis te nemen van het bericht. Toen zij dan allemaal bijeen waren gekomen zei de profeet:
"Als ik jullie nu eens vertel dat er een leger is onderaan de vallei van deze berg, dat jullie zal aanvallen. Zouden jullie me dan geloven?". Zij antwoordden: "Ja, want we hebben je gekend als iemand die alleen maar de waarheid vertelt en geen enkele onwaarheid".

Hij zei: Ik ben hier om jullie te waarschuwen voor een pijnlijke bestraffing. Hij (de overleveraar) zei dat Abu Lahab toen zei: Moge jij vernietigd worden! Is dit waarvoor je ons hebt verzameld? Hij (de heilige profeet vzmh) stond toen op en de volgende vers werd geopenbaard: 'Ten ondergaan zal de handen van Abu Lahab, en inderdaad ging hij ten onder'. A'mash reciteerde dit tot het eind van de Surah. (Sahih Muslim, Boek 001, Nummer 0406)
We zien hier duidelijk dat men hem kende als iemand die niet loog. Zelfs bij zijn vijanden stond hij bekend als de waarheidsgetrouwe/betrouwbare (Al-Amin) ook al ontkende ze zijn oproep. We zullen hier een aantal andere neutrale bronnen weergeven van niet-moslims en hun oordeel en professionele mening over de profeet Mohammed vzmh zoals reeds aangekondigd:
I) Encyclopedia Britannica
Encyclopedia Britannica bevestigd: "...een grote hoeveelheid van details in de wat oudere bronnen tonen aan dat hij een eerlijke en oprechte man was, die het respect en de loyaliteit had gewonnen van anderen, die net als hij oprechte en eerlijke mannen waren." (Vol. 12)
Encyclopedia Britannica on Muhammad; The Prophet of Islam
Encyclopedia Britannica On
Muhammad, The Prophet of  Islam
(Vol. 12)


".... A mass of detail in the early sources show that he  was an honest and upright man who had gained the respect and loyalty of others who were like-wise honest and upright men."
"…Muhammad is the most successful of all Prophets and religious personalities including Jesus and Moses."
".... A mass of detail in the early sources show that he  was an honest and upright man who had gained the respect and loyalty of others who were like-wise honest and upright men."
"…Muhammad is the most successful of all Prophets and religious personalities including Jesus and Moses."
II) George Bernard Shaw

De Engelsman George Bernard Shaw schreef een boek met de naam Muhammad, welke verbrand werd door de Britste autoriteiten. Hij zei: "De wereld heeft dringend een man nodig met de mentaliteit van Mohammed. De middeleeuwse geestelijken schilderden, ofwel door onwetendheid of onverdraagzaamheid, het Mohammedanisme (Islam) in de donkerste kleuren af. Zij waren in feite getraind om zowel de man Mohammed als zijn religie te haten, want hij was voor hen de antichrist. Maar ik heb zijn leven bestudeerd en vond hem uitzonderlijk. Ik ben tot de conclusie gekomen dat hij nooit een vijand voor het Christendom is geweest. Hij moet de redder van de mensheid genoemd worden. Ik geloof dat als een man zoals hij het dictatorschap over de moderne wereld op zich zou nemen, dan zou hij slagen in het oplossen van haar problemen op een manier waarop het veel benodigde vrede en geluk zal brengen - dit geloof ik waarlijk.". (The Genuine Islaam, Singapore, Vol. 1, No. X 1936)

III) Mahatma Gandhi

"I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind… I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume (of the Prophet’s biography), I was sorry there was not more for me to read of that great life."
Mahatma Gandhi, statement published in "Young India", 1924

Vertaling:
"Ik wilde weten wie vandaag de dag, zonder enige twijfel, de heerschappij heeft over de harten van miljoenen mensen... Ik werd meer dan overtuigd, dat het niet het zwaard was, die de Islam heeft verspreid in die dagen. Het was de simpliciteit, het absolute wegcijferen van de eigen persoon, de nauwgezette aandacht voor zijn beloftes, de intense toewijding aan zijn vrienden en volgelingen, zijn onverschrokkenheid, zijn onbevreesdheid, zijn absolute vertrouwen in God en zijn eigen missie. Dit - en niet het zwaard - was de drager van de Islam en overwon elk obstakel op haar pad. Toen ik het tweede deel uitlas (van de biografie van de profeet), was ik verdrietig dat er geen volgende deel meer was waarin ik kon lezen over zijn wonderbaarlijke leven."

IV) Alphonse Marie Louis Prat de  Lamartine

De beroemde historicus Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine vraagt zich het volgende af, wanneer hij spreekt over de essentie van menselijke grootsheid: "Indien de omvang van doel, het beperkt aantal middelen en de wonderbaarlijkheid van de resultaten 3 criteria zijn van menselijke genialiteit, welke persoon uit de moderne geschiedenis kan zich dan vergelijken met Mohammed?"
De meest bekende mannen hebben slechts wapens, wetten en rijken geschapen. Zij hebben niet meer dan materiele machten gecreëerd, die vaak weg schrompelden voor hun ogen. Deze man heeft niet alleen legers gemobiliseerd, wetten gemaakt, een rijk gecreëerd, mensen en dynastieën verhuist, maar zelfs miljoenen mensen achter zich geschaard, verspreid over een derde van de toen bewoonde wereld! Sterker nog: hij heeft zelfs altaren, goden, religies, ideeën, overtuigingen en zielen veranderd. Zijn zelfbeheersing, terwijl hij overwinningen behaalde, zijn ambitie die volledig gewijd was aan één idee - en niet naar het streven naar een groot rijk - zijn oneindige gebeden, zijn mystieke conversaties met God, zijn overlijden en zijn overwinning na zijn overlijden: al deze grote wonderen zijn geenszins bedrog, maar een ferme overtuiging die hem de macht gaf om een dogma terug te brengen.
Dit dogma was tweevoudig: de eenheid en onstoffelijkheid van God - het eerste begrip geeft aan wat God wel is, en het tweede begrip geeft aan wat Hij niet is; enerzijds het onttronen van de valse goden door middel van het zwaard, en anderzijds het geven van een beeld (van de waarheid) door middel van woorden.
Filosoof, spreker, gezant, wetgever, krijger, veroveraar van denkbeelden, restaurateur van rationele dogma's - van een geloof zonder afbeeldingen, stichter van 20 wereldse rijken en een spirituele rijk: dát is Mohammed!
Met betrekking tot al de standaarden waarmee menselijke grootheid gemeten kan worden, kunnen wij ons afvragen: IS ER OOK MAAR EEN MENS BETER DAN HIJ?" (Lamartine: Histoire de la Turquie, Paris, 1854Vol.11, pp 276-277)

V) Edward Gibbon en Simon Ockley
Edward Gibbon and Simon Ockley

Edward Gibbon en Simon Ockley, schrijft in "History of the Saracen Empires" bij de belijdenis van de ISLAM:
"IK GELOOF IN ÉÉN GOD, EN MOHAMMED, EEN APOSTEL VAN GOD" is de simpele en onveranderlijke belijdenis van de Islam. De intellectuele voorstelling van de Schepper is nooit verlaagd door enig zichtbaar afgodsbeeld; het respect voor de Profeet heeft nooit de mate van menselijke deugden overschreden; en zijn sprekende voorbeelden hebben de dankbaarheid van zijn volgelingen beperkt binnen de grenzen van redelijkheid en religie."
(History of the Saracen Empires , London, 1870, p. 54).

VI) Wolfgang Goethe

Wolfgang Goethe, misschien de prominentste Europese dichter ooit, schreef over de Profeet Mohammed vzmh  het volgende:
"Hij is een profeet en niet een dichter en daarom moet zijn Koran worden gezien als de Goddelijke Wet en niet als een menselijk boek, gemaakt voor onderwijs of vermaak."
(Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32

VII) Michael Hart

Michael Hart heeft het boek The 100’ uitgebracht van de 100 meest invloedrijke mensen in de geschiedenis van de mensheid en plaatste  profeet Mohammed vzmh op de eerste plaats.

Overige uitspraken over de profeet Mohammed vzmh
Voor meerdere uitspraken van bekende niet-moslims over de profeet Mohammed vzmh kun je de volgende pagina bezoeken.
Voor een volledige en gedetailleerde beschrijving van het leven van de profeet Mohammed kan men de volgende websites bezoeken:

Of koop het boek:

Luister wat anderen (niet moslims) onafhankelijk van elkaar zeggen over de profeet Mohammed vzmh:
YouTube video's
Bekijk video's waarin men onbevooroordeeld een mening geeft over de profeet Mohammed vzmh
De vraag of profeet Mohammed vzmh een oprecht en eerlijk persoon was kunnen we, gezien de vele onderzoeken en bewijsstukken, volmondig met ‘ja’ beantwoorden. Laten we nu naar een aantal andere vragen kijken.

Was de profeet Mohammed vzmh machtsbelust en streefde hij naar rijkdom?
Een ander logische vraag om te stellen is of de profeet Mohammed vzmh misschien machtsbelust was en streefde naar rijkdom door het profeetschap te claimen. Indien dit zo is, dan zouden de bronnen laten zien dat hij een rijkelijk en luxe leven genoot.
Wat zeggen de bronnen?

De waarschuwing en bedreiging van Quraish aan het adres van Abu Talib (de oom van de profeet Mohammed vzmh).
Er heeste verdeeldheid en de vijandschap in zijn familie en dit was een vreselijke last voor zijn oom Aboe Talib. Men vroeg aan hem om zijn neef, de profeet Mohammed vzmh, uit te leveren. Hij zei: "Neef, jouw volk is bij mij gekomen met dreigementen. Spaar mij en jezelf en belast mij niet boven mijn vermogen."
Profeet Mohammed vzmh zag dat Aboe Talib erg van streek was door wat er gebeurd was, en dat hij het moeilijk vond om hem te blijven beschermen.
Hij vzmh zei: "Oom, bij Allah, al zouden ze op voorwaarde dat ik ermee uitscheid, de zon in mijn rechterhand geven en de maan in mijn linkerhand, dan zou ik er toch niet mee uitscheiden tot Allah de islam laat winnen of ik dood zou gaan."
Overlevering: Sahih Bukhari Volume 1, Book 8, Number 434:
Narrated Jabir bin 'Abdullah:
I went to the Prophet in the mosque, and he ordered me to pray two Rakat. He owed me some money and he repaid it to me and gave more than what was due to me.
We zien hier dat hij meer terugbetaalde aan de persoon aan wie hij geld schuldig was bij het aflossen van zijn schuld.

Overlevering: Sahih Bukhari Volume 1, Book 8, Number 413:
Narrated Anas:Some goods came to Allah's Apostle from Bahrain. The Prophet ordered the people to spread them in the mosque --it was the biggest amount of goods Allah's Apostle had ever received. He left for prayer and did not even look at it. After finishing the prayer, he sat by those goods and gave from those to everybody he saw. Al-'Abbas came to him and said, "O Allah's Apostle! give me (something) too, because I gave ransom for myself and 'Aqil" Allah's Apostle told him to take. So he stuffed his garment with it and tried to carry it away but he failed to do so. He said, "O Allah's Apostle! Order someone to help me in lifting it." The Prophet refused. He then said to the Prophet: Will you please help me to lift it?" Allah's Apostle refused. Then Al-'Abbas threw some of it and tried to lift it (but failed). He again said, "O Allah's Apostle Order someone to help me to lift it." He refused. Al-'Abbas then said to the Prophet: "Will you please help me to lift it?" He again refused. Then Al-'Abbas threw some of it, and lifted it on his shoulders and went away. Allah's Apostle kept on watching him till he disappeared from his sight and was astonished at his greediness. Allah's Apostle did not get up till the last coin was distributed.

Hier zien we dat hij de goederen welke hij kreeg verdeelde over de mensen en hijzelf niet geïnteresseerd was in goederen en geld.

The Sirah (i.e. Prophetic biography) of Ibn Ishaq reports one incident when Abu Sufyan, Abu Jahl and Al-Akhnas snuck out of their houses at night to listen to the Prophet reciting the Quran - hiding in their places until dawn. On the way home, they met and reproached one another, saying: "Don't do it again, for if one of the weak minded fools see you, you will arouse suspicion in their minds." This happened three nights in a row, until they took from each other a solemn oath not to do it again. Utba bin Rabi'a, a chief of Quraish, during one of their meetings in which they discussed possible means to stop Muhammed's preaching, suggested to make some proposals to Muhammed and "give him whatever he wants, so he will leave us in peace." Their leaders agreed, so Utba went and sat by the Prophet (peace be upon him) and said: "Oh my nephew, you are one of us as you know, of the noblest of the tribe and hold a worthy position in ancestry. You have come to your people with an important matter, dividing their community thereby and ridiculing their customs, and you have insulted their gods and their religion, and declared that their forefathers were unbelievers, so listen to me and I will make some suggestions, and perhaps you will be able to accept one of them." The Prophet agreed, and he went on: "If what you want is money, we will make you our chief so that no one can decide anything apart from you; if you want sovereignty, we will make you king, and if this ghost which comes to you, which you see, is such that you cannot get rid of him, we will find a physician for you, and exhaust our means in getting you cured, for often a familiar spirit gets possession of a man until he can be cured of it." The Prophet (peace be upon him) listened patiently, and then said: "Now listen to me". The Prophet (peace be upon him) then recited from the beginning of Surah Fussilat (41) until the verse of prostration, were the Prophet prostrated, and all the while Utba listened attentively, sitting on his hands, and leaning on them. The Prophet (peace be upon him) then said: "You have heard what you have heard, Abu'l Walid; the rest remains with you.' When Utba returned to his companions they noticed that his expression completely altered, and they asked him what had happened. He said that he had heard words that he had never heard before, which were neither poetry, nor witchcraft. "Take my advice and do as I do, leave this man entirely alone for, by God, the words which I have heard will be blazed abroad. If the other Arabs kill him, others will have rid you of him; if he gets the better of the Arabs, his sovereignty will be your sovereignty, his power your power, and you will be prosperous through him.' They said: 'He has bewitched you with his tongue". To which he answered: "You have my opinion, you must do what you think fit'.
(Alfred, Guillaume. The Life of Muhammad, A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasu Allah. Oxford University press, 2002. PP. 131-132)
Hier zien we weer dat hem geld en leider- en koningschap werd aangeboden, welke hij niet heeft geaccepteerd.

Overgeleverd in Sahih Muslim, #2972 en Sahih al-Bukhaarie, #2567
'Aaisha ra, zei: "O mijn neef, we namen binnen twee maanden drie nieuwe manen waar, zonder een vuur in de huizen van de Profeet aan te steken (om een maaltijd klaar te maken)'. Haar neef vroeg: "O tante, wat heeft jullie geholpen het te doorstaan?" Ze zei: "De twee zwarte dingen, dadels en water, maar de Profeet had een aantal Ansaar (Helpers: metgezellen van de Profeet uit Medina) buren die kamelen hadden die melk gaven, en ze zonden de Profeet er wat melk van".
Zijn voornaamste voedsel was dadels met water. Geen rijkelijke maaltijden dus.

Overgeleverd in Sahih al-Boechaarie nr. 6033 en Sahih Muslim nr. 2311
Hij at niet veel en dronk niet veel en gaf veel van zijn bezittingen die hij kreeg weer weg als men erom vroeg.
Hij was één van de gulste mensen, hem werd nooit om iets gevraagd waarop hij dan 'Nee' zei.

Overgeleverd in Sahih Muslim, #2082 en Sahih al-Bukhaarie, #6456
'Aaisha (ra), de vrouw van Muhammad vzmh, zei: "De matras van de Profeet , waarop hij sliep, was gemaakt van leer opgevuld met de vezels van dadelpalmen".
Hij leefde een simpel leven en sliep voornamelijk op een harde matras. Hij naaide zijn eigen kleding als deze een scheur verkreeg. Verder at hij bijna maanden geen vlees, maar leefde op dadels en water. Dit alles bij elkaar genomen, kunnen we concluderen dat de profeet Mohammed vzmh niet op rijkdom, roem en aanzien uit was.
Is zijn missie en zijn openbaringen niet een hersenspinsel van de profeet Mohammed vzmh geweest (is het niet zijn eigen verbeelding geweest)?
Profeet Mohammed vzmh stond niet bekend als gek, schizofreen of iets dergelijks vanuit de historische bronnen. Zoals we hebben gezien werd hij vzmh juist als betrouwbaar bestempeld en had en heeft zijn uitspraken en leerstellingen enorm veel invloed gehad in de wereld. Dit zijn tegenstrijdige benoemingen (verbeelding en feiten/waarheden). Verder weten we dat toen de Koran werd geopenbaard, de Koran alle verheven beschikbare poëzie van de Arabieren overtrof. De Koran was zo verheven boven alles wat men ooit gehoord had, terwijl de profeet Mohammed vzmh verder nooit een boek had gelezen of geschreven, gezien het feit dat hij vzmh analfabeet was in aardse zinnen. Dit wordt ook in de Koran bevestigd:

Koran 29:48 En voordien placht gij geen boek te lezen, noch met uw rechter hand te schrijven anders zouden de leugenaars aan de (echtheid) ervan hebben kunnen twijfelen.
Zou deze statement in de Koran niet kloppen dan was hij direct door de mand gevallen en had hij zijn missie niet voort kunnen zetten. Daarentegen zie je geen ophef of tegenstrijd tegen deze stelling. De verhevenheid van het boek kwam verder ook tot uiting toen men zelfs de grammatica van de Arabische taal begon af te leiden van de Koran. Dus hier kunnen we ook weer concluderen dat het geen hersenspinsel was en hij vzmh niet gek in enig opzicht was.
Hoe kunnen we nagaan dat de profeet Mohammed vzmh het aan het rechte eind had en hoe kunnen we aantonen dat hij vzmh echt contact had met God zoals hij vzmh beweerde?
De profeet Mohammed vzmh beweerde dat hij een daadwerkelijke profeet was. Welk bewijs kon hij daarvoor aanvoeren en welk bewijs hebben we nog steeds beschikbaar om dit te verifiëren. Het belangrijkste wat de profeet Mohammed vzmh heeft nagelaten is de Koran. We zijn in staat om de Koran te lezen, bestuderen en proberen te doorgronden. De Moslims beweren dat de Koran vele wetenschappelijke elementen bevat (meer dan 100) die in lijn zijn met de huidige bevestigde wetenschap.

Aangezien we leven in een tijd van wetenschap, kunnen we vele wetenschappelijke elementen die genoemd worden in de Koran toetsen aan de gemaakte beweringen. Ik denk dat dit een goed aanknopingspunt voor een allereerste analyse is om de Koran te toetsen op waarheidsgetrouwheid en correctheid. Mocht de Koran hiervoor slagen, kunnen we het geschrift op een hoger niveau tillen.
CONCLUSIE:
De eerste drie gestelde vragen kunnen we nu al beantwoorden:
Was de profeet Mohammed vzmh een oprecht persoon?- JA
Was hij vzmh machtsbelust en streefde hij naar rijkdom? - NEE
Is zijn missie en boodschap niet het resultaat van zijn eigen verbeelding geweest? Was zijn missie niet een hersenspinsel? - NEE

In het volgende stuk zullen we nader ingaan op o.a. de onderwerpen: 'Wat is de Koran', 'Islam en Wetenschap' en 'de Koran en Wetenschap' en kunnen we vervolgens ook de onderstaande vragen beantwoorden.

Hoe kan men aantonen dat profeet Mohammed vzmh echt contact had met God zoals hij vzmh beweerde?
Hoe kun je inzien dat Mohammed vzmh het aan het rechte eind had of niet?

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud