Tawheed - De éénheid van God - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Tawheed - De éénheid van God

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

DE EENHEID VAN GOD

TAWHEED
Het allerbelangrijkste waar de islam tot oproept is het geloven één Almachtige Absolute Autoriteit die niemand ooit heeft gezien. Moslims geloven dat de God van de Islam (Allah SWT) dezelfde God betreft die in de originele Thora en de originele Evangeliën/Bijbel (ofwel Nieuwe Testament) heeft geopenbaard. Het is met betrekking tot dit onderwerp goed om te weten dat het woordje God in het Arabisch 'Allah' is en als we een Arabische Bijbel lezen het woordje Allah gebruikt wordt voor het woord God. Echter, de moslims geloven niet dat de Almachtige Autoriteit een man of een mens is, of dat God ouders of kinderen heeft. In het kort maakt de Koran dit duidelijk in Surah Al Ikhlas/Hoofdstuk 112. Deze Surah wordt gezien als het theologische hoeksteen van de Islamitische geloofsovertuiging en de basis voor het concept van Tawheed welke we hierna nader verklaren:

Surah Al Ikhlas
Koran 112:1 Zeg: "Allah is Hij, de Enige.
Koran 112:2 Allah is zichzelf-genoeg (onafhankelijk), Eeuwig.
Koran 112:3 Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt.
Koran 112:4 En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

Het woord Tawheed is afgeleid van het woord ‘Wahada’ wat betekent: het toekennen van een éénheid aan iets. Tawheed is het concept van het geloven in iets dat één is. Het allerbelangrijkste waar de Islam tot oproept en daarmee ook alle (voorgaande) boodschappers die op de wereld zijn gekomen, is het aanbidden van de enige ware God. De Koran spreekt van slechts één echte ware God en ontkent het bestaan van andere zogenaamde overige goden, wat sommige mensen en corrupt geraakte religies beweren.
Als we kijken naar de oproep vanuit de Koran welke in onderstaande vers gericht is aan de mensen van het boek (de Joden en Christenen) zien we het volgende staan:

Allah SWT zegt in de Koran:
Koran 3:64 Zeg: "O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah." Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: "Getuigt, dat wij Moslims zijn.


We zien dat in de Koran duidelijk door God wordt opgeroepen om tot één woord te komen door de mensen van het boek wat zou moeten resulteren in het aanbidden van de enige ware God. De moslims geloven namelijk dat de God van de Bijbel (Oude testament en Nieuwe Testament) dezelfde God is, als de God van de Koran. Voornamelijk de christelijke gemeenschap zegt dat Allah SWT niet de God is van de Bijbel, omdat o.a. de naam Allah hen niet bevalt of niet herkenbaar is voor hen. Laten we kijken of dit terecht is. Als we kijken naar de taal die Jezus vzmh sprak zien we dat dit Aramees is. Als we kijken wat het woordje ‘God’ in het Aramees is, zien we het volgende staan:
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Elah/elah.html

We zien dus dat het woord ‘God’ in het Aramees Elah is. Het Aramees, Hebreeuws en Arabisch zijn zustertalen van elkaar en het woord God Allah, Elah, Elohim hebben allemaal dezelfde betekenis. Als we de Bijbel erop naslaan zien we dat ook profeet Jezus vzmh riep uit naar Eli (= vervoeging van Elah) toen hij (volgens de Bijbel) aan het kruis hing:
http://biblehub.com/matthew/27-46.htm

Iemand die hier oprecht naar kijkt en onderzoekt, zal bevestigen dat de naam en daarmee de God waarnaar wordt gebeden vanuit het Jodendom, Christendom en Islam dezelfde Godheid betreft.32% Christendom
22% Islam
0,02% Jodendom
= 54,02% moslims en de mensen van het boek (zouden al moeten) geloven in Allah indien zij de boodschapper correct hadden gevolgd in hun boodschap.

MEERGODENDOM
Als we nu gaan kijken naar de overige mensen in de wereld. Als we kijken naar de mensen die bijvoorbeeld geloven in meerdere goden (uitgezonderd de mensen van het boek), zien we dat Allah SWT deze groep mensen andere argumenten voorlegt. In de Koran geeft Allah SWT zelf een belangrijk argument tegen meerdere goden. Laten we dit argument aanhalen en analyseren.

Koran 21:22 Indien er naast Allah andere Goden waren in (de hemel en op aarde) zouden dezen (de hemel en de aarde) voorzeker tot chaos zijn vervallen. Verheven is Allah, de Heer van de Troon, boven hetgeen zij zeggen.

Koran 23:91 Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke god hetgeen hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.

Allah SWT zegt in dit vers, dat als er meerdere goden zouden zijn, de hemelen en de aarde tot chaos zou zijn vervallen. Verder wordt in koranvers 23:91 dit nog verder verduidelijkt. Indien er namelijk meerdere goden zouden zijn, zou elk van deze goden een deel van hun schepping opeisen. Ze zouden elkaar willen overtreffen of overwinnen, wat zou resulteren in chaos in de hemelen en aarde. Dit soort verhalen zien we bijvoorbeeld terug in het Hindoeïsme en de Griekse mythologie, waarin goden tegen elkaar strijden en elkaar doden. Allah SWT zegt dat indien er harmonie en vrede in de Universa is, er sprake moet zijn van 1 Schepper, 1 Almachtige God. Als we kijken naar alles om ons heen en in ons zelf, zien we dat alles in harmonie en vrede is. Het totale universum is in harmonie met elkaar en er geen sprake van chaos anders zou het geheel in elkaar storten en vernietigen.

Als we ook kijken naar het ontstaan van het Universum, zien we dat het niet anders kan zijn dan dat er één Schepper moet zijn geweest, die de oorzaak geweest moet zijn voor het ontstaan van alles. Er was slechts één beginpunt van ontstaan 13,7 miljard jaar geleden (de Big Bang). Logischerwijs is er dan ook sprake van één Schepper (anders zouden er meerdere beginpunten moeten zijn geweest van de schepping). De wetenschap bevestigt dat ALLES is begonnen met slechts 1 punt van ontstaan. Indien er meerdere goden zouden zijn zouden er verschillende (meerdere) goden zichzelf bekend hebben gemaakt en geïdentificeerd als schepper van het Universum in openbaringen. Echter, als we kijken naar de grote religies in de wereld en daarbij hun meest authentieke boeken (en met de hoogste waarde/autoriteit), zien we dat deze allemaal in essentie spreken van slechts één God. De Koran zegt het volgende:

Koran 20:35 Hebben Wij een bewijs neergezonden dat spreekt over de deelgenoten die zij aan Hem toekennen?

Koran 20:40 Allah is Degene Die jullie heeft geschapen en jullie daarop voorzag. Vervolgens doet Hij jullie sterven en daarna doet Hij jullie weer leven. Is er één onder jullie deelgenoten die ook maar iets van deze deden kan verrichten? Heilig is Hij en Verheven boven de deelgenoten die zij (Hem) toekennen.

Koran 21:24 Of hebben zij zich in plaats van Hem goden genomen? Zeg: "Brengt jullie bewijs!" Dit is een vermaning van hen die met mij zijn en een vermaning van hen die er voor mij waren. Echter, de meesten van hen kennen de waarheid niet en wenden zich dus af.

Koran 21:25 En Wij zonden geen boodschapper voor u zonder hem te openbaren: "Voorzeker er is geen God buiten Mij, aanbidt derhalve Mij alleen."

Laten we de bewijzen vanuit de verschillende geschriften aanhalen:

OUDE TESTAMENT
Deuteronomium 5:6 Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, gevoerd heb.
Deuteronomium 5:7 Gij zult geen andere goden Vóór Mij hebben;
Deuteronomium 5:8 gij zult u geen beeld maken van enige gelijkenis, noch van hetgeen boven in den hemel, noch van hetgeen beneden op de aarde, noch van hetgeen in het water onder de aarde is;
Deuteronomium 5:9 gij zult die niet aanbidden, noch hen dienen; want Ik de Heer, uw God, ben een naijverig God,

Deuteronomium 6:4 Hoor, Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer;

NIEUWE TESTAMENT
Marcus 12: 28-29 En één der Schriftgeleerden, die hen had horen redetwisten, kwam nader, en daar hij begreep dat hij hun een goed antwoord had gegeven, vroeg hij hem: Wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde hem: Het eerste is: Hoor, Israël, de Heer onze God is de enige Heer."
Johannes 17:3 Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, den enigen, waarachtigen God, en hem dien Gij gezonden hebt, Jezus Christus.

VEDAS (GESCHRIFTEN VAN DE HINDOES MET DE HOOGSTE AUTORITEIT)
Atharva Veda 13.4.20 Voorzeker Hij is de enige, ondeelbaar, de opperste realiteit.
Rig Veda 8.25.16 God is één, de Heer van de mens, ver en wijd overstijgend. Wij onderhouden Zijn heilige wetten.

OVERIGE RELIGIES
- Het Buddisme is voortgekomen uit de hindoeïstische wereldvisie, waarvan de Vedas de boeken zijn met de hoogste autoriteit. De Vedas spreekt van het geloven in één God.
-
Candomblé is een Afrikaanse religie, waarbij men gelooft in één opermachtige Godheid (Oludumaré), welke lagere wezens heeft die Hem dienstbaar zijn.
- Jaïnisme is een geloofsovertuiging wat een reactie is op het Hindoeïsme van India in de tijd dat ook het Boeddhisme ontstond. Men was het er niet mee eens dat de prieters zo'n grote macht hadden, wat voor opstanden zorgde tussen volkeren. Van oorsprong kwamen deze mensen dus uit het Hindoeïsme en begonnen een andere religie uit onvrede. Men liet hierdoor de Godheid van de Vedas achterwege en gingen in andere goden geloven.
- Jehova getuigen is een stroming binnen het Christendom, welke in essentie gelooft in één God.
- Het Mormonisme is ook een stroming binnen het Christendom, welke in essentie gelooft in één God.

Zo kennen we nog een reeks van kleinere religies. De kleinere religies zijn ofwel een reactie op de grotere religies (dus van menselijk oorsprong) of een stroming gebaseerd op een grotere religie, waarvan de goddelijke oorsprong in essentie herkenbaar is. De grotere religies zijn van origine allemaal Monotheïstische geloofsovertuigingen (het geloven in één God), waardoor de afgeleide religies logischerwijs automatisch ook Monotheïstische geloofsovertuigingen zouden moeten zijn.

CONCLUSIE
De kleinere religies zijn ofwel een reactie op de grotere religies (dus van menselijk oorsprong) of een stroming gebaseerd op een grotere religie, waarvan de goddelijke oorsprong in essentie herkenbaar is in de kleinere religie. De grotere religies zijn van origine allemaal Monotheïstische geloofsovertuigingen (het geloven in één God) en zouden de e afgeleide religies logischerwijs automatisch ook Monotheïstische geloofsovertuigingen moeten zijn. Alles bij elkaar genomen spreken alle religieuze geloofsovertuigingen in essentie van één God.

De vers vanuit de Koran is precies in lijn met wat we zien in de wereld:

Koran 21:25 En Wij zonden geen boodschapper voor u zonder hem te openbaren: "Voorzeker er is geen God buiten Mij, aanbidt derhalve Mij alleen."

Het is dus van uiterst belang om de éénheid van God te herkennen binnen alle bestaande religies. Wanneer men dit herkent en beseft, dan weet men dat er maar één God is met dezelfde universele eigenschappen en dat iedereen de Enige Ware God aanbidt. Het is vervolgens van belang om de bronnen te onderzoeken, waarop deze religies zijn gebaseerd, op betrouwbaarheid (authenticiteit). De meest betrouwbare religie en bronnen zou in alle waarheid geaccepteerd en gevolgd moeten worden.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud