Het hart en het eigen bewustzijn van het hart - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Het hart en het eigen bewustzijn van het hart

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

In de Koran spreekt Allah SWT over het hart van de mens op een manier waarop het lijkt alsof het hart een eigen bewustzijn en zintuigen heeft. We zullen een aantal Koranverzen aanhalen om dit aan te tonen.

KORAN
Koran 2:97 Zeg: "Al wie een vijand van Gabriël is" - want waarlijk, hij openbaarde het op Allah's bevel aan uw hart, vervullende datgene, wat voordien kwam, een leidraad zijnde en een blijde verhaal voor de gelovigen.

Hier wordt de openbaring en kennis van de Koran aan het hart van de profeet vzmh geopenbaard. Dit betekent dat het hart in staat moet zijn om te begrijpen.

Koran2:225 Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor hetgeen uw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.

Dit houdt in dat er keuzes en beslissingen genomen worden waarvoor het hart verantwoordelijk is. Dit zou betekenen dat het hart een rol zou moeten spelen in het nemen van beslissingen en dus een bewustzijn moet hebben om dit te kunnen doen.

Koran 2:248 En hun profeet zeide tot hen: "Het teken van zijn heerschappij is, dat u een hart zal worden gegeven, waarin de kalmte van uw Heer zal zijn, het beste van de nalatenschap der volgelingen van Mozes en der volgelingen van Aron, (een hart) door de engelen gebracht. Voorzeker, hierin is voor u een teken, als gij gelovigen zijt."
Je kunt dus een onrustig gevoel hebben in je hart.

Koran 2:260 En toen Abraham zeide: "Mijn Heer, toon mij, hoe Gij de doden tot leven opwekt." Hij zeide: "Gelooft gij dan niet?" Hij zeide: "Ja, maar opdat mijn hart rustig zij." Hij antwoordde: "Neem vier vogels en maak ze aan u gehecht. Zet dan ieder hunner op een heuvel; roep hen dan; ze zullen haastig tot u komen. En weet, dat Allah Almachtig, Alwijs is.
Het zien en inzien van de kracht en macht van Allah SWT zorgt voor rust in het hart, zoals het  bovenstaande vers laat zien.

Koran 2:283 En indien gij op reis zijt en geen schrijver vindt, laat er dan een onderpand voor worden gegeven. En indien één uwer de ander iets toevertrouwt, laat dan degene aan wie het toevertrouwd is, het toevertrouwde teruggeven en laat hem Allah zijn Heer vrezen. Verbergt geen getuigenis; en wie dat wel doet diens hart is zeker zondig en Allah weet goed, wat gij doet.

Als iemand een zonde heeft begaan en een schuldgevoel krijgt, dan voelt deze het in het hart. Denk maar aan een nare situatie of een negatieve situatie welke je ooit hebt meegemaakt en probeer het gevoel te lokaliseren. Je zult uiteindelijk bij je hart uitkomen. In het bovenstaande vers zien we ook dat het hart kan zondigen, wat weer betekent dat het een bewuste keuze kan maken tussen goed en kwaad.

Koran 22:46 Hebben zij dan niet in het land gereisd, zodat zij een hart moesten hebben waarmee zij konden begrijpen en oren om er mee te horen? Voorzeker, het zijn niet de ogen die blind zijn doch het hart in (hun) borst is blind.
Dit vers spreekt voor zich.

Als we kijken naar de overleveringen van de profeet Mohammed vzmh over het hart zien we het volgende staan:

HADITH
An No'man ibn Bashir heeft de Profeet horen zeggen, '(O Mensen) Pas op! Er is een stuk vlees in het lichaam en als het goed wordt, dan is het hele lichaam goed en als het slecht wordt, dan wordt het hele lichaam slecht en dat stuk vlees is het hart!'
(Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 49).

De betekenis van deze hadith is dat het hart ervoor kan zorgen dat men een zondig leven leidt of een vroom leven. Is je hart slecht (geworden)? Dan zal het ervoor zorgen dat al je daden zondig en slecht zullen zijn. Je zult dan met je gehele lichaam zondigen. Denk bijvoorbeeld aan het zondigen met je tong door te roddelen en te liegen. Met je handen kun je stelen of anderen fysiek/met geweld onderdrukken, met je private delen kun je overspel plegen of illegale daden begaan etc. Is je hart goed? Dan zul je deze daden bewust vermijden en proberen een goed en vroom leven te leiden volgens de Islamitisch richtlijnen.  

We spreken hier van Islamitisch richtlijnen, omdat dit de beste richtlijnen zijn die er bestaan in deze wereld. Deze zijn er namelijk op gericht om in waarheid, vrede, harmonie en rust te leven volgens de wetten van de Schepper van het Universum.

Allah SWT spreekt hierover in de Koran:

Koran 3:85 En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

De reden hiervoor is:

Koran 3:86 Hoe zal Allah een volk leiden, dat heeft verworpen, na te hebben geloofd, en de getuigenis te hebben afgelegd dat de boodschapper waarachtig was en nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen? Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

Het verwerpen waar Allah SWT over spreekt is het verwerpen van de wet en de rechte leiding toen dit aan de mensen werd en wordt gepresenteerd. Welke religieus boek met daarin de godsdienstige wetten zijn nog in orginele vorm beschikbaar naast de Koran? Geen enkele!

WETENSCHAP
Nu dat we hebben gezien wat de Schepper van alles en iedereen zegt over het hart, laten we kijken wat de huidige wetenschap te vertellen heeft over het hart. We zullen kijken wat de bevindingen zijn van de huidige wetenschap, wanneer deze bevindingen zijn ontdekt en of dit in harmonie is met wat de Koran zegt over het hart. Laten we beginnen met een citaat van de organisatie die onderzoekt verricht naar het hart en de eigenschappen hiervan.

Wat we hier dus lezen is het volgende:
Het hart stuurt ons emotionele en intuïtieve signalen om ons te helpen om ons leven te regeren.

  • Het hart verbindt en brengt systemen in het lichaam bij elkaar, zodat ze in harmonie met elkaar kunnen functioneren.

  • Het hart is in constante communicatie met de hersenen.

  • De intrinsieke hersenen en het zenuwstelsel van het hart zend informatie terug naar de hersenen in de schedel, welke een twee-weg communicatie systeem creeërt tussen het hart en de hersenen.

  • Het hart maakt veel eigen beslissingen.

  • Het hart begint al te slaan in de ongeboren foetus voordat de hersenen zijn gevormd, een proces dat wetenschappers autorhythmic noemen.

  • Een emotionele brein van de mens ontstaat lang voordat een rationele brein wordt gevormd en een kloppend hart ontstaat voordat een van beide ontstaat (de emotionele en rationele brein).
  • Het hart heeft zijn eigen onafhankelijke complex zenuwstelsel ookwel bekend als "de hersenen in het hart".WANNEER IS DEZE ONTDEKKIG GEDAAN?
Laten we kijken wanneer de bovenstaande ontdekkingen zijn gedaan.

Wat we hier dus kunnen zien en lezen is dat de wetenschappelijkheden, zoals hierboven benoemd zijn pas rond 1991 ontdekt zijn door de neurocardioloog Dr. J. Andrew Armour.
Laten we de volgende video bekijken en zien wat de wetenschap en wetenschappers te zeggen hebben over het hart en alles wat hiermee te maken heeft.

CONCLUSIE
Wat verwonderlijk is, is dat de Koran en de profeet Mohammed vzmh 1400 jaar geleden al sprak van zintuigen, intelligentie en de functie van het hart. Het zou niet rationeel en zeker te ver gezocht zijn om te zeggen dat dit een bedenksel zou zijn van de profeet Mohammed vzmh vanuit zijn eigen inzicht, aangezien er nog geen enkel sprake was van onderzoek en informatie over het hart als intelligent orgaan in de Arabische tijd 1400 jaar geleden. Verder kon de profeet Mohammed vzmh niet lezen noch schrijven, dus indien deze informatie toen al aanwezig zou zijn (wat niet zo is), zou hij er nog geen boeken over kunnen lezen.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud