Wat is de Koran en hoe is deze geopenbaard? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wat is de Koran en hoe is deze geopenbaard?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).


WAT IS DE KORAN?

Wat is de Koran? Het woord Koran (Qu'ran) betekent: (Continue) reciteren-herhalen of voordragen. Volgens de Moslims is de Koran een daadwerkelijke openbaring van God, welke is geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh via de aartsengel Djibril as/Gabriel. De Koran geeft zelf aan een daadwerkelijke openbaring van God te zijn, een leidraad voor de gehele mensheid en een vervulling van eerder geopenbaarde geschriften zoals de originele Thora (Taurat), de originele Bijbel (Injil) en de originele Psalmen (Zaboer).  

Laten we een aantal relevante verzen bekijken
Koran 18:1 Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.
Koran 18:2 Volmaakt (in leiding), om te waarschuwen voor Zijn gestrenge kastijding en de gelovigen die goede werken verrichten de blijde tijding te brengen dat zij een uitstekende beloning zullen ontvangen,

Koran 53:2 Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,
Koran 53:3 Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
Koran 53:4 Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

Koran 3:3 Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil geopenbaard.

Bevestiging van de voorgaande openbaringen
De Koran spreekt ook over de voorgaande originele geschriften welke geopenbaard waren voor een specifieke volk en tijd (niet voor de gehele mensheid – zie bewijs Christendom). Het gaat dus niet over de geschriften die nu nog aanwezig zijn in de wereld. Deze zijn volgens de Koran aangepast en gemanipuleerd om verschillende redenen, zoals o.a. voor persoonlijk gewin, politiek en macht waardoor we de informatie die uit de huidige geschriften niet kunnen controleren met een originele versie. Deze originele versie van de voorgaande geschriften zijn niet bewaard gebleven. De bewering, welke de Koran 1400 jaar geleden maakte over de aanpassingen van deze geschriften zien we in de huidige tijd bewaarheid worden (zie bewijsvoeringen: Christendom / Hindoeïsme).

De openbaringen
De openbaringen vonden plaats via inspiratie via de Engel Gabriel gedurende een periode van 23 jaar. Deze werden gereciteerd aan de profeet Mohammed vzmh en werden in zijn hart opgetekend. Door het nazeggen/reciteren, en op deze manier te onthouden, werd door de Engel Gabriel gecontroleerd of de openbaring correct was overgebracht. Elk jaar in de periode van Ramadan kwam de Engel de profeet Mohammed vzmh ‘overhoren’, om zo te controleren of alle (tot dat moment geopenbaarde) verzen correct waren onthouden. We hebben gelezen dat het woord Koran (Quran) betekent het continue reciteren-herhalen. Het is namelijk de bedoeling dat de Koran continue wordt herhaald en gereciteerd. Dit zorgt ervoor dat we continue de boodschap horen, (dienen te) begrijpen en moeten implementeren in ons leven. Het continue herhalen van de verzen, wetten en regels van de Koran is gebaseerd op de wijsheid van de Almachtige Schepper. Het continue herhalen van 'iets' blijkt ook de beste manier te zijn om iets te onthouden. We zien dat de huidige wetenschap bevestigt dat het continue herhalen de beste manier is om iets te onthouden.

WONDERBAARLIJKE FEITEN OM TE OVERDENKEN
Onder normale omstandigheden zou het voor iemand een onmogelijke taak zijn om geen fouten te maken gedurende de 23 jaar van openbaringen in zowel de overdracht als recitatie. De profeet Mohammed vzmh had namelijk makkelijk fouten kunnen maken tijdens het reciteren of hij had makkelijk verzen, woorden etc. kunnen vergeten bij het reciteren van de Koran. Verder kon het zijn dat hij uitspraken deed, welke in strijd waren met eerder geopenbaarde verzen of uitspraken welke hij vzmh eerder had gedaan. We weten dat hij heel veel weerstand heeft gehad tijdens zijn periode van profeetschap en dat hij nauwlettend in de gaten werd gehouden. Zo probeerde men hem op fouten te betrappen om zo zijn ongelijk aan te tonen. Mocht hij vzmh namelijk een fout of enige tegenstrijdigheid hebben veroorzaakt zou zijn profeetschap per direct ten einde zijn gekomen aangezien dan zijn vzmh geloofwaardigheid aangetast zou zijn. Het is dus een daadwerkelijke wonder dat dit gedurende de 23 jaar van zijn profeetschap niet is voorgekomen. Hij vzmh heeft zich in die 23 jaar geen enkel keer vergist of voor enige tegenspraak gezorgd bij het overbrengen van de boodschap van de Koran. De Koran zegt hierover het volgende:

Koran 4:82 Denken zij dan niet na over de Koran? Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt.

Koran 11:13 Zeggen zij: "Hij heeft dit (de Koran) verzonnen?" Antwoord: "Breng dan tien dergelijke verzonnen hoofdstukken voort en roept buiten Allah wie gij kunt, als gij waarachtig zijt."
Koran 11:14 En indien zij uw (uitdaging) niet aannemen, weet dan, dat het met Allah's kennis is geopenbaard en dat er geen God is behalve Hij. Zult gij u dan onderwerpen?

Koran 15:9 Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

Koran 17:88 Zeg: "Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn."

Koran 41:41 Voorzeker, zij die niet in de Vermaning geloven als deze tot hen komt (zijn de verliezers); waarlijk het is een machtig Boek.
Koran 41:42 Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.

NIET LEZEN NOCH SCHRIJVEN
Wat nog wonderbaarlijker is dat de openbaring heeft plaatsgevonden via de profeet Mohammed vzmh, welke niet kon lezen en schrijven. Dit is een historisch feit welke ook in de Koran wordt aangehaald:

Koran 29:48 En voordien placht gij geen boek te lezen, noch met uw rechter hand te schrijven anders zouden de leugenaars aan de (echtheid) ervan hebben kunnen twijfelen.

We zien direct ook de reden van dit feit in het bovenstaande vers gepresenteerd worden. De profeet Mohammed vzmh kon niet lezen noch schrijven en toch kon hij vzmh deze Koran voortbrengen door middel van de openbaringen welke hij ontving gedurende 23 jaren.

DE ARABISCHE GRAMMATICA IS GEBASEERD OP DE KORAN
Met de komst van de Koran ging er een hele nieuwe wereld open op linguïstisch (taalkundig) niveau. De taal die de Koran gebruikt was ongewoon voor de Arabieren die in die tijd de meesters waren van de Arabische taal. De Arabieren stonden bekend om hun verheven poëzie en rijm. Echter, toen de Koran werd geopenbaard overtrof het alles wat de Arabieren ooit hebben kunnen voortbrengen. Dat is ook de reden dat de grammatica en het ontstaan van Arabische literatuur gebaseerd is op de Koran.

Als we dit overdenken moeten we het onszelf afvragen hoe een ongeletterde man een geschrift kan produceren dat alle geleerde en professionele poëten kan verslaan door het reciteren van een geopenbaard boek waarvan hetzelf beweert afkomstig te zijn van God? De profeet Mohammed vzmh stond nooit en te nimmer bekend als een dichter of poëet. In geen enkel boek of overlevering zien we vermeld staan dat de profeet Mohammed vzmh bekend stond als een poëet. Hoe kan een ongetrainde man op taalkundige vlak opeens een expert zijn in de taal en wel op een zodanig niveau dat de gehele Arabisch taal is gebaseerd op hetgeen hij geopenbaard kreeg en vervolgens reciteerde? Het is ook goed om te begrijpen dat de Koran geopenbaard werd op verschillende momenten en in verschillende situaties. Het kon zijn dat iemand een vraag stelde aan de profeet Mohammed vzmh waarna er verzen van de Koran werden geopenbaard met daarin het antwoord op die specifieke vraag. Soms werden er verzen van de Koran geopenbaard op basis van gebeurtenissen die plaatsvonden, zoals een gewelddadige aanval op de moslims. De profeet Mohammed vzmh kreeg op zulke momenten instructies hoe te handelen via de openbaringen. Zo zijn er verschillende oorzaken en situaties waarom de Koran werd geopenbaard. Daarbij werd de Koran geopenbaard op zo'n manier dat het prachtig op elkaar rijmt.

Laten we een voorbeeld aanhalen. Er waren momenten dat ongelovigen de profeet Mohammed vragen stelde over Allah/God zoals we in onderstaand voorbeeld kunnen lezen:
Als antwoord op hun vraag werd de Surah Al Ikhlas / Hoofdstuk 112 geopenbaard:

Qul huwal laahu ahad
Allah hus-samad
Lam yalid wa lam yoolad
Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad
Het is een onmogelijkheid om op deze manier een boek te produceren zonder enige tegenstrijdigheid te veroorzaken qua inhoud, daarnaast geen enkel fout te maken in de recitatie waarbij de recitaties inhoudelijk wetenschappelijkheden bevatten die 1400 jaar geleden nog niet ontdekt waren en deze niet strijdig zijn met de huidige bevestigde wetenschap. Daarbij is het onmogelijk om ervoor te zorgen dat dit boek de hoeksteen wordt van de Arabische taal en literatuur, wetten en richtlijnen voor de mensheid en maatschappijen gedurende eeuwen tot op heden. Ook bevat het voorspellingen van de toekomst welke bewaarheid zijn geworden binnen het leven van de profeet Mohammed vzmh. Het is ook het enige religieuze boek op de wereld dat van zichzelf zegt een daadwerkelijke openbaring te zijn van God:

Koran 10:37 En het is onmogelijk dat deze Koran is geopenbaard door iemand anders dan Allah, maar (hij is er) als bevestiging van wat ervoor was en als uitleg van het Schrift. Daaraan is geen twijfel, (hij komt) van de Heer van de Werelden.

Koran 10:38 Of zeggen zij: "Hij (Mohammed) heeft hem verzonnen." Zeg: "Komt dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijkwaardig is en roept aan wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtig zijn."

Met zulke zekerheid en bewijslast komt de Koran en geeft een uitdaging aan de mens om met iets soortgelijk te komen! Tot op heden heeft niemand deze uitdaging aan kunnen gaan.
CONCLUSIE:
De Koran is een daadwerkelijke openbaring van Allah SWT - God, gericht aan de totale mensheid welke gedurende 23 jaar in delen is geopenbaard. De openbaringen werden via de Heilige Geest - (Engel Gabriel) via inspiratie overgebracht aan de profeet Mohammed vzmh, welke deze vervolgens reciteerde en op liet tekenen door speciaal daarvoor aangestelde schrijvers. Op de volgende pagina zullen we aantonen hoe de Koran is overgeleverd en bewaard is gebleven in de originele vorm. Als we kijken naar wat de Koran is en wat deze inhoudelijk heeft voortgebracht kan geen enkel oprecht persoon ontkennen dat de Koran de grootste wonder is welke wij als mens tot op heden nog steeds kunnen verifiëren.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud