Beproevingen op de wereld - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Beproevingen op de wereld

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

Waarom is er zoveel ellende en kwaad op aarde?
Een veel gestelde vraag die tegenwoordig wordt gesteld en maar door weinigen correct of helemaal niet beantwoordt kan worden. Dit is een goede en logische vraag die gesteld wordt. Een aantal andere vragen die hier nauw verband mee hebben zijn:

Wat is het doel van het leven?
Waarom leef ik?
waarom besta ik?

Vragen die door ieder rationeel en weldenkend mens gesteld en beantwoord moet worden.

WAT IS HET DOEL VAN HET LEVEN?
In het hoofdstuk 'God bestaat' hebben we aangetoond dat God bestaat en dat het leven niet per toeval is ontstaan. We hebben gezien dat alles met een reden en doel is gecreëerd en de mens dus ook met een reden en doel is gecreëerd. Het is dus aan de mens om na te gaan wat zijn/haar reden van bestaan is. Als we de Koran lezen zien we dat Allah SWT de mens (en Djinn) met een doel heeft gecreëerd.

Koran 51:56 En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.

We zien dat de enige reden waarom wij als mens bestaan in deze wereld is omdat Allah SWT ons heeft geschapen om Hem te aanbidden. Met aanbidden wordt hierbij bedoeld het erkennen van je schepper en de gunsten welke hij je heeft geschonken. Denk hierbij aan het leven wat jij hebt gekregen, je uiterlijk, je gezondheid, je familie, je voedsel, je voorzienig etc. Aanbidding houdt ook in het gehoorzaam zijn aan de Wil van de Schepper. Wat verwacht deze Schepper van jou en wat heeft hij jou toegestaan en wat heeft hij verboden? Daarnaast zijn er ook de rituele aanbiddingen zoals het gebed, het vasten en het gedenken van onze Schepper. Door dit goed te snappen kunnen we ook inzien wat voor groot onrecht de ongelovige mensen begaan die Allah SWT niet aanbidden of een afgod aanbidden naast Allah SWT. Allah SWT heeft alles gecreëerd om Hem te aanbidden en de mens is daarin geen uitzondering.

Koran 17:44 De zeven hemels en de aarde en allen die erin zijn verheerlijken Hem. En er is geen ding dat hem niet verheerlijkt maar jullie begrijpen hun lofprijzing niet. Hij is Zachtmoedig en Vergevensgezind.

Koran 22:18 Zie jij niet dat voor Allah zich eerbiedig neerbuigen wie er in de hemelen en wie er op de aarde zijn, de zon, de maan en de sterren, de bergen en de bomen, de dieren en veel van de mensen. Maar veel zijn er die de bestraffing terecht zullen krijgen. En wie door Allah vernederd wordt, voor hem is er niemand die hem eer bewijst. Allah doet wat Hij wil."

Dus alles en een ieder is gecreëerd om Allah SWT te aanbidden. Vervolgens dient een ieder op zoek te gaan naar de waarheid en het rechte pad. Heb je deze gevonden of ingezien, dan ben je verplicht deze te volgen, tenzij je in een leugen wilt leven.

GOED EN KWAAD

Waarom bestaat er dan zoveel kwaad in de wereld? Ten eerste moet men begrijpen dat het kwaad wel moet bestaan om te weten/kennen wat het goede is en vice versa. De één kan namelijk niet zonder de ander bestaan. Zonder het kwaad, kan het goede niet bestaan en zonder het goede kan het kwaad niet bestaan. Als alleen het kwaad zou bestaan zou men nooit kunnen weten wat het goede is, omdat dit gewoonweg niet zou bestaan. Men zou het kwaad ook niet als kwaad kunnen definiëren aangezien men gewoon niet anders zou weten en kennen. Als alleen het goede zou bestaan zou men het kwaad niet kennen, omdat dit gewoonweg niet zou bestaan. Men zou het goede daarom niet kunnen definiëren aangezien men niet anders zou weten en kennen. Om het onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, moeten zowel het goede als het kwade bestaan. Om te kunnen begrijpen waarom het goed en het kwaad bestaat op de wereld en daarmee ook de vele ellendige situaties op de wereld, dienen we naar terug te gaan naar de schepping van de mens. Zowel het Jodendom, het Christendom als de Islam spreken van Adam vzmh als de eerste mens welke gecreëerd werd door Allah SWT (God). We zullen dit kort bespreken vanuit de Islamitische bronnen, aangezien deze het meest betrouwbare is van alle geloofsovertuigingen in de wereld.
HET BEGIN VAN DE MENS EN DE BEPROEVINGEN

Voordat de mens was gecreëerd, had Allah SWT de Djinn gecreëerd. De Djinn kan gezien worden als een soort van geesten, maar niet in de zin van zielen van mensen. Het is een schepping die naast de mens op aarde leeft, maar niet gezien kan worden door de mens maar wel andersom. De Djinn is niet hetzelfde als een Engel. Een belangrijk verschil tussen de Djinn en de Engelen is, is dat de Engelen geen keuzevrijheid hebben en de Djinn wel. Daarnaast zijn de Engelen uit licht gecreëerd en de Djinn vanuit een rookloos vuur.
De Djinn die geëerd was door Allah SWT is Iblies de vervloekte (Satan / de Duivel). Iblies behoorde tot degene die zich mocht bevinden tussen het geëerde gezelschap van Engelen. Echter, op een bepaald moment bepaalde Allah SWT dat Hij een nieuwe schepping zou maken, namelijk de mens. Allah SWT gaf Djibril AS (Engel Gabriël vzmh) de opdracht om klinkende klei van de aarde te halen, die toen al gecreëerd was door Allah SWT. Djibril AS gehoorzaamde en bracht de klei van de aarde en Allah SWT vormde Adam vzmh  van de klei. Adam was op dat moment nog levenloos aangezien hij vzmh nog geen ziel bezat. Iblies zag dat Allah SWT een nieuwe schepping had gemaakt en was nieuwsgierig en daarbij ook jaloers. Hij ging er naartoe en begon het te bekijken en onderzoeken. Vervolgens blies  Allah SWT de ziel van Adam vzmh in en Adam vzmh werd levend. Allah SWT ‘presenteerde’ zijn nieuwe creatie en gaf opdracht aan een ieder om te buigen voor Zijn nieuwe creatie. Een ieder boog voor Adam in opdracht van Allah SWT behalve Iblies. Allah SWT vroeg aan Iblies waarom hij niet boog voor Adam terwijl Allah SWT opdracht daartoe had gegeven. Allah SWT wist de reden natuurlijk wel aangezien Hij de Alwetende is, maar Iblies diende zelf aan te geven wat zijn reden was om daarvoor verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.
Iblies zei: Ik ben beter dan hem, U hebt mij van Vuur geschapen en hem van Klei.

Koran 38:71 Toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik ga de mens uit klei scheppen (zie ook de schepping van de mens),
Koran 38:72 En wanneer Ik hem heb gevormd en hem van Mijn geest heb ingeademd, werpt u dan in gehoorzaamheid voor hem neder.
Koran 38:73 Derhalve vielen alle engelen neder,
Koran 38:74 Doch Iblies niet, hij toonde hoogmoed en behoorde tot de ongelovigen.
Koran 38:75 God zeide: "O Iblies, wat heeft u verhinderd te buigen voor hem, die Ik met Mijn Hand heb geschapen? Zijt gij te trots of behoort gij tot de (hoog) verhevenen?"
Koran 38:76 Hij zeide: "Ik ben beter dan hij, Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen."
De eerste zonde die Iblies had gepleegd was ongehoorzaamheid aan Allah SWT door hoogmoed. Hij was te hoogmoedig om te buigen voor Adam vzmh toen Allah SWT hem daar de opdracht toe had gegeven.

Koran 2:35 "En toen Wij tot de engelen zeiden: "Onderwerpt u aan Adam", onderwierpen zich allen, behalve Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen." (Surah al-Baqarah vers 35).

IBLIES IS EEN DJINN EN GEEN ENGEL

Uit bovenstaande vers lijkt het voor de mensen die niet bekend zijn met Arabische taalkundige regels, dat Iblies tot de Engelen behoort. Echter, dit is niet correct. In het Arabisch bestaat er een regel 'Tagleeb'/'Taglib', wat betekent dat als een grote groep wordt aangesproken, de minderheid niet apart wordt aangesproken. Hier zien we dat alle Engelen worden aangesproken (wat een hele grote groep betreft) en Iblies is slechts maar 1 Djinn in deze populatie. In het Arabisch wordt er dus niet gezegd: ‘Alle Engelen (de meerderheid) buig jezelf neder voor Adam en jij Iblies (de duivel) ook (de minderheid)’, maar als een meerderheid wordt aangesproken geldt dezelfde opdracht voor een ieder die aanwezig is (ook de minderheid).
Koranvers 18:50 verduidelijkt daarnaast nog de oorsprong van Iblies (de duivel).

Koran 18:50 (Gedenk de tijd) toen Wij tot de engelen zeiden: "Buigt voor Adam", zij bogen, doch Iblies niet. Hij was één der djinn, derhalve was hij ongehoorzaam aan het gebod van zijn Heer. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen. Allah SWT zei: Ga weg van hier en je ben vervloekt vanaf deze dag. Iblies vroeg Allah SWT om uitstel. Iblies zei tegen Allah SWT: Geef mij uitstel tot de dag dat U hen zal opwekken en ik zal u bewijzen dat de mens het niet waard is om geëerd te worden, zoals U ons heeft laten buigen voor Adam vzmh. Ik zal hen benaderen van voor en van achteren en van alle kanten en U zult het meeste van hen als ondankbaar vinden. Allah SWT zei: Je hebt toestemming en uitstel gekregen, maar degenen die in Mij geloven en Mij aanbidden en Mijn pad volgen, dezen zal jij niet kunnen verleiden.

Koran 38:77 God zeide: "Ga dan hier vandaan, voorzeker gij zijt de verworpene.
Koran 38:78 En Mijn vloek zal op u rusten tot de Dag des Oordeels."
Koran 38:79 Hij zeide: "O mijn Heer, vergun mij dan uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."
Koran 38:80 God zeide: "U wordt uitstel verleend,
Koran 38:81 Tot de Dag van de bepaalde tijd."
Koran 38:82 Hij zeide: "Bij Uw eer, ik zal hen allen zeker doen dwalen,
Koran 38:83 Behalve Uw oprechte dienaren."
Koran 38:84 God zeide: "Dit is de waarheid en Ik zeg de waarheid,
Koran 38:85 Dat Ik de hel zeker met u en allen die u volgen, zal vullen."

START VAN DE STRIJD TUSSEN DE MENS EN DUIVEL

Allah SWT gaf Adam vzmh de vrijheid om in paradijs rond te lopen en te wonen. Vervolgens maakte Allah SWT Eva vzmh als gezellin van Adam vzmh uit het kromme gedeelte van de rib van Adam vzmh. Adam en Eva vzmh woonden in paradijs en mochten er vrijelijk in rondlopen en wonen, echter met 1 beperking in opdracht van Allah SWT. Zij mochten niet van de vrucht van 1 specifieke boom eten. Iblies die de strijd had gezworen tegen de mens en toestemming had gekregen van Allah SWT begon met zijn Influisteringen bij Adam en Eva vzmh, om hen te verleiden tot het eten van de verboden vrucht. De Djinn heeft namelijk de macht om influisteringen te verrichtingen in de borst van de mens, zonder gezien te worden. Uiteindelijk werden de influisteringen zodanig dat Adam en Eva vzmh zich eraan toegaven en van de verboden vrucht aten. Na van de vrucht te hebben gegeten vonden ze zichzelf naakt en beseften dat ze een grote zonde hadden begaan. Ze begonnen zich te bedekken met bladeren uit de tuin waarin ze zich bevonden. Allah SWT vroeg naar de overtreding die ze begaan hadden terwijl Hij SWT hen dit had verboden. Adam en Eva vzmh vroegen om vergiffenis voor hun zonde en Allah SWT vergaf hen uiteindelijk.

Koran 20:116 En toen Wij tot de engelen zeiden: "Bewijst Adam eer," bewezen zij allen eer, doch niet Iblies. Hij weigerde.
Koran 20:117 Daarom zeiden Wij: "O Adam, deze is voor u en uw vrouw een vijand; laat hij u derhalve niet uit de tuin verdrijven, anders zult gij ongelukkig worden."
Koran 20:118 "(Daarin is voorraad voor u) opdat gij er niet zult hongeren noch naakt zult zijn."
Koran 20:119 "En dat gij er geen dorst zult lijden noch zult blootgesteld zijn aan de hitte van de zon."
Koran 20:120 Doch Satan fluisterde hem kwaad in, hij zeide: "O Adam, zal ik u voeren tot de Boom der Eeuwigheid, en een koninkrijk dat nimmer zal vergaan?"
Koran 20:121 Zo aten beiden er van, waardoor hun schaamte hun duidelijk werd en zij zich begonnen te bekleden met bladeren uit de tuin. En Adam was ongehoorzaam aan het gebod van zijn Heer, derhalve leed hij.
Koran 20:122 Alsdan verkoos zijn Heer hem, vergaf hem en leidde hem.
Koran 20:123 Hij (God) zeide: "Gaat allen tezamen hier vandaan, want gij zult elkander tot vijanden zijn. En indien er leiding van Mij tot u komt dan zal een ieder die Mijn leiding volgt, noch dwalen noch ongelukkig zijn."

Koran 7:23 Zij antwoordden: "Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren.

Koran 2:37 Toen leerde Adam enkele woorden van zijn Heer. Zo schonk Hij hem vergiffenis; gewis Hij is Berouwaanvaardend, Genadevol.

Echter, Allah SWT had Adam en Eva vzmh en Iblies gezegd dat ze tijdelijk uit paradijs moesten om op aarde te wonen waar ze zouden moeten werken om te kunnen eten, drinken en overleven. Hun nageslacht zou ook op aarde moeten wonen tot de dood hen zou achterhalen. De reden hiervan is dat Allah SWT de mens wil beproeven op hun gehoorzaamheid aan Allah SWT. Indien de mens slaagt voor deze beproevingen en zich onderwerpt aan de Wil van Allah SWT en in deze pure staat overlijdt zal hij/zij het verdienen om terug naar paradijs te gaan (daar waar Adam en Eva vzmh uit verbannen waren). Indien Iblies hun niet verleid had dan hadden ze nog in het paradijs gewoond en zou hun gehele nageslacht ook in paradijs wonen. Men dient op aarde te bewijzen dat ze gehoorzaam kunnen zijn aan Allah SWT en Zijn regelgeving, zodat men uiteindelijk weer naar paradijs kan waar men in de eerste instantie eigenlijk al zouden zijn. De mensen die zich niet aan de wet en Wil van Allah SWT kan houden en niet in Hem gelooft zoals Hij dat kenbaar heeft gemaakt, zullen worden verbannen naar een ander plek en zullen het niet waard zijn om in paradijs te mogen verblijven wegens hun ongehoorzaamheid. Deze plek wordt Djahannam ofwel de Hel genoemd.

Koran 2:39 Doch zij, die niet geloven en Onze tekenen verloochenen, zullen de bewoners van het Vuur zijn; zij zullen daarin verblijven.
Adam en Eva vzmh kregen kinderen en deze kinderen kregen kinderen en zo ontstond uiteindelijk de gehele mensheid. Weet dat broer en zus in de eerste instantie wel met elkaar mochten trouwen en kinderen krijgen om zo het begin van de mensheid een start te kunnen geven. Naarmate de tijd vorderde werd dit verboden verklaard.

Koran 4:22 En huwt niet de vrouwen, die uw vaders huwden, met uitzondering van wat reeds gebeurd is. Het is een slecht en afschuwelijk iets en een verkeerde weg.

Koran 4:23 Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zijn ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol;

HET ONTSTAAN VAN AFGODERIJ EN DE TAAK VAN DE PROFETEN
De profeet Mohammed vzmh heeft gezegd dat er in totaal 124.000 boodschappers van Allah SWT op aarde zijn geweest en dat hij vzmh de laatste in de lijn der profeten is (de zegel der profeten). Iblies is mee verbannen op aarde om zijn toegestemde taak uit te kunnen voeren. In de eerste instantie bestond er nog geen afgoderij (mensen die iets anders dan en naast Allah SWT aanbidden). Er bestonden wel vrome en godvrezende mensen die gehoorzaam aan Allah SWT waren. De Djinn heeft de macht om zich te kunnen vervormen in verschillende gedaanten en kan zo ook in de gedaante van een mens verschijnen. Nadat verschillende vrome en gerespecteerde mensen overleden, kwam Iblies naar de mensen en stelde voor om een standbeeld te maken van deze vrome mensen, zodat men zo hen en hen goede kennis en daden kon blijven herinneren. De mensen zagen daar geen probleem in en stemde ermee in.

Na verloop van tijd kwam Iblies weer in de gedaante van een mens bij de mens na enige generaties. Hij was geduldig en wist dat de generaties daarna uiteindelijk de daadwerkelijke redenen van het bestaan van de standbeelden niet helder zou kennen. Hij kwam met het voorstel om de standbeelden van de vrome en geleerde mensen te aanbidden/aan te roepen om zo dichterbij Allah SWT te komen en zo verleidde hij de mens tot het begaan van Shirk/Afgoderij. Allah SWT zond in de loop der tijd een profeet naar de gemeenschap om de vervuilde boodschap te zuiveren. De boodschappers kwamen met de boodschap dat er maar 1 God bestaat en dat Hij alleen het recht heeft aanbeden te worden en geen tussenpersonen heeft in de aanbidding. De boodschappers stierven en de boodschap raakte uiteindelijk weer door Iblies vervuild waarna er weer een andere boodschapper kwam om de originele boodschap te zuiveren.
Dit proces heeft uiteindelijk de laatste profeet Mohammed vzmh bereikt. Na de komst van de profeet Mohammed vzmh, zal er geen profeet meer komen aangezien hij vzmh de zegel der profeten is.

DE RELIGIEUZE GESCHRIFTEN
De profeten van Allah SWT kregen de regels en wetten van Allah SWT via openbaringen via Engel Djibriel AS (Engel Gabriël / de Heilige Geest) door. Tegen sommigen sprak Allah SWT rechtstreek om Zijn wil kenbaar te maken. Echter, al deze wetten en geschriften zijn niet of niet in originele vorm bewaard gebleven behalve de laatste boodschap ‘de Koran’. De reden dat de Koran niet verandert en beschermd is tegen corruptie en veranderingen, is omdat er geen ander boodschap meer geopenbaard zal worden na deze. Het is dus uit rechtvaardigheid en liefde van Allah SWT dat Hij deze boodschap beschermt tegen aanpassingen en corruptie aangezien elke verandering van de boodschap zou leiden tot dwaling, wat weer zou leiden tot de Hel.

Koran 15:9 Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

Koran 41:41 Voorzeker, zij die niet in de Vermaning geloven als deze tot hen komt (zijn de verliezers); waarlijk het is een machtig Boek.
Koran 41:42 Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.


WAAROM ZOVEEL ELLENDE?

Allah SWT zegt in de Koran:
Koran 29:2 Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij ZEGGEN: "Wij geloven," en dat zij niet op de proef gesteld worden?
Koran 29:3 En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die de oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.

Koran 2:155 En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen,
Koran 2:156 Zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: "Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren".
Koran 2:157 Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn het, die de rechte weg volgen.

Allah SWT stelt mensen dus op de proef door hen bepaalde dingen mee te laten maken om zo een scheiding te maken tussen mensen die oprecht in Allah SWT geloven en mensen die niet (oprecht) in Allah SWT geloven. Een gelovige in Allah SWT weet dat alles wat hen overkomt een beproeving van Allah SWT is en dient dit te accepteren en er geduldig mee te zijn, wat de tevredenheid van Allah SWT met zich meebrengt. Dit is een onderdeel van de totale onderwerping aan Allah SWT, ook wel Islam genoemd. En een ieder die zijn/haar wil onderwerpt aan de Wil van Allah SWT, wordt een moslim genoemd.

De profeet Mohammed vzmh heeft gezegd:
"Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor hem."
In Muslim staat deze sahih overlevering vermeld die overgeleverd is door Suhayb.

Dus alles heeft een reden en een ieder wordt beproefd door Allah SWT door mensen te plaatsen in verschillende situaties.

Een voorbeeld:
Arme mensen hebben weinig of geen voedsel. De rijkere mensen hebben genoeg voedsel en geld. Voor de rijke mens is de zakaat (Armenbelasting) verplicht gesteld. De rijke mens dient dus een deel van zijn voorziening, welke hij van Allah SWT toebedeeld heeft gekregen, af te staan aan de armen. Dit is een beproeving voor de arme mensen en een beproeving voor de rijke mensen. De arme mensen dienen namelijk geduldig te zijn in hun moeilijke situatie en vertrouwen te hebben en blijven te houden in Allah SWT wat er ook gebeurt. De rijke mens wordt beproefd om te kijken of deze gehoorzaam is aan de wet van Allah SWT om een deel van zijn extra geld af te staan aan de armen. Het kan zijn dat hij/zij hoogmoedig is ten opzichte van de wet of gierig wordt en daar geen gehoor aan geeft. Dus elke situatie kent zijn beproeving.

HOOGMOED

ARROGANTIE EN HOOGMOED

We hebben gezien dat hoogmoed de eerste zonde was die werd gepleegd door Iblies de vervloekte. Iblies gebruikt deze eigenschap tot op heden als grootste wapen in zijn strijd tegen de mens.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden."
Een man zei toen: "Maar de mens heeft graag dat zijn kleding en zijn schoenen mooi zijn." Daarop zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): "Voorzeker, Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht en neerkijken op de mensen."
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn).
De hadith staat vermeld in Muslim en Tirmidhi.

Allah SWT heeft als Enige het recht om aanbeden te worden. Iblies zorgt ervoor dat de mens hoogmoedig is ten op zichte van de waarheid en dat het recht van Allah SWT wordt geschonden door afgoderij in het leven te roepen en dit als waarheid te bestempelen. Echter, als iemand oprecht op zoek is naar de waarheid zal deze geen hoogmoed vertonen en zichzelf opstellen voor de waarheid door te kijken naar de betrouwbare bewijzen die voorhanden zijn. Verder is het van belang dat men gebruik maakt van de mogelijkheid tot logisch en correct beredeneren, zonder irrationeel te worden.

Koran 41:3 Een Boek waarvan de verzen zijn verklaard als duidelijke verkondiging voor mensen die kennis bezitten.

CONCLUSIE
We hebben gezien dat er vele beproevingen op de wereld zijn. We zien goede en slechte dingen om ons heen. Er is veel geweld, onderdrukking, armoede en oorlog tegenwoordig. Een ieder zal op de een of ander manier beproefd worden, wat ook bijvoorbeeld ziekte, dood of een geboorte kan zijn. Hoe men met deze beproevingen omgaat is bepalend of men voor deze beproevingen slaagt of niet. Het is van belang om hier goed over na te denken. Wat gebeurt er na de dood en moeten wij nog iets doen voordat wij de dood zullen bereiken? Een ieder met wie je te maken hebt (je familie, vrienden, collega's, buren etc.) hebben een doel in je leven en maken onderdeel uit van je beproevingen op deze wereld.

We dienen als mens te begrijpen dat we maar tijdelijk op deze wereld zijn en dat er met 100% zekerheid een moment zal komen dat we deze wereld zullen moeten verlaten om terug te keren naar onze Schepper.

Koran 29:17 "Gij aanbidt naast Allah slechts afgoden en gij verzint leugens. Zij die gij naast Allah aanbidt hebben geen macht over uw onderhoud. Zoekt daarom levensonderhoud van Allah en aanbidt Hem en weest Hem dankbaar want tot Hem zult gij worden teruggebracht."

Koran 2:286 Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient. "Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan, Heer, en belast ons niet, zoals Gij degenen, die voor ons waren hebt belast; onze Heer belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig; Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk."

Koran 2:45 Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk, behalve voor de ootmoedigen,
Koran 2:46 Die er zeker van zijn, dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen wederkeren.

Zorg ervoor dat je slaagt voor de beproevingen op deze wereld en zorg ervoor dat jouw Schepper tevreden met je zal zijn op het moment dat je naar Hem zult terugkeren. Wees geduldig en heb vertrouwen in je Schepper die geen enkele ziel belast boven zijn of haar vermogen. Hoe moeilijk de situatie soms ook lijkt, er komt altijd een oplossing als je je wendt tot je Schepper, de Voorziener en de Behoefteloze. Onderwerp je aan Hem en zorg ervoor dat je je aan Zijn regels houdt, dan zul je een gelukkige tijd tegemoet gaan in het hiernamaals!


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud