Koran zonder Hadith? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Koran zonder Hadith?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Waarom bestaat de Hadith naast de Koran? Is de Koran alleen niet voldoende om de Islam te belijden? Was de profeet Mohammed vzmh slechts een spreekbuis en was hij vzmh niet gezonden om de Koran uit te leggen? Was zijn enige taak slechts de Koran reciteren? We zullen dit nader bekijken en zien of dit haalbaar en logisch is op basis van bewijzen uit de Koran en logica. We zullen het gebed als eerste onderwerp bespreken.

Het Gebed - de Salah
Het gebed is de tweede zuil van de Islam. In de Koran wordt er meerdere malen gesproken over het onderhouden van het gebed. Vanuit dit onderwerp zullen we nader inzoomen op de lengte / de maat van het gebed om aan te tonen dat er een extra bron van Informatie nodig is naast de Koran om bepaalde handelingen en opdrachten uit te kunnen voeren. In de volgende Koranvers spreekt Allah SWT over het verkorten van het gebed:

Koran 4:101 En wanneer gij door het land reist, zal het voor u geen zonde zijn het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen, die niet geloven u last zullen veroorzaken. Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Koran 4:103 Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan Allah, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd.

Extra: Koranvers 4:101 lijkt een extreme vers m.b.t. de ongelovigen, maar deze dient in volledige context gelezen te worden. Klik hier om tafsir/uitleg/achtergrond na te lezen. Dit om te voorkomen dat men een verkeerd beeld krijgt van de Koran en zaken buiten context leest en begrijpt.

Allah SWT zegt in de Koran dat het gebed de gelovigen is opgelegd (verplicht gesteld) op vaste tijdstippen en dat het gebed een specifieke lengte of maat heeft (de rakaats zoals dit wordt genoemd). In Koranvers 4:101 lezen we dat het gebed verkort mag worden wanneer men door het land reist. Logischerwijs betekent dit dat het gebed een vastgestelde lengte moet hebben om het te kunnen verkorten. Koranvers 4:103 spreekt over het beeindigen van het gebed, wat logischerwijs betekent dat er een startpunt is van het gebed. De oproep tot het gebed (Azan) is de periode wanneer het gebed start. Het gebed zal vervolgens, na een set van vastgestelde rituele handelingen en Koranrecitaties, beëindigd worden. Kortom, het gebed heeft dus een begin- en een eindtijd en een vaste maat/lengte.

De belangrijkste punten kort op een rij
We zien dat Allah SWT zegt dat tijdens het reizen de gebeden ingekort mogen worden. We kunnen hieruit opmaken dat het gebed een specifieke maat (lengte – regelgeving) heeft. Dit geeft dus aan dat er al iets vastgesteld is (moet zijn) qua regelgeving voor het gebed zodat dit vers logisch wordt voor het publiek. Een aantal andere vragen die we kunnen stellen zijn bijvoorbeeld:

Wat wordt er verstaan onder reizen?
Bij welk afgelegde afstand mogen we de gebeden inkorten?
Als iemand 5 minuten naar werk reist, mag deze dan zijn/haar gebed inkorten?

De antwoorden op dit soort vragen kunnen we alleen vinden in de Hadith en niet in de Koran.

Het gezamenlijke gebed
Naast het verkorten van het gebed zijn er verschillende verzen in de Koran die spreken over het gezamenlijk bidden op vaste tijden. Om gezamenlijk te kunnen bidden, dient er logischerwijs een overeengekomen manier van bidden zijn die iedereen kent. Op het moment dat er geen eenduidige manier van bidden is vastgesteld zal men elke keer voordat het gebed aanvangt moeten afspreken hoe men gezamenlijk zal gaan bidden. Als we kijken naar de Moslim gemeenschap zien we dit soort praktijken niet voorkomen. Dit is iets wat zeker ook niet zou werken aangezien er meer chaos zou zijn i.p.v. harmonie en structuur zoals wij dat kennen binnen de Islam. Een ieder zou een eigen inbreng willen hebben hoe te bidden etc. De 'luie' mensen onder hen zou het minst willen doen en de actievere onder hen zouden veel meer willen bidden. Er zouden meer discussies gevoerd worden dan dat er gebeden verricht zouden worden. Dit zou resulteren in sektarisme en veelvuldige splitergroeperingen.
Hierop inzoomend zien we dat er toch indirect naar een vaste systeem van het gebed gezocht dient te worden voordat men gezamenlijk kan gaan bidden.

Echter, de methode van het gebed, zoals deze in de Hadith van de profeet vzmh is overgeleverd, is reeds bepaald en vastgesteld. Vandaar dat het gebed een uiting is van harmonie en broederschap in de aanbidding van de Almachtige Schepper. De profeet vzmh is ook de enige die de autoriteit en kennis heeft om het gebed te kunnen en mogen bepalen.
Een aantal extra verzen
Laten we nog andere relevante verzen uit de Koran erbij halen:

Koran 62:9 O gelovigen, wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed wordt gedaan, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u, als u het maar wist.
Koran 62:10 En als het gebed beëindigd is, verspreidt u dan over het land en zoekt naar Allah's genade, en gedenkt Allah vaak, opdat u moogt slagen.

We zien hier de bewijzen van het oproep tot het gebed (Azan), het aanvang van het gebed en het eind van het gebed.

Koran 4:102 En wanneer gij in hun midden zijt en het gebed voor hen leidt, laat een deel hunner bij u staan en hun wapenen meenemen. En wanneer zij hun prostratie hebben verricht, laat hen achter u gaan en laat die andere groep, die nog niet gebeden heeft naar voren komen en met u bidden en laat hen hun afweermiddelen en wapenen medenemen. De ongelovigen wensen, dat gij onachtzaam wordt op uw wapenen en uw bagage, zodat zij u plotseling overvallen. En als gij uw wapenen opzij legt indien de regen u stoort, of indien gij ziek zijt, zal dat voor u geen zonde zijn. Maar gij dient uw afweermiddelen steeds mede te nemen. Voorzeker, Allah heeft voor de ongelovigen een vernederende straf bereid.

Koran 4:103 Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan Allah, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd.

Wederom zien we hier dat er gezamenlijk gebeden werd met de profeet vzmh en dat de gebeden op vastgestelde uren is opgelegd (verplicht gesteld). Als het gebed is verplicht gesteld op vaste tijdstippen, dient er dus frequent (gezamenlijk) gebeden te worden. Logischerwijs is er sprake van een vaste manier van bidden op vastgestelde tijdstippen.
De autoriteit van de Profeet Mohammed vzmh
Als we naar de volgende Koranvers kijken zien we het volgende staan:

Koran 16:44 En Wij hebben de vermaning tot u gezonden(=de Koran), opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen (verklaren) hetgeen tot hen werd nedergezonden (=de Koran), zodat zij mogen nadenken.

Laten we dit vers ontleden. Allah SWT heeft de Koran (de vermaning) aan de profeet vzmh geopenbaard, zodat hij (de profeet vzmh) hetgeen (= het geopenbaarde = de Koran) aan het mensendom moogt uitleggen. Uitleggen is niet enkel maar reciteren, maar verklaren. Als we Koran 2:127 – 129 erbij pakken zien we het volgende staan:

Koran 2:127 En (gedenkt) toen Abraham de grondvesten van het Huis legde, samen met Isma'il (biddend): "Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.
Koran 2:128 Onze Heer, maak ons beiden tot mensen die zich overgeven aan U en (maak) onze nakomelingen tot een volk dat zich overgeeft aan U en onderwijs ons de gebruiken (van o.a. de Hadj) en aanvaard ons berouw, voorwaar, U bent de Meest Berouw aanvaardende, de Meest Barmhartige.
Koran 2:129 Onze Heer! En zend tot hen een Boodschapper van hun eigen volk, die hen Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Koran) EN de Wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze".

Koran 2.129 Rabbana waibAAath feehim rasoolan minhum yatloo AAalayhim ayatika wayuAAallimuhumu alkitaba waalhikmata wayuzakkeehim innaka anta alAAazeezu alhakeemu

Zien we hier niet duidelijk in de smeekbede van profeet Ibrahim vzmh naar voren komen dat de profeet voor wiens komst hij bad, ook de autoriteit zou hebben om de Koran uit te leggen naast het voordragen ervan? De profeet vzmh wordt verder ook als voorbeeldfiguur bestempeld door Allah SWT in de Koran:

Koran 33:21 Voorwaar, u heeft in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.
We zien hier dat Allah SWT zegt dat de profeet vzmh een prachtig voorbeeld is voor een ieder die Allah SWT en de laatste dag vreest. De profeet vzmh is dus een voorbeeldfiguur voor de moslims. Als we nu bijvoorbeeld de verzen inzake het gebed erbij halen, die spreken over het onderhouden van het gebed door de gelovigen, is het nu duidelijker in te zien dat het manier van bidden van de profeet vzmh ook als voorbeeld genomen dient te worden. De profeet vzmh leefde namelijk de Koran 100% na. Alle plichten die uit de Koran voortvloeien onderhield de profeet vzmh 100%, dat zal niemand ontkennen. Dus als Allah SWT zegt onderhoudt het gebed, dan onderhield de profeet vzmh het gebed.
We hebben gezien dat de profeet vzmh de gezamenlijke gebeden leidde. Om gezamenlijk te kunnen bidden moest er dus een gezamenlijke methode zijn om te bidden en als de profeet vzmh als voorbeeld diende, dan was hij vzmh dat ook voor de moslims in het gebed. Dus de conclusie hier is dat wij dienen te bidden zoals de profeet vzmh bad. En hoe kunnen we weten hoe de profeet vzmh bad als we enkel de Koran hebben? Dat is niet mogelijk. Hiervoor dienen we terug te vallen op de Sunnah en de Hadith.

Deze uiteenzetting geldt voor alle praktische zaken die genoemd worden in de Koran met niet verder in detail wordt uitgelegd. Een aantal voorbeelden zijn alle rituelen voor de Hadj, de zakaat (minimum bedrag) etc. Hoe wil men bijvoorbeeld naar Mekka en daar het gezamenlijk gebed verrichten tijdens de Hadj?
De Anti-Christ | Massih Ad-Dajjal | Jezus vzmh | Imam Mahdi (ra)
Vanuit de Hadith weten we dat de profeet vzmh heeft gesproken over Imam Mahdi RA, de Dajjal (anti-christ) en de terugkomst van Jezus vzmh. Deze onderwerpen kunnen we niet expliciet vinden in de Koran, terwijl het hele belangrijke en essentiële onderwerpen zijn.
Diefstal
Koran 5:38 En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.

Zonder Hadith zou deze regel bij iedere diefstal toegepast moeten worden. Stel een kind van 7 steelt een druif. Op basis van de aangehaalde Koranvers zou de hand van het kind afgehakt moeten worden voor het stelen van een druif. Echter, als we de Sunnah en Hadith van de profeet vzmh kennen en lezen, zullen we zien dat dit niet de harde regel is, maar dat er belangrijke voorwaarden hieraan ten grondslag liggen.

Een voorbeeld van een voorwaarde is dat de stelende persoon een volwassen is en dat de waarde van datgene wat gestolen wordt minimaal een kwart van een Dinar waard is. Verder is de lijst aan voorwaarden nog een stuk langer, welke wij hier niet zullen bespreken aangezien we te ver van het onderwerp zouden afwijken.
Is de Koran alles verklarend en de hadith dus overbodig?
Koran 16:89 En (gedenk) de dag waarop Wij onder elk volk een getuige tegen hen uit hun midden zullen verwekken en u (profeet) als getuige tegen dezen zullen brengen. Wij hebben u het Boek nedergezonden, alles verklarend, als leiding, barmhartigheid en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen.

Het kan zijn dan iemand bovenstaande Koranvers tegenkomt en zich dan afvraagt of de Hadith wel nodig is op basis van dit vers. Dan is het antwoord: Ja, de Hadith is zeker wel nodig. De Koran verklaart alles met betrekking tot de boodschap en de openbaringen. Een onderdeel van de boodschap is namelijk ook:

Koran 16:44 En Wij hebben de vermaning tot u gezonden(=de Koran), opdat gij aan het mensdom moogt uitleggen (verklaren) hetgeen tot hen werd nedergezonden (=de Koran), zodat zij mogen nadenken.

De Sunnah en bijbehorende Hadith is onderdeel van 'het alles verklaren'!
Conclusie
We hebben gezien dat er verschillende opdrachten in de Koran worden gegeven waarbij er extra detailinformatie benodigd is om deze uit te kunnen voeren. Bij het afwijzen van de Hadith en de Sunnah (het voorbeeld van de profeet Mohammed vzhm) zal men resulteren in het uitvoeren van chaotische onsamenhangende handelingen en in het versplinteren van verschillende groeperingen.

Men dient goed na te denken waarom men de Hadith en Sunnah ontkent. Dezelfde personen kunnen echter verschillende maatstaven erop nahouden bij het accepteren van overige informatiebronnen. Indien men kritisch wil wezen richting de Hadith kunnen we vragen of men hetzelfde kritische vraagstuk richt op bijvoorbeeld alle geschiedenisboeken die men leest? Wie hebben deze geschreven? Waarom accepteert men deze wel zonder deze in twijfel te trekken? Wie zijn of waren deze mensen? Waren ze waarheidsgetrouw? Was hun geestelijke gesteldheid in orde? Zijn daar verslagen en bewijzen van? We gaan er niet vanuit dat men hieraan denkt bij het lezen van zulke boeken en geschriften. Waarom accepteert men dit wel blind, maar als het op de Koran en Sunnah aankomt wil men Fitnah in de zin van verdeeldheid veroorzaken?

We hebben gezien dat Allah SWT de profeet Mohammed vzmh heeft gezonden met de Heilige Koran en opdracht heeft gegeven om deze te verkondigen en te verklaren. Deze verklaring kunnen we alleen vinden in de Sunnah en Hadith van de profeet vzmh rekening houdend met de verschillende classificaties (Zie Hadith). Alleen door oprecht te geloven in Allah SWT en Zijn Macht en Kennis kunnen we deze Koranverzen begrijpen en toepassen.

De bewijzen, voorbeelden en de uiteenzetting zijn voldoende om in te zien dat de Koran compleet is in de boodschap en dat de Hadith en Sunnah daar logisch uit voortvloeit. Zonder de uitleg van de profeet (zie vers 16:44) kunnen we niet komen tot de praktische invulling van o.a. de aanbiddingen en overige opgedragen handelingen zoals deze voortvloeien uit de Koran.

Koranvers 16:44 is maar op één manier te lezen en de logica en rede ondersteunen dit.
(Wij zonden ben) met duidelijke (Tekenen) en de Psalmen. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.

Moge Allah SWT ons allen leiden tot de waarheid en het rechte pad en beschermen tegen alle vormen van dwaling. Ameen!

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud