De wetenschap van de hadith overleveraars - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De wetenschap van de hadith overleveraars

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).~Ilm-Al-Rijal~
De wetenschap van de overleveraarsWanneer het op Ahadith (overleveringen) neerkomt zijn er van nature altijd vragen die rijzen op het moment dat men hoort dat het over overleveringen gaat die van persoon op persoon zijn overgedragen gedurende de afgelopen 1400 jaar. Men neemt meestal direct aan dat dit een uiterst onbetrouwbare manier van informatieoverdracht is. In deze gedachtengang vergelijkt men de hadithwetenschap met de zogenaamde 'Chinese wispers', een spel waarbij de ene persoon iets fluistert in de oor van een ander persoon en deze persoon dit vervolgens doorfluistert in iemand anders zijn oor. Dit gaat zo door tot aan de laatste persoon in de rij waarna deze hardop dient te vertellen wat de eerste zin zou moeten zijn geweest. De eerst ingefluisterde zin is vrijwel altijd heel iets anders dan het eindresultaat. Op deze pagina zullen we aantonen dat de hadithwetenschappen totaal niet te vergelijken is met de 'Chinese wispers'!
Eisen en voorwaarden
Om een classificatie (betrouwbaarheidsniveau) aan een hadith (overlevering) toe te kennen zijn er een aantal strikte eisen en voorwaarden opgesteld. Voor een Sahih (betrouwbare) hadith zijn er 5 basiscriteria opgesteld waaraan een hadith dient te voldoen voordat deze hadith de classificatie Sahih bestempeld krijgt:

1) Ittisal as-sanad - Er moet sprake zijn van een niet-onderbroken keten (de overdracht van een hadith moet ononderbroken terug te gaan naar de profeet Mohammed (vzmh));
2) De eis van goede morele karakter van de overleveraar;
3) De eis van precisie van het overleveren door de overleveraar;
4) Regels m.b.t. de inhoud van de Matn (de tekst) - deze kan/mag niet tegenstrijdig zijn met de Koran;
5) Er mogen geen tekstuele of grammaticale defecten zijn.

Waar we ons op deze pagina exact op zullen gaan richten zijn de overleveraars van de hadith (de punten 2 en 3). Binnen de hadith wetenschappen bestaat namelijk de wetenschap van 'Ilm Al-Rijāl' wat letterlijk 'kennis van mannen' betekent maar, doorgaans bekendstaat als 'de wetenschap van de overleveraars'. Aangezien hierover niet heel veel toegankelijke informatie beschikbaar is voor de reguliere persoon hebben wij van Compare-Islam besloten om dit zo goed en duidelijk mogelijk uit te leggen. Het belang om dit helder te hebben is om de grote betrouwbaarheid van Ahadith aan te tonen. Momenteel bestaat er nog veel onduidelijkheid hierover bij zowel de 'reguliere' Moslims als de niet-moslims.
Ilm Al-Rijāl
Wat is Ilm Al-Rijāl nu precies? Ilm al-rijāl is een onderdeel van de hadithwetenschappen om de waarheidsgetrouwheid van een overleveraar vast te stellen op basis van historische gegevens en religieuze kennis (biografieën van de overleveraars). Het doel hiervan is om de betrouwbaarheid of onbetrouwbaarheid van een Hadith (overlevering) vast te kunnen stellen op basis van informatie over de overleveraar zelf. Het is namelijk van belang om te weten wie iemand is, wat hij/zij heeft gedaan en of deze persoon betrouwbaar is om een overlevering van te kunnen accepteren of niet. Indien iemand bijvoorbeeld bekendstond om het vertellen van een leugen of meerdere leugens is deze automatisch gediskwalificeerd als een betrouwbare overleveraar en wordt er geen hadith van hem/haar geaccepteerd. Ilm Al-Rijāl is ervoor om de betrouwbaarheid van de Ahadith nog verder te vergroten en dient dus in samenhang en als een aanvulling gezien te worden op overige methodieken en wetenschap (Isnaad - Matn) om een hadith te beoordelen/classifiseren! Het is een compleet en samenhangend systeem.

Een ander term welke voor Ilm Al-Rijal ook gebruikt wordt is Al-Jarh wa al-Ta‘dīl (letterlijk: Kritiek en geloofwaardig(heid)). In relatie tot de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de Sahabahs (de directe metgezellen van de profeet Mohammed vrede zij met hem) en de daarop volgende twee generaties heeft de profeet (vzmh) het volgende overgeleverd:
Vertaling van de hadith

Overgeleverd door 'Abdullah:
De Profeet (vzmh) heeft gezegd: 'De beste der mensen zijn die van mijn generatie, en daarna degenen die na hen komen (de volgende generatie), en dan degenen die na hen zullen komen (d.w.z. de daarop volgende generatie), en dan zullen er na hen mensen komen van wie de getuigenis voorafgaat aan hun eed, en van wie de eden hun getuigenis vooraf zullen gaan.
De eerste drie generaties - de beste der mensen
We zien dat de profeet (vzmh) aangeeft dat de beste der mensen de volgende personen zijn:
1. Zijn metgezellen (Sahabah);
2. De Tabi'un (de generatie na de metgezellen);
3. De Tabi’ Tabi’in (de daarop volgende generatie).

ad1) De Sahabah of Metgezellen van de profeet Mohammed vzmh zijn de personen die de de profeet Mohammed (vzmh) tijdens zijn leven kende, geloofde in zijn boodschap, zijn leerstellingen aanhoorde en dezen implementeerde in hun eigen leven, hem hielpen en (een groot aantal van hen) met hem streden tegen degenen die tegen hen streden.

ad2) De
Tabi'un is de generatie van moslims die de Sahabah volgden en zo hun leringen en kennis overgedragen kregen. Deze personen hadden de profeet Mohammed vzmh zelf niet ontmoet maar vergaarde hun kennis direct van de metgezellen die de profeet (vzmh) wel persoonlijk hadden ontmoet en gehoord.

ad3)
De Tabi’ Tabi’in is de generatie van moslims die de generatie van de Tabi'un opvolgenden en van hen kennis overgedragen kreeg (de leerlingen van de Tabi'un).

Vanwege deze uitspraak van de profeet (vzmh) bestond de noodzaak en behoefte niet om de betrouwbaarheid van deze 3 groepen van overleveraars te onderzoeken. De woorden van de profeet (vzmh) zijn voor Moslims gebaseerd op goddelijke ingevingen en dus automatisch betrouwbaar voor hen. Echter, dit argument gaat voor een ongelovige niet op aangezien deze niet gelooft in de profeet Mohammed (vzmh) en zijn betrouwbaarheid. We zullen de betrouwbaarheid van de overleveraars dus vanuit een ander invalshoek moeten belichten.
De Sahabah leefde met de profeet Mohammed vzmh en volgde hem in alle leerstellingen en opdrachten. Zij volgende zijn voorbeeld in alle verplichte en vrijwillige handelingen. Ook gaven zij alle informatie die ze zagen, hoorden en welke ze als opdracht kregen door aan anderen die de Islam accepteerden of wilde accepteren. Kortom, hun gedrag en handelingen waren in overeenstemming met wat de profeet Mohammed (vzmh) hun leerde en opdroeg om te doen. Je dient je voor te stellen dat een hele grote groep mensen dagelijks dezelfde handelingen en rituelen uitvoeren die gebaseerd waren op de Koran en de Sunnah (het voorbeeld van de profeet vzmh). Dit was een continue proces dat niet onderbroken werd en massaal werd uitgevoerd door de metgezellen. Met het accepteren van de Islam door meerdere personen werd deze groep alsmaar groter en verrichtte een telkens groter wordende groep mensen dezelfde rituelen en handelingen. De informatie, rituelen en handelingen waren direct te herleiden naar de profeet Mohammed (vzmh) aangezien hij actief aanwezig was binnen deze gemeenschap. Er was dus sprake van massatransmissie van informatie welke direct te verifiëren was door de profeet Mohammed (vzmh). Er was in deze periode niet de noodzaak om de intenties van de individue te betwijfelen of te onderzoeken aangezien de handelingen en informatie in lijn was met hetgeen wat de profeet vzmh zelf uitdroeg in praktijk.

Men kan nu de vraag stellen: Hoe weten we wat de profeet vzmh dan uitdroeg? Dan komen we terug bij het proces van overleveren van een hadith (de Isnad - de ketens van overleveraars - en de Matn- de inhoud van de tekst).

Een concreet voorbeeld ter illustratie:
Abu Hurairah RA (603 - 681) was een Sahabah en leverde rechtstreeks over van de Profeet vzmh. Hij had een leerling Hammam ibn Munabbih (662 - 754) wie een Tabi’in was. Hij heeft een boek geschreven genaamd: 'Sahifah Hammam ibn Munabbih'. Dit is een geschreven collectie van 140 hadith welke hij rechtstreeks heeft gehoord van Abu Hurairah RA, welke de hadiths rechtstreeks van de profeet SAW heeft gehoord. Via de Isnad zien we een directe lijn teruggaan van Hammam, naar Abu Hurairah RA naar de profeet Mohammed (vzmh). Ook de inhoud van de tekst (de Matn) van deze hadith zijn gecontroleerd en geverifieerd en heeft zo dus een hoge mate van waarheidsgetrouwheid toegekend gekregen.
Wanneer onstond Ilm Al-Rijāl en waarom?
Op basis van een belangrijke openbaring in de Koran over het verifiëren van informatie werden de moslims opgedragen om nauwkeurig onderzoek te doen naar de bron van Infromatie. We zien in Koran 49:6 het volgende staan:

Koran 49:6 O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht komt, onderzoekt het dan nauwkeurig. Anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met een ramp, waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.

Vanuit dit optiek bestond ook de behoefte om de personen die ahadith overleverden nauwkeurig te onderzoeken (Ilm-Al-Rijal). Zo zien we dat Ilm-Al-Rijal
in de vroege islamitische periode is ontstaan, namelijk kort na de dood van de profeet Mohammed in 632 na Christus. Op basis van historische bronnen en studies kunnen we zeggen dat Ilm-Al-Rijal ongeveer 20-30 jaar na de dood van de profeet Mohammed (vzmh) is ontstaan. Dit komt omdat de metgezellen van de profeet Mohammed (vzmh), die de hadiths hebben overgeleverd, nog in leven waren. De eerste geleerden die zich bezighielden met de beoordeling van de betrouwbaarheid van de overleveraars waren vaak leerlingen of tijdgenoten van de metgezellen van de profeet Mohammed (vzmh).

De behoefte aan Ilm-Al-Rijal ontstond als reactie op de groeiende belangstelling voor hadiths en de noodzaak om de betrouwbaarheid van de overleveraars van deze hadiths te beoordelen. In de vroege islamitische periode waren er individuen die valse hadiths uitvonden voor hun persoonlijk belang, om de islamitische leer te veranderen of om hun eigen  politieke redenen. Door de ontwikkeling van Ilm-Al-Rijal konden de geleerden de betrouwbaarheid van de overleveraars controleren en zo onbetrouwbare hadiths herkennen en afwijzen. Dit was een belangrijke bijdrage aan het behoud van de betrouwbaarheid van ahadith en het verminderde de kans dat valse hadiths zouden worden geaccepteerd en verspreid onder de moslimgemeenschap. Naarmate de interesse in ahadiths groeide, ontwikkelde Ilm-Al-Rijal zich tot een systematische wetenschap met duidelijke methoden en criteria voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van overleveraars en dus ook de ahadith.

Gezien de korte tijdsbestek van het opkomen van Ilm-Al-Rijal na de dood van de profeet Mohammed (vzmh) en het verzamelen van de ahadith is de betrouwbaarheid zeer groot te noemen!
Geschiedenis versus Hadith & Ilm-Al-Rijal
Als we de wetenschap van Ahadith en daarbij Ilm-Al-Rijal vergelijken met de geschiedenisboeken en bronnen zoals wij deze kennen, kunnen we duidelijk concluderen dat de noodzaak en belang van de wetenschap van de Ahadith een diepere betekenis en dimensie kent dan de 'reguliere' geschiedenisboeken en bronnen. Hier gaat het om het belang van het eeuwige leven in het hiernamaals t.o.v. het vastleggen van aardse gebeurtenissen ter informatie aan latere generaties. Degenen die de betrouwbaarheid van Ahadith en Ilm-Al-Rijal betwijfelen dienen consistent te zijn in het beoordelen van de overige 'westerse' bronnen zoals geschiedsschrijving. Hieribj ontbreken de biografieën van de 'overleveraars' en getuigen en kunnen we de betrouwbaarheid van deze individuen niet testen en beoordelen.
Conclusie
We hebben gekeken naar de 'kennis van de mannen' - Ilm-Al-Rijal. We hebben gezien dat Ilm-Al-Rijal al vanuit de Koran werd aanbevolen en in verscheidene Ahadith werd besproken door de profeet Mohammed (vzmh). Hierdoor kon de wetenschap Ilm-Al-Rijal vroegtijdig zijn ontwikkeling doormaken en uitbloeien tot een van de fundamenten van de wetenschap van de betrouwbaarheid van Ahadith. Het is belangrijk om te benadrukken dat Ilm-Al-Rijal er is om de betrouwbaarheid van de hadithwetenschappen de vergroten en niet als een losstaande wetenschap gezien dient te worden. Het is een interactie en verwevenheid in de hadtihwetenschappen. Gezien het feit dat er vroegtijdig nauwkeurig onderzoek is gedaan naar de personen in de ketens van overleveraars is men is staat geweest om de biografieën van deze individuen op te tekenen. Kortom, Ilm-Al-Rijal is een betrouwbare en nauwkeurige wetenschap die op zijn beurt weer bijdraagt aan het vergroten van de betrouwbaarheid van Ahadith.

Degenen die de wetenschap van de hadtih betwijfelen dienen zich af te vragen waarom zij wel in de betrouwbaarheid van alle overige geschiedenisboeken geloven terwijl men daarin niet eens de betrouwbaarheid van de overleveraars heeft getoetst of vastgelegd? Daarin is er geen keten vastgelegd welke teruggaat naar degene die het bericht uiteindelijk heeft bekendgemaakt. Ben je dan wel consistent in je oordeel?!
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud