Bi'dah - Innovatie in de religie - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Bi'dah - Innovatie in de religie

Innovatie in de religie (Bi'dah). Waarom dit onderwerp? Tegenwoordig zien we dat er vele gebruiken binnen verschillende culturen bestaan welke worden bestempeld als onderdeel van de Islam. Op deze pagina en de pagina’s die hiermee verband houden, zullen we duidelijkheid proberen te verschaffen over dit fenomeen. We zullen de nadruk leggen op het verschil tussen culturele innovaties binnen de Islam en de zuivere Islam zoals deze is geleerd door de profeet Muhammed vzmh. We zullen zien dat wanneer iets een culturele innovatie betreft, het bewijslast dat men aanhaalt via vele omwegen met knip en plakwerk wordt aangeleverd. Dit is direct al een signaal en belangrijk bewijs dat het een culturele innovatie betreft. We weten namelijk dat de Islam een religie dat zuiver, puur, rationeel en duidelijk is. Het bewijslast dat hieruit voortvloeit is daarom ook direct aan te leveren zonder moeilijke omwegen. Het onderwerp Bi'dah is een onderwerp waar men tegenwoordig veel te licht mee omgaat, terwijl de gevolgen ervan erg groot (kunnen) zijn. We zullen in de eerste instantie starten met een kleine introductie over het concept Bi'dah wat wordt gevolgd door het verklaren van de definitie van het woord Bi’dah. Vervolgens zullen we het begrip uitleggen in de context van de religie.

Het woord "bidah" (البدعة) (innovatie) en "muhdathah" (المحدثة) (nieuw uitgevonden kwesties) zijn allebei door de profeet Muhammed vzmh in een afkeurenswaardige betekenis gebruikt en alle geleerden van Ahl al-Sunnah zijn overeengekomen dat Bi’dah in de religie (in zaken van aanbidding om dichter bij Allah SWT komen) allemaal verboden zijn, omdat Allah SWT de religie voltooide en perfectioneerde. De profeet Muhammed vzmh heeft ons in groot detail uitgelegd wat ons dichterbij paradijs en Allah SWT brengt en wat niet.
We moeten duidelijk maken dat het hier gaat om innovatie binnen de religie en niet om innovatie in de wereldse zaken. Innovatie in de wereldse zaken zijn toegestaan. Hierbij kunnen we denken aan nieuwe technologieën die het leven van de mens gemakkelijker maakt, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van auto’s, fietsen, vliegtuigen etc. Al deze zaken gebruiken we niet als aanbidding of om dichter bij Allah SWT te komen. Het zijn slechts middelen om het aardse leven gemakkelijker te maken. De nadruk van het verbod van innovatie ligt in het innoveren binnen de religie en daden van aanbidding te bedenken die ons dichterbij Allah SWT zouden moeten brengen. We zullen beginnen met de definitie van het woord Bi’dah en vervolgens zullen we het begrip uitleggen in de context van de religie.

BI’DAH
Het woord Bid`ah in het Arabisch is afgeleid van het woord Bada`ah, wat letterlijk betekent iets nieuws creëren dat voorheen niet bestond.
De (attributieve) naam van Allah SWT ‘Al Badi’ is ook afgeleid van dezelfde wortel om Allah SWT aan te duiden als de Schepper van dingen die geen vorig bestaan hadden. In de Koran is Allah ‘BadeeAAu alssamawati waal-ardi‘ (Koran 2:117) wat betekent: De Schepper van de hemelen en de aarde (uit het niets). Daarom heeft het woord Bid`ah in de letterlijke zin geen negatieve connotaties. Het verwijst duidelijk naar alles dat nieuw is of niet eerder bekend is/bestond.
In de koran zien we bijvoorbeeld het volgende staan:
بَدِیۡعُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤی اَمۡرًا فَاِنَّمَا یَقُوۡلُ لَہٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ ﴿۱۱۷﴾

Quran 2:117 BadeeAAu alssamawati waal-ardi wa-itha qada amran fa-innama yaqoolu lahu kun fayakoonu
Koran 2:117 (Hij is) de Schepper van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij over een zaak een besluit neemt, zegt Hij alleen: "Wees", en het wordt voltooid.

We dienen echter het onderscheid te maken tussen de linguïstisch betekenis en de betekenis van het woord Bi’dah binnen de Islamitische wetgeving (Sharia). De bovenstaande betekenis is de linguïstische ofwel de taalkundige betekenis. In de technische betekenis, zoals het in de Sharia wordt gebruikt, betekent het een toevoeging aan de religie van de Islam die niet bekend of beoefend was ten tijde van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam (saw = vrede zij met hem) of zijn metgezellen.
Een belangrijke (deel) vers uit de koran is de volgende:

Koran 5:3 ………..Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen….

Een belangrijke boodschap welke wij hier lezen is dat Allah SWT zegt dat de godsdienst vervolmaakt is en de gunst van Allah SWT volledig is gemaakt en hij onze godsdienst Islam heeft genoemd. Wat we hieruit leren is dat de Islam perfect is en er dus geen zaken toegevoegd mogen en kunnen worden. Daarbij kunnen en mogen er ook geen zaken achterwege gelaten worden. Er is dus geen ruimte voor religieuze innovaties binnen de Islam op basis van dit vers in de Koran.

PERFECTIE VS IMPERFECTIE
Wat gebeurt er met iets dat perfect is (verklaard) en vervolgens wil men er iets aan toevoegen of onttrekken? Een voorbeeld:

Laten we stellen dat een professionele software bedrijf de perfecte stuurprogramma heeft ontwikkeld. Er dienen dus geen updates meer uitgevoerd te worden of aanpassingen gedaan te worden aan de software. Het is nu eenmaal perfect. Nu besluit er iemand toch een update uit te voeren, omdat deze denkt het beter te kunnen of te weten. Wat zal er gebeuren met de perfecte versie van de software? Het wordt inderdaad imperfect, omdat degene die eraan heeft geknutseld geen volledige kennis heeft van de totale perfecte software. Anders had deze persoon wel geweten dat het een perfecte versie was. Op basis van zijn gebrek aan kennis heeft hij besloten om de software aan te gaan passen.

Met de Islam is de situatie hetzelfde. Allah SWT heeft de religie vervolmaakt en perfect verklaard, terwijl er nu mensen zijn die zeggen dat we iets in de religie kunnen gaan toevoegen. De Islam blijft natuurlijk perfect zoals Allah SWT deze heeft geopenbaard via de Koran en Sunnah van de profeet Mohamed vzmh, maar de versie van Islam die de mensen van innovatie naleven is een imperfecte vorm welke niet geaccepteerd wordt. Het gevaar is dat ook anderen deze imperfecte versie van de Islam gaan volgen, omdat deze niet beter weten of anderen blind zijn gaan volgen.

ELKE INNOVATIE ZORGT VOOR VERWIJDERING VAN EEN SUNNAH EN VOOR GROTE VERDEELDHEID
Stel dat de profeet vzmh zou hebben gezegd: 'Laten we met zijn allen innoveren in de religie'. Dus iedereen die iets goeds bedenkt in de religie mag het eraan toevoegen. Wat zou de situatie zijn van de Islam als iedereen maar zou innoveren in de religie, zonder dat er een groep mensen zou oproepen tot het volgen van de woorden van Allah SWT en de profeet vzmh? We zouden de Sunnah zien verdwijnen, omdat elke innovatie ervoor zorgt dat er een Sunnah niet meer gepraktiseerd wordt. Daarbij zou er grote verdeeldheid ontstaan binnen de Ummah (gemeenschap), omdat niet iedereen elke innovatie zou willen accepteren. We zien dat iedereen wel de Koran en Sunnah accepteert (=de verbindende factor) en niet iedereen de Bi’dah. We zien duidelijk dat Bi’dah de scheidende/verdelende factor is hierin. Nu zullen er mensen zijn die zeggen dat er goede innovaties bestaan binnen de Islam en zullen met voorbeeld komen vanuit overleveringen. We zullen in shaa Allah (met de wil van Allah) elk van deze ahadith bespreken en nader uitlichten. Zoals bij elke onderwerp is het van belang dat we de context en achtergrond begrijpen van een overlevering alvorens een mening te vormen hierover.

WELKE CRITERIA GEBRUIKT MEN OM BI'DAH TE CLASSIFICEREN?
Welke criteria gebruikt men om een innovatie als goed of slecht te classificeren? Op het moment dat men zegt dat er goede Bi'dah bestaat dienen we speciale regelgeving te hebben die ervoor zorgen dat elke innovatie getoetst kan worden aan de hand van deze regelgeving. Daarbij komt kijken dat er iemand de autoriteit moet hebben om deze classificatie te mogen doen. Wie heeft deze autoriteit gekregen om een Bi'dah te classificeren als goed of slecht en wat is het bewijs daarvoor? Het enige wat we aan woorden hebben van de profeet vzmh is dat hij heeft gezegd:
Vertaling (geel gearceerde gedeelte):

"Pas op voor de nieuw bedachte zaken, voorzeker zijn deze een dwaling. Wie van jullie dat ziet, laat deze zich houden aan mijn Sunnah en de Sunnah van de rechtgeleide Khaliefen en bijt je eraan vast met je kiezen."
[Jami'at Tirmidhi 2676]

We zien dat de profeet vzmh strikt heeft opgeroepen om zich te houden aan zijn Sunnah en de Sunnah van de rechtgeleide Khaliefen. Dit is de enige autoriteit welke hij vzmh heeft gegeven. Dit zouden dus de personen moeten zijn die een Bi'dah zou mogen classificeren aangezien de profeet vzmh heeft aangegeven dat zij en hun Sunnah gevolgd moest worden. Dit betekent niet dat de rechtgeleide Khaliefen innoveerden in de religie en daarin geloofden, maar dit is slechts ter illustratie om aan te tonen wie de profeet vzmh de autoriteit heeft gegeven na hem vzmh.

WAAROM INNOVEREN MENSEN?
Als we kijken waarom mensen willen innoveren is het meestal of vrijwel altijd dat men via bepaalde handelingen dichterbij Allah SWT willen komen. Meestal heeft men wel een goede intentie achter de innovatie, maar dat betekent niet dat het toegestaan is. We zullen dit verduidelijken met een overlevering van de profeet vzmh:
Vertaling:

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
Drie mannen kwamen naar de huizen van de vrouwen van de profeet vzmh om te informeren naar de aanbidding van de profeet vzmh. Toen ze werden geïnformeerd, beschouwden ze hun eigen aanbidding als nietsbetekenend en zeiden ze: "Waar zijn we in vergelijking met de Profeet vzmh, terwijl Allah zijn zonden en toekomstige zonden heeft vergeven". Eén van hen zei: "Wat mij betreft, ik zal Salat (het gebed) de hele nacht verrichten." Een ander zei: "Ik zal Saum (vasten) voortdurend observeren en zal het niet breken". Een ander zei: "Ik zal me onthouden van vrouwen en zal nooit trouwen". De profeet vzmh kwam naar hen toe en zei: "Zijn jullie de mensen die zulke dingen zeggen? Bij Allah, ik vrees Allah meer dan jullie, en ik ben de meest gehoorzame en plichtsgetrouwe onder jullie aan Hem, maar toch vast ik en verbreek ik het, verricht de Salat en slaap 's nachts en neem echtgenotes, dus wie zich van mijn Sunnah afkeert, is niet van mij ".
[Al-Bukhari en Muslim]

We zien hier dat een aantal metgezellen kwam informeren over de aanbidding van de profeet vzmh en vonden dat hun eigen aanbidding niets vergeleken was met die van de profeet vzmh. Zij besloten vervolgens hun daden van aanbidding te vergroten en te verlengen. Hun intentie was om, met hun extra inzet van aanbidding, dichter bij Allah SWT te komen. We zien dat hun intentie goed was, maar de daad was slecht! We zien namelijk dat toen de profeet vzmh hiervan hoorde hij hen erop aansprak en aangaf dat zij zijn voorbeeld moeten volgen in de aanbidding aan Allah SWT, aangezien de profeet vzmh het voorbeeld voor de mensheid is. We zien dat elke daad van aanbidding in overeenstemming en naar voorbeeld van de profeet vzmh moet zijn. De profeet vzmh heeft duidelijk gezegd: Wie zich van mijn Sunnah afkeert, is niet van mij (behoort niet tot mij). Dit is een belangrijk punt voor de mensen die geloven dat het toegestaan is om te innoveren binnen de religie. Men kan niet zelf een daad van aanbidding verzinnen / innoveren om dichter bij Allah SWT te komen. Dit kan slechts door het voorbeeld van de profeet vzmh te volgen.
OVERLEVERINGEN VAN DE PROFEET MOHAMMED VZMH INZAKE INNOVATIES
Laten we kijken wat de profeet Mohamed vzmh heeft gezegd over Bi’dah in de religie. We zullen een reeks van hadith (overleveringen) aanhalen, om aan te tonen wat de regelgeving is binnen de Islam.
Vertaling:
Aisha deelde mede: De boodschapper van Allah, moge vrede en zegeningen op hem rusten, heeft gezegd: ‘Een ieder die iets innoveert in deze zaak van ons (Islam) wat er niet toe behoort zal het verworpen zien worden’.
Vertaling:
Ik hoorde 'Irbad bin Sariyah zeggen:' Op een dag stond de Boodschapper van Allah vzmh op tussen ons en leverde ons een diep ontroerende toespraak tot deze ons hart deed smelten en onze ogen deed overstromen van tranen. Er werd tegen hem gezegd: 'O Boodschapper van Allah, u hebt een afscheidsrede gehouden, dus beveel ons iets.' Hij zei: 'Ik spoor je aan om Allah te vrezen, en om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs als (je leider) een Abessijnse slaaf is. Als ik weg ben, zul je grote conflicten zien. Ik spoor je aan om vast te houden aan mijn Sunnah en het pad van de rechtgeleide kaliefen en je er koppig aan vast te klampen. En pas op voor nieuw uitgevonden zaken, want elke innovatie is een dwaalspoor.'
Vertaling:
In zijn Khutbah (vrijdagspreek) loofde de Boodschapper van Allah vzmh om Allah SWT te loven zoals Hij het verdient om geprezen te worden, dan zou hij zeggen: 'Wie door Allah SWT wordt geleid, niemand kan hem op een dwaalspoor brengen, en wie Allah laat dwalen, kan niemand begeleiden. Het meest ware woord is het Boek van Allah en het beste van leiding is de leiding van Mohammed. De slechtste dingen zijn die die nieuw zijn uitgevonden; elk nieuw uitgevonden ding is een innovatie en elke innovatie gaat verloren en elke dwaalspoor is in het Vuur. ' Toen zei hij: 'Het Uur en ik zijn gestuurd zoals deze twee.' Telkens wanneer hij het Uur noemde, zouden zijn wangen rood worden en hij zou zijn stem verheffen en boos worden, alsof hij waarschuwde voor een naderend leger en zei: 'Een leger komt je ‘s ochtends of 's avonds aanvallen!' (Dan zei hij): 'Wie rijkdom achterlaat, het is voor zijn gezin, en wie een schuld of nabestaanden achterlaat, dan is dit mijn verantwoordelijkheid, en ik heb het meeste recht om voor de gelovigen te zorgen.'
We zien dat in de bovenstaande Hadith de profeet vzmh duidelijk heeft gezegd: ELKE Innovatie is een dwaling! Kopieer de onderstaande arabisch tekst uit de Hadith en controleer het zelf in de translator.
الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ
Vertaling:
Het was overgeleverd door 'Abdullah bin Mas'ud dat de profeet vzmh zei:
"Onder degenen die de leiding over jullie zal hebben nadat ik ben heengegaan, zullen er mannen zijn die de Sunnah zullen uitdoven en innovatie zullen volgen. Ze zullen het gebed van de juiste tijd uitstellen. "Ik zei:" O Boodschapper van Allah, als ik leef om hen te zien, wat moet ik dan doen? "Hij zei:" Je vraagt mij, o Ibn 'Abd, wat je moet doen? Er is geen gehoorzaamheid aan iemand die Allah ongehoorzaam is. '
Vertaling:
Het was overgeleverd door Abu Hurairah dat de Boodschapper van Allah vzmh zei: Wie iets aan mij toeschrijft terwijl ik dat niet heb gezegd, laat hem zijn plaats in de hel nemen.
Vertaling:
"Een dag na de ochtend Salat, spoorde de Boodschapper van Allah vzmh ons aan in de mate dat de ogen weenden en de harten trilden van angst. Een man zei: 'Inderdaad dit is een afscheidsvermaning. [Dus wat] draagt u ons op O Boodschapper van Allah? ' Hij zei: 'Ik beveel je om Taqwa van Allah te hebben en te luisteren en te gehoorzamen, zelfs in het geval van een Ethiopische slaaf. Inderdaad, wie van jullie ook leeft, hij zal veel onenigheid zien. Pas op voor de nieuw uitgevonden zaken, want inderdaad ze zijn een dwaalspoor. Wie van jullie dat zal zien, dan dient hij zich vast te houden aan mijn Sunnah en de Sunnah van de rechtgeleide Khulafa ', klamp je eraan vast met de kiezen."
Vertaling:

Aisha deelde mede: De boodschapper van Allah, moge vrede en zegeningen op hem rusten, heeft gezegd: ‘Een ieder die iets innoveert in deze zaak van ons wat er niet toe behoort zal het verworpen zien worden’.
 
In een andere overlevering zei de profeet vzmh: Wie een daad uitvoert welke niet in overeenkomstigheid is met onze zaak, zal het verworpen zien worden.

Zo zijn er nog heel veel overleveringen die waarschuwen tegen innovaties binnen de religie. We zullen nu een aantal overlevering aanhalen van de rechtgeleide Khaliefen en de metgezellen van de profeet Mohamed vzmh.

Vertaling:
Sa’Id bin Al-Musayyib – Moge Allah SWT genade met hem hebben, zag eens een man meer dan twee gebedseenheden bidden na het begin van Fajr, met vele buigingen en prostraties en zo verbood hij hem dat. De man zei: O Abu Muhammad, gaat Allah SWT mij straffen voor te bidden? Sa’Id zei, Nee, maar Hij zal je straffen voor je tegenstrijdigheid met de Sunnah.
We zaten vroeger voor het huis van Abdullah ibn Masoud (ra) voor het Fajr-gebed wachtend om met hem naar de Moskee te gaan. Abou Mousa al-Ash`aarie (r.a) kwam en vroeg ons: 'Is Abu Abdurrahman (d.w.z. Ibn Masoud) al weggegaan?' We antwoordden: 'Nee.'
Dus Abou Mousa Al-Ashaari (ra) zat bij ons op hem te wachten. Toen hij naar buiten kwam, stonden we allemaal op. Abou Mousa Al Ashaari (r.a) vertelde hem:
"Oh, Abu Abdurrahman (d.w.z. Abdullah ibn Masood)! Ik heb onlangs iets gezien in de Masjid wat ik niet goedkeurde."
Ibn Masoud vroeg toen: "Wat was het?" Abou Mousa zei: "Je zult het zien als je blijft leven ... In de Masjid zag ik een groep mensen in cirkels zitten te wachten op de Salat. Elke cirkel wordt geleid door een persoon en elke persoon in deze cirkels draagt ​​kleine stenen.
De leider van een cirkel zou zeggen: 'Zeg' Allah-u Akbar 'honderd keer,' zij zullen Allah-u Akbar honderd keer zeggen; dan zegt hij 'Zeg' La ilaha Illa Allah ', honderd keer' zullen ze La ilaha ill Allah honderd keer zeggen, hij zegt: 'Zeg' Subhan Allah ', honderd keer zullen ze Subhana Allah honderd keer zeggen .
Toen zei Ibn Masoud: "Wat heb je hen verteld?"
Hij (Abu mousa al ashaari) zei: 'Ik heb niets gezegd, ik wilde wachten op jouw mening.' Abdullah ibn Masoud zei (boos): "Zou je hun niet kunnen opdragen hun zonden te tellen, en hen verzekerd hebben van hun beloningen."
Toen ging Abdulah ibn Masoud verder en we vergezelden hem. Toen hij een van de cirkels naderde, zei hij: "Wat ben je aan het doen?"  Ze zeiden: "Oh Abu Abdurrahman, dit zijn steentjes om het aantal keren dat we Allah zeggen te tellen - u Akbar, La ilaha Ill Allah, en Subhana Allah." Hij zei: "Tel je eigen zonden, en ik verzeker je dat je niets van je beloningen zult verliezen (Hasanat). Wee jullie, mensen van Mohammed, hoe snel jullie zullen worden gedoemd. Dat zijn de metgezellen van jullie profeet beschikbaar , dit zijn zijn kleren nog niet versleten, en zijn potten zijn nog niet gebroken. Ik zweer bij Wie mijn ziel in zijn handen is, dat je een religie volgt die beter is dan de religie van de Profeet of dat je een deur opent voor aberratie ."
Ze zeiden: "We zweren bij Allah, oh, Abu Abdurrahman, dat we niet van plan waren om goede daden te doen."
Hij zei: "Hoeveel mensen wilden goede daden doen, maar ze nooit doen? De profeet van Allah heeft ons verteld over mensen die de koran voordeden zonder enig effect op hen, behalve de koran die doorging. hun keel. Ik zweer bij Allah, ik ben er vrijwel zeker van dat de meesten van jullie van dat soort mensen zijn. " Toen verliet hij (Ibn Masood) hen. Amr Ibn Salamah zei: "We zagen de meeste mensen in die kringen die ons vochten met de Khawarij in de slag om An-Nahrawan."
d.w.z. Al die mensen die goede daden wilden doen door een praktijk in de islam te innoveren, vochten tegen de sahabas in de strijd van nahrawan, d.w.z. ze waren in de groep van de khawarijites (vervloekten).
CONCLUSIE
In de bovenstaande bewijsvoering hebben we duidelijk kunnen zien dat elke innovatie binnen de religie niet toegestaan is. We hebben besproken dat de religie Islam een compleet en volmaakte religie is, waarin geen ruimte voor innovatie bestaat. Met elke introductie van een Bi'dah zal er een Sunnah verdwijnen. Dit is wat geen enkele moslim wenst en zou moeten wensen. Laten we de woorden van onze geliefde profeet Muhammed vzmh serieus nemen en de religie Islam zuiver houden. De slechtste daad is een Bi'dah en elke Bi'dah is een dwaling en elke dwaling is in de hel.

In de volgende pagina met betrekking tot dit onderwerp zullen we de verschillende bewijzen bespreken die de aanhangers van Bi'dah (Bi'dah hasan / goede Bi'dah) aanhalen om aan te tonen dat Bi'dah toegestaan is, indien het een goede innovatie binnen de religie is. We zullen bekijken of deze bewijzen stand houden op het moment dat deze nader uitgelicht worden.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud