De Bijbel en wetenschap in harmonie of niet? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De Bijbel en wetenschap in harmonie of niet?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

In de volgende analyse zullen we kijken of de Bijbel echt in aanmerking komt om het woord van God te zijn of het woord dat geïnspireerd is door de Allerhoogste macht / de Absolute Autoriteit op wetenschappelijk niveau. We zullen kijken of de zogenaamde wetenschappelijkheden die in de Bijbel voorkomen ook daadwerkelijk in overeenstemming zijn met de bevestigde wetenschap. Velen zeggen dat religie en wetenschap niet samengaan. Dit is een misvatting van mensen die niet diep genoeg hebben nagedacht over God en Zijn schepping.

Als men gelooft dat God de schepper is en alles geschapen heeft, dan dient men ook te geloven dat alle natuurwetten en regelgeving door God de Almachtige is geschapen.

Om te analyseren of een geschrift afkomstig is van de Absolute Autoriteit (God), dienen we te kijken of datgene wat de geschriften vertellen in overeenstemming zijn met het Goddelijke werk; de wetenschappelijke aspecten van de creatie. Het boek is namelijk het WOORD van GOD en de schepping is het WERK van GOD. Deze dienen in harmonie te zijn anders is één van de bronnen incorrect/vals.

Laten we kijken hoe de Bijbel uit deze analyse komt: In harmonie of niet?

Laten we kijken wat de Bijbel vertelt over de schepping van de hemelen en de aarde
Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
Genesis 1:3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
Genesis 1:4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
Genesis 1:5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
Genesis 1:6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
Genesis 1:7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
Genesis 1:8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
Genesis 1:9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
Genesis 1:10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.
Genesis 1:11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
Genesis 1:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Genesis 1:13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.
Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
Genesis 1:15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
Genesis 1:16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
Genesis 1:17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
Genesis 1:18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.
Genesis 1:19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

ANALYSE:

PUNT I
Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
Als de aarde woest en ledig was, hoe kan er wel water zijn dan? Het water waarover wordt gesproken is het water wat we in de zeeën vinden.

Laten we een diepgaande wetenschappelijke analyse maken hiervan. We weten dat de Bijbel spreekt over een 7 dagen creatie van de hemel en de aarde.

Water:
Water bestaat uit 1 molecuul zuurstof en 2 moleculen waterstof (H2O). Wetenschap zegt dat de eerste elementen die werden gecreëerd bij de Big Bang is: Waterstof en 3 minuten later helium en lithium. Er was dus nog geen zuurstof.

LEES:
De theorie beschrijft verder nauwkeurig welke chemisch elementen na 1 seconde, toen het heelal nog een temperatuur had van 10 miljard graden Celsius, werden gevormd en in welke verhoudingen. De elementen die tijdens de oerknal werden gevormd zijn waterstof, helium en lithium, nauwkeuriger gezegd de isotopen waterstof, deuterium, tritium, helium-3, helium-4 en lithium-7. De theorie voorspelde dat de gewichtsverhouding helium en waterstof 1:3 zou zijn, heel dicht bij de huidige waargenomen samenstelling.
Zuurstof werd pas gecreëerd na 200 miljoen jaar na de vorming van sterren. Dus in den beginne waren er nog geen sterren, dus geen zuurstof en kon er dus ook geen water bestaan. Dus de Geest Gods kon ook niet over het water zweven.

PUNT II
Op DAG 1 was er licht. Hoe kan er licht zijn zonder de zon? Als we verder lezen zien we dat er met het licht wordt bedoeld, het licht de zon.
Genesis 1:4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
Genesis 1:5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

We weten dat de zon ervoor zorgt dat er overdag licht is. Hier zien we wederom een wetenschappelijke onmogelijkheid. We zien namelijk dat de zon pas in vers 14 wordt gecreëerd en niet bestond op dag 1.

Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
Genesis 1:15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.

PUNT III
Hoe kunnen er dagen zijn zonder de aarde? De dagen (dag en nacht) zijn afhankelijk van de rotatie van de aarde.  De tijd die de aarde nodig heeft om rond zijn as te draaien, noemen wij een dag (24 uur). Aan de kant van de aarde die naar de zon toe gekeerd is, is het dag; aan de andere kant is het nacht.
Op dag 4 zien we de creatie van de zon en de maan om scheiding te maken tussen den dag en den nacht. Dus de dagen ervoor zouden niet kunnen bestaan.

PUNT IV
De verzen 1-11 zeggen dat de AARDE op de derde dag was gecreëerd en de ZON en de maan op de vierde dag. Hedendaagse wetenschap bevestigd dat de aarde niet kan bestaan voordat de zon was gecreëerd, terwijl de Bijbel zegt dat de zon op de 4de dag is gecreëerd. Dit is dus NADAT de aarde op de 3de dag was gecreëerd, dit is wetenschappelijk gezien onmogelijk.

PUNT V
Verder zien we dat de vegetatie (planten/bomen etc.) waren gecreëerd op de 3de dag en de zon op de 4de dag. Dit is wederom wetenschappelijk onmogelijk, aangezien de planten en bomen niet kunnen bestaan/leven zonder de zon.
Genesis 1:11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
Genesis 1:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Genesis 1:13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

PUNT VI
Daarnaast als we kijken naar Genesis 1:16
Genesis 1:16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.

Hier wordt er gesproken over twee grote lichten; grote licht tot heerschappij des daags (DE ZON) en dat kleine licht tot heerschappij des nachts (DE MAAN).

Genesis 1:17 en God stelde ze aan het uitspansel des hemels om te schijnen op de aarde,
De originele tekst spreekt van LAMPEN (die dus van zichzelf licht geven).

We weten tegenwoordig dat de maan van zichzelf GEEN licht geeft, maar het licht een reflectie is van het licht van de zon. Wederom een wetenschappelijk tegenstrijdigheid.

PUNT VII
PLATTE AARDE IN DE BIJBEL:

Jesaja 40:22 "Hij troont boven de schijf van de aarde - haar bewoners zijn als sprinkhanen -, hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen."

Het spreken van een schijf in dit vers geeft aan dat men geloofde dat de aarde plat is. Ook het volgende vers laat dit zien:
Daniel 4:10-11 "ik zag: er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte; die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde;"

Ook al gaat dit over een droom. De inleiding tot dit vers is:

Daniel 4:2 Het behaagt mij, dat ik verkondig de tekenen en wonderen, die God, de Allerhoogste, aan mij gedaan heeft.

Hieronder zien we een plaatje van de voorstelling van de aarde door de vroegere generaties. In de Bijbel zien we dezelfde visie terugkomen (platte aarde, pilaren van de aarde etc.).

Job 9:6 "Hij doet de aarde van haar plaats wankelen, zodat haar zuilen schudden."
Psalmen 75:3"Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet."

Als de Allerhoogste Autoriteit iets bekend maakt is het in lijn met de waarheid en met Zijn werk en niet iets dat tegenstrijdig is, of het nou een droom betreft of werkelijkheid is.
Zo zijn er nog vele verzen die spreken van een platte aarde waar we hier niet verder op ingaan. Dit is dus wederom een onwetenschappelijkheid.

PUNT VIII
Vrouw langer onrein bij geboorte dochter dan bij geboorte zoon.
Leviticus 12:2 Spreek met de kinderen Israëls, zeggende; Wanneer ene vrouw zwanger wordt en een jongsken baart, zo zal zij zeven dagen onrein zijn, zolang hare krankheid duurt.
Leviticus 12:5 Maar baart zij een meisje, zo zal zij twee weken onrein zijn, zolang hare krankheid duurt; en zij zal zes en zestig dagen te huis blijven, gedurende het bloed harer reiniging.
Waarom is een vrouw langer onrein indien zij van een dochter bevalt dan van een zoon? Dit is onwetenschappelijk!
Zo kan de lijst nog wel heel erg lang worden aangezien dit een kleine selectie is van onwetenschappelijkheden in de Bijbel.

CONCLUSIE:
Het is overduidelijk dat er menige onwetenschappelijkheden in de Bijbel voorkomt. Aangezien het nieuwe testament het oude testament vervuld, bevestigt het nieuwe testament de autoriteit van het oude testament waardoor het nieuwe testament direct ook alle onwetenschappelijkheden bevestigt en direct ook onwetenschappelijk wordt hierdoor.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud