Wie is Allah? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wie is Allah?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).WIE IS ALLAH?Het allerbelangrijkste binnen de Islam is om je schepper te (leren) kennen. In de Islam wordt God Allah (SWT) genoemd. In dit artikel gaan we in op wie Allah SWT is en de Islamitische perspectief van God met de bijbehorende onderbouwing daarbij.

Vele Theisten die zelf al in God geloven hebben een bepaald beeld van God vanuit hun eigen geloofsovertuiging welke men automatisch projecteert op de God van de Islam. Daarnaast hebben we Atheïsten (degenen die niet geloven dat er een God bestaat) die veelal een beeld hebben van God zoals deze vanuit de Bijbelse boeken / christelijke visie naar voren komt. Een God die er bijvoorbeeld uitziet als een oude vaderlijke man met een grote witte baard die zich gevestigd heeft op een wolk in de lucht en daar vandaan neerkijkt op zijn schepping.
De visie van God in de Islam is niet identiek aan het beeld wat vele niet-moslims hebben van God. Wie is Allah dan wel en hoe ziet Hij eruit? Waarom zeggen we ‘Hij’ als we over Allah spreken? Is Allah dezelfde God als de God van de Christenen, Joden, Hindoes en anderen? Dit zijn allemaal terechte vragen die in een reeks van verschillende artikelen beantwoord zullen worden In Shaa Allah (met de Wil van God). Op deze manier zal getracht worden om het onbekende, en daarom veelal enge, beeld van de Islam en moslims te minimaliseren. Men zal inzien dat we echt niet zover af staan van de rest van de gelovigen zoals veelal wordt gedacht. We starten eerst met de naam Allah te bespreken en kijken vervolgens naar het concept en de eigenschappen van Allah.
De naam Allah
De naam Allah is een Arabische naam en is afgeleid vanuit een samentrekking van ‘Al’ en ‘Illah’ wat betekent ‘De God’. De naam Allah wordt vanuit twee invalshoeken gebruikt:

1. Allah is het woordje voor God in het Arabisch (ook gebruikt door Arabische christenen en Joden)
2. Allah is de persoonlijke naam van God, wat vrij vertaald betekent ‘De enige ware God’.

Om mis-concepties te voorkomen gebruiken moslims doorgaans de naam Allah als ze het hebben over God. Door expliciet te spreken over Allah wordt er een duidelijke distinctie gemaakt tussen de God van de Islam en andere concepten en visies van God. Waarom? Als men spreekt over God in dialogen met andere personen van andere geloofsovertuigingen, zal elk persoon zijn persoonlijke perceptie hebben van God vanuit zijn/haar eigen geloofsovertuiging. Door de naam Allah te gebruiken wordt deze perceptie doorbroken en wordt men geattendeerd op de ‘Islamitische versie’ van God. Indien men in gesprek treedt met Arabische Christenen of Joden zal de introductie of context duidelijkheid geven over welke God er wordt gesproken.
Slechts 1 God
Moslims geloven dat er slechts 1 God bestaat en deze God in verschillende tijden en geografische gebieden boodschappers en profeten heeft gezonden om Zichzelf kenbaar te maken aan de mens. Voor velen zijn de namen van deze profeten bekend vanuit de Bijbel (25 benoemd in de Koran) zoals o.a. Adam, Noah, Abraham, Mozes, Ismael, Izaäk, David, Solomon, Jezus vrede zij met hen allen. Moslims geloven dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) de laatste profeet is in de lijn der profeten welke werd aangekondigd door Jezus (vrede zij met hem) - Ref: Wie is de Nieuwe Trooster?

Allah zegt in de Koran:
Koran 29:46 ….En zeg: Wij geloven in wat aan ons is geopenbaard en in wat jullie is nedergezonden en onze God en jullie God is Eén, en aan Hem hebben wij ons overgegeven.  
Zelfs uit de hindoeïstische hoek kunnen we overeenkomsten ontdekken in de verschillende verhaallijnen en boodschappers benoemd in de brondocumenten van deze religie.


Het concept van God in de Islam
In de Koran (het heilige boek van de Moslims) zien we in één van de kleinste hoofdstukken een beschrijving van God welke in vier regels het ‘concept’ van God reflecteert binnen de Islam.

Koran hoofdstuk 112 Al- Ikhlaas – Het zuiveren
Koran 112:1 Qul huwa Allahu ahad - Zeg: "Hij is Allah, de Enige.
Koran 112:2 Allahu assamad - Allah, de Onafhankelijke, de eeuwige.
Koran 112:3 Lam yalid walam yoelad - Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt.
Koran 112:4 Walam yakun lahu kufuwan ahad - En niets is in Enig opzicht aan Hem gelijk.

Wat betekent dit nu concreet? We zullen de verzen vers voor vers doorlopen, toelichten en beargumenteren.
Koran 112:1 Zeg: "Hij is Allah, de Enige
Allah is de Enige God welke bestaat (Tawheed in het Arabisch). Hij heeft geen deelgenoten en Hij is de Almachtige (is absolute macht over alles en iedereen hebben). Hij is dus niet een onderdeel van een goddelijke eenheid van meerdere personen of een hiërarchische samenstelling van meerdere (af)goden. Eén is hier daadwerkelijk één, pure Monotheïsme (het geloof in het bestaan van slechts één God). Logischerwijs kan er ook maar slechts één Almachtige God bestaan. Almachtig betekent per definitie ‘onbeperkte macht over alles en iedereen’. Als je meerdere goden hebt, zal er altijd 1 de sterkste of de machtigste moeten zijn. Deze God kan dan geclassificeerd worden als de enige Almachtige God. Als men beargumenteert dat er twee entiteiten zijn die even sterk zijn, dan kunnen ze per definitie niet Almachtig zijn, omdat ze geen macht hebben over elkaar en dus beide niet AL-machtig zijn (onbeperkte macht over alles en iedereen). Als je meerdere goddelijke personen hebt binnen een structuur (een godheid) kun je hetzelfde argumentatieve principe hierop toepassen. Wie van deze personen is de Almachtige? Zijn ze allemaal even machtig, dan gaat dezelfde logische beredenering op zoals hierboven gepresenteerd. Is er één machtiger dan de rest, dan is dat de Enige Almachtige God. Kortom, er kan maar 1 God zijn die Almachtig is.
Koran 112:2 Allah, de Onafhankelijke, de Eeuwige
Allah is onafhankelijk houdt in dat al het andere afhankelijk is van Allah en Allah van niets en niemand afhankelijk is. Allah is dus een realiteit (iets wat bestaat) wat noodzakelijk moet bestaan zodat de rest, wat afhankelijk is, kan bestaan. Iets wat noodzakelijk moet bestaan, moet automatisch eeuwig zijn anders zou het niet een noodzakelijk iets kunnen zijn. Iets wat noodzakelijk is kan per definitie niet, NIET bestaan. Dit vergt enige toelichting.

Alles wat we zien binnen het Universum is afhankelijk voor haar bestaan. Wij als mens zijn afhankelijk voor ons bestaan van andere zaken zoals bijvoorbeeld voedsel, zuurstof etc. Planten zijn voor hun bestaan afhankelijk van aarde, water, koolstofdioxide en zonlicht. De Aarde is o.a. afhankelijk van het Universum, materie en alle wetmatigheden binnen het Universum voor haar bestaan. Het totale Universum bestaat dus uit allemaal afhankelijke delen en is dus automatisch een afhankelijk iets. Waarom? Als alles wat binnen het Universum is, het Universum maakt wat het is, dan is het Universum afhankelijk van haar onderdelen voor haar bestaan (alles wat bestaat uit delen is afhankelijk van deze (onder)delen om te bestaan).

Een voorbeeld:
Stel we hebben een set/serie/formule: X = A+B+C
X = staat voor de gehele set welke bestaat uit de delen A+B+C. Zonder bijvoorbeeld onderdeel A bestaat de totale set niet meer zoals deze is gedefinieerd: X ≠ B+C
Het bestaan van de totale set is dus afhankelijk van haar delen (hier A/B/C). X is dus afhankelijk van de delen A+B+C voor haar bestaan.
Stelling: Iets wat afhankelijk is kan niet afhankelijk zijn van iets anders afhankelijk voor zijn/haar bestaan.

Een simpel voorbeeld om dit te illustreren: Stel ik (afhankelijk 1) ben voor mijn bestaan afhankelijk van jou bestaan (afhankelijk 2) en jij (afhankelijk 2) bent voor jou bestaan afhankelijk van mijn bestaan (afhankelijk 1). Zouden wij dan ooit kunnen bestaan? Het antwoord is nee, dit is een onmogelijkheid omdat ik al moet bestaan voordat jij bestaat en vice versa. Als we kijken naar het totale Universum zien we dat deze afhankelijk is voor haar bestaan (afhankelijk van haar delen). Kan het totale Universum vervolgens afhankelijk zijn van iets anders afhankelijk voor haar bestaan? Dit roept meer vragen op dan te komen tot een antwoord. We zouden logischerwijs dezelfde vraag stellen over dat andere ding waar het Universum afhankelijk van is (zie Wet van de toereikende grond - Principal of sufficient reason). Waar is dat ding op zijn beurt weer van afhankelijk? En zo kunnen we tot in de oneindigheid dezelfde vraag blijven stellen. Echter, als we dit tot in de oneindigheid zouden doen, zouden we vandaag geen Universum hebben omdat we dan tegen het oneindige regressieprobleem aanlopen.
DE SNIPER!
Stel we hebben een Sniper die zijn doel in vizier heeft. Voordat de sniper de trekker mag overhalen dient hij toestemming te krijgen van zijn meerdere. Zijn meerdere dient op zijn beurt weer toestemming te krijgen van zijn meerdere etc., wat doorgaat tot in de oneindigheid. De vraag is: Zal de sniper ooit de trekker overhalen in deze scenario? Het antwoord is natuurlijk nee (het oneindige regressieprobleem). Ergens in de lijn zal er uiteindelijk een opperbevelhebber moeten zijn die als enige gemachtigd is, zonder enige toestemming van een ander, toestemming mogen verlenen voor het over laten halen van de trekker. Na dit absolute akkoord gaat het akkoord geven als een domino effect weer terug in de lijn richting de Sniper en zal de Sniper het schot uiteindelijk kunnen lossen.

Voor de creatie van het Universum geldt dezelfde analogie. Het is noodzakelijk (er is geen andere logische mogelijkheid) dat er een onafhankelijk bestaan is waar al het afhankelijke afhankelijk van is voor hen bestaan. Het Universum en alles erin is afhankelijk en dient voor haar bestaan afhankelijk te zijn van een Onafhankelijk bestaan: Wij noemen Hem Allah, de Onafhankelijke, de Eeuwige.
Koran 112:3 Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
Dit vers is een antwoord op de geloofsovertuigingen waarin men Antropomorfisme predikt in relatie tot God. Antropomorfisme betekent letterlijk 'van menselijke gedaante' waarbij men menselijke eigenschappen toekent aan niet-menselijke wezens (hier aan God). Het verwekken hier is gerelateerd aan de seksuele daad van de mens waarbij er een nageslacht wordt voortgebracht. Allah zegt hier dat Hij geen kinderen voortbrengt in de biologische zin en Hij ook niet is voortgebracht vanuit de biologische zin. Allah heeft dus geen letterlijke kinderen, geen ouders, geen familieleden etc. Hij is namelijk de Enige, de Almachtige, de Eeuwige. Je zou het woord kind, zoon of dochter van God wel in een figuurlijke zin kunnen gebruiken (iemand die als vroom kan worden beschouwd).
Koran 112:4 En niets is in Enig opzicht aan Hem gelijk
Allah, er is niet als Hem. Allah zegt hier dat er geen gelijke is aan Hem in welk opzicht dan ook. Men kan zijn macht en kracht niet indenken. Hoe Allah eruit ziet kunnen we niet bevatten en we kunnen Hem nergens mee vergelijken omdat wij alleen het afhankelijke kennen en Allah de onafhankelijke is wie buiten al het afhankelijke staat. De goddelijke eigenschappen zijn namelijk niet gelijk aan de eigenschappen van de creatie. God bestaat niet uit materie, omdat materie een creatie is en iets wat (dus) afhankelijk is. God is onafhankelijk en kan dus logischerwijs niet uit materie bestaan. God is Eeuwig terwijl de creatie onder tijd valt wetende dat er een beginpunt geweest moet zijn van de creatie om te kunnen bestaan. Als God Eeuwig en onafhankelijk is kan Hij niet onder tijd vallen. Met de creatie heeft God tijd zoals wij dat definiëren laten ontstaan en iets wat ontstaan is kan niet Eeuwig zijn. Kortom, God staat buiten zijn creatie omdat de eigenschappen van de creatie niet te vereenzelvigen zijn met de eigenschappen van God.
Conclusie
Allah is enerzijds de titel God in het Arabisch en anderzijds de persoonlijke naam van God. De titel Allah wordt ook gebruikt door Arabisch sprekende Joden en Christenen. Allah vanuit het Islamitische perspectief is een Almachtige, Onafhankelijke, niet gecreëerde en een onvergelijkbare God met zijn schepping welke geen beperkte menselijke eigenschappen bezit. Moslims geloven dat er slechts 1 God bestaat, de God van de gehele mensheid die via verschillende boodschappers en profeten de mens leidt naar het rechte pad gedurende verschillende perioden. Moslims geloven dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) de aangekondigde profeet is vanuit de Bijbel door Jezus (vrede zij met hem) en daarmee ook direct de laatste profeet is in de lijn der profeten. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft het laatste testament geopenbaard gekregen ten behoeve van de gehele mensheid - de heilige Koran.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud