De 6 geloofspunten - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De 6 geloofspunten

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Naast de hiervoor genoemde vijf zuilen zijn er nog 6 geloofspunten waarin Mosilms geloven.
Deze 6 geloofspunten zijn:

1. Het geloven in de Eenheid van Allah - Tawheed.
2. Het geloven in de Engelen.
3. Het geloven in de geopenbaarde boeken, zoals benoemd in de Koran.
4. Het geloven in alle profeten.
5. Het geloven in het hiernamaals - dag der opstanding.
6. Het geloven in de goddelijke voorbeschikking - Qadr.


We zullen een aantal Koranverzen aanhalen die de bovenstaande geloofspunten benoemen.

Koran 112:1 Zeg Hij is Allah, Hij is één (Ahad).
Koran 2:285 Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer."


Koran 2:4 En degenen die geloven in wat aan u (Mohammed SAW) is geopenbaard en in wat vóór u is geopenbaard en in (het bestaan van) het Hiernamaals geloven.
Koran 2:212 Het leven dezer wereld is voor de ongelovigen schoonschijnend gemaakt en zij bespotten de gelovigen. Maar de godvrezenden zullen boven hen verheven zijn op de dag der opstanding: Allah schenkt Zijn gaven overvloedig aan wie Hij wil.

Koran 57:22 Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren. Voorzeker - dat is gemakkelijk voor Allah.

De bovenstaande verzen spreken voor zich. Echter, de goddelijke voorbeschikking dient een kleine toelichting. Als er wordt gesproken van voorbeschikking wordt er niet de lotsbestemming bedoeld zoals dit voornamelijk in de westerse wereld wordt genoemd en bedoeld. Indien men spreekt van lotsbestemming, betekent het dat alles vooraf is bepaald en vastgelegd zodat er geen vrije wil meer bestaat. Indien we spreken van de goddelijke voorbeschikking in de Islam is er wel degelijk sprake van een vrije wil. Al hetgeen wat moet gebeuren is opgetekend in het moeder boek (het boek der boeken), en is geschreven 50.000 jaar voordat de creatie heeft plaatsgevonden
(Lees de Hadith).

Koran 13:39 Allah wist uit en bevestigt wat Hij wil. Bij Hem is het oorspronkelijke boek (Oemmoelkitab).

Koran 43:3 Voorzeker, Wij hebben het tot een duidelijke verkondiging gemaakt, opdat u het moogt begrijpen.
Koran 43:4 En voorwaar, dit is in het Boek van de Boeken bij Ons, verheven, vol van wijsheid.

Koran 85:21 Ja zeker, het is een glorierijke Koran,
Koran 85:22 Op een beschermde tafel.

God heeft dus niet bepaald wat er MOET gebeuren, maar heeft OPGETEKEND wat er ZAL gebeuren, aangezien Hij kennis heeft van de toekomst. Hij weet wat jou keuze zal zijn voordat jij deze gemaakt hebt en heeft dit alles van tevoren opgeschreven in het boek der boeken. Allah SWT heeft toestemming verleent voor alles wat er zal gebeuren. Niets gebeurd daarom buiten Zijn wil, omdat Hij reeds alles vast heeft laten leggen tot de dag der opstanding en daarmee tevreden is. Het onderwerp Qadr is een zeer uitgebreid onderwerp en kan voor sommigen niet snel te snappen zijn. In shaa Allah zullen we dit op een aparte pagina uitvoering proberen te bespreken en toe te lichten.

CONCLUSIE
De zes geloofspunten zijn naast de vijf zuilen een belangrijk en een onlosmakend onderdeel van de geloofsovertuiging van de Islam. Mocht je ooit willen herkeren tot de Islam zul je ook moeten geloven in de zes geloofspunten, zoals deze hierboven uitgelegd staat.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud