Rente - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Rente

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
RENTE



ARMOEDE
UITBUITING


Rente is verboden in de Islam. In de Islam wordt voor rente de term 'Riba' gebruikt. Echter, Riba is veelomvattender dan rente alleen. Riba is alles wat zorgt voor een vermeerdering van bezittingen van een persoon (of entiteit) door het uitlenen van iets (een goed of geld) aan ander persoon, waar men bij de terugbetaling daarvan extra terug dient te betalen/te geven naast hetgeen geleend is. Als het om geld gaat, dien je dus rente te betalen bovenop het geleende bedrag. Bij het uitblijven van een betaling binnen een vastgestelde termijn, worden er extra kosten berekend bovenop hetgeen extra al terugbetaald dient te worden. Er wordt bij geld dus rente op rente berekend. Het onrechtvaardige hiervan zullen we middels een geldlening als voorbeeld illustreren.
 
Stel dat iemand die geen geld heeft geld wil lenen van iemand die wel geld heeft. Degene die geen geld heeft is degene die voor het lenen van het geld, rente moet betalen aan degene die het geld ter beschikking stelt (uitleent). Als we het simpel vertalen komt het erop neer dat degene zonder geld, extra geld moet betalen aan degene die al genoeg geld heeft. Kortom, de rijke wordt rijker en de arme wordt armer.

In de Koran is God/Allah SWT heel erg duidelijk inzake rente (Riba)
Koran 2:275 Degenen die rente verteren zullen op geen andere wijze (uit hun graven) herrijzen dan als iemand die door de duivel werd bezeten, die hen in waanzin leidt. Dat is omdat zij zeggen: “Handel is als rente,” maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. Iedereen die dus een vermaning van zijn Heer ontvangt en stopt met het verteren van rente, zal niet voor het verleden gestraft worden; zijn zaak ligt voor Allah, maar iedereen die terugkeert, zijn de bewoners van het Vuur: zij zullen daarin altijd verblijven.

Koran 2:276 Allah zal de rente verwoesten en zal daden van liefdadigheid doen toenemen. En Allah houdt niet van de ongelovige zondaren.

Koran 2:277 Waarlijk degenen die geloven en goede daden verrichten en hun gebeden perfect verrichten en zakaat geven, zij zullen hun beloning bij hun Heer hebben. En zij zullen niet vrezen, noch zullen zij bedroefd zijn.

Koran 2:278 O, jullie die geloven. Vrees Allah en geef op wat er van (het vragen van) van rente overblijft, als jullie ware gelovigen zijn!

Koran 2:279 En als jullie dat niet doen, hoedt jullie dan voor de aankondiging van oorlog van Allah en Zijn boodschapper, maar als jullie berouw hebben, zullen jullie je geldelijke som behouden. Handel niet onrechtmatig en jullie zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.

Koran 2:280 En als de schuldenaar in moeilijkheden verkeert, geef hem dan uitstel van betaling totdat hij wél kan betalen. Maar als jullie het als liefdadigheid kwijtschelden is dat beter voor jullie, als jullie dat maar weten.

Koran 3:130 O jullie die geloven! Neem geen rente, daar (deze) aanleiding geeft tot eindeloze vermeerdering (van bezit) en vrees Allah, hopelijk zullen jullie welslagen!

Koran 4:161 En omdat zij woekerrente hebben genomen, hoewel het hen verboden was en door hun onwettig verslinden van de provisie van de mens. En Wij hebben voor de ongelovigen onder hen een pijnlijke bestraffing voorbereid.

Rente wordt gezien als onrechtvaardig en als uitbuiting van anderen. Rijke mensen genereren namelijk extra inkomsten, afkomstig van mensen zonder gezonde financiele basis, zonder dat daar een specifieke actie of arbeid tegenover staat.  
CONCLUSIE
In de Koran zien we een aantal belangrijke kernpunten staan:
1. Handel is toegestaan, rente is verboden. Handel staat dus niet gelijk aan rente.
2. Rente geeft aanleiding tot een oneindige (innerlijke) behoefte naar meer bezittingen ten koste van anderen - de minderbedeelden.
3. Het kwijtschelden van schulden is het meest verheven daad hieromtrent.

Islam streeft dus naar een financieel gezonde maatschappij waarin handel toegestaan welke rechtvaardig en eerlijk plaatsvindt. Mocht er iemand in schulden geraken om wat voor reden dan ook, handel dan in een barmhartige manier door deze persoon de tijd en gelegeheid te gunnen om de ontstane schuld af te betalen. Maar als men ervoor kiest om de schuld kwijt te schelden ter tevredenheid van God - Allah SWT, dan is dit het meest verheven daad hierin met de grootste beloning hiervoor.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud