De Nieuwe Trooster - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De Nieuwe Trooster

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

Word de profeet Mohammed aangekondigd in de oude geschriften (Oude en Nieuwe Testament?). De Koran zegt van wel:
Koran 7:157 (Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Taurat (Thora) en in de Indjil (Evangeliën), beschreven vinden. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen.

WIE IS DE NIEUWE TROOSTER?


Laten we kijken wat de Bijbel vertelt:
Jezus vzmh beschouwde zichzelf als een voorbode van een groot Profeet, die nog zou komen. Laten we de desbetreffende verzen erbij halen.

Johannes 16:12-13 "Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid,  want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen ."
Johannes 16:14  Die zal mij verheerlijken, want van het mijne zal hij het nemen, en het u verkondigen .
Johannes 16:15 Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik gezegd: Hij zal het van het mijne nemen en u verkondigen.

De eerste vraag die je, jezelf kunt afvragen? Waarom een Nieuwe Trooster? Volgens de Christenen is Jezus vzmh gestorven voor de zonden van degenen die hem volledig accepteren als zoon van God of als God zelf (het verzoeningsoffer). Maar dit druist in tegen de logica, want als alle zonden al zijn verrekend bij het accepteren van Jezus vzmh, dan heeft de Nieuwe Trooster geen waarde of nut. Wat komt die Nieuwe Trooster dan doen? Daarnaast zou deze Nieuwe Trooster iets nieuws komen verkondigen NA het heengaan van Jezus vzmh dat de mensen in die tijd nog niet hadden gehoord - de VOLLE WAARHEID - waarvoor zij toentertijd nog niet klaar voor waren (zie Johannes 16:12-13 / Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid).
Ten tweede is het van belang om je af te vragen WIE deze Nieuwe Trooster is. Wie is de Geest der waarheid?

Op de vraag wie deze nieuwe trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is.
Johannes 14:26 "Maar de trooster, de heilige geest, welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren,  en zal u aandachtig maken alles wat ik u gezegd heb ."
Veelal wordt er bij het spreken van de nieuwe trooster Johannes 14:26 aangehaald om aan te tonen dat het over de heilige geest gaat. De Christenen zien dit als de uitstorting van de heilige geest op de discipelen, wat op Pinksteren wordt gevierd.  Maar wat klopt hier niet aan? De woorden van Jezus vzmh spreken over een ANDEREN TROOSTER in Johannes 14:16.

Johannes 14:16 "En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen ANDEREN Trooster geven, die voor eeuwig bij u zal blijven ."
Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: "Was er in de tijd van Jezus vzmh geen heilige geest en waarom bad Jezus vzmh om de heilige geest als deze er al was tijdens zijn leven? De Christelijke leer onderwijst namelijk ook dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus vzmh aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn. Wat wordt er dan bedoeld met "andere"? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in "twee heilige geesten geloven." Verder zegt Jezus vzmh dat de Trooster nog niet in de wereld zal komen, voordat Jezus vzmh deze wereld had verlaten:

Johannes 16:7 "Toch zeg ik u de waarheid, het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen....".
Dus het kan zeker niet de Heilige Geest zijn die aanwezig was bij Jezus vzmh vanaf zijn geboorte. Kan het zijn dat Jezus vzmh hiermee doelde op een andere Profeet? In de Griekse Bijbel betekent het woord "Periclytos" de "Prijzenswaardige". Men heeft het woord "Periclytos" echter veranderd in "Parecletos" wat trooster betekent. Als in de bovenstaande teksten toch de heilige geest wordt bedoeld, dan klopt het niet met het Griekse woord voor "geest". Want het Griekse woord voor geest is "Pneuma" en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus vzmh heeft nooit "andere Pneuma" gezegd. Jezus vzmh heeft het woord "Fhericlit" gezegd. Het woord "Fhericlit" komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus vzmh heeft gesproken. "Fhericlit" betekent "de prijzenswaardige". Het Arabische woord hiervoor is "Ahmed", één van de namen van de Profeet Mohammed vzmh. Omdat de mensen vragen over de naam stelden, heeft Jezus vzmh waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat (de betekenis van de naam) uiteindelijk in het evangelie werd opgenomen en niet de daadwerkelijke naam "Ahmed" zelf.

De eerste brief van Johannes 4 vers 1-3 legt de betekenis van het woord "geest" uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord "Profeet" betekent:Johannes 4 vers 1-3 Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse Profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods, alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God, en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is niet uit God, maar dit is de geest van de Anti-Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld. Hieruit blijkt dat trooster/ geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende Profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse Profeet is. Het moet inmiddels duidelijk geworden zijn dat de "trooster niet de heilige geest is." In de volgende teksten wordt over een "komende" gesproken. Dit kan niet op de heilige geest slaan, want die was er toen al.

Johannes 15: 26 "Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen."
Johannes 16:7 "Toch zeg ik u de waarheid, het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen...." ()
Hieraan kent gij den geest Gods, alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God.

De zin .... "Dat Jezus vzmh Christus in het vlees gekomen is..." legt de indruk op het feit dat hij een mens van vlees en bloed die door God is gezonden. Laten we de aankondiging van de Nieuwe Trooster naast de Koran en de profeet Mohammed leggen, dan kunnen we duidelijk zien dat de profeet Mohammed de Nieuwe Trooster is zoals aangekondigd. De Bijbelse verzen staan in het blauw en het bewijs zal direct daarna volgen. In sommige verzen zijn de kernwoorden die corresponderen met elkaar vanuit de Bijbel en de Koran/Hadith – overleveringen dezelfde kleur gegevens, zodat ze makkelijk te herkennen zijn.

Johannes 14:16 "En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen ANDEREN Trooster geven,  die voor eeuwig bij u zal blijven ."

EN
Johannes 16:7 "Toch zeg ik u de waarheid, het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen....".

Een overlevering van profeet Mohammed vzmh over Jezus vzmh
"Ik ben van de gehele mensheid het meest nabij (Profeet) Isa (=Jezus in het Arabisch), de zoon van Maryam (Maria),  in dit wereldse leven en in het hiernamaals."
De mensen vroegen hoe dat kon en hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:

"Profeten zijn broeders in het geloof met verschillende moeders. Hun religie is één en er is geen Profeet tussen ons (tussen Profeet Mohammed en Profeet Isa)."
Deze hadith (overlevering) over Profeet Isa is overgeleverd door Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Moesliem.
We zien dat zowel de Bijbelse teksten en de overlevering van de profeet Mohammed vzmh spreken van een directe navolging van de Nieuwe Trooster / Nieuwe Profeet na Jezus vzmh. Er zit geen profeet tussen. Verder zien we dat er wordt gezegd dat de Nieuwe Trooster voor eeuwig (bij u) zal blijven. Dit betekent dat de boodschap die via de Nieuwe Trooster komt, tot het eind der tijde geldig zal blijven. Dit houdt ook in dat er niemand meer NA de Nieuwe Trooster komt met een nieuwe boodschap. De nieuwe Trooster moet dus ook de laatste boodschapper zijn:

Koran 33: 40 Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen.

Johannes 14:26 "Maar de trooster, de heilige geest, welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren,  en zal u aandachtig maken alles wat ik u gezegd heb."

EN
Johannes 15: 26 "Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen."
EN

Johannes 16:14 "Die zal mij verheerlijken, want van het mijne zal hij het nemen, en het u verkondigen".
Johannes 16:15 "Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik gezegd: Hij zal het van het mijne nemen en u verkondigen".

Laten we een aantal verzen uit de Koran erbij halen die betrekking hebben op Jezus vzmh:

Koran 19:27 Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zeide: "O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan."
Koran 19:28 "O Zuster van Aنron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw."
Koran 19:29 Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"
Koran 19:30 Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"
Koran 19:31 "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."
Koran 19:32 "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."
Koran 19:33 "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."
Koran 19:34 Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
Koran 19:35 Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het wordt.

Koran 5:110 Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

Koran 5:116 En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.

Koran 5:117 Ik zeide niets tot hen, dan hetgeen Gij mij hebt geboden: "Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer." En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen.

Koran 4:171 O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Koran 3:45 Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.
Koran 3:46 En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der rechtvaardigen zijn.

Koran 3:59 Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd.

Koran 2:87 Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij u laatdunkend gedragen, sommigen hunner hebt gij verloochend en anderen gedood.

Koran 5:46 En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen voor hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvoor in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.

Zie ook:
Mattheüs 5:17 Gij moet niet menen, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Mattheüs 5:18 Want voorwaar ik zeg u: Totdat hemel en aarde voorbijgaan, zal niet de kleinste letter noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal geschied zijn.

En zo zijn er nog vele verzen die over Jezus vzmh gaan.

Johannes 16:12-13 "Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen."

Hoe heeft de openbaring aan profeet Mohammed vzmh plaatsgevonden?

Wat zegt de Koran?
Koran 53:3-4 "En hij spreekt niet uit eigen begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is."

Koran 17:81 En zeg: "Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.

Koran 2:119 Voorzeker Wij hebben u als drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden met de Waarheid. En gij zult niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bewoners der hel.

Koran 2:176 Dit komt, omdat Allah het Boek met de Waarheid heeft nedergezonden en voorzeker, zij, die tegen het Boek ingaan, zijn in verregaand verzet.

Een aantal toekomstvoorspellende verzen in de Koran


Koran 30:1-4 Alif-Lam-Mim. De Romeinen zijn verslagen in een buurland en zij zullen na hun verlies de overwinnaars zijn. Tussen drie en negen jaar. Het besluit over deze zaak, voor en na (deze gebeurtenis) ligt uitsluitend bij Allah. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen.

Deze verzen zijn geopenbaard, rond 620 na Chr., bijna zeven jaar na een grote nederlaag van het christelijke Byzantium, toegebracht door de Perzische afgodendienaren. In de verzen werd er geopenbaard dat Byzantium spoedig zou overwinnen. Maar op dat moment had Byzantium zo'n zwaar verlies geleden dat het zelfs onmogelijk leek dat ze zouden overleven, laat staan zouden overwinnen.

Kortom, iedereen dacht dat het Byzantijnse rijk vernietigd zou worden. Maar precies op dat moment werden de eerste verzen van Soera ar-Roem geopenbaard, waarin aangekondigd werd dat Byzantium binnen een paar jaar zou overwinnen. Deze overwinning leek zo onmogelijk dat de Arabische polytheïsten dachten dat de overwinning die in de Qoer'aan aangekondigd werd, nooit verwezenlijkt zou worden.

"Ongeveer zeven jaar na de openbaring van de eerste verzen van Soera Roem, vond er in december 627 na chr. in Nineveh, een beslissende slag plaats tussen Byzantium en het Perzische rijk. Op dat moment versloeg het Byzantijnse leger onverwacht de Perzen. Een paar maanden later moesten de Perzen een overeenkomst met Byzantium sluiten. Deze overeenkomst verplichtte hen om de territoria die zij ingenomen hadden, terug te geven."
(Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, p. 287-299)

Koran 61:9 Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding  en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten , al zijn de afgodendienaren er afkerig van.
De Islam is tussen nu en ongeveer 10 -15 jaar de grootste geloof van de wereld. Toen deze verzen werden geopenbaard was het ondenkelijk dat de Islam zo groot zou worden.

Een overlevering van de profeet Mohammed vzmh die over de toekomst van Jezus vzmh gaan:
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: "Er is geen profeet tussen mij en hem; dat is ‘Iesaa. Hij zal neerdalen (op aarde). Wanneer jullie hem zien, herken hem: een man van gemiddelde lengte, met rood-witte huidskleur; hij draagt twee lichtgele kledingstukken en het lijkt alsof er druppels van zijn hoofd vallen, hoewel het niet nat zal zijn. Hij zal vechten tegen de mensen voor de zaak van Islaam. Hij zal het kruis breken, het varken doden (dit wil zeggen dat hij het verboden zal stellen om varkens aan te schaffen en te eten en hij zal het toestaan om hen te doden zoals in ‘Awn al-Ma'boed, de uitleg van Aboe Daawoed, vermeld staat.) en de djizyah # afschaffen. Allah zal alle religies vernietigen behalve de Islaam. Hij (‘Iesaa - Jezus vzmh) zal de Antichrist vernietigen en veertig jaar op aarde leven en dan zal hij sterven. De moslims zullen voor hem bidden." (Een betrouwbare h'adieth overgeleverd door Aboe Daawoed, al-H'akiem en Ibn Khoezaymah.)
‘Iesaa (Jezus vzmh) (vrede zij met hem), zoon van Maryam (Maria), zal neerdalen bij een witte minaret in het oostelijke deel van Damascus (Syrië) en zal twee kledingstukken dragen die licht gekleurd zijn met saffraan (oranjegeel) en hij plaatst zijn handen op de vleugels van twee engelen. Wanneer hij zijn hoofd buigt zullen de druppels van transpiratie van zijn hoofd vallen en wanneer hij het opheft dan zullen druppels zich als parels verspreiden. Elke ongelovige die de geur van zichzelf ruikt zal sterven en zijn adem zal reiken zover als hij kan zien." (Overgeleverd door Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie)

Koran 83:4 Weten zulke mensen niet dat zij zullen herrijzen
Koran 83:5 Op een grote Dag,
Koran 83:6 De Dag, waarop de mensheid voor de Heer der Werelden zal staan?

Etc. en nog vele en vele voorspellingen. Een deel is reeds uitgekomen en er is een deel die nog moeten plaatsvinden.

Johannes 14:30  "Ik zal voortaan niet veel meer  met  u spreken ; want de VORST DEZER WERELD komt, en heeft NIETS aan MIJ".

Koran 4:79 Welk goed ook tot u komt, dat komt van Allah en welk kwaad u overkomt, komt door uzelf.  En wij hebben u als boodschapper tot de mensheid gezonden ; Allah is als Getuige toereikend.

Koran 17:106 En Wij hebben u de Koran verduidelijkt opdat gij hem geleidelijk aan de mensheid mocht verkondigen en Wij hebben hem in gedeelten gezonden.

Een ander belangrijk punt om te bekijken hier, is dat Jezus vzmh zegt: de vorst deze wereld komt en heeft NIETS aan mij. Dus dit bevestigt dat Jezus vzmh NIETS meer kan betekenen als hij heengaat, maar de Nieuwe Trooster WEL als deze komt. Het concept van de ERFZONDE wordt hiermee dus ontkracht.

Laten we de punten op een rij zetten
De Nieuwe Trooster is niet de Heilige Geest;
De Nieuwe Trooster zal pas ten tonele verschijnen nadat Jezus vzmh van het toneel af is gegaan, dus kan het logischerwijs niet de Heilige Geest zijn aangezien deze er al was tijdens het leven van Jezus vzmh;
De Nieuwe Trooster zal de vorst van de wereld zijn;
De Nieuwe Trooster zal niet uit eigen begeerte spreken, maar zoals hij hoort zal hij spreken;
De Nieuwe Trooster zal met een nieuwe wet komen, een wet die nog niet bekend was in de tijd van de aanwezigheid van Jezus vzmh;
De Nieuwe Trooster zal Jezus vzmh bevestigen als boodschapper van God en van hem getuigen;
De Nieuwe Trooster zal de wereld indachtig maken wat Jezus vzmh heeft gezegd;
De Nieuwe Trooster zal zaken over de toekomst bekend maken;
De Nieuwe Trooster zal komen met de volle waarheid (dit houdt ook in dat hijzelf waarheidsgetrouw moet zijn);
De Nieuwe Trooster zal er zijn tot in de eeuwigheid (de wet die hij heeft gebracht);

EEN DUBBELE BELONING
Voor de mensen van het boek (de joden en christenen) geldt er een dubbele beloning indien zij bekeren tot de Islam.
Abu Burda's vader heeft de Profeet vzmh horen zeggen, 'Drie soorten mensen zullen een dubbele beloning krijgen. (1). Iemand onder de mensen van het boek die in zijn eigen Profeet (i.e. Mozes of Jezus) geloofde en dan in Profeet Mohammad geloofde. (2). Een slaaf die zijn baas en Allah gehoorzaamt. (3). Een baas van een slavin, die haar goede manieren leert en haar op de beste manier (Islam) leert en haar vrijlaat en met haar trouwt'. (Sahih Bukhari, Boek 3, Hadith 97).

CONCLUSIE

Het is overduidelijk bewezen dat de Nieuwe Trooster zoals deze wordt aangekondigd in de Nieuwe Testament door profeet Jezus vzmh NIET de heilige geest is, zoals dit wordt beweerd in het Christendom, maar niemand anders is dan de profeet Mohammed vzmh.

Koran 61:6 En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat voor mij in de Thora was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn. "En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."

De Koran is in het Nederlands op internet na te lezen:  http://www.kuran.nl


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud