De vorming van neerslag en de watercyclus - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De vorming van neerslag en de watercyclus

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

In de Koran vertelt Allah SWT in een groot aantal verschillende verzen hoe Hij ervoor zorgt dat het regent op de aarde. Dit wordt in groot detail verteld. Als we de verzen lezen zien we dat het gaat over wolken die voor neerslag zorgen en ook de zogenaamde onweersbuien. In de Meteorologie of weerkunde worden dit soort 'onweerswolken' Cumulonimbus genoemd. We zullen eerst de eigenschappen van de Cumulonimbus aanhalen en deze vergelijken met de verzen van de Koran zodat we direct de harmonie hierin kunnen zien. Vervolgens zullen we het waterkringloop op de aarde bespreken.

Cumulonimbus - Buienwolk

Koran 13:12 Hij is Degene die de bliksem aan jullie laat zien, om vrees en hoop (regen) te veroorzaken, en Hij doet de zware wolken ontstaan.

Koran 24:43 Hebt gij niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uit hun midden ziet voortkomen? En Hij zendt van de hemel neder (wolken als) bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil. De glans van de bliksem neemt het gezicht bijna weg.

Koran 30:48 Hij is Allah, Die de winden zendt welke de wolken doen oprijzen. Dan verspreidt Hij ze in de lucht zoals Hij wil, dan hoopt Hij ze laag boven laag op en gij ziet regen uit hun midden stromen. En wanneer Hij deze doet vallen op wie van Zijn dienaren Hij wil, ziet! verheugen zij zich.

We zien hier duidelijk dat alle elementen die in de wetenschappelijke artikelen worden genoemd met betrekking tot deze wolken voorkomen in de bovenstaande Koranverzen.
Het voortdrijven -  Via de luchtstromen
Het ophopen - Het zich enkel, in clusters of vormen langs de koufront
Regen - Onweersbui / Regenbui
Zware wolken - Idem
Wolken als bergen - De vorm van een berg
Hagelvorming - Het voorkomen van extreme weersomstandigheden (zoals ook hagel)
Bliksem - Het voorkomen van bliksem

Wolken als bergen

Laten we nog een aantal relevante Koranverzen erbij halen:
Koran 7:57 En Hij is het, Die de winden als blijde tijdingen voor Zijn barmhartigheid uitzendt; totdat, wanneer zij zware wolken dragen, Wij ze naar een dor land drijven, daarna zenden Wij er water uit neder, dan brengen Wij alle soorten vruchten voort; zo wekken Wij de doden op, opdat gij er lering uit moogt trekken.

Koran 13:17 Hij (Allah) deed water uit de hemel neerdalen, dat daarna in beddingen naar hun omvang stroomt en de stroom draagt rijzend schuim mee. En uit wat zij in het vuur verhitten om sieraden of gebruiksvoorwerpen (te maken) komt soortgelijk schuim. Zo geeft Allah een gelijkenis over de Waarheid en de valsheid. Wat het schuim betreft, het verdwijnt als iets nutteloos, en wat betreft hetgeen de mensen baat, dat blijft op de aarde. Zo geeft Allah de gelijkenissen.

Koran 15:22 En Wij zenden bestuivende winden, daarna zenden Wij water uit de wolken neder en geven het u dan te drinken en gij zijt niet degenen die het vergaart.

Koran 30:24 En tot Zijn tekenen behoort eveneens dat Hij u de bliksem toont als vrees en hoop. En dat Hij water uit de hemel nederzendt waarmede hij de aarde doet herleven na haar dood. Hierin zijn zeker tekenen voor een volk, dat wil begrijpen.

Koran 35:9 En het is Allah Die de winden zendt zodat zij wolken doen opstijgen, dan drijven Wij deze (de wolken) naar een verdord land en geven leven aan de aarde na haar dood. Zo is de Opstanding.

Koran 39:21 Hebt gij niet gezien, dat Allah water van de hemel nederzendt en het in de aarde doet binnendringen tot (het vormen van) bronnen? Ook worden er oogsten voortgebracht, die in hun kleuren variëren. Daarna drogen deze uit en gij ziet ze geel worden; dan doet Hij ze in stukken breken. Voorwaar daarin is een les voor de mensen van begrip.

Koran 50:9 En Wij zenden water vol zegeningen uit de hemel neder en Wij brengen daarmee tuinen en graan voort waarvan kan worden geoogst

Koran 56:68 Ziet, het water dat gij drinkt,
Koran 56:69 Zijt gij het die het uit de wolken nederzendt, of zijn Wij de Zender?

Koran 67:30 Zeg: "Vertel mij, indien uw water diep in de aarde wegzakt, wie zal u dan helder stromend water kunnen brengen?"

Koran 84:11 Bij de wolk die regen geeft.

De hoeveelheid water op aarde is een constante hoeveelheid
Als we de Koran lezen zien we dat Allah SWT zegt dat het water op aarde een vast hoeveelheid is, een precies afgemeten maat dat nodig is voor de schepselen en de schepping op aarde. Laten we de relevante verzen erbij halen:

Koran 23:18 Wij zenden water uit de hemel neer in bepaalde hoeveelheid en Wij doen deze in de aarde blijven en voorzeker zijn Wij ook in staat die weer weg te nemen.

Koran 43:11 En Die water in juiste maat van de hemel nederzendt, waardoor Wij een dood land doen herleven. Zo zult ook gij worden opgewekt.

De volgende citaten van verschillende artikelen laten zien dat wat de Koran zegt 100% in harmonie is met de huidige wetenschap.

We zien dat de wetenschap nog wel verschilt in hun aanname van de periode, maar wij weten dat Allah SWT de Alwetende is en Hij als enige de exacte tijd kent. Het gaat er hier om dat men er wetenschappelijk over eens is dat de waterhoeveelheid op aarde contant is. Hieronder is een illustratie van de watercyclus op aarde.

Waterdamp en de verdamping en condensatie van water zijn belangrijk in de waterkringloop. Zeewater verdampt van nature. Dit proces wordt sterk versneld onder invloed van de zon. Een deel van de waterdamp valt weer terug in zee. Een ander deel vormt wolken. De waterdamp (al dan niet als zichtbare wolken) verplaatst zich door luchtstromingen. Als de waterdamp boven land komt dan:
- kan de luchtstroom botsen met een koudere luchtstroming. Hierdoor zal de luchtstroming met de waterdamp stijgen en daardoor afkoelen. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht, dus als de lucht afkoelt zal de waterdamp door condensatie als waterdruppeltjes vrijkomen. Deze vallen dan (onder invloed van de zwaartekracht) naar beneden als neerslag.

Foto afkomstig van website: USGS

- kan de luchtstroom botsen met heuvels/gebergte. De luchtstroming kan maar één kant op: over de obstakels heen. Net als bij de vorige situatie zal hierdoor neerslag ontstaan.

De neerslag heeft drie mogelijkheden:
- het wordt niet opgenomen door de bodem en loopt over het oppervlak, door rivieren en kanalen terug naar zee.
- het wordt opgenomen door de bodem (infiltratie) en komt via het grondwater uiteindelijk terug in zee.
- het water verdampt, al dan niet na eerst door planten te zijn opgenomen.
De kringloop is hiermee rond.

WATER UIT DE WOLKEN IS ZUIVER WATER

Koran 25:48 En Hij is het, Die de winden als blijde aankondiging voor Zijn barmhartigheid uitzendt en Wij zenden zuiver water uit de wolken neer.
Koran 25:49 Opdat Wij daarmee leven mogen schenken aan een dor land, en het ook als drank geven aan Onze schepping - aan vee en mensen in grote getale.


CONCLUSIE
We hebben gezien dat de Koran op elk aspect met betrekking tot de vorming van neerslag, de hoeveelheid water op de aarde en de zuiverheid van het water 100% in harmonie is met de bevestigde wetenschap. Hoe kon een ongeletterde man die in de woestijn leefde waar amper water beschikbaar is, zulke nauwkeurig informatie hebben met betrekking tot al deze aspecten? Het is eerlijk om toe te geven dat dit niet anders dan een daadwerkelijke openbaring moet zijn geweest van de Schepper van het Universum.


Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud