Roept de Koran op tot geweld? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Roept de Koran op tot geweld?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
Als we naar de hedendaagse media kijken, zien en horen we veelvuldig geluiden over terrorisme en gewelddadigheden. Veelal wordt dit in relatie gebracht met de Islam en de leerstellingen van de Islam. Direct en indirect tracht men dan ook de profeet Mohammed vzmh te beschuldingen van het overbrengen van deze onrechtvaardige en gewelddadige leerstellingen. Op deze pagina zullen we een aantal verschillende onderwerpen behandelen, welke een onderlinge relatie hebben met het hoofdonderwerp: Terrorisme.

Laten we beginnen met de oorsprong van het woord terrorisme en vervolgens de definitie van het woord terrorisme. Van origine werd het woord terrorisme voor het eerst gebruikt in 1795 door de Oxford Dictionary om een tirannieke staatvorm te beschrijven wat gebaseert is op de terreur activiteiten van de Frankrijk tijdens de eerste fase van de Franse revolutie in 1793. Tienduizenden die beschouwd werden als vijanden van de revolutie werden op brute wijze geëxecuteerd. Het was dankzij deze intimidatie en geweldplegingen van de Franse staat, dat het woord Terrorisme (in de eerste instantie) de betekenis kreeg van overheidsintimidatie gepaard gaande met terreur.
Ruim 200 jaar later wordt het woordje terrorisme gebruikt om kleine radicale groeperingen, non-state en sub-goverment groups te beschrijven die op basis van het zaaien van angst en geweld hun politieke boodschap trachten over te brengen, af te dwingen of bekend te maken.
We zien dat terrorisme veelal gepaard gaat met geweld en het zaaien van angst om zo anderen een bepaalde visie / overtuiging op te leggen of af te dwingen.

ISLAM EN TERRORISME
Nu dat de definitie en oorsprong van het woord terrorisme bekend is, kunnen we toetsen of dit overeenkomt met de leerstellingen van de Islam. Tegenwoordig is het zo dat als men spreekt over terrorisme of terreur, denkt menig persoon direct aan de Islam en Moslims. Wat is de reden dat deze link direct wordt gelegd aan de Islam en Moslims? De hoofdreden hiervoor is de Media. In de eerste instantie kan dit erg flauw klinken en als een reden om de schuld van de Islam en Moslims af te schuiven. Maar laten we niet al te snel conclusies trekken voordat we bewijzen en voorbeelden hebben aangehaald.

Voorbeeld 1
DE OKLAHOMA BOMBARDEMENT IN 1995/1996
Kort nadat deze aanslag was gepleegd, riep de media al dat het Moslim terroristen zouden moeten zijn geweest die hierachter zaten.
Lees het hele artikel hier.
Voorbeeld 2
Een terroristische aanslag in Parijs op vrijdag 13 november 2015, welke is opgeïst door ISIS (Islamitische staat).
Laten we kijken hoe bepaalde media hiermee omgaat.
We zien duidelijk dat hier nadruk wordt gelegd op de Moslims door de Media om verantwoording te nemen voor de aanslagen die zijn gepleegd in Parijs, terwijl de gehele moslimgemeenschap afstand doet van de praktijken van ISIS. Systematisch worden mensen die hier naar kijken, beïnvloed door deze verslaggevers door een beeld te creëren dat moslims verantwoordelijk zijn voor deze aanslagen. We zullen later zien of dit echt past binnen de leerstellingen van de Islam of niet.
WIE ZIJN DEZE TERRORISTISCHE GROEPERINGEN?
Er zijn een aantal terroristiche groeperingen die veelvuldig in de media verschijnen of zijn verschenen. De twee belangrijkste die we vaak in de media zien zijn Al-Qaeda en ISIS. We vinden het van belang om te laten zien dat deze groeperingen geen Islamitische ontstaansgrond kent, maar een politieke. De volgende twee video's bevatten zeer belangrijke bekentenissen:
Hillary Clinton over creatie Al-Qaeda
Ex-CIA agent Michael Scheuer over de creatie van Al-Qaeda
Vladimir Putin over de creatie van ISIS
We hebben duidelijk kunnen zien er horen dat de genoemde terroristische groeperingen zijn opgericht puur voor politieke doeleinden en hebben dus geen religieuze grondslag in hun bestaansredenen. Kortom, de Islam wordt misbruikt om bepaalde doelstellingen van bepaalde politici in de wereld na te streven. Datgene wat deze terroristische groeperingen doen en roepen hebben niets met de Islam te maken. We zullen dit In Shaa Allah bewijzen op deze pagina.
VERSCHILLENDE KORANVERZEN VERKLAARD
Veelal worden verschillende Koranverzen aangehaald om aan te tonen dat de Koran oproept tot geweld. We zullen deze verzen aanhalen, analyseren en logisch verklaren vanuit de gehele context en niet vanuit een halve of een gemanipuleerde context. We zullen beginnen met vers 2:191, omdat dit één van de meest gebruikte verzen is om de Koran als gewelddadig te bestempelen. In de bewijsvoering van de tegenstanders van de Islam citeren ze vers 2:191 slechts deels:

Koran 2:191 En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet... Terwijl de vers veel langer is en er een duidelijke context bestaat. Laten we de verzen op de juiste manier tot ons nemen met daarbij de juiste context en die begint namelijk een vers ervoor:

Koran 2:190 En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
Koran 2:191 En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.
Koran 2:192 Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.
Koran 2:193 En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

We zullen de belangrijkste kernwoorden in hoofdletters plaatsen en dik gedrukt, zodat de context veel duidelijker te zien is.

Koran 2:190 En STRIJDT voor de zaak van Allah TEGEN DEGENEN, die TEGEN U STRIJDEN , maar OVERSCHRIJDT de GRENS NIET. Voorzeker, Allah heeft de OVERTREDERS NIET lief.

Vervolgens gaat het onderwerp verder in vers 2:191:
 Koran 2:191 En doodt hen waar gij hen ook ontmoet en DRIJFT HEN UIT, VANWAAR zij U HEBBEN UITGEDREVEN; want VERVOLGING IS ERGER dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, VOORDAT zij u daarin bevechten. Maar INDIEN ZIJ U BEVECHTEN, BEVECHT HEN DAN - zo is de vergelding voor de ongelovigen.
Koran 2:193 En BESTRIJDT HEN, TOTDAT ER GEEN VERVOLGING MEER IS en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar INDIEN ZIJ (met strijden) OPHOUDEN, DAN IS ER GEEN VIJANDELIJKHEID MEER TOEGESTAAN, behalve tegen de onrechtvaardigen.

De verzen zijn op zich duidelijk, maar om een diepere begrip te krijgen over de achtergronden van deze verzen, dienen we te kijken naar de Tafsir van de Koran:

After the Prophet (s) was prevented from [visiting] the House in the year of the battle of Hudaybiyya, he made a pact with the disbelievers that he would be allowed to return the following year, at which time they would vacate Mecca for three days. Having prepared to depart for the Visitation [‘umra], [he and] the believers were concerned that Quraysh would not keep to the agreement and instigate fighting. The Muslims were averse to becoming engaged in fighting while in a state of pilgrimage inviolability in the Sacred Enclosure [al-haram] and during the sacred months, and so the following was revealed: And fight in the way of God, to elevate His religion, with those who fight against you, the disbelievers, but aggress not, against them by initiating the fighting; God loves not the aggressors, the ones that overstep the bounds which God has set for them: this stipulation was abrogated by the verse of barā’a, ‘immunity’ [Q. 9:1], or by His saying [below]:

Vertaling in het Nederlands
 Nadat de profeet (s) [bezoeken] werden verhinderd naar het huis (Ka’Bah) in het jaar van de slag van Hudaybiyya, maakte hij een pact met de ongelovigen dat hij zou worden toegestaan om terug te keren in het volgende jaar, waarna zij (de ongelovigen) Mekka voor drie dagen zouden ontruimen. Gereed voor het bezoek van de ‘kleine Hadj’ ['Umra], vreesde [hij en] dat de Quraysh zich niet aan de overeenkomst zou houden en het zou aanzetten tot vechten. De Moslims waren er afkerig van om betrokken te zijn bij gevechten, terwijl zij in een gewijde staat waren gedurende de bedevaart in de heilige ruimte [al-haram] en tijdens de Heilige maanden, en dus werd het volgende vers geopenbaard: En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief: dit verbond - bepaling werd afgeschaft door de vers van 'immuniteit' [Koran 9:1], of door zijn [hieronder] zegt:

We zien dus dat de achtergrond van deze koranverzen spreekt van een verbond tussen de moslims en de ongelovigen. Het betreft een waarschuwing en toestemming om tegen de ongelovigen te vechten op het moment dat zij hun verbond breken en beginnen te vechten tegen de moslims. Belangrijker nog is dat Allah SWT zegt de grens niet te overschrijden tijdens het vechten. Er bestaan namelijk strikte regels in de Islam waaraan men zich dient te houden in de strijd. Dezen zullen we later bespreken. Dit zijn dus helemaal geen verzen die aanzetten tot geweld, maar juist het tegenovergestelde daarvan. De verzen spreken namelijk over vechten op basis van zelfverdediging. Zelfs bij de Nederlandse wet heeft men het recht om zichzelf te verdedigen. Men spreekt van noodweer.
Laten naar de volgende verzen kijken die uit context worden geciteerd:
Koran 4:89. ....grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Ook met dit vers speelt men het spelletje van het weglaten van delen van de complete koranvers. Ook hier zullen we de complete context in beeld brengen.

Koran 4:89 Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.
Koran 4:90 Behalve degenen die tot een volk behoren waarmee gij een verbond gesloten hebt, of zij die tot u komen terwijl hun hart zich verzet u te bestrijden of hun eigen volk aan te vallen. En indien Allah wilde, zou Hij hun macht tegen u hebben gegeven; dan zouden zij zeker tegen u hebben gevochten. Dus, als zij zich van u op een afstand houden en u niet bestrijden en u vrede aanbieden - heeft Allah u niet toegestaan iets tegen hen te ondernemen.
Koran 4:91 Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

We zullen ook hier weer de kernwoorden markeren:
Koran 4:89 Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.
Koran 4:90 Behalve degenen die tot een volk behoren waarmee gij een verbond gesloten hebt, of zij die tot u komen terwijl hun hart zich verzet u te bestrijden of hun eigen volk aan te vallen. En indien Allah wilde, zou Hij hun macht tegen u hebben gegeven; dan zouden zij zeker tegen u hebben gevochten. Dus, als zij zich van u op een afstand houden en U NIET BESTRIJDEN en u vrede aanbieden - heeft Allah U NIET TOEGESTAAN iets tegen hen te ondernemen.
Koran 4:91 Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve NIET op een AFSTAND VAN U HOUDEN, noch u vrede aanbieden, NOCH HUN HANDEN TERUGHOUDEN, GRIJPT HEN DAN aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. TEGEN DEZEN hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

Ook hier kunnen we lezen deze verzen spreken van strijden op basis van zelfverdediging. In vers 4:90 zien we ook een duidelijke waarschuwing aan de gelovigen van Allah SWT, dat dezen niet zomaar ongelovigen mogen bestrijden op het moment dat zij NIET tegen de gelovigen strijden en vrede aanbieden. Een prachtige rechtvaardigheid en oproep tot orde en vrede.
OPROEP TOT RECHTVAARDIGHEID
We hebben kunnen lezen dat de Koran niet oproep tot zinloos geweld en haat, maar juist predikt om onderukking en geweld tegen te gaan op het moment dat dit zich voordoet in een samenleving. De Koran roept juist veelvuldig op om rechtvaardig te handelen zelfs als een getuigenis tegen jezelf, je ouders, verwanten etc. zou zijn.

Koran 4:135 O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet.

Een rechtvaardigere oproep dan bovenstaande vers kan gewoonweg niet. Laten we kijken naar een aantal andere verzen in de Koran die spreken over rechtvaardigheid:

Koran 4:58 Voorwaar, Allah gebiedt jullie de toevertrouwde (zaken) aan haar eigenaren te geven, en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze. Voorwaar, Allah is Alhorend. Alziend.

Koran 5:42 Zij blijven gehoor geven aan de leugen en zij blijven eten van het verbodene en als zij tot jou komen: oordeel dan tussen hen of wend je van hen af en indien jij je van hen afwendt, dan kunnen zij jou geen enkele schade berokkenen. En indien jij oordeelt, oordeel dan onder hen met rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.

Koran 6:152 En nadert het bezit van de wees niet, tenzij op ten wijze die meet voordeel (aan de wees) geeft, totdat hij de volwassenheid bereikt. En geeft de volle maat en vult de weegschaal met het gelijke gewicht. Wij (Allah) belasten niemand dan volgens zijn vermogen. En wanneer jullie rechtspreken, wees dan rechtvaardig, ook al betreft het een verwant. En vervult het verbond met Allah. Dat is wat Hij jullie heeft opdragen, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.

Koran 16:90 Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.

En zo zijn er nog vele vele verzen die oproepen tot rechtvaardigheid.

CONCLUSIE
We hebben gezien waar het woord terrorisme vandaan komt en we hebben geanalyseerd of de Koran oproept tot zinloos- en buitensporig geweld. We hebben gezien dat de Koran juist oproept tot het verdedigen van een samenleving op het moment dat deze wordt aangevallen of onderdrukt. Verder hebben we ook gekeken of de terroristische groeperingen in de hedendaagse wereld een religieuze oorsprong hebben of een politieke. De verschillende getuigenissen van niet moslims in de verschillende video's bevestigen dat deze groeperingen GEEN religieuze oorsprong kennen, maar een politieke! Deze groeperingen hebben dus niets met de Koran en Islam te maken. Ook hebben we gezien dat de Media een belangrijke rol speelt in het creëren van een verstoord beeld van de werkelijke Islam, Koran en Moslims. Op het moment dat iemand Koran verzen aanhaald om een geweldpleging te rechtvaardigen, kijk dan zelf naar de context van de aangehaalde verzen en onderzoek de achtergronden voordat je een conclusie trekt. Slechts op deze manier zul je de ware boodschap van de Koran leren kennen!

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud