Seksuele Immoraliteit - vernietigers van de maatschappij - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Seksuele Immoraliteit - vernietigers van de maatschappij

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Seksuele immoraliteit zijn seksuele gevoelens, wensen en verlangens
welke als slecht worden beschouwd
Wat is Seksuele immoraliteit? Immoraliteit is gedrag dat in strijd is met gedrag dat als goed wordt beschouwd. Iemand die eerlijk is toont goed gedrag, terwijl iemand die steelt slecht gedrag vertoont wat als immoreel wordt gezien. Seksualiteit gaat over seksuele gevoelens, wensen en verlangens van een individu. Seksuele immoraliteit zijn dus seksuele gevoelens, wensen en verlangens van een individu welke als slecht worden beschouwd. We hebben gelezen dat in de Islam men gelooft dat er sprake is van objectieve moraliteit waarbij God, op basis van zijn absolute kennis, voor de mens heeft bepaald wat goed en slecht gedrag is. Dat betekent dat God voor de mens ook regels heeft opgesteld voor het onderwerp ‘Seksualiteit’. Als we kijken naar de Koran zien we drie verschillende onderwerpen die te maken met ‘Seksuele immoraliteit’:
1. Overspel
2. Ontucht
3. Homoseksualiteit

Ad 1. Overspel: Er is sprake van overspel wanneer ten minste één van de betrokken partijen (mannelijk of vrouwelijk) getrouwd is en een buitenechtelijke relatie erop nahoudt.

Ad 2. Ontucht: Er is sprake van ontucht wanneer twee mensen die ongehuwd zijn (met elkaar of iemand anders) consensuele (met instemming van beide partijen) geslachtsgemeenschap hebben.

Ontucht kan ook betekenen 'Verboden seksuele handelingen'.

Ad 3. Homoseksualiteit: Homoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht.
De verschillende verzen van de Koran m.b.t. Seksuele Immoraliteit
De strafwetten van de islam worden Hudud genoemd in de Hadith en Fiqh (de jurisprudentie van de sharia). Dit woord is het meervoud van Hadd, wat preventie, belemmering, beperking, verbod betekent, en dus een beperkende verordening of statuut van God, met betrekking tot wettige en onwettige dingen. In de Koran maakt Allah SWT onderscheid tussen verschillende straffen voor verschillende groepen mensen voor Seksuele Immoraliteiten.  

Groep 1: Mensen die nog nooit gtrouwd zijn (ongeacht of ze eerder seksueel contact hebben gehad of niet).

Groep 2: Mensen die getrouwd zijn of ooit getrouwd zijn geweest (gescheiden personen of een weduwe of weduwnaar).
Om de verschillende straffen die in de Koran worden genoemd te implementeren zijn er 4 praktiserende, eervolle, vrome mannelijke moslim getuigen nodig die alle 4 de seksuele daad in detail hebben gezien (ze moeten de penetratie duidelijk hebben geobserveerd/gezien) of dat men zelf toegeeft de seksuele daad te hebben gepleegd. De vraag die men zichzelf hier moet stellen is of iemand die een seksuele daad aandachtig bestudeert en bekijkt als eervol en vroom kan worden bestempeld? In de Islam is het verboden om naar zaken te kijken die met seksuele immoraliteiten te maken hebben. Dus het wordt onmogelijk om zulke getuigen(issen) te vinden terwijl Allah SWT op deze manier de ernst kenbaar maakt van deze immorele daden.
Ontucht
Koran 17:32 En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg.

Koran 60:12 O Boodschapper, als de gelovige vrouwen tot jou gekomen zijn om trouw aan jou te zweren, (zwerend) dat zij geen deelgenoot aan Allah toekennen, en niet stelen en geen ontucht plegen en hun kinderen niet vermoorden, en geen leugen verzinnen over wat tussen hun handen en hun voeten is, en dat zij jou niet in het goede ongehoorzaam zijn: aanvaard dan hun trouw en vraag voor hen vergeving aan Allah. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Koran 24:3 De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen.

Straf voor ontucht
Koran 24:2 De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, sla hen ieder met honderd slagen. En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

Koran 4:15 En degene die van jullie vrouwen ontucht pleegt: neem de getuigenis van vier van jullie ever hen af en wanneer zij (alle vier belastend) getuigen, sluit hen dan in de huizen op totdat de dood hen neemt of Allah voor hen een weg geeft.
Koran 4:16 En als twee personen van jullie daaraan schuldig zijn: straf hen beiden: en als zij berouwvol zijn en zich beteren, laat hen dan met rust. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.

Straf voor een valse getuigenis van ontucht
Koran 24:4 En degenen die eerzame vrouwen beschuldigen (van ontucht) en vervolgens geen vier getuigen brengen: sla hen met tachtig slagen. En aanvaardt nooit getuigenissen van hen, want zij zijn degenen die zware zonden begaan.
Koran 24:5 Behalve degenen die daarna berouw hebben en zich beteren. En voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig.


Getrouwde personen
In de Koran wordt er onderscheid gemaakt tussen getrouwde en ongetrouwde personen. Voor getrouwde personen (of personen die getrouwd zijn geweest) is de straf een stuk zwaarder dan als het gaat om ongetrouwde personen. In de Islam staat het huwelijk en gezin aan de basis van een goed werkende maatschappij en samenleving. Om dit zo goed mogelijk te beschermen is er voor het begaan van overspel binnen een huwelijk de straf tot het stenigen ter dood vastgelegd. Voor velen kan dit als erg barbaars overkomen, echter de schadelijke gevolgen van overspel binnen een huwelijk heeft verstrekkende gevolgen die we kort zullen aanhalen. Ook hierbij geldt de essentiele voorwaarde van de vier betrouwbare en vrome getuigen die de daadwerkelijke daad moeten hebben zien gebeuren. Deze straffen kunnen verder slechts door een Islamitische rechtbank uitgevoerd worden.

Zoals eerder gezegd is deze harde regel geïmplementeerd om de afschuw van de daad van overspel te belichten en om de mens af te schrikken om deze verwerpelijke daad te begaan. Het is belangrijk om te weten dat deze regel nooit tot uitvoer is gebracht door de profeet Mohammed (vzmh), behalve door de eigen verklaring van degene die overspel hadden begaan.
Negatieve gevolgen bij overspel binnen een huwelijk
Een goede en stabiele huwelijk is belangrijk op vele verschillende vlakken. Zoals eerder gezegd is het huwelijk binnen de Islam een belangrijk fundament voor een stabiele samenleving. Elk vorm van corruptie binnen dit fundament (het huwelijk) zorgt voor instabiliteit voor de gehele samenleving. We zullen hierbij kort verschillende regels van de islam aanhalen en de negatieve gevolgen benoemen wanneer er sprake is van overspel.
Geen financiële verplichting t.o.v. de vrouw en kinderen
Binnen de Islam heeft een man en vrouw zijn en haar eigen rol en taken binnen een huwelijk. De man wordt gezien als degene die de taak heeft om het gezin te voorzien in de primaire levensbehoeften (woning/eten en drinken/kleding/veiligheid/de financiële behoeften) en de vrouw heeft de primarie taak om de opvoeding van de kinderen op zich te nemen en het huishouden op orde te houden. Dit houdt niet in dat de man zijn kinderen niet hoeft op te voeden en niets hoeft te doen in het huishouden. Hier gaat het om de basisverdeling van de taken binnen het gezin. Een vrouw mag ook werken en geld verdienen, maar dit mag niet het opvoeden van de kinderen schaden op welk manier dan ook of resulteren in het verwaarlozen van het huishouden. Weet dat het geld van de werkende vrouw 100% van de vrouw is en zij niets hoeft uit te geven aan het gezin. Mocht zij dit wel uit vrije wil willen doen, dan wordt dit voor haar opgetekend als een Sadaqa (vrijwillige gift).   

De man heeft binnen het gezin dus de taak om te voorzien in de primaire levensbehoefte. Deze taken zijn van kracht wanneer men een Islamitische huwelijk (Nikaah - huwelijkscontract) aangaat. Wanneer er sprake is van overspel (hierbij vanuit de scenario van de overspelige man) heeft de man geen enkele verplichting t.a.v. zijn buitenechtelijke 'vrouw' aangezien er geen Nikaah heeft plaatsgevonden. Deze man heeft geen verplichting om deze vrouw te kleden, te voeden, te onderhouden, onderdak te bieden of te beschermen. De vrouw heeft geen recht op enige erfenis bij overlijden van deze man. Mochten er kinderen voortkomen uit deze buitenechtelijke relatie dan heeft deze man geen verplichtingen m.b.t. de primaire levensbehoeften van de kinderen (in de (islamitische) wettelijke zin) en is het erfrecht niet van toepassing op dit 'gezin'.

De man kan dus doen en laten wat hij wil. Hij geeft slechts toe aan zijn begeerte en maakt misbruik van de situatie. Hij zal zijn eigen vrouw en kinderen niet de aandacht meer schenken waar zij recht op hebben en zal minder financiële middelen voor hen over hebben aangezien hij de gelden zal verdelen voor andere zaken wat te maken heeft met de buitenechtelijke 'vrouw'. Mocht hij genoeg hebben van zijn buitenvrouw zal niets hem beletten om bij haar weg te gaan. Hij heeft namelijk geen enkele verbintenis met haar en haar kinderen (als deze er zijn). Zo kan deze man wederom een relatie aangaan met een andere vrouw waarbij hij een spoor van vernietiging achterlaat.

Zijn vrouw en kinderen worden verwaarloosd, er is stress in het gezin, de man komt zijn verplichtingen niet na, hij geeft zijn vrouw geen aandacht en genegenheid, hij geeft zijn kinderen geen aandacht en genegenheid, hij neemt niet deel in de opvoeding van de kinderen, hij geeft zijn kinderen een slecht voorbeeld als vader etc. Als hij moe is van zijn buitenvrouw zullen al deze punten ook gaan gelden voor haar, terwijl hij geen enkele verbintenis met haar is aangegaan. Zij heeft dus geen enkel recht in deze situatie.

Veroorzaakte schade:
Grote psychische impact
Depressie
Minderwaardigheidsgevoelens
verwaarlozing
Opgelopen vertrouwensbreuk (geen vertrouwen meer hebben in de partner)
Blijvende wantrouwen bij geschade persoon
Geschade kinderen (psychologisch)
Slecht presteren op school/werk etc.
Etc.
Geen erfrecht voor vrouw en kinderen
In de Islam bestaat er erfrecht binnen een familiestructuur.

Koran 4:11 Allah beveelt jullie met betrekking tot (de erfenis van) de kinderen, voor een man een deel dat gelijk is aan dat van twee vrouwen; als er slechts dochters zijn, twee of meer, dan delen zij tweederde van de erfenis; als er slechts één is dan is haar deel de helft. Voor de ouders is er voor elk één-zesde deel van de erfenis van de kinderen; als er geen kinderen zijn en de ouders zijn (de enige) erfgenamen dan krijgt de moeder één-derde; als de overledene broers of (zusters) nalaat, krijgt de moeder één-zesde. (De verdeling is in alle gevallen) na het uitbetalen van legaten die hij bezit of van (niet vereffende) schulden. Jullie weten niet wie van hen, of jullie ouders of jullie kinderen jullie tot meer nut zijn; (deze vastgestelde bedragen) zijn door Allah bevolen. En Allah is voor altijd Alwetend, Alwijs.

Koran 4:12 Datgene wat jullie echtgenotes achterlaten, jullie deel is de helft, als zij geen kinderen achterlaten; maar als zij een kind heeft is jullie deel één-vierde van wat zij achterlaten na het betalen van legaten die zij bezitten of van schulden. En voor hen (vrouwen) is er één-vierde van wat jullie nalaten, indien jullie geen kinderen achterlaten, maar als jullie kinderen hebben, krijgen zij (vrouwen) één-achtste van wat jij achterlaat na betaling van legaten en schulden. Als de man of vrouw over wiens erfenis we het hebben geen ouders of kinderen nalaat, maar een broeder of een zuster nalaat, dan krijgt ieder van hen één-zesde, maar als het er meer dan twee zijn dan delen zij één-derde, na de betaling van legaten die hij (of zij) heeft en de schulden, zodat niemand enig verlies lijdt. Dit is een bevel van Allah; en Allah is voor altijd Alwetend, Genadevol

Uitgaande van een situatie waarbij een man een buitenechtelijke relatie (een relatie buiten het huwelijk) erop nahoudt is er voor deze man geen enkele verplichting ten opzichte van zijn buitenechtelijke 'vrouw' en kinderen (zie ook voorgaande punt).
Geen solide rolmodel in het gezin
Er zijn vele boeken geschreven dit spreken over het belang van een goed functionerende gezin en de verschillende rolmodellen van de ouders hierin. Het is algemeen bekend dat zowel de vader als de moeder een belangrijke voorbeeldfiguur is binnen een gezin. Bij het wegvallen van 1 van deze partijen heeft dit negatieve gevolgen op de kinderen.

Quote: Een gezin is een georganiseerd systeem en vormt de fundamentele kern van de samenleving
Met andere woorden, het is een collectief met regels, waarden en bepaalde gedragsnormen. Er is dan ook sprake van verschillende hiërarchieën en rollen binnen het gezin. En dit wordt tegelijkertijd allemaal weerspiegeld in de samenleving.

Quote: De meest fundamentele en beslissende van alle rollen binnen het gezin is, de echtelijke rol.
De rol van de moeder is in de basis emotioneel. Deze rol heeft als functie om het kind steun en bescherming te bieden.
De rol van de vader bevindt zich daarentegen in het midden van de band tussen moeder en kind. Het verlegt de grenzen van de moeder-kind dyade en markeert de grenzen voor wat wel en niet is toegestaan.

Gevaar van mannen die meerdere kinderen verwekken
In deze scenario gaan we wederom uit van een overspelige man. Een man kan namelijk makkelijker een vrouw zwanger maken buiten een huwelijk om en het langdurig verbergen. Een overspelige vrouw binnen een huwelijk die zwanger raakt kan dit niet verbergen aangezien dit binnen 9 maanden zichtbaar wordt en het kind mogelijk andere uiterlijke eigenschappen zal vertonen dan die van haar huidige man (mogelijk andere huidskleur etc.).

In een situatie dat een man overspel pleegt binnen een huwelijk en hier ook kinderen erop nahoudt is er een potentiële gevaar op de loer. Stel de man heeft verschillende buitenechtelijke kinderen en deze worden volwassen. Binnen zijn eigen huwelijk heeft hij zelf ook kinderen. Deze verschillende kinderen weten niet van elkaar dat ze familie zijn van elkaar in de zin dat ze dezelfde vader hebben. Stel ze komen elkaar tegen en raken verliefd op elkaar en gaan een relatie met elkaar aan niet-wetende dat ze halfbroer en halfzus van elkaar zijn. Naast de morele issue hebben we hier ook te maken met een biologische issue. De kans dat er erfelijke aandoening (misvormde babies) optreedt is namelijk groter binnen een incestueuze relatie wat weer grote gevolgen zal hebben op een gezin. En wat als er pas op een later moment in de tijd bekend wordt deze ze familie van elkaar blijken te zijn?

Overspelligen hebben grotere kans op het krijgen van geslachtsziektes
Wetenschappelijk is het reeds aangetoond dat mensen die verschillende sexuele partners erop nahouden een grotere kans hebben op Sexueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA).
Voorbeelden van SOA zijn: HIV, het virus dat aids veroorzaakt, chlamydia, genitale wratten, herpes genitalis, gonorroe, hepatitis B en syfilis. Het aantal SOA nam in 2001 met 21% toe.
We hebben een reeks van negatieve gevolgen opgesomd welke niet uitputtelijk is. Er zijn nog vele negatieve gevolgen te benoemen van overspel binnen het huwelijk. De strekking ervan is echter wel duidelijk. Allah SWT geeft een duidelijke waarschuwing om ver van overspel te blijven door een afschikwekkende regel voor te schrijven hiervoor. Steniging tot de dood erop volgt! Het klinkt nogmaals heel erg barbaars, maar de destructieve gevolgen welke overspel heeft op de gehele samenleving is vele malen erger!! Wederom, deze regels kunnen pas toegepast worden binnen en maatschappij waarin de Shariawetgeving is geïmplementeerd, waarbij ook direct de strikte voorwaarden gelden voordat er uitvoer aan gegeven kan worden (zie getuigenverklaring regelgeving). De goddelijke wijsheid overtreft alles en iedereen.
Homoseksualiteit
In de Islam wordt de daad van homoseksualiteit afgekeurd. In de Koran zien we het volgende staan:

Koran 7:80 En (gedenk) Lot, toen hij tot zijn volk zei: "Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden vóór jullie heeft begaan?
Koran 7:81 Voorwaar, jullie naderen zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn zelfs ten overschrijdend volk."
Koran 7:82 En het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Verdrijf hen (Lot en zijn volgelingen) uit jullie stad. Voorwaar, zij zijn mensen dit zich reinigen."

We hebben gezien dat de Islam Immoreel seksueel gedrag afkeurt. Homofiliteit wordt door de Islam als Immoreel seksueel gedrag bestempeld. Dit betekent dat er een schadelijke factor in dit seksueel gedrag naar voren komt waarvoor Allah SWT de mens wil behoeden. Als we kijken naar de versen inzake Homoseksualiteit in de Koran zien we dat Allah SWT homofiliteit bestempeld als een vrijwillige daad waarbij men een keuze maakt en niet iets wat een natuurlijke aangelegenheid is. Met natuurlijke aangelegenheid wordt hier bedoeld dat iemand niet wordt geboren als een persoon met homofiele gevoelens en gedragingen. De meest recente studies en onderzoeken welke proberen te achterhalen of Homofiliteit iets is wat aangeboren is, laten zien dat er niet iets is wat bestempeld kan worden als een Homo-Gen in het erfelijke materiaal (geen genetische factor m.b.t. homofiliteit).

Zoals we hebben kunnen lezen is het niet bewezen dat homosexualiteit iets natuurlijk is, in deze zin dat iemand als homofiel wordt geboren. Dit is in lijn met de visie zoals deze uit de Koran wordt gepresenteerd. Homofiliteit is een keuze die door een individue wordt gemaakt en waarbij voornamelijk externe factoren bepalend zijn voor de vorming van homofielgedrag. De mens is geschapen om te overleven en elkaar aan te vullen vanuit zowel de biologische als de sociaal emotionele en psychologische perspectieven. De vader en moeder binnen een gezin hebben verschillende rollen en functies die essentieel zijn voor een gezonde en gebalanceerde situatie en omgeving. Vanuit biologisch opties ik homofiliteit vernietigend voor de overlevingskans voor de mens. Als we vanuit een extreme situatie zouden zeggen dat elk mens op de wereld homofielgedrag zou vertonen zou het resultaat zijn dat de mens niet meer zou kunnen voortbestaan. Man en man kunnen namelijk geen kinderen krijgen en vrouw en vrouw ook niet. Als men in dit geval naar kunstmatige inseminatie (kunstmatige zwangerschap door menselijke tussenkomst) zou verwijzen, zien we dat we als mens dienen terug te vallen op iets onnatuurlijks wat direct het aangehaalde punt bevestigt.

Ter bescherming van de maatschappij en het voortbestaan van het menselijke ras geeft Allah SWT aan dat het vervallen in homofiel gedrag iets wat buiten de grenzen van de natuurlijke creatie valt.
CONCLUSIE
In de Koran zien we verschillende soorten van seksueel gedrag benoemd worden welke als immoreel worden bestempeld. Immoraliteit is gedrag dat in strijd is met gedrag dat als goed gedrag wordt beschouwd. We hebben gelezen dat in de Islam men gelooft dat er sprake is van objectieve moraliteit waarbij God op basis van zijn absolute kennis voor de mens heeft bepaald wat goed en slecht gedrag is. Dat betekent dat God ook voor de mens regels heeft opgesteld voor het onderwerp ‘Seksualiteit’. Als we kijken naar de Koran zien we drie verschillende onderwerpen die te maken met ‘Seksuele immoraliteit’:

1. Overspel
2. Ontucht
3. Homoseksualiteit

Voor elk van de bovenstaande punten zijn er destructieve maatschappelijke gevolgen te benoemen welke uiteenlopen van psychologische, sociale, morele en met biologische uitgangspunten. Dit is ook de reden dat deze daden als zeer verwerpelijk worden gezien en de straffen die hierop volgen afschrikwekkend zijn geformuleerd. Voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de genoemde straffen dient er een Islamitische rechtbank verantwoordelijk te zijn voor het oordeel en de getuigenisverklaringen op basis van de Shariawetgeving.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud