De wet afgeschaft? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De wet afgeschaft?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).WAT IS DE WET EN IS DEZE NOG VAN KRACHT OF IS DEZE AFGESCHAFT?


Als de Absolute Autoriteit – God iets verwacht van zijn creatie, dienen we logischerwijs te weten wat dit is. Als gelovigen weten we dat we doelbewust zijn gecreëerd en dus een reden van bestaan hebben. God zou dus iets van regelgeving en instructies dienen te geven aan de mens om Zijn verwachtingen aan ons bekend te maken. Laten we kijken wat de Bijbel zegt over Goddelijke wetten en regelgeving.

DE WET IN DE BIJBEL
De wet waaraan wordt gerefereerd in de Bijbel is de wet van Mozes vzmh, zoals deze wordt bekend gemaakt in de oude testament (OT). De tien geboden zijn onderdeel van de wet. In de oude testament wordt door profeet Mozes vzmh voorspeld dat men de wet en dus de juiste weg naar verlossing zal verwerpen.

Deuteronomium 31:24 Toen nu Mozes de woorden dezer wet van het begin tot het einde toe geschreven had in een boek,
Deuteronomium 31:25 gebood hij den Levieten, die de ark des verbonds des Heren droegen, zeggende:
Deuteronomium 31:26 Neemt dit boek der wet, en legt het aan de zijde van de ark des verbonds van den Heer, uwen God, opdat het aldaar tot een getuige zij tegen u.
Deuteronomium 31:27 Want ik ken uwe ongehoorzaamheid en halsstarrigheid: zie, terwijl ik heden nog levend bij u ben, zijt gij ongehoorzaam geweest tegen den Heer: hoeveel te meer na mijnen dood?
Deuteronomium 31:28 Zo vergadert nu voor mij al de oudsten uwer stammen en uwe hoofdlieden, opdat ik deze woorden voor hunne oren spreke, en hemel en aarde tegen hen tot getuigen roepe;
Deuteronomium 31:29 want ik weet, dat gij het na mijnen dood verderven zult, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb: alsdan zult gij ongeluk ontmoeten in later dagen, omdat gij kwaad gedaan hebt voor de ogen des Heren, zodat gij Hem vertoornt door het werk uwer handen.
Deuteronomium 31:30 Alzo sprak Mozes de woorden van dit lied van het begin tot het einde toe, voor de oren der gehele gemeente van Israël:

We zullen zien dat dit een uitgekomen voorspelling is.

HIELD JEZUS VZMH ZICH AAN DE WET?
We zien in het huidige Christendom dat men de wet heeft verworpen en zich niet meer aan de wet houdt. Om deze visie te ondersteunen haalt men de volgende verzen aan:

Galaten 3:24 Alzo is de Wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij door het geloof zouden rechtvaardig worden.
Galaten 3:25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

We zullen hier later op terugkomen. Laten we kijken wat Jezus vzmh te zeggen heeft over de Wet. We zien in de Bijbel dat profeet Jezus zich strikt aan de wet hield. De wet waaraan profeet Jezus vzmh zich hield is de wet zoals profeet Mozes deze geopenbaard heeft gekregen. Profeet Jezus vzmh hield zich aan de wet en leefde deze ook na. We zien in de Bijbel dat hij zich aan de Sabbat hield zoals deze is voorgeschreven. We weten dat hij besneden was. De Christenen zeggen de dat besnijdenis de besnijdenis van het hart voorstelde. Maar de besnijdenis waarover de Bijbel spreekt is echt de besnijdenis, zoals dat voor de Joden gebruikelijk was en werd gedaan naar voorbeeld van profeet Abraham vzmh. Het staat namelijk als teken van het verbond met God.

In het Oude Testament
Genesis 17:10 "Dit is Mijn verbond, dat gij houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat AL wat mannelijk is, u besneden worde."

Genesis 17:14 en de onbesnedene, hij wiens voorhuid niet afgesneden is, die mens zal uit zijn volk uitgeroeid worden: hij heeft mijn verbond verbroken.
Lucas 2:21 En toen acht dagen om waren, dat het kind zou besneden worden, werd zijn naam genoemd Jezus, welke genoemd was door den Engel, eer hij in den moederschoot ontvangen was.

We weten dat Jezus vzmh de wet predikte en verwees naar de wet in zijn preken. Jezus vzmh zegt in het NT:

Mattheüs 5:17 Gij moet niet menen, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.


We zullen nog een aantal verzen aanhalen om te bewijzen dat de wet nog steeds van kracht is.

Johannes 10:31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen,
Johannes 10:32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’
Johannes 10:33 ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u BEWEERT dat u God BENT!’
Johannes 10:34 Jezus zei: Staat er in uw wet niet geschreven: "Ik heb gezegd: ‘U bent goden’"?
Johannes 10:35 De Schrift blijft ALTIJD van kracht; als MENSEN tot WIE God spreekt GODEN GENOEMD worden,
Johannes 10:36 hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van GODLASTERING wanneer ik zeg dat ik Gods ZOON ben?
Johannes 10:37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet,
Johannes 10:38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.

We zien hier duidelijk dat Jezus vzmh zegt dat het schrift / de wet ALTIJD van kracht blijft volgens de woorden van profeet Jezus vzmh.

Mattheüs 5:17 Gij moet niet menen, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: ik ben NIET gekomen om te ONTBINDEN, maar om te VERVULLEN.
Mattheüs 5:18 Want voorwaar ik zeg u: Totdat HEMEL en AARDE voorbijgaan, zal niet de KLEINSTE LETTER noch EEN TITTEL VAN DE WET voorbijgaan, totdat het alles zal geschied zijn.

Lucas 16:17 En het is lichter, dat hemel en aarde voorbij gaan, DAN dat één tittel der wet weg

1 Johannes 2:3 En hieraan weten wij, dat wij hem kennen, zo wij zijne geboden houden
1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken hem, en zijne geboden niet houdt, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet,
1 Johannes 5:2 Hieraan erkennen wij, dat wij Gods kinderen liefhebben, als wij God liefhebben en zijne geboden houden.
1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij zijne geboden houden. En zijne geboden zijn niet zwaar.

Houd je van God, dan houdt je, je aan ZIJN GEBODEN
Mattheüs 16:17 En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan de enige God. Maar wilt gij ten leven ingaan, zo houd de geboden.

Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen, die de geboden Gods houden en het geloof in Jezus bewaren.
Openbaring 14:13 En ik hoorde ene stem van den hemel tot mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden, die in den Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hunnen ARBEID; want hunne werken volgen hen.

Mattheüs 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de WET der profeten.

Mattheüs 7:21-23 Niet een ieder die tot mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan…….Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij werkers der WETTELOOSHEID.

Mattheüs 12:5 Of heb gij niet gelezen in de WET, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn?

ZONDER WET ZIJN ER GEEN OVERTREDINGEN
Mattheüs 6:14 Want indien gij den mensen hunne feilen (overtredingen) vergeeft, zo zal uw hemelse Vader u ook vergeven;
Mattheüs 6:15 maar indien gij den mensen hunne feilen niet vergeeft, zo zal uw Vader u ook uwe feilen niet vergeven.

Mattheüs 19:17 En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan de enige God. Maar wilt gij ten leven ingaan, zo houd de geboden.
Mattheüs 19:18  Toen zeide hij tot hem: Welke? En Jezus zeide: "Gij zult niet doden: gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven;

In bovenstaande verzen wordt duidelijk over overtredingen gesproken, dus moet er logischerwijs een wet zijn. Een wet die o.a. door Paulus is afgeschaft. Paulus zegt namelijk in Galaten 3 over de Wet:

Galaten 3:24 Alzo is de Wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij door het geloof zouden rechtvaardig worden.
Galaten 3:25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

Paulus zorgt voor contradictie met de woorden, zoals Jezus vzmh deze zegt in de bovenstaande verzen.

Ze kunnen niet beide gelijk hebben. De een zegt volg de wet, die totdat de HEMEL en AARDE voorbijgaan, niet zal veranderen en de ander zegt juist, we vallen NIET onder den TUCHTMEESTER (de WET).

Is de HEMEL en AARDE reeds vergaan? Nee. Naar wie dient de Christen te luisteren? Naar Jezus vzmh of Paulus?

Johannes 14:15 Hebt gij mij lief, zo houdt mijne geboden.

EN een hele belangrijke:
Mattheüs 15:9 Doch tevergeefs dienen zij mij, dewijl zij leringen voordragen, die niet dan mensengeboden zijn."

DE DAG DES OORDEELS
Oordeel van wat? Indien er sprake is van Dag des oordeels, dient er iets te zijn waaraan de daden van de mens afgewogen zal worden om tot een specifiek oordeel te komen. Hoe kun je iemand beoordelen als er geen regels zijn waaraan de mens zich dient te houden? Is het niet onrechtvaardig en onlogisch om te zeggen dat er geen wet is om je aan te houden en je toch be-of veroordeeld zal worden op basis van iets? Het zou dus ook onlogisch zijn om te zeggen dat de wet is afgeschaft vanuit religieus optiek. Of wordt men enkel beoordeeld op basis van de getuigenis van acceptatie van Jezus vzmh in het hart? Is dat voldoende en mag je dan ALLES doen wat je wilt, zonder richtlijnen en zonder enige verdere verantwoording af te leggen? Dit zijn belangrijke vragen om zelf beantwoord te krijgen.

CONCLUSIE
Het is wel duidelijk dat de geboden vanuit de Bijbel nageleefd en niet verworpen dient te worden volgens de woorden van Jezus vzmh. Als oprechte Christen dien je namelijk Jezus vzmh te volgen in zijn opdrachten en woorden en niet Paulus. Deze zorgt daarentegen voor het opheffen van de wet en gaat zo tegen de woorden van Jezus vzmh in. Er wordt ook gesproken over een Dag des Oordeels en moet er dus wel een wet zijn waaraan men zich dient te houden. Zonder wet kan er namelijk geen oordeel zijn, want juist aan de hand van een wet wordt iemand be- of veroordeeld. De dag dat een ieder ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn/haar daden.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud