Waarom Islam en wetenschap? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Waarom Islam en wetenschap?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).

Er wordt nog wel eens de vraag gesteld, waarom de combinatie wetenschap en religie? Is de focus op wetenschap niet te groot en is de wetenschap wel te vertrouwen? Deze vraag of argument wordt veelal niet aangehaald door religieuze personen, maar voornamelijk door mensen zelf die de wetenschap als leidraad nemen. Het klinkt raar, maar in discussies en dialogen welke gevoerd worden tussen gelovigen en niet-gelovigen ervaren we menige keren dat dit fenomeen zich voordoet. Op het moment dat het bewijslast te overweldigend wordt voor een niet-gelovige zien we dat ze hun eigen bronnen in twijfel gaan trekken om zo het argument van de religieuze persoon teniet proberen te doen. Soms doen mensen onverklaarbare dingen om de waarheid niet onder ogen te willen zien. We zullen proberen een zo goed mogelijk onderbouwd antwoord te geven op de vraag ''Waarom de combinatie wetenschap en religie?".

De basis en absolute uitgangspunt voor deze website is de Koran en NIET de wetenschap. We weten namelijk dat de wetenschap niet met 100% zekerheid conclusies kan trekken. De ontdekking van vandaag kan morgen weer achterhaald worden met andere onderzoeken en bevindingen. Dit verdient wel een nuance. Naast algemene wetenschappen bestaan namelijk ook de exacte wetenschappen die we als waarheid kennen. Dit zijn wetenschappen die berusten op meetbare grootheden en verhoudingen of wiskundige bewijsvoeringen. Dit zijn basis- en onveranderende wetenschappen welke wij toepassen om onderzoek uit te voeren zoals Wiskunde.

   Moslims hebben sinds de openbaringen van de Koran zich bezig gehouden met wetenschap en onderzoek. De gelovige of ongelovige persoon die de vraag ''Waarom de combinatie wetenschap en religie?" zou stellen heeft geen basiskennis van historisch onderzoek, wetenschap en de inhoud van de Koran. Zonder de openbaringen van de Koran zou de huidige wetenschap, zoals wij deze nu kennen, niet bestaan. Dit is een statement die misschien niet direct te begrijpen is, maar we zullen aantonen waarom we dit zeggen. Bij het openbaren van de Koran laat God Zichzelf en Zijn macht kennen door de mens te verwijzen naar o.a. de schepping en alles wat daarmee samenhangt. De mens werd en wordt in de Koran aangespoord om op verschillende wetenschappelijke gebieden onderzoek uit de voeren en zo de Koran en het bestaan van God te kunnen verifiëren. Zo werd en wordt men in een bepaalde richting geleid met betrekking tot de verschillende onderzoeksvelden.

Een aantal wetenschappelijke disciplines die in de Koran te vinden zijn o.a.: Astronomie, Kosmologie, Biologie, Natuurkunde, Geologie, Botanie, Oceanologie, Archeologie, Geschiedenis,  Embryologie etc. De Koran is geen wetenschappelijk boek maar een Goddelijk leidraad voor de mensheid. Echter, de wetenschappelijke elementen die in het boek voorkomen, zijn wel 100% in overeenstemming met de huidige bevestigde wetenschap. Zoals we eerder op ons website hebben gezegd: 'Er mag en kan geen verschil bestaan tussen de daadwerkelijke schepping (met alle wetenschappelijkheden daarin) en het woord van de Schepper (de openbaringen)'. Laten we kijken wat de Koran zegt en waartoe de mens wordt aangespoord:

Koran 3:191 Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel.

Koran 16:66 En voorwaar, voor jullie is er in het vee zeker een lering.

Koran 6:99 Hij is Degene Die water uit de hemel doet neerdalen en Wij laten daarmee allerlei soorten gewas voortkomen, waaruit Wij groenten laten voortkomen (en) waaruit Wij dik gepakt graan laten voortkomen en uit de dadelpalmen, uit de kolf ervan, laaghangende dadeltrossen; en tuinen met druivenstruiken en olijfbomen en granaatappelbomen, gelijksoortig en niet gelijksoortig. Beziet hun vruchten wanneer zij vrucht dragen en (beziet) hun rijping. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat gelooft.

Koran 21:30 "Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?"

Koran 30: 9 En reizen zij (ongelovigen) niet op aarde, zodat zij zien hoe het einde was van degene vóór hen?

Koran 50: 6-8 KIJKEN zij dan niet naar de hemel boven hen, HOE Wij die gebouwd hebben en HOE Wij die versierd hebben en HOE DIE geen enkele scheur heeft? En HOE Wij de aarde uitgespreid hebben en Wij daarop stevige bergen geplaatst hebben en Wij daarop allerlei mooie gewassen deden groeien? Als lering en herinnering voor iedere berouwvolle dienaar.

Koran 51: 20-21 En op de Aarde zijn Tekens voor de overtuigden. En ook in jullie zelf, ZIEN jullie dan niet?

Koran, 67:3 Degene Die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ZIET in de schepping van de Erbarmer geen onevenwichtigheid. KIJK dan nog een keer, ZIE jij een afwijking?

Koran 88: 17-21 KIJKEN zij dan niet naar hoe de kamelen zijn geschapen? En naar hoe de hemel opgeheven is?En naar hoe de bergen stevig gegrondvest zijn?En naar hoe de aarde uitgespreid is? Waarschuw daarom: voorwaar jij (O Mohammad) bent slechts een waarschuwer.

Dit zijn een select aantal verzen die de mens aanspoort om hun zintuigen te gebruiken, te onderzoeken en na te denken over de schepping die we om ons heen zien. Het is dus ook niet gek dat na de openbaringen van deze en soortgelijke andere verzen, we een explosieve groei van de wetenschap zagen in de Arabische wereld. Moslims waren daarom ook vooraanstaand op het gebied van wetenschap kort na de Koranische openbaringen.

De Koran is geopenbaard voor mensen die nadenken, onderzoeken, verifiëren en om de waarheid te leren herkennen. Laten we kijken naar een aantal verzen die dit duidelijk maken:
Koran 4:82 Denken zij dan niet na over de Koran? Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt.

Koran 36:62 Toch deed hij een groot gedeelte uwer dwalen. Hadt u dan geen verstand?
Koran 38:29 Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen, laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken.

Koran 39:9 Is hij, die God vereert in de uren der nacht, nederknielende en staande, die voor het Hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van zijn Heer. Zeg: "Zijn zij die weten gelijk aan hen die niet weten?" Maar alleen de verstandigen trekken er lering uit.
Koran 41:3 Een Boek waarvan de verzen zijn verklaard als duidelijke verkondiging voor mensen die kennis bezitten.

Koran 45:5 En in de wisseling van nacht en dag en de voorziening die Allah uit de hemel nederzendt waardoor Hij de aarde doet herleven na haar dood en in de verandering van de winden, zijn eveneens tekenen voor een volk, dat zijn verstand gebruikt.

Koran 67:10 En zij zullen zeggen: "Indien wij maar geluisterd hadden en ons verstand hadden gebruikt, zouden wij ons niet onder de bewoners van het laaiende Vuur bevinden."

Doordat de Koran is geopenbaard en deze aanbevelingen doet, heeft de gelovige mens hieraan gehoor gegeven en zijn deze ook daadwerkelijk onderzoek gaan doen naar alle in de Koran aanbevolen zaken. Zoals we eerder hebben gezegd, zagen we dus na de openbaring van de Koran een explosieve groei van wetenschap en wetenschappers in de Arabische wereld wat uiteindelijk resulteerde in de Islamitische gouden tijdperk (750 – 1257). Zaken die in die tijd werden ontdekt, heeft een groot deel van de wetenschap die we nu kennen mogelijk gemaakt.

Historicus Jonathan Lyons heeft gezegd in zijn boek 'The House of Wisdom':
"Zonder de Arabieren zouden we niet kunnen rekenen, zouden we niet weten hoe laat het is en zouden gotische kathedralen nooit zijn gebouwd. Woorden als algebra, cijfer, elixir, alchemie, almanak en algoritme zijn allemaal aan het Arabisch ontleend".

Aangezien de Koran is geopenbaard als laatste openbaring in de lijn der openbaringen, zal de boodschap voortduren en onveranderd blijven totdat het opgeheven wordt voordat de dag der opstanding plaats zal vinden. De wetenschappelijke elementen die in de Koran beschreven staan zouden logischerwijs ook stand moeten blijven houden of nog duidelijker worden bij nieuw wetenschappelijk onderzoek. We hebben dit zeker al eerder zien gebeuren sinds de wetenschap zich verder heeft gevorderd. Zaken die men voorheen van de openbaringen in de Koran niet helemaal begrepen, werden duidelijk(er) naarmate verschillende nieuwe onderzoeken werden verricht. Hierbij maakt het zeker niet uit of de wetenschappelijkheden door Moslims of Niet-Moslims zijn ontdekt. De Koran is namelijk een openbaring voor de mensheid en niet enkel voor Arabieren of Moslims. Vele niet-Moslim wetenschappers hebben zich bekeerd tot de Islam nadat zij hun wetenschappelijke bevindingen en anderen bevindingen hebben vergeleken met de Koran. Het is een boek voor mensen die nadenken zoals het zelf zegt. Een vers om het voorgaande duidelijk te maken:

Koran 21:30 "Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?"

We zien hier duidelijk dat de ONGELOVIGE mens wordt opgeroepen om hun zintuigen te gebruiken om na te gaan en te onderzoeken of de Koran de waarheid is of niet. Hier komt duidelijk naar voren dat ook de ongelovige mens zich met wetenschap kan bezighouden en hun onderzoeksresultaten als bewijsvoering gebruikt kan worden om de Koran te ondersteunen in het inzichtelijk maken dat het een waarheidsgetrouwe boek is, afkomstig van een Goddelijke macht. Het doel is dan ook om de ongelovige mensen te laten inzien dat de Koran de waarheid is en een daadwerkelijke Goddelijke Openbaring, zodat ook zij zich zullen onderwerpen aan de Wil van deze Goddelijke macht.
Dit zijn de verschillende redenen dat zeker Moslims zich met onderzoek en wetenschap bezig dient te houden, zoals dat vanouds niet anders is geweest.

Wat is de reden dat de Islamitische wereld achter is geraakt op wetenschappelijk gebied?
De Islamitische wetenschap had zijn bloeiperiode tot ongeveer de 13e eeuw. Het Christelijke Europa bevond zich in de ‘donkere middeleeuwen’ en van wetenschappelijk onderzoek was er nauwelijks sprake. In de 13e eeuw kreeg de Islamitische wereld te maken met de Kruisvaarders die de Kruistochten hielden in de naam van het Christendom. Gedurende deze tijd heeft de islamitische wereld door bruut geweld veel tegenslagen gekend en zijn er vele onderzoeksresultaten, wetenschappelijke documenten en technologie gestolen en verloren gegaan. Daarop volgend kregen de Moslims te maken met de Mongolen (Dzjengiz Khan) die ook het Islamitisch rijk een enorme slag had toegebracht, met als dieptepunt de ondergang van Bagdad in het jaar  1258, waarbij complete bibliotheken en veel wetenschappelijke kennis in vlammen is opgegaan. De Moslims dachten dat al deze tegenslagen kwam door de vooruitstrevendheid van de Islamitische wetenschappen en ideologieën. Men begon daarom met het inperken van wetenschap en begon zich meer te richten op de religieuze handelingen en aanbiddingen uit angst voor nog meer geweld. Tot op heden zien we nog steeds op een dieper niveau dat de Moslims systematisch tegengewerkt worden op verschillende vlakken. Aan de andere kant zien we dat men toch meer over de Islam te weten wilt komen, waardoor er velen zijn die de waarheid leren kennen over de echte Islam en niet de Islam van de media. We zien daarom tegenwoordig een explosieve groei van bekeerlingen tot de Islam in de wereld, Alhamdulillah - Alle lof is aan Allah.

Koran 9:33 Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn.

Koran 48:28 Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.

Zaken welke nog niet zijn bewezen door de wetenschap
We hebben in het begin gezegd dat we de Koran als leidende factor nemen in ons geloofsovertuiging en niet de wetenschap. Een vraag welke nog wel eens gesteld wordt, is waarom de Koran niet iets nieuws vertelt voordat de wetenschap dit juist achteraf bevestigt. Kortom, waarom herkennen we de wetenschappelijkheden pas achteraf? Het antwoord is reeds gegeven, namelijk dat de wetenschap geen leidende factor is, maar een ondersteunende factor indien dit is bewezen door onderzoek. Weet dat de Koran spreekt van zaken waar de huidige wetenschap nog geen antwoord op heeft gevonden en In Shaa Allah (met de Wil van Allah) nog zal ontdekken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Het bestaan van buitenaards leven
Koran 19:93 Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen.
Koran 19:94 Voorwaar, Hij kent hen en heeft hen allen precies geteld.
Koran 19:95 En op de Dag der Opstanding zal elk hunner alleen tot Hem komen.

Koran 24:41 Ziet gij niet, dat alles in de hemelen en op aarde, ook de vogels met hun uitgespreide vleugels Allah verheerlijken? Een ieder kent zijn eigen bidden en lofzang. En Allah weet goed wat zij doen.

Koran 65:12 Allah is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks. Het gebod daalt in hun midden neder, opdat gij moogt weten dat Allah macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in zijn kennis omvat.

Het bestaan van de Djinn (een schepping die bestaat naast de mens, welke wij niet kunnen zien)
Koran 51:56 En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.”

Het leven na de dood
Koran 32:10 En zij zeggen: "Zullen wij, wanneer wij in de aarde verloren zijn, opnieuw worden geschapen?" Neen, zij geloven niet in de ontmoeting met hun Heer.
Koran 32:11 Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw Heer worden teruggebracht."

Het bestaan van hemel en hel
Koran 32:19 Zij, die geloven en goede werken doen, zullen Tuinen hebben tot verblijf, als onthaal voor hetgeen zij deden.
Koran 32:20 Maar het tehuis van de ongehoorzamen zal het Vuur zijn. Telkens wanneer zij er uit willen komen, zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun zal worden gezegd: "Ondergaat de straf van het Vuur die gij loochendet."

De eerste mens Adam (onlangs bewezen!)
Koran 7:11 Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen.

Na onderzoek is toch gebleken dat er afdoende bewijslast is om te bevestigen dat de mensheid afkomstig is van een eerste paar (Adam en Eva). In onderstaande video's kunt u de bewijsvoering bekijken en luisteren.

Het einde van de wereld / universum
Koran 21:104 De Dag, waarop Wij de hemelen zullen oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt. Gelijk Wij de schepping eerst begonnen, aldus zullen Wij haar terugbrengen - een Belofte van Ons; voorwaar Wij zullen deze nakomen.

CONCLUSIE
Van ongeveer de 80% waar de Koran spreekt over wetenschappelijke elementen, is de Koran 100% in harmonie met wat de wetenschap zegt. Wij als moslims gaan er vanuit dat de overige 20% waar de Koran van spreekt en wat nog niet door de wetenschap is ontdekt, ook correct zal zijn bij nadere onderzoeken en ontdekkingen In Shaa Allah (met de Wil van Allah). Nu dat we de achtergrondgedachte en verwevenheid kennen van de Islam en de wetenschap, zullen we op de volgende pagina's de wetenschappelijke elementen bekijken die in de Koran voorkomen.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud