Zondeval en Erfzonde - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Zondeval en Erfzonde

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Erfzonde en zondeval, wat houdt dit in? Volgens de Christelijke leerstelling is de erfzonde het gevolg van de ZONDEVAL. In het Bijbelverhaal van de zondeval waren Adam vzmh en Eva vzmh door God verboden te eten van de vrucht van de 'Boom der Kennis' (kennis van goed en kwaad). Door verleiding en leugens van de duivel die als slang aan hen verscheen, aten zij toch van de verboden vrucht. Hierdoor verwierven ze kennis van goed en kwaad volgens de Christelijke leer en werden zij onderworpen aan zonden en de dood. Door deze eerste zonde werd de gehele mensheid sterfelijk en besmet met een zondige natuur. Deze zondige en sterfelijke aard wordt, volgens het Christendom, door ieder mens in de lijn van de geslachten 'geërfd' van de eerste voorouders Adam en Eva: Dit is het concept van 'De Erfzonde´, waarbij zelfs een pasgeborene zondig is. De erfzonde veroorzaakt een verwijdering tussen mens en God en maakt een verzoening noodzakelijk. De erfzonde veroorzaakt tevens de sterfelijkheid en het lijden van de mens, waardoor de zondige mens verlossing nodig heeft. Deze verlossing van de mens, tevens verzoening tussen mens en God, is gekomen volgens het Christendom, met de kruisdood en de wederopstanding van Jezus vzmh. De Christenen geloven namelijk dat Jezus vzmh de Zoon van God is (in een letterlijke zin) en dat hij vzmh volledig zondevrij was. Dit stelde hem vzmh in staat om de zonden van de mensheid op zichzelf te nemen bij zijn kruisiging. Een ieder die Jezus vzmh accepteert als de Zoon van God in zijn/haar hart en gelooft dat hij vzhm is gestorven voor zijn/haar zonden is zondevrij volgens de Christelijke leerstelling en zal het Paradijs verdienen. Dus ook al zondigt de Christen, bij het accepteren van Jezus vzmh zoals hiervoor beschreven worden deze zonden ongedaan gemaakt of vergeven. Let wel op dat er geen beperking is qua zonden. Dit houdt dus ook in dat een koelbloedige moordenaar, een gewelddadige dief of een overspelige persoon ook in aanmerking komt voor deze vergiffenis door enkel maar Jezus vzmh te accepteren als de Zoon van God die gestorven is voor zijn/haar zonden. Deze persoon zal op geen enkel andere manier ter verantwoording worden opgeroepen volgens de Christelijke leerstelling, daar hij reeds is verlost van zijn zonden.

We zullen het concept van Erfzonde en de zondeval grondig bestuderen en analyseren. We beginnen met een korte samenvatting:

SAMENVATTING ZONDEVAL - ERFZONDE
Doordat Adam vzmh en Eva vzmh van de verboden vrucht hebben gegeten, hebben zij ervoor gezorgd dat hun nageslacht o.a. wordt geboren met een zondige aard (de mens is van nature zondig geworden). Maar laten we dit eens goed bestuderen. Als de mens van natuur zondig is geworden NA de zondeval, zou dit betekenen dat de mens dit niet was VOOR de zondeval (als Adam vzmh en Eva vzmh niet van de verboden vrucht hadden gegeten). We weten dat Adam vzmh en Eva vzmh mensen waren en Adam vzmh daarbij, volgens de Christenen, gecreëerd is naar het evenbeeld van God. Dit houdt dus in dat de zondige aard van de mens niet bestond voordat Adam vzmh en Eva vzmh van de verboden vrucht aten. Dit houdt dus ook in dat Adam vzmh en Eva vzmh niet zondig van aard (een zondig natuur hadden) waren voordat zij van de verboden vrucht hadden gegeten. Dit gold namelijk alleen na de zondeval en voor hun gehele nageslacht. De vragen welke we logischerwijs kunnen stellen zijn:

VRAAG 1. Als Adam vzmh geen zondige natuur had hoe kon hij dan wel zondigen door tegen een verbod van de God te gaan? Een grote zonde is namelijk ongehoorzaamheid aan God en Zijn geboden. Hoe was Adam vzmh in staat om te zondigen als hij geen natuurlijke aanleg of zondige aard had? Dit zou betekenen dat hij dus wel al kon zondigen zonder een zondige aard te hebben.

De volgende daarop volgende logische vraag is:
VRAAG 2. Aangezien Adam vzmh al kon zondigen zonder het hebben van een zondige aard, wat is dan het verschil tussen een persoon met een zondige aard en een persoon zonder zondige aard, aangezien ze beide kunnen zondigen?

Men zou als argument kunnen zeggen dat hij het niet met opzet deed of onbewust had gedaan, aangezien hij het verschil niet kende tussen goed en kwaad. Als dat zo is dan is God hierbij onrechtvaardig tegenover Adam vzmh en indirect onrechtvaardig tegenover de gehele mensheid. Als God Adam vzmh met iets belast wat zijn ziel niet kan dragen is het onrechtvaardig t.o.v. Adam vzmh. Waarom zou Adam vzmh gestraft worden voor iets waar hij niets aan kon doen? Indien je niet in staat bent om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden, omdat je gewoonweg niet het verschil is aangeleerd of is bekendgemaakt, zou je hiervoor nooit aangerekend kunnen worden. Het enige rechtvaardige zou zijn als Adam vzmh over de vrijheid van keuze beschikte en kon kiezen tussen het goede en het kwade. Hij koos er uiteindelijk voor om te eten van de verboden vrucht en zo in te gaan tegen een verbod van God en werd daarvoor terecht aangerekend. Dit zou betekenen dat indien hij al in staat was om zonden te kunnen verrichten het overbodig zou zijn om hem daarna nog een keer zondig van natuur te maken, aangezien dit geen extra demensie bracht in zijn menselijk wezen. Kortom, we kunnen concluderen dat Adam vzhm al een zondig natuur had voordat hij van de verboden vrucht had gegeten.

ERFZONDE IN DE BJBEL
We hebben gelezen dat alle mensen in zonde worden geboren volgens de Christelijke leerstelling. Laten we kijken naar een aantal Bijbelse passages over de Erfzonde:

Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door éénen mens de zonde gekomen is in de wereld, en door de zonde de dood, alzo is de dood tot alle mensen doorgedrongen, dewijl (omdat) zij allen gezondigd hebben.

Dit betekent (op basis van deze vertaling) dat mensen doodgaan omdat ze gezondigd hebben. Dit is op zichzelf al vreemd te noemen aangezien ook baby's sterven, wat zou moeten betekenen dat de baby's stierven omdat ook zij gezondigd hebben. Wat zou een onschuldige pasgeboren baby nou aan zonde kunnen hebben gedaan wat ervoor heeft gezorgd dat deze in aanmerking kwam voor de dood? Dat is een vraag die de Christen mag beantwoorden. Laten we een aantal vertalingen van Romeinen 5:12 naast elkaar leggen om te zien hoe Romeinen 5:12 op verschillende websites wordt vertaald:

Als we de vertalingen erop nalezen zien we in de eerste instantie dat Romeinen 5:12 leert dat de zonde, vanaf Adam vzmh is doorgegaan tot alle mensen. Laten we wat dieper graven en kijken naar de Griekse bronteksten om te zien wat er nu daadwerkelijk vertaald is.
Als we kijken naar de bronteksten zien we toch iets vreemds naar voren komen. Het gaat namelijk om de vertaling van woord 'eph hO', wat wordt vertaald als 'omdat'. Is deze vertaling juist?
Laten we kijken wat de exacte vertaling is van 'eph hO':

We zien dat ´eph hO´ letterlijk vertaald betekent 'op-welke' of 'waarop'. Dit geeft een hele andere betekenis aan de zin! Laten we nu de juiste vertaling gebruiken:
Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, WAAROP allen zondigden..."

De correcte vertaling geeft dus inderdaad een hele andere betekenis van de vers weer. De betekenis is nu namelijk geworden: Doordat Adam heeft gezondigd, is de dood in de wereld binnengedrongen, met als gevolg dat de mens zondigt. Het is dus niet omdat de mens zondigt (of zondig van natuur is) en het daarom is dat de mens sterft, maar juist omdat de mens kan sterven, is het dat de mens zondigt. Dit ontkracht het concept van Erfzonde, welke leert dat de mens geboren wordt met een zondig natuurlijke aanleg en daardoor kan sterven.

BIJBELSE VERZEN IN CONTRADICTIE MET HET CONCEPT VAN ERFZONDE
Nu we hebben gezien dat het concept van erfzonde niet is gebaseerd is op een correcte vertaling, zullen we een aantal verzen uit de Bijbel aanhalen, welke in strijd zijn met het concept van Erfzonde.

Deuteronomium 24:16 De vaders zullen niet voor de kinderen, noch de kinderen voor de vaders sterven; maar ieder zal om zijne eigene zonde sterven.

Ezechiël 18:20 Want alleen wie zondigt, zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de misdaden van zijn vader en de vader niet voor die van de zoon. Wie rechtvaardig is, wordt daarvoor beloond, maar wie onrecht doet, wordt gestraft.

Jeremia 31:30 Maar ieder zal om zijn eigen overtreding sterven: elk mens die onrijpe druiven eet, diens tanden worden stroef.

We lezen hier duidelijk in de Bijbel dat zonden niet overerfbaar zijn, terwijl de leer van de zondeval en erfzonde dit juist wel beweert. Deze leert namelijk dat de kinderen van Adam een natuurlijke natuur heeft geërfd als gevolg voor een zonde die Adam vzmh heeft begaan.


MELCHIZEDEK GELIJK AAN DE ZOON GEMAAKT
Als we de Bijbel lezen komen we een priester tegen die gelijke eigenschappen als God vertoont.

Hebreeën 7:1 Deze Melchizédek nu was koning te Salem, een priester van God den Allerhoogste, die Abrahmam te gemoet ging, toen hij van het verslaan der koningen wederkeerde, en hem zegende;
Hebreeën 7:3 zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, en hij heeft noch begin der dagen, noch einde des levens; maar den Zoon Gods gelijk gemaakt, blijft hij priester in eeuwigheid.

We lezen dat deze priester Melchizedek gelijk gemaakt is aan de Zoon van God, namelijk Jezus vzmh. Dit houdt in dat deze priester ook zondevrij moet zijn net als Jezus vzmh. Als de Christenen beweren dat Jezus vzmh is gestorven voor de gehele zondige mensheid is dat onmogelijk, aangezien Melchizedek zondevrij zou moeten zijn op basis van Hebreeën 7:3. Daardoor kon Jezus vzmh ook niet sterven voor hem, daar hij geen zonden had.


OVERIGE PROBLEMATISCHE PUNTEN M.B.T. DE ZONDEVAL EN DE ERFZONDE
We zullen een aantal kritische vraagstukken aanhalen welke nog geen enkele Christen tot op heden bevredigend heeft beantwoord.

PUNT 1. We hebben gelezen dat een ieder die Jezus vzmh accepteert als de Zoon van God en gelooft dat hij vzmh is gestorven voor zijn/haar zonden, zondevrij wordt verklaard en het Paradijs zal verdienen. Een belangrijk punt wat door velen over het hoofd wordt gezien zijn de voorgaande generaties. Hoe zit het met de generaties die leefden voordat Jezus vzmh was geboren en voordat hij vzmh werd gekruisigd? Wat gebeurt er met deze voorgaande generaties? Hoe konden deze mensen Jezus vzmh accepteren als hij niet bestond en mensen hem niet kende? Hij was dus ook nog niet gestorven voor de mensheid. Stierven deze mensen in zonde zonder enige kans op verlossing? Volgens de Christenen is de kruisdood van Jezus vzmh de enige manier om zondevrij te worden en het Paradijs 'te verdienen'. Maar dit is een onmogelijke zaak voor de mensen die leefden voordat Jezus vzmh leefde en voordat hij vzmh stierf aan het kruis.

Johannes 3:16 Want alzo heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen, die in hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

Het gaat hier dus niet om Jezus verwerpen of ontkennen, het gaat om het NIET KENNEN van Jezus vzmh gezien het feit dat hij nog niet bestond.

PUNT 2. Dit is punt is nauw verbonden met Punt 1, namelijk de vraag met betrekking tot de voorgaande profeten. Wat is het nut dat de voorgaande profeten in de wereld kwamen, als de volgelingen van hen geen kans hadden op enige redding? Ieder mens is toch zondig geboren volgens de Christenene en de enige kans op verlossing is het accepteren van Jezus vzmh als Zoon van God, welke is gestorven aan het kruis voor de zonden van de mensheid. Hebben alle voorgaande profeten gelogen? Laten we een aantal Bijbelse verzen bekijken:

Hebreeën 10:16 want, nadat hij gezegd had: "Dit is het verbond, hetwelk Ik met hen maken zal na deze dagen", spreekt de Heer: "lk zal mijne wet in hunne harten geven, en in hunnen geest zal Ik haar schrijven;
Hebreeën 10:17 en hunne zonden en hunne ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken".
Hebreeën 10:18 Waar nu vergeving van deze is, daar is geen offer meer voor de zonde.

Daniël 9:8 Ja Heer, wij, onze koningen, onze vorsten en onze vaders moeten ons schamen, omdat wij tegen U gezondigd hebben.
Daniël 9:9 Maar bij U, Heer onze God, is barmhartigheid en vergeving, ofschoon wij afvallig zijn geworden;

Psalmen 103:8 Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en van grote goedheid.
Psalmen 103:9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.
Psalmen 103:10 Hij handelt niet met ons naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze misdaden.
Psalmen 103:11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, laat Hij zijne genade machtig zijn over degenen, die Hem vrezen.
Psalmen 103:12 Zo ver het Oosten is van het Westen, verwijdert Hij onze overtredingen van ons.

En nog vele verzen meer!

PUNT 3. Waarom is er een Dag Des Oordeels in het Christendom? Waarom zou men veroordeeld/afgerekend worden wanneer je de verlossing al hebt ontvangen op het moment dat je Jezus vzmh hebt geaccepteerd als Zoon van God? Iedereen die dit niet heeft geaccepteerd gaat logischerwijs direct naar de hel volgens de Christelijke leerstelling, dus een Dag Des Oordeels is overbodig.  

PUNT 4. De Christenen geloven, net als de Moslims, dat Jezus vzmh zal wederkeren op de aarde. Wat komt Jezus vzmh doen volgens de Christenen? Wat is het nut dat hij vzmh weer op de wereld komt, aangezien hij vzmh alles vervuld zou hebben met zijn kruisdood en de zogenaamde wederopstanding?

PUNT 5. Als de Christenen geloven dat Jezus vzmh de Zoon van God is welke een onderdeel is van een drie-eenheid en is gestorven aan het kruis voor de zonden van de mensheid dienen we de vraag te stellen of God dan ook stief aan het kruis. Als men gelooft dat Jezus vzmh God is en God Jezus vzmh is, dan zou dit betekenen dat als Jezus vzmh stierf aan het kruis, dat ook God de vader stierf aan het kruis aangezien ze een eenheid vormen volgens de Christenen. Daarbij zou ook de Heilige Geest gestorven moeten zijn bij de kruisiging van Jezus vzmh. Indien God de vader, de Zoon en de Heilige Geest alledrie dood waren bij kruisiging, had niemand meer macht over het leven en de dood. Het zou dus een onmogelijkheid zijn om Jezus vzmh weer tot leven te wekken aangezien de bron van al het leven gestorven zou zijn volgens de Christenen. Verder zou dit betekenen dat er ook geen mensen geboren konden worden en konden sterven, aangezien alleen God de macht heeft over het leven en de dood en deze was dood voor 3 dagen volgens de Christenen.

PUNT 6. Waarom zegt Jezus dat er een NIEUWE TROOSTER met een NIEUWE WET zou komen op het moment dat hij is heengegaan? Waarom gaf hij aan dat iedereen deze trooster zou moeten volgen bij zijn komst? Wat het niet genoeg om hem vzmh te accepteren en verlost te zijn van de zonden? Wat is het nut en de toegevoegde waarde van die nieuwe trooster en de nieuwe wet?

PUNT 7. Een andere belangrijke vraag welke we kunnen stellen is: Hoe werden Adam en Eva vergeven? Door het sterven van Jezus ? Hoe hebben zij hem geaccepteerd toen hij nog niet bestond?

CONCLUSIE
We hebben een nauwkeurige analyse gemaakt over de zondeval en de Erfzonde, zoals deze in het Christendom wordt aangeleerd. We hebben gezien dat er manipulatief gebruik gemaakt wordt van onjuiste vertalingen om het concept van Erfzonde te ondersteunen. Verder hebben we een reeks van problematische punten en tegenstrijdige Bijbelse verzen ten opzichte van de Erfzonde aangehaald, welke stuk voor stuk duidelijk en volledig beantwoord moeten worden door de Christenen met een duidelijke onderbouwing vanuit de Bijbel en zonder daarbij tegenstrijdig of onlogisch te zijn. We kunnen niet anders dan te concluderen dat het concept van Erfzonden geen leerstelling is van de originele Bijbel en geen leerstelling van Jezus vzmh is en ook niet van de voorgaande profeten. De leerstelling van de Erfzonde zorgt voor meer vragen dan antwoorden. Indien je zondigt kun je gewoon rechtstreeks vergiffenis vragen aan God, zoals alle profeten daar aan hun volgelingen leerden. Jezus vzmh leerde zijn volgelingen ook precies hetzelfde:

Mattheüs 6:9 Gij dan, bidt aldus: Onze Vader in den hemel! Uw naam worde geheiligd!
Mattheüs 6:10 Uw rijk kome! Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel!
Mattheüs 6:11 Geef ons heden ons dagelijks brood!
Mattheüs 6:12 En vergeef ons onze schulden, gelijk wij onzen schuldenaren vergeven!
Mattheüs 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den kwade! Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Mattheüs 6:14 Want indien gij den mensen hunne feilen vergeeft, zo zal uw hemelse Vader u ook vergeven

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud