Eer Abraham was, ben ik - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Eer Abraham was, ben ik

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).Johannes 8:58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik (Ego Eimi).Griekse beschikbare brontekst:
Johannes 8:58 εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί (Ego Eimi)

Johannes 8:58 is een veel gebruikte argument om aan te tonen dat Jezus vzmh God was, aangezien God dezelfde bewoording zou hebben gebruikt in Exodus 3:14. Laten we eerst kijken waar men op doelt als het argument 'Ego Eimi' wordt aangehaald. Men beweert dat Ego Eimi een term/uitspraak is waarmee Jezus zich gelijkstelde aan God. De relatie wordt getrokken met Exodus 3:14 Ehyeh asher Ehyeh = Ik ben de God = I am the Being.

In het Grieks:
Exodus 3:14 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ἐγώ εἰμι ὁ ὤν καὶ εἶπεν οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς
ἐγώ εἰμι ὁ ὤν = "die is" in Greek is "ο ων" (ofwel; de God / de zelfbestaande).


Een gedetailleerde analyse is hier op zijn plaats. Een aantal zaken dienen duidelijk gemaakt te worden.

PUNT I
Bovenstaande verzen wordt gebruikt door de personen die in de 3 eenheid geloven (de Vader, de zoon en de heilige geest zijn 1, maar zijn niet elkaar). Echter, wat zegt men nu eigenlijk door Johannes 8:58 aan te halen in relatie tot Exodus 3:14? Men zegt met andere woorden dat Jezus vzmh zich GELIJK stelde aan DE God = de Vader (ὁ ὤν / de Zelfbestaande).

Hiermee bewijst men NIET 3 eenheid, maar creëren eerder een contradictie met hun eigen ‘3 eenheids-formule’!

Als Jezus vzmh zou beweren dat hij God is door 'Ego Eime' te zeggen in Johannes 8:58 in relatie tot Exodus 3:14 zou hij beweren te zeggen:

De Zoon is gelijk aan de Vader (de zoon = de Vader). En dit is niet wat de 3 eenheid leert! De 3 eenheid leert dat ze niet gelijk aan elkaar zijn en ook niet elkaar zijn. De zoon is NIET de vader en de vader is NIET de zoon. De VADER zegt namelijk IK BEN DE GOD in Exodus en Hij zegt NIET ik ben de Zoon.

Jezus vzmh zegt in de Bijbel daarnaast ook, 'De Vader is groter dan ik'.
Johannes 14:28 Gij hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en Ik kom tot u [terug]. Indien gij liefhadt, zoudt gij u verheugen dat Ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan Ik.

Dus als Jezus vzmh Exodus 3:14 aan het 'quoten' was in het Grieks, zou hij niet hebben gezegd Ego Eimi, maar eerder 'Ego Eimi ho On', maar dat heeft hij niet gezegd.

PUNT II
Laten we ook eens kijken naar Johannes 9:9.
Johannes 9:9 Sommigen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij gelijkt op hem. Maar hij zelf zeide: IK BEN (het).

In het Grieks:
Johannes 9:9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἄλλοι ἔλεγον οὐχί ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι

Dezelfde woorden Ego Eimi = IK BEN worden hier gebruikt. Was de blinde man dan ook GOD kun je jezelf afvragen?! Nee, natuurlijk niet. Hier wordt er manipulatief het woordje HET erachter toegevoegd, terwijl er gewoon staat 'Ego Eimi'. Waarom deze manipulatie in de vertaling? Hetzelfde zien we in Mattheüs 26:22:

Mattheüs 26:22 En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik (het), Heere?

In het Grieks:
Mattheüs 26:22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος μήτι ἐγώ εἰμι κύριε (= HEER).
Ook hier zien we dezelfde woorden 'Ego Eimi' gebruikt worden en ook hier wordt het manipulatief op een ander manier vertaald (met het woordje HET erachter geplakt).

Zo zijn er meerdere verzen die 'Ego Eimi' als bewoording gebruiken:
Johannes 6:20 / 8:24 / 8:28 / 9:9 / 13: 9 / 18:5 / 18:6 / 18:8

CONCLUSIE
We hebben gezien dat de uitspraak 'Ego Eimi' (IK BEN) manipulatief verkeerd wordt vertaald in de verschillende Bijbels. Precies dezelfde Griekse woorden worden in verschillende andere Bijbelse verzen gebruikt, maar vreemd genoeg op een ander manier vertaald. We hebben vervolgens ook gezien dat het aanhalen van de 'Ego Eimi' argument voor een contradictie zorgt met de 3-eenheids-formule. De uitspraak van Jezus vzmh in betekenis en woordgebruik 'Ego Eimi', zegt dus uiteindelijk niets over zijn (beweerde) Goddelijkheid.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud