Wie zijn de schrijvers van de Bijbel? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wie zijn de schrijvers van de Bijbel?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Wie zijn de schrijvers van de Bijbel en wat weten we over deze schrijvers? Dit is onder andere van belang om na te gaan wat de achtergronden en de ideologieën van deze mensen waren. We kunnen dan nagaan of deze mensen waarheidsgetrouwe mensen waren of niet.

DE NAMEN VAN DE 12 DISCIPELEN VAN JEZUS VZMH
Om te beginnen zullen we namen van de 12 discipelen benoemen. Waarom we hiermee beginnen is het feit dat velen denken dat de schrijvers van het Nieuwe Testament, daadwerkelijk de discipelen van Jezus vzmh geweest zijn. Na het benoemen van de namen zullen we iets bijzonders opmerken:
Mattheüs 10:1 En hij riep zijne twaalf jongeren tot zich, en gaf hun macht over de onreine geesten, om ze uit te drijven, en allerlei ziekte en allerlei kwaal te genezen.
Mattheüs 10:2 De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: De eerste Simon, genaamd Petrus, en Andréas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder;
Mattheüs 10:3 Filippus en Bartholomeüs, Thomas en Mattheüs de tollenaar, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, met den toenaam Thaddeüs;
Mattheüs 10:4 Simon van Kana, en Judas Iskariot, die hem verried.

We zien een aantal bekende namen voorkomen waarvan men soms beweert dat dit de schrijvers zijn van de Bijbel. Hier komen we later nog op terug. Waar we hier nadruk op willen leggen is het feit dat van de 4 evangeliën (Marcus, Lucas, Mattheüs en Johannes) Marcus en Lucas namen zijn van personen die helemaal niet tot één van de discipelen behoorden. De vraag is, wie zijn dit dan? Dat zal vooralsnog een mysterie blijven zoals we zullen zien. Wat nog frappanter is, is dat Marcus de eerste schrijver is van de 4 evangeliën en de overige schrijvers zich hebben gebaseerd op de geschriften van Marcus. In het hoofdstuk vervalste Bijbelse teksten zullen we hier nog uitvoerig op ingaan.

Mattheüs 10:5 Deze twaalf zond Jezus uit, en gebood hun en zeide: Gaat niet op den weg der heidenen, en trekt niet in de steden der Samaritanen;
Mattheüs 10:6 maar gaat in de eerste plaats tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Nu dat we dit hebben uitgelicht gaan we kijken naar een aantal bewijzen die op verschillende Bijbelse websites vermeldt staan:
Lees hier meer over de Evangelie van Marcus


Laten we het volgende bron bekijken:
WIE WAS DE SCHRIJVER VAN DE EVANGELIE VAN JOHANNES?

MATTHEUS
In het volgende vers zien we dat de gesuggereerde schrijver en ooggetuige Mattheüs, over een Mattheüs vertelt in de derde vorm.
Mattheüs 9:9 En toen Jezus van daar ging, zag hij een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem.

Wat zeggen de bijbelse geleerder over de schrijver Mattheus?
Schrijver Mattheus
OVER DE SCHRIJVER LUCAS

DE SCHRIJVERS VAN HET OUDE TESTAMENT
Het oordeel van 32 geleerden, gesteund door hun 50 samenwerkende kerkgemeentes:
De geleerden zeggen over de "SCHRIJVER" van de "vijf boeken van Mozes": "Over het algemeen toegeschreven aan Mozes." Dit is dezelfde categorie als het boek Genesis.

Laten we een aantal voorbeelden aanhalen:
Deuteronomium 34:5 Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land der Moabieten, naar het woord des Heren.
Deuteronomium 34:6 En Hij begroef hem in het dal tegenover Beth-Peor, in het land der Moabieten; en niemand heeft zijn graf geweten tot op den dag van heden.
Deuteronomium 34:7 En Mozes was honderd en twintig jaar oud, toen hij stierf; zijne ogen waren niet donker geworden en zijne kracht was niet vervallen.
Deuteronomium 34:8 En de kinderen Israëls beweenden Mozes dertig dagen in de vlakke velden der Moabieten; en de dagen van het geween en den rouw over Mozes werden voleindigd.
Deuteronomium 34:9 Jozua nu, de zoon van Nun, werd vervuld met den Geest der wijsheid, want Mozes had zijne hand op hem gelegd; en de kinderen Israëls hoorden naar hem, en deden zoals de Heer aan Mozes geboden had.
Deuteronomium 3410 En er stond naderhand geen profeet in Israël op gelijk Mozes, dien de Heer gekend had van aangezicht tot aangezicht,

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Mozes vzmh zijn eigen dood verhaalt dat nog wel in het verleden tijd wordt verteld.

Wie is de schrijver van het boek "Jozua"? Antwoord: "Grootste deel toegeschreven aan Jozua".
Jozua 24:28 Alzo liet Jozua het volk gaan, elk naar zijn erfdeel.
Jozua 24:29 En het geschiedde na deze gebeurtenissen, dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf, toen hij honderd en tien jaar oud was.
Jozua 24:30 En men begroef hem in het land zijns erfdeels, te Timnath-Sérah, hetwelk op Efraïms gebergte ligt, ten Noorden van den berg Gaäs.
Jozua 24:31 En Israël diende den Heer zolang Jozua leefde, en de oudsten, die lang na Jozua leefden, en die al de werken des Heren wisten, welke Hij aan Israël gedaan had.

Hier zien we hetzelfde fenomeen voorkomen van iemand die zijn eigen dood zou beschrijven.

WIE ZIJN DE SCHRIJVERS VAN DE OVERIGE BOEKEN?
Wie is de schrijver van het boek "RICHTEREN"? Antwoord: "Mogelijk Samuël"
Wie is de schrijver van "Ruth"? Antwoord: "Onbekend"
Wie is de schrijver van: Genesis: onder andere Mozes
Exodus: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes
Leviticus: over het algemeen toegeschreven aan Mozes
Numeri: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes
Deuteronomium: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes
Jozua: Grootste deel toegeschreven aan Jozua
Richteren: Schrijver mogelijk Samuël
Ruth: Schrijver niet met zekerheid bekend, misschien Samuël.
1 Samuël: Schrijver onbekend
2 Samuël: Schrijver onbekend
1 Koningen: Schrijver onbekend
2 Koningen: Schrijver onbekend
1 Kronieken: Schrijver onbekend, waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra
2 Kronieken: Schrijver onbekend, waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra
Esther: Schrijver onbekend
Job: Schrijver onbekend
Psalmen: Hoofdzakelijk David, maar er zijn ook andere schrijvers
Spreuken: Schrijver twijfelachtig maar in het algemeen toegeschreven aan Salomon
Jesaja: Hoofdzakelijk toegeschreven aan Jesaja maar delen kunnen ook door anderen zijn geschreven
Jona: Schrijver onbekend.
Habakuk: Niets bekend van zijn geboorteplaats - of datum.

KAREL VAN DER TOORN OVER DE SCHRIJVERS VAN DE BIJBEL

CONCLUSIE
We hebben bewezen dat de schrijvers van de Bijbel niet bekend zijn en we niet weten wat de achtergronden van deze onbekende mensen zijn. Waarom zou men een boek accepteren als boek van God als men niet eens weet wie deze boeken daadwerkelijk heeft geschreven? Wie zou zijn/haar eeuwige leven op het spel willen zetten voor een geschrift waarvan de oorsprong niet bekend is?

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud