Kwam Jezus vzmh voor de gehele wereld? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Kwam Jezus vzmh voor de gehele wereld?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

De aanhangers van het Christendom beweren dat Jezus vzmh voor de gehele wereld is gekomen. Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt:
Johannes 17:9 Ik bid voor hen; ik bid NIET voor de WERELD, maar voor degenen, die Gij mij gegeven hebt, want zij zijn de uwen.

Galaten 4:4 'Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen..'

Zij die onder de wet waren, was alleen het volk Israël – de Joden.

Handelingen 5:31 'Dezen(Jezus) heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een Leidsman en Heiland, om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken'.

Marcus 12:28b-34 ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’
Marcus 12:29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;

Wie wordt hier aangesproken? Israël.

Mattheüs 10:5 Deze twaalf zond Jezus uit, en gebood hun en zeide: Gaat niet op den weg der heidenen, en trekt niet in de steden der Samaritanen;
Mattheüs 10:6 maar gaat veeleer naar de verdwaalde schapen van het huis Israël.

Mattheüs 15:24 Maar hij antwoordde en zeide: Ik ben niet gezonden DAN tot de verloren schapen van het huis Israëls.

We zien hier duidelijk dat Jezus vzmh kwam voor het huis van Israël en niet voor de wereld. Soms tracht men een aantal verzen aan te halen om aan te tonen dat hij wel voor de wereld was gekomen en niet alleen voor de Joden. Door dit aan te tonen, bewijst men juist dat er contradicties staan in de Bijbel.

Laten we kijken welke verzen worden aangehaald?
Mattheüs 28:18-20

Mattheüs 28:18 En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de woorden: Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde.
Mattheüs 28:19 Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden.
Mattheüs 28:20 En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw..
Echter,  Mattheus vers 28:19 is bewezen als een valse vers (een latere toevoeging).

Hierbij de vertaling met daarbij het originele tekst:
http://jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew-perversion-proof.gif

http://jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew-perversion-proof2.gif

Hierbij een aantal citaten:
The Problem With Matthew 28:19 "A Later insertion"

"There is a verse in Matthew - Matthew 28:19 that has a problem.  The problem is - there are
no manuscripts that contain this verse prior to the fourth century! There is absolutely NO manuscript
in any language that contains it prior to the Trinitarian controversies. And the wording of this verse seems to speak in the language of this period, (4th Century) rather than from the time when Jesus spoke. Yet it seems there are few who are willing to weigh the evidence against this passage because of the weight it carries in Church tradition. The verse we will focus on is Matthew 28:19, and the Trinity baptism formula!"-Analysis of Matthew 28:19 - in A study of the Text of the New Testament
Randall Duane Hughes

"Generally, the Oneness position has been the complete harmonization of the Matthean expression with that of the Jesus' name form. But, interestingly, some Oneness arguments have appealed to textual critical scholarship which denies Jesus ever spoke the words recorded in the Matthew 28:19 account. More typically, it is maintained that the one apostolic formula is 'in the name of Jesus,' and the account in Matthew was interpreted by the apostles, including Matthew himself, to be the invocation of the name of Jesus."
From Our God Is One Talmadge French, 1999, page 216

The historical riddle is not solved by Matthew 28:19, since, according to a wide scholarly consensus, it is not an authentic saying of Jesus, not even an elaboration of a Jesus-saying on baptism."
From The Anchor Bible Dictionary, Vol. 1, 1992, page 585

Critical scholarship, on the whole, rejects the traditional attribution of the tripartite baptismal formula to Jesus and regards it as of later origin.
Undoubtedly then the baptismal formula originally consisted of one part and it gradually developed into its tripartite form.
The Philosophy of the Church Fathers, Vol. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, pg 143

Een ander vers welke wordt aangehaald: Marcus 16:15-20
Marcus 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,
Marcus 16:18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
Marcus 16:19 De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.
Marcus 16:20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

Met Marcus 16:9-20 is hetzelfde aan de hand als met Mattheus 28:19.
Hierboven zien we alleen 16:15 t/m 16:20, maar verzen 16:9-20 blijken een latere toevoeging te zijn geweest.

Mark 16:9-20
Mark 16:9-20 has been called a later addition to the Gospel of Mark by most New Testament scholars in the past century. The main reason for doubting the authenticity of the ending is that it does not appear in some of the oldest existing witnesses, and it is reported to be absent from many others in ancient times by early writers of the Church. Moreover, the ending has some stylistic features which also suggest that it came from another hand. The Gospel is obviously incomplete without these verses, and so most scholars believe that the final leaf of the original manuscript was lost, and that the ending which appears in English versions today (verses 9-20) was supplied during the second century. Below are some excerpts from various scholarly sources that conclude that the verses are a later addition.

The Westminster Study Edition of the Holy Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1948).
vv. 9-20. This section is a later addition; the original ending of Mark appears to have been lost. The best and oldest manuscripts of Mark end with ch. 16:8. Two endings were added very early. The shorter reads: "But they reported briefly to those with Peter all that had been commanded them. And afterward Jesus himself sent out through them from the East even to the West the sacred and incorruptible message of eternal salvation." The longer addition appears in English Bibles; its origin is uncertain; a medieval source ascribes it to an elder Ariston (Aristion), perhaps the man whom Papias (c. A.D. 135) calls a disciple of the Lord. It is drawn for the most part from Luke, chapter 24, and from John, chapter 20; there is a possibility that verse 15 may come from Matthew 28:18-20. It is believed that the original ending must have contained an account of the risen Christ's meeting with the disciples in Galilee (chs. 14:28; 16:7).

Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart, 1971), pages 122-126.

16:9-20   The Ending(s) of Mark. Four endings of the Gospel according to Mark are current in the manuscripts. (1) The last twelve verses of the commonly received text of Mark are absent from the two oldest Greek manuscripts (א and B), from the Old Latin codex Bobiensis (it k), the Sinaitic Syriac manuscript, about one hundred Armenian manuscripts, and the two oldest Georgian manuscripts (written A.D. 897 and A.D. 913). Clement of Alexandria and Origen show no knowledge of the existence of these verses; furthermore Eusebius and Jerome attest that the passage was absent from almost all Greek copies of Mark known to them. The original form of the Eusebian sections (drawn up by Ammonius) makes no provision for numbering sections of the text after 16:8.

Een ander tegenstrijdigheid in de christelijke leerstelling van het geloven dat Jezus vzmh is gekomen voor de gehele mensheid, en de mensen die hem hebben geaccepteerd in hun harten, heeft verlost van hun zonden door te sterven aan het kruis is het volgende:

Jezus vzmh zegt echter dat er na hem een nieuwe Trooster zal komen die de VORST van de WERELD wordt genoemd.

Johannes 14:16 en ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat hij bij u blijve EEUWIGLIJK:
Johannes 14:30 Ik zal voortaan niet veel meer met u spreken; want de VORST DEZER WERELD komt, en heeft NIETS aan MIJ.
Johannes 16:8 En als DIE komt, zal HIJ de WERELD overtuigen van de zonde, van de gerechtigheid, en van het oordeel:

Wat is nu conflicterend?
1. Wat is het nut van deze nieuwe trooster als je toch al verlost ben van je zonden als je Jezus vzmh accepteert in je hart volgens de verzoeningsoffer?

2. En waarom wordt deze Trooster de VORST van de WERELD genoemd, als Jezus vzmh als voor de wereld was gekomen volgens de christenen?

3. De Trooster komt dus de Wereld overtuigen van de zonde, van de gerechtigheid, en van het oordeel. Indien men gelooft dat Jezus vzmh de verlosser is van zonden en de weg van gerechtigheid en oordeel dan is dit tegenstrijdig met de woorden van Jezus vzmh in Johannes 16:8.

4. Volgens de christenen komt het er dus op neer dat Jezus vzmh de laatste spreekbuis van God is en de enige weg naar de verlossing. Het aankondigen van de nieuwe trooster staat hier haaks op.

5. In Johannes 14:16 lezen we dat de nieuwe Trooster Eeuwiglijk bij de mensen zal blijven NA het heengaan van profeet Jezus vzmh. Dit doet de status van profeet Jezus vzmh als laatste verlosser teniet.

CONCLUSIE
Het is duidelijk dat Jezus vzmh niet voor de gehele wereld is gekomen, maar enkel voor zijn eigen volk zoals hij dat zelf heeft verklaard in Mattheüs 15:24. Ook de voorspelling van Jezus vzmh over de komst van de nieuwe Trooster als vorst van de wereld, bevestigt dat dit niet voor Jezus vzmh gold.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud