Is Jezus vzmh onderdeel van een 3-eenheid? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Is Jezus vzmh onderdeel van een 3-eenheid?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Wat is de drie-eenheid?
De drie-eenheid is één van de grondthema's van het christendom. Het wordt zowel door katholieken als door protestanten aangenomen voor de waarheid. In het kort houdt de drie-eenheid in dat zowel God de vader, Jezus de zoon evenals de Heilige Geest, allemaal dezelfde zijn. Ze zijn allemaal vormen van God. 3 personen in 1.

Dus kortom: de Vader is God, de zoon is God en de Heilige geest is God, met alle drie aparte Persoonlijkheden, maar ze zijn toch 1 God. 3 in 1. Dit gaat de logica te boven, namelijk als we normaal gaan rekenen:

de Vader = 1+
de zoon = 1 +
de Heilige geest = 1 +

Samen 3, maar ze zijn toch 1. Er staat niet 1/3 + 1/3 + 1/3 =1, maar 1 + 1 +1 = 1

Als er geloofd wordt in de 3-eenheid in de Christelijke leer, dan zou dit terug te herleiden zijn naar de Bijbel waarop deze religie is gebaseerd. Laten we kijken of deze verzen te vinden zijn:

1 Johannes 5:7 Want drie zijn er die getuigen:
1 Johannes 5:8 de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.

Geen vader en zoon te bekennen. Waar komt deze leerstelling dan vandaan? Een aantal redenen en analyses zullen de revue passeren. Wat we als eerst zullen bespreken is de Comma Johanneum. Het Comma Johanneum is een korte zin ("Comma") die in de meeste vertalingen van de Eerste brief van Johannes tussen 1522 en de tweede helft van de negentiende eeuw  te vinden is, omdat de zin voorkomt in de veel gebruikte Textus Receptus (de naam voor de eerste Griekse tekst van het Nieuwe Testament die door middel van de boekdrukpers verspreid werd).


In vertalingen die het zinnetje bevatten, zoals de Statenvertaling, luidt 1 Johannes 5:7-8 als volgt (het Comma is vet gedrukt):

1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
1 Johannes 5:8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.

Het resultaat is een uitgesproken verwijzing naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. De tekst komt in de oudste Griekse handschriften niet voor. Ook wordt hij door de vroege Kerkvaders niet geciteerd, wanneer ze dit gedeelte van de Johannesbrief citeren. Kennelijk is het vers ergens tijdens de Middeleeuwen tussen de Latijnse tekst van het Nieuwe Testament geraakt, misschien eerst als glos (is een aantekening die bij een andere tekst is geschreven) in de kantlijn en daarna bij het kopiëren in de tekst opgenomen. Moderne Bijbelvertalingen laten het Comma weg, plaatsen het in een voetnoot of zetten het tussen haakjes. Dit alles laat zien de de drie-eenheidsleer niet een gegronde bestaansrecht heeft op basis van de Bijbel. We hebben gezien dat de Oudste Bijbels die beschikbaar zijn het Comma Johanneum niet bevatten, wat dus logischerwijs betekent dat dit een latere toevoeging aan de Bijbel is geweest. Ook als we kijken naar de geloofsovertuiging van de Joden welke gebaseerd is het Oude Testament zien we het concept van de drie-eenheid nergens naar voren komen.

In de Bijbel zien we het volgende staan:

Johannes 10:31 Ik en de Vader zijn één. De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen.

Johannes 10:32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? 33 De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.

Mattheus 26:63 Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God.
Mattheus 26:64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.
Mattheus 26:65 Toen scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u?
Mattheus 26:66 Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig.

Vanuit Joodse theologie en historie is de drie-eenheid een onbekend fenomeen wat eigen alleen in de Mythologische verhalen (Trimurti in het Hindoeïsme / Horus bij de Egyptenaren etc.) wordt gevonden en de Joden zien en zagen als Godlastering en doodstraf waardig. Voor de Joden is en was God één en onderdeelbaar.

Een kort aantal kritische vragen die we kunnen stellen indien men beweert dat men gelooft in een drie-eenheid
Als Jezus vzmh stierf aan het kruis voor de zonden van de mens, stierf dan ook de Vader en de Heilige geest aangezien ze een éénheid vormen?

Was Jezus vzmh Alwetend net als de Vader? Volgens de Bijbel wist Jezus vzmh niet wanneer het uur zal komen. Als we kijken naar Mattheüs 24:36 'Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader ALEEEN', zien we duidelijk dat Jezus vzmh alleen de Vader benoemd als degene die kennis heeft van het uur (de dag des oordeels). Als iemand zegt: Alleen de Vader weet over het uur, betekent dit dat ALLE anderen worden uitgesloten! Dus ook de Zoon en de Heilige geest.


Was Jezus vzmh onsterfelijk als de Vader? Zo ja, dan kon hij niet sterven aan het kruis.

En zo kunnen we nog een lange lijst maken van problematische en tegenstrijdige punten bij het geloven in een drie-eenheid.

CONCLUSIE
We hebben gezien dat de drie-eenheidsleer geen basis kent vanuit de Bijbel en dat de verzen die nu in de Bijbel staan m.b.t. de drie-eenheidsleerstelling een latere toevoeging is aan de Bijbel. Verder hebben we gezien dat het geloven in een drie-eenheid niet de visie was en is van de Joden die ook geloven in een deel van de Bijbel (nl. het Oude Testament) en zij dit zien als Godlastering. Daarbij is het concept van de drie-eenheidsleer niet in lijn met de logica en ook niet als zodanig uit te leggen door de volgers van deze leerstelling. Kortom, de drie-eenheidsleerstelling behoort niet tot het originele boodschap van Jezus vzmh.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud