Wat was Jezus vzmh dan wel? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Wat was Jezus vzmh dan wel?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

We hebben aangetoond dat Jezus vzmh GEEN letterlijke zoon van God is, GEEN onderdeel van een drie-eenheid is en zeker GEEN God is.

Wat was hij vzmh dan wel?

Mattheüs 13:54-57 "En in zijn vaderstad gekomen, leerde hij hun in hun synagoge; zodat zij versteld stonden en zeiden: Van waar heeft deze die wijsheid en die wonderkrachten? Is hij niet de zoon van den timmerman? Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zusters, wonen zij niet allen onder ons? Van waar heeft hij dan dit alles? Zo was hij hun een aanstoot. Maar Jezus zeide tot hen: Een PROFEET is alleen ongeëerd in zijn vaderland en huis."

Mattheüs 21:10-11 En toen hij Jeruzalem binnentrok, kwam de gehele stad in opschudding. Men vroeg: ,,Wie is dat?" En de scharen zeiden: ,,Dat is de PROFEET Jezus van Nazaret in Galilea."

Lucas 7:11-16 "Kort daarop ging Jezus naar een stad Nain genaamd, en met hem gingen zijn leerlingen en een talrijke schare. Toen hij de poort der stad naderde, daar droeg men een dode uit, een enigen zoon zijner moeder; zij was een weduwe; een grote schare uit de burgerij vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, kreeg hij innig medelijden met haar en zeide tot haar: Ween niet. En nadertredend, raakte hij de kist aan--de dragers stonden stil--en zeide: Jongeling, ik zeg u, ontwaak. Nu richtte de dode zich op en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. Vrees beving allen; zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot PROFEET is onder ons opgestaan! en: God heeft op zijn volk achtgeslagen!"

Johannes 6:14 "Toen de mensen het wonder dat hij verricht had zagen, zeiden zij: ,,Dat is waarlijk de PROFEET die in de wereld komen zou!"

Handelingen 2:22 Gij mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus van Nazaret, een MAN, AAN WIEN GOD onder u getuigenis HEEFT GEGEVEN door daden en wonderen en tekenen, DIE GOD DOOR HEM GEDAAN HEEFT in het midden van u, gelijk gij ook zelve weet:

1 Timoteüs 5 Want er is één God, en één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de MENS Christus Jezus,

Johannes 4:19 De vrouw zeide tot hem: Heer, ik zie, dat gij een PROFEET zijt.

Johannes 7:40 Velen nu van het volk, die deze woorden hoorden, zeiden: Deze is waarlijk de PROFEET!
Johannes 9:17 Zij zeiden wederom tot den blinde: Wat zegt gij van hem, dat hij uwe ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een PROFEET.
Mattheüs 13:35 opdat vervuld werd hetgeen gezegd is door den PROFEET, zeggende: "lk wil mijnen mond opendoen in gelijkenissen, en wil uitspreken de verborgenheden van het begin der wereld."

Lucas 4:24 En hij zeide: Voorwaar, ik zeg u: Geen PROFEET is aangenaam in zijne vaderstad.

CONCLUSIE
Jezus vzmh was een waarachtige machtige profeet van de Absolute Autoriteit – God. Het belangrijkste van zijn boodschap was: Er is maar 1 God en aanbidt HEM alleen (en niet Jezus vzmh). Hij heeft geen beeltenis en we dienen Hem in waarheid te aanbidden.  

Marcus 12:29 En Jezus antwoordde hem: Het VOORNAAMSTE van ALLE GEBODEN is dit: "Hoor ISRAEL, de Heer ONZE God is een EENIG Heer.
Marcus 12:30 En gij zult God, uwen Heer, liefhebben met uw ganse hart, met uwe ganse ziel, met GEHEEL UW VERSTAND en uit al uwe krachten". Dit is het voornaamste gebod.
De verzen gaan nog door en verduidelijken dit nog eens:
Marcus 12:32 En de Schriftgeleerde zeide tot hem: Meester, gij hebt voorwaar recht gesproken; want er is 1 God, en er is GEEN ANDERE buiten HEM;
Marcus 12:34 En toen JEZUS ZAG, dat hij VERSTANDIG antwoordde (hij gebruikte zijn VERSTAND), zeide hij tot hem: Gij zijt NIET VER van het rijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud