Is Jezus vzmh de letterlijke zoon van God? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Is Jezus vzmh de letterlijke zoon van God?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Voordat we aantonen  of Jezus vzmh de letterlijke zoon van God was of niet, zullen we aantonen dat profeet Jezus veelvuldig door gelijkenissen ofwel figuurlijkheden sprak. Dit is van belang om in te zien, zodat men op de hoogte is van de woordgebruik van Jezus vzmh en dat men niet alles letterlijk moet en kan lezen. We zullen een voorbeeld bekijken.

Matteüs 22:1 En Jezus antwoordde en sprak WEDEROM door GELIJKENISSEN tot hen, zeggende:
Matteüs 22:2 Het hemelrijk: is gelijk een koning, die zijnen zoon ene bruiloft bereidde,
Matteüs 22:3 en zijne dienaren uitzond, om de gasten tot de bruiloft te roepen; maar zij wilden niet komen.

Moeten we het bovenstaande nu letterlijk lezen? Is het hemelrijk een koning.? Nee, er staat namelijk dat Jezus wederom door gelijkenissen sprak. Dit houd in dat hij meerdere malen via beeldspraak/in figuurlijkheden tot zijn discipelen sprak. Dit in gedachte houdend gaan we naar het argument kijken van de letterlijke betekenis van de zoon van God.

Marcus 14:61 Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Toen vraagde de Hogepriester hem wederom en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon des Hooggeloofden?
Marcus 14:62 En Jezus zeide: Ik ben het; en gij zult des Mensen Zoon zien zitten ter rechterhand der kracht, en komen op de wolken des hemels

Het bovenstaande lezend, zien we dat Jezus vzmh bevestigt dat hij de zoon van God is. De brandende vraag is echter, moeten we dit letterlijk opnemen of figuurlijk? Laten we de situatie in beeld brengen:

De bovenstaande illustratie laat zien dat als je de titel 'Zoon van God' letterlijk zou lezen, je per saldo uitkomt op twee goden in plaats van één Almachtige God. Als God Zichzelf een kind zou nemen is dit kind logischerwijs ook een goddelijke entiteit (kind-God) met dezelfde Goddelijke eigenschappen (Alwetend, Almachtig, Onsterfelijk etc.). Dit is in directe strijd met de monotheïstische leerstelling (het geloven in 1 God) van het christendom.

Zoon van God figuurlijk?
We hebben gezien dat we de titel 'Zoon van God' niet letterlijk kunnen nemen zonder dat er een conflict optreedt met de monotheïstische leerstelling van het christendom. We zullen dus moeten kijken naar het volgende alternatief, namelijk de figuurlijke betekenis van de titel 'Zoon van God'. We zullen hierbij de Bijbel als uitgangspunt nemen om dit te toetsen. Als we de Bijbel erop nalezen zien we dat meerdere mensen als 'zoon of kind van God' worden genoemd. Laten we de verschillende Bijbelse verzen aanhalen in de bewijsvoeren:

Soms wordt er in de Bijbel een geheel volk/land als kinderen van God bestempeld.

Exodus 4:22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.
Hosea 11:11 Toen Israël nog een kind was heb ik hem lief gehad, ik heb hem uit Egypte geroepen en hem mijn zoon genoemd.
Mattheüs 5:8-9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Psalmen 82:6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, allen zonen des Allerhoogsten.
Mattheüs 5:45 opdat GIJ zonen van UW Vader in de hemelen zijn moogt; want Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en geeft regen over rechtschapenen en goddelozen.

Johannes 20:17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Johannes 20:17 zegt dat God de Vader is van Jezus vzmh en van broeders (de gelovigen) van Jezus vzmh.

Ook andere profeten worden zoon van god genoemd in de Bijbel

1 Kronieken 28:6 En Hij heeft tot mij gezegd: Uw zoon Salomo, die zal Mijn huis en Mijn voorhoven bouwen; want Ik heb hem Mij uitverkoren tot een zoon, en Ik zal hem tot een Vader zijn.

Lukas 3:38 Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.
We zien hier dat Adam (de eerste mens) de zoon van God wordt genoemd.

We hebben gezien dat we allemaal goden genoemd kunnen worden; allen ZONEN des Allerhoogsten. De vraag is dus: Wat is het verschil tussen Jezus vzmh die als Zoon van God' wordt bestempeld en de rest die als goden en kinderen van God worden genoemd? Waarom lezen de christenen de titel 'Zoon van God' voor Jezus vzmh letterlijk en al het andere figuurlijk? Is dit in lijn met de visie van Jezus vzmh? We zullen hierop inzoomen met de verzen van Psalm 82:6 en Johannes 10:31 - 38.

Psalmen 82:6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, allen zonen des Allerhoogsten.

Johannes 10:31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen,
Johannes 10:32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’
Johannes 10:33 ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u BEWEERT dat u God BENT!
Johannes 10:34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: "Ik heb gezegd: ‘U bent goden"?
Johannes 10:35 De Schrift blijft ALTIJD van kracht; als MENSEN tot WIE God spreekt GODEN GENOEMD worden,
Johannes 10:36 hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van GODLASTERING wanneer ik zeg dat ik Gods ZOON ben?
Johannes 10:37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet,
Johannes 10:38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.

Een ieder die het bovenstaande begrijpt en in context leest, kan niet anders concluderen dat de titel 'Zoon van God' en 'Kinderen van God' een figuurlijke titel is en geen letterlijke.

HISTORISCHE CONTEXT
Laten we kijken naar de historische context van de benaming zoon van God:

We zien dat de term 'Zoon van God' voor de vroege Joden, slechts een figuurlijke betekenis had en geen letterlijke. Voor andere volkeren in die tijd werd de term wel letterlijk genomen aangezien deze volkeren halfgoden kennen in hun geloofsovertuigingen. Voor de Joden die geloofden in het Oude Testament was dit duidelijk Heiligschennis en niet in overeenstemming met hun leerstellingen. Pas na de Concilie van Nicea in het jaar 325 na Chr. werd er bepaald dat Jezus vzmh een onderdeel van God zou zijn (homoousios), daarbij indicerend (=vaststellen dat iemand in aanmerking komt voor) dat Jezus vzmh de zoon van God zou zijn in de letterlijke zin. In het jaar 381 werd de 3-eenheidsleer vastgesteld. We zien dus dat de term zoon van God in de loop der tijd is overgegaan van een figuurlijke betekenis naar een letterlijke betekenis.

Jezus vzmh wordt als 'Enig geborene Zoon van God' genoemd - In het Engels 'The only begotten Son'
Een veelvuldig argument dat wordt gebruikt in de dialogen is dat er nadruk wordt gelegd op het verschil tussen ‘Enig geborene’ en ‘Eerst geborene’. Er wordt beweerd dat Jezus vzmh de ‘Enig geborene’ wordt genoemd. Weet dat dit een latere toevoeging in de Bijbel is geweest (dit zullen we later aantonen). Laten we eerst kijken wat de concillie heeft bepaald over dit vers:

In het Engels zien we staan 'Begotten, not made'. Wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Not made betekent niet gemaakt of gecreëerd. Wat wordt er dan bedoeld met 'Begotten'. Laten we kijken wat dit woord betekent:

We zien dat 'Begotten' hier betekent, verkregen door het ondergaan van een sexuele daad. Kortom, Jezus vzmh is verkregen doordat de Heilige Geest (= God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest) een sexuele daad zou hebben verricht met de moeder van Jezus vzmh (A`ūdhu billāhi - Wij zoeken ons toevlucht bij Allah SWT).

Lucas 1:35 “Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen…”.

We kunnen nu duidelijk een probleem zien: Op het moment dat Maria vzmh overschaduwd wordt door de Heilige Geest, welke door de 3-eenheidsleer aanhangers wordt gezien als een onderdeel van God (de Vader, de zoon, de Heilige geest), zou zij vzmh ook direct overschaduwd worden door o.a de Zoon! De zoon is namelijk een onderdeel van Heilige Geest/God volgens 3-eenheidsleer aanhangers.

Maar laten we veronderstellen dat dit ‘geopenbaard’ is en desbetreffende vers erbij halen:

De Statenvertaling:
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Lutherse Vertaling
Johannes 3:16 Want alzo heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen, die in hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

Het woord welke als ‘Enig geborene’ wordt vertaald is het Griekse woord ‘Monogenese’. Maar wat is nu de eigenlijke vertaling van dit woord?

Monogenese: Dit woord betekent in het Grieks : 1 afstamming / uniek, en in biologische zin zien we het volgende staan:

2. (biol.) that form of reproduction which requires but one parent, as in reproduction by fission or in the formation of buds, etc., which drop off and form new individuals; asexual
reproduction.aeckel.

(biologie) afstamming van de mensen van één enkel paar (biologie) ongeslachtelijke voortplanting

Eniggeboren
Waarvan er slechts één geboren is. Uniek.
We zien dat Monogenese betekent; ‘Uniek’ en in de biologische zin; afstamming van de mensen van één enkel paar.

Dit refereert dus aan Maria vzmh die vergeleken kan worden met een ‘wezen’ dat zichzelf reproduceert (zonder mannelijke interventie). Nergens staat er verwekken door een ander (zoals bijv. de Vader of de Heilige geest etc.). Je kunt het ook lezen als unieke zoon of enige in zijn soort. En dit klopt, Jezus was namelijk uniek in zijn geboorte. Zijn moeder was namelijk zwanger geraakt  zonder mannelijke interventie. Dus ondanks dat dit vers een latere toevoeging is geweest, komt het nog overeen met de werkelijkheid.

Maar is hij dan ook meteen de letterlijke zoon van God, God zelf of gelijk aan God?
Nee, want als dit de criteria zou zijn om als zoon van God of als God zelf bestempeld te worden, dan zou Adam  vzmh eerder in aanmerking komen om als zoon van God bestempeld te worden, aangezien zijn ‘geboorte’ nog bijzonderder was, namelijk zonder vader en zonder moeder!

Eva vzmh is geboren  zonder vader en zonder moeder, dus bijzonderder dan Jezus. En dan zou vervolgens Melchisedek eerder in aanmerking komen als zoon van God:

Hebreeën 7:1 Deze Melchizédek nu was koning te Salem, een priester…….
Hebreeën 7:3 zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, en hij heeft noch begin der dagen, noch einde  des levens; maar den Zoon Gods gelijk gemaakt, blijft hij priester in eeuwigheid.

Dit zijn Goddelijke eigenschappen die hij bezit. Jezus vzmh had een begin en eind, maar Melchizedek niet.

Er zijn zelfs mensen die beweren dat dit Jezus zelf was. Dat zou trouwens erg vreemd zijn, 2x geboren worden en 1 keer  eeuwig leven (dus nog steeds bestaand) en vervolgens tijdens het nog steeds bestaan, weer geboren worden en  vervolgens sterven voor de zonde van de mens, maar tegelijkertijd eeuwig levend zijn zonder begin en eind. Het is dus onmogelijk.

Dus op basis van dit argument en vers, kunnen we niet concluderen dat Jezus goddelijk was. Hij was namelijk niet bijzonderder in deze zin dan Adam, Eva en Melchizedek.

HET GESLACHTREGISTER VAN JEZUS VZMH GETUIGT DAT JEZUS VZMH NIET DE ZOON VAN GOD IS
Een ander vreemd fenomeen wat voorkomt in de Bijbel is het geslachtregister van Jezus vzmh in de Bijbel. Het is namelijk op twee plekken te vinden in de Bijbel (Mattheüs en Lucas), echter er zitten drastische verschillen tussen. We zullen het eens bekijken;

Van de vier Evangelieschrijvers, heeft God er slechts twee "geïnspireerd" om de stamboom van Zijn "zoon" op te schrijven. Tussen David vzmh en Jezus vzmh heeft de Heilige geest,  Mattheüs geïnspireerd om 26 voorouders op te schrijven en Lukas geïnspireerd om 41 voorvaderen voor Jezus vzmh op te schrijven.

Matteüs 1:6 Dit is het boek des geslachts van Jezus Christus, den zoon van David, den zoon van Abraham…..
Matteüs 1:16 Jakob verwekte Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is Jezus, genaamd Christus.

Waarom zou de Heilige geest Jozef in het geslachtregister opnemen? We weten dat Jezus vzmh is geboren zonder enige mannelijke interventie.

Lees het volledige artikel.

Laten we nu kijken naar Lucas:
Lucas 3:23 En Jezus was, toen hij begon, omstreeks dertig jaar oud, en werd gehouden voor den zoon van Jozef, den zoon van Eli,….
Lucas 3:38 den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.
Adam den zoon van God ?

In het geslachtsregister van Jezus vzmh wordt Adam den zoon van God genoemd?!

Dit terwijl in het Christendom wordt geloofd dat Jezus vzmh de zoon van God is.  

CONCLUSIE
We hebben aangetoond dat Jezus vzmh NIET de LETTERLIJKE zoon van God is en deze conclusie is wederom in lijn met de wetenschappelijk bevindingen die wij hebben aangehaald.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud