Jesaja 42 vertelt over de locatie van de Nieuwe Trooster - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Jesaja 42 vertelt over de locatie van de Nieuwe Trooster

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
JESAJA 42:11

Laten de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont
Laten zij die in de rotsen wonen, juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen
Let the wilderness and its towns raise their voices; let the settlements where Kedar lives rejoice.
Let the people of Sela sing for joy; let them shout from the mountaintops


In het oude testament wordt in Jesaja gesproken over een profeet die in de toekomst zal verschijnen.

Jesaja 41:25 Ik doe Iemand opstaan uit het noorden en Hij zal komen: vanwaar de zon opkomt zal Hij Mijn Naam aanroepen; Hij zal komen, de machthebbers als leem vertreden en zoals een pottenbakker klei treedt.

Als we deze verzen lezen kunnen we belangrijke informatie vinden over deze aangekondigde profeet. In Jesaja 42 kunnen we met name de naam van de stam en de locatie waar deze profeet zal verschijnen vinden.
JESAJA 42:1-11
1. Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.
3. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
4. Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.
5. Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen:
6. Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,
7. om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
8. Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.
9. De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.
10. Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen.
11. Laten de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont. Laten zij die in de rotsen wonen, juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen.
Hieronder geven we een Engelse vertaling weer van dezelfde text. We zullen zien dat er uit de Nederlandse vertaling wat essentiële informatie is weggelaten welke in de Engelse vertaling wel terug te vinden is. Is dit een bewuste keuze geweest en zo ja, waarom zou men stukken tekst weglaten uit een heilig verklaarde boek?
Jesaja 42
1. “Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will bring justice to the nations.
2. He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets.
3. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice;
4. he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching the islands will put their hope.”
5. This is what God the Lord says- the Creator of the heavens, who stretches them out, who spreads out the earth with all that springs from it, who gives breath to its people,
   and life to those who walk on it:
6. “I, the Lord, have called you in righteousness; I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles,
7. to open eyes that are blind, to free captives from prison and to release from the dungeon those who sit in darkness.
8. “I am the Lord; that is my name! I will not yield my glory to another or my praise to idols.
9. See, the former things have taken place, and new things I declare; before they spring into being I announce them to you.”
10. Sing to the Lord a new song, his praise from the ends of the earth, you who go down to the sea, and all that is in it, you islands, and all who live in them.
11. Let the wilderness and its towns raise their voices; let the settlements where Kedar lives rejoice. Let the people of Sela sing for joy; let them shout from the mountaintops.
Aangezien het oude testament voornamelijk in het Hebreeuws was geschreven en Jesaja een Hebreeuwse profeet was zullen we kijken wat de vertaling is vanuit het Hebreeuws:
De geel gearceerde delen zijn van essentieel belang in de bewijsvoering. We zien dat Jesaja spreekt over een toekomstige profeet en dat de de inwoners van de dorpen waar Kedar woont/verblijft zich moeten verheugen. Daarna wordt er gezegd dat de inwoners van Sela jubelen van vreugde en dat ze het van de bergtoppen moeten uitschreeuwen. Een logische vraag om te stellen is: Wie is Kedar en wie zijn de inwoners van Sela?

KEDAR
Om na te gaan wie Kedar is moeten we teruggaan naar Genesis 25:12-13
Genesis 25:12 Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft.
Genesis 25:13 Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam.
Kedar blijkt de zoon van de profeet Ismaël (vzmh) te zijn. Ismaël (vzmh) is de (Arabische) zoon van de profeet Abraham (vzmh) geboren vanuit de Egyptische slavin van Sara (vzmh), welke Hagar (vzmh) is genaamd. Jesaja 42 spreekt dus van een profeet die zal komen vanuit regio waar Kedar woont. Kedar leefde in Arabië:
We weten nu dat Kedar in Arabië woonde. Het is logisch dat we nu de relatie met Kedar en de inwoners in de dorpen waar Kedar verblijf die in Arabië woonden zoeken met de inwoners van Sela. Er wordt gezegd dat de inwoners van Sela het van de bergtoppen moeten uitschreeuwen. We zoeken nu dus een plek in Arabië, in de buurt van de dorpen waar Kedar woonde, met de naam Sela. We zien dat er in Medina een berg is die Sela heeft en deze berg is heel dicht bij de plek staat waar de moskee van profeet Mohammed (vzmh) staat.
Voor de locatie van Sela ga naar google maps (https://www.google.nl/maps/) en toets in: Sela' Mountain.
Als we nu met alle bewijslast kijken wie deze profeet kan geweest zijn is er slechts 1 mogelijkheid en dat is de profeet Mohammed (vzmh). Precies zoals is voorspeld in Jesaja 42 heeft ook de ontvangst van deze profeet plaatsgevonden zoals hierin beschreven.
Klik op de YouTube logo rechtsonder om naar YouTube te navigeren. Ga dan naar 2 minuten waar de daadwerkelijke ontvangst plaatsvindt van de profeet Mohammed (vzmh).
CONCLUSIE
In Jesaja 42:1-11 wordt er gesproken over een profeet die in de toekomst zal verschijnen. Deze profeet zal verschijnen in de plaats waar Kedar (de zoon van profeet Ismaël vzmh) woont. Er wordt gesproken over een specifieke plek in die regio dat Sela genoemd wordt. Er wordt ook gezegd dat de mensen die daar wonen het moeten uitroepen van de bergtoppen van die plek. We hebben gezien dat Kedar in Arabië woonde en Sela een berg is in Arabië in de stad van de profeet Mohammed (vzmh), Medina genaamd. Dit is ook de plek waar de profeet Mohammed vzmh is begraven. Wij concluderen hierbij ook dat de aangekondigde profeet in Jesaja de profeet Mohammed (vzmh) is. Deze profeet (Mohammed vzmh) is ook de profeet die aangekondigd is door profeet Jezus (vzmh). Lees hier meer over de nieuwe Trooster vanuit de Bijbel en lees hier meer over de profeet Mohammed vzmh als zijnde de nieuwe Trooster.
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud