Taraweeh bidden in gemeenschap een Bid'ah? - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Taraweeh bidden in gemeenschap een Bid'ah?

Islam
Zoals we hebben kunnen lezen in de voorgaande pagina zijn de woorden "bid'ah" (البدعة) (innovatie) en "muhdathah" (المحدثة) (nieuw uitgevonden kwesties) allebei door de profeet Muhammed vzmh in een afkeurenswaardige betekenis gebruikt. Ook hebben we gelezen dat alle geleerden van Ahl al-Sunnah zijn overeengekomen dat Bid'ah in de religie (in zaken van aanbidding om dichter bij Allah SWT komen) verboden is, omdat Allah SWT de religie voltooide en perfectioneerde. Echter, er is een kleine groep geleerden welke beweert dat binnen de Islam Bid'ah is toegestaan ongeacht de vele bewijzen en uitspraken van de profeet Muhammed vzmh. Zij hebben om hun mening te ondersteunen een onderverdeling binnen de term Bid'ah aangebracht:

- Goede Bid'ah (Bid'ah Hasanah)
- Slechte Bid'ah

Echter, hij die Bid’ah opdeelt in goede en slechte Bid’ah spreekt de Hadith van de Profeet vzmh tegen welke zegt: “ELKE Bid’ah is dwaling”. Wanneer er wordt gesproken van de term 'ELKE', kan er geen uitzondering zijn binnen dat onderwerp. Toch brengt deze groep geleerden een aantal bewijzen aan welke wij in detail zullen aanhalen en doorgronden om zo aan te tonen dat het onderscheid tussen goede en slechte bid'ah in de religie geen basis heeft.

TARAWEEH

Eén van de eerste bewijzen welke men aanhaalt om aan te tonen dat er goede bid'ah bestaat en dat deze toegestaan is, is de verklaring van de rechtgeleide khalief Umar ibn al-Khattab (moge Allah SWT tevreden over hem zijn) met betrekking tot het Taraweeh gebed. Toen hij mensen het taraweeh gebed zag lezen in verschillende groepen gaf hij aan dat het beter zou zijn dat deze mensen het gebed gezamelijk achter één reciteur/imam zouden lezen. Deze aanbeveling werd verhoord en toen de rechtgeleide khalief Umar ibn al-Khattab (moge Allah SWT tevreden over hem zijn) dit zag zei hij: Wat een goede Bid'ah is dit. Laten we de overlevering erbij halen:
Vertaling:

'Abdur Rahman bin' Abdul Qari zei, 'Ik ging op een avond in Ramadan in gezelschap van Umar bin Al-Khattab naar de moskee en troffen mensen aan die aan het bidden waren in verschillende groepen. Een man bad alleen of een man bad met een kleine groep achter hem. Dus, 'Umar zei: 'Naar mijn mening zou ik deze (mensen) beter kunnen verzamelen onder de leiderschap van één Qari (Reciteur / laat ze in gemeenschap bidden!). Zo besloot hij om ze samen te brengen achter Ubai bin Ka'b. Een ander nacht ging ik opnieuw in zijn gezelschap naar de moskee en de mensen waren aan het bidden achter hun voordrager/ 1 reciteur. Daarover merkte Umar op: 'Wat een uitstekende Bid'ah (innovatie) is dit; maar het gebed dat zij niet verrichten, maar slapen op zijn tijd, is beter dan het gebed die ze verrichten. Hij bedoelde het gebed in het laatste deel van de nacht. (In die tijd) waren mensen gewend om te bidden in het begin van de nacht.

Sahih Al Bukhari 2010
Dergelijke mensen hebben geen ander bewijs voor hun bewering dat er sprake kan zijn van goede Bid’ah behalve de verklaring van Umar ibn al-Khattab toen hij het Taraweeh gebed beschreef en zei: “Wat een goede Bid’ah is dit”. Wat betreft Umar ibn al-Khattab's woorden; 'wat een goede innovatie (bid'ah) is dit', bedoelde hij de taalkundige betekenis i.p.v. de betekenis in de Shari'ah, d.w.z. het was iets nieuws dat de mensen nog nooit eerder hadden gedaan in die tijd. Indien de profeet Muhammed vzmh het taraweeh nooit in gemeenschap had gelezen, zou er inderdaad sprake zijn van een innovatie in de religie (een Bid'ah). Als we kijken naar de overleveringen van de profeet Muhammed vzmh, zien we duidelijk dat de profeet vzmh het taraweeh gebed WEL in gemeenschap heeft gelezen en daarmee om een specifieke reden mee is gestop. Laten we de desbetreffende overlevering aanhalen zodat we duidelijk kunnen zien wat de reden was:
Vertaling:

Overgeleverd 'Urwa: Dat hij werd geïnformeerd door 'Aisha': De Boodschapper van Allah vzmh ging naar buiten in de midden van de nacht en bad in de moskee en sommige mannen baden erachter hem. In de ochtend spraken de mensen erover, waarna een groot aantal mensen zich verzamelden en achter hem baden (in de tweede nacht). De volgende morgen spraken de mensen er weer over en op de derde nacht was de moskee vol met een groot aantal mensen. Allah's Boodschapper vzmh kwam naar buiten en de mensen baden achter hem. Op de vierde nacht was de moskee overweldigd door mensen en kon hen niet herbergen, maar de Profeet vzmh kwam (alleen) voor het ochtendgebed. Toen de ochtendgebed was geëindigd reciteerde bij Tashah-hud en zei (zich tot de mensen richtend), 'Amma ba'du, jouw aanwezigheid was voor mij niet verborgen, maar ik was bang dat het nachtgebed (Oiyam) jullie zou worden opgelegd (verplicht gesteld) en jullie misschien niet in staat zouden zijn om het voort te zetten. "Dus, de Apostel van Allah vzmh stierf en de situatie bleef zoals deze was (dat de mensen individueel baden).

Sahih Al Bukhari 2012
We kunnen hieruit duidelijk afleiden dat het gezamelijk bidden van het Taraweeh gebed geen innovatie in de religie was aangezien het reeds door de profeet Muhammed vzmh gezamelijk werd verricht. Echter, omwille van zijn Ummah (gemeenschap/volgelingen) en zijn bezorgdheid dat het hen verplichtgesteld zou worden (en zij niet in staat zouden zijn om dit te kunnen onderhouden), stopte hij vzmh ermee. In deze periode kwamen er namelijk ook nog steeds openbaringen neer van Allah SWT. De kans dat het taraweeh gebed verplicht gesteld zou worden, om in gemeenschap te lezen, was aanwezig. Na het overlijden van de profeet Muhammed vzmh was de religie reeds vervolmaakt en de openbaringen ten einde gekomen. De kans dat het taraweeh gebed verplicht in gemeenschap gebeden zou moeten worden was daarom niet meer aanwezig. Umar ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden over hem zijn), herleefde een Sunnah van de profeet vzmh en hij was zijn recht op dat de mogen doen. De profeet vzmh heeft namelijk gezegd:
Vertaling:

'lrbad ​​bin Sariyah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde: Op een dag leverde de Boodschapper van Allah vzmh een zeer effectieve toespraak, met als resultaat dat ogen traanden en harten werden verzacht. Een man zei: '0 profeet van Allah! Het klinkt alsof dit een afscheidsrede is, dus adviseer ons. "Hij vzmh zei, 'Ik waarschuw jullie om Allah te vrezen, en om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs als een zwarte slaaf is benoemd tot jullie leider. Voor wie onder u na mij leeft zal veel onenigheid zien. Dus houdt vast aan mijn Sunnah en de Sunnah van de Rechtgeleide Khaliefen die na mij zullen komen. Houd je eraan en houd je eraan vast. Pas op voor Bid'ah in de religie, omdat ELKE Bid'ah een misleiding is!


CONCLUSIE:
We hebben gezien dat het bidden van het Taraweeh-gebed in gemeenschap geen Innovatie in de religie is, maar een herleefde Sunnah van de profeet Muhammed vzmh, her-geïntroduceerd door de rechtgeleide Khalief Umar ibn Al Khattab (moge Allah SWT tevreden over hem zijn). De profeet vzmh heeft daarbij ook opdracht gegeven om vast te houden aan zijn Sunnah en de Sunnah van de rechtgeleide Khaliefen die na hem zouden komen.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud