Wat is de Koran en hoe is deze geopenbaard? - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Wat is de Koran en hoe is deze geopenbaard?

Islam
WAT IS DE KORAN EN HOE IS DEZE GEOPENBAARD?


Wat is de Koran? Het woord Koran (Qu'ran) betekent: (Continue) reciteren-herhalen. Volgens de Moslims is de Koran een daadwerkelijke openbaring van God, welke is geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh via de aartsengel Djibril as/Gabriel. De Koran geeft zelf aan een daadwerkelijke openbaring van God te zijn, een leidraad voor de gehele mensheid en een vervulling van eerder geopenbaarde geschriften, zoals de originele Thora (Taurat), de originele Bijbel (Injil) en de originele Psalmen (Zaboer).  

Koran 18:1 Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.
Koran 18:2 Volmaakt (in leiding), om te waarschuwen voor Zijn gestrenge kastijding en de gelovigen die goede werken verrichten de blijde tijding te brengen dat zij een uitstekende beloning zullen ontvangen,

Koran 53:2 Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,
Koran 53:3 Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
Koran 53:4 Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

Koran 3:3 Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil geopenbaard.

Bevestiging van de voorgaande openbaringen
De Koran spreekt over de originele geschriften welke geopenbaard waren voor een specifieke volk en tijd (niet voor de gehele mensheid – zie bewijs
Christendom) en niet de geschriften die nu nog aanwezig zijn in de wereld. Deze zijn volgens de Koran aangepast en gemanipuleerd om verschillende redenen, zoals o.a. voor persoonlijk gewin, politiek en macht. De bewering, welke de Koran 1400 jaar geleden maakte over deze geschriften, zien we in de huidige tijd bewaarheid worden (zie bewijsvoeringen: Christendom / Hindoeïsme).

De openbaringen
De openbaring vonden plaats via inspiratie via de Engel Gabriel gedurende een periode van 23 jaar. Deze werden gereciteerd aan de profeet Mohammed vzmh en werden in zijn hart opgetekend. Door het nazeggen/reciteren en op deze manier te onthouden, werd
door de Engel Gabriel gecontroleerd of de openbaring correct was overgebracht. Elk jaar in de periode van Ramadan kwam de Engel de profeet Mohammed vzmh ‘overhoren’, om zo te controleren of alle (tot dat moment geopenbaarde) verzen correct waren onthouden. We zien dat ook de huidige wetenschap zegt, dat het continue iets herhalen de beste manier is om iets te onthouden.


WONDERBAARLIJKE FEITEN OM TE OVERDENKEN
Onder normale omstandigheden zou het voor iemand een onmogelijke taak zijn om geen fouten te maken gedurende de 23 jaar van openbaringen in overdracht en recitatie. De profeet Mohammed vzmh had namelijk makkelijk fouten kunnen maken tijdens het reciteren of hij had makkelijk verzen, woorden etc. kunnen vergeten bij het reciteren van de Koran. Verder kon het zijn dat hij uitspraken deed, welke in strijd waren met eerder geopenbaarde verzen of uitspraken welke hij vzmh eerder had gedaan. We weten dat hij heel veel weerstand heeft gehad tijdens zijn periode van profeetschap en dat hij nauwlettend in de gaten werd gehouden om hem op fouten te betrappen om zo zijn ongelijk aan te tonen. Mocht hij vzmh nameijk enige fouten of tegenstrijdigheden hebben veroorzaakt zou zijn profeetschap direct ten einde zijn gekomen, aangezien dan zijn vzmh geloofwaardigheid aangetast zou zijn.
Het is dus een daadwerkelijke wonder dat dit gedurende de 23 jaar van zijn profeetschap niet is voorgekomen. Hij vzmh heeft zich in die 23 jaar geen enkel keer vergist of voor enige tegenspraak gezorgd bij het overbrengen van de boodschap van de Koran. De Koran zegt hierover het volgende:

Koran 4:82 Denken zij dan niet na over de Koran? Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt.

Koran 11:13
Zeggen zij: "Hij heeft dit (de Koran) verzonnen?" Antwoord: "Breng dan tien dergelijke verzonnen hoofdstukken voort en roept buiten Allah wie gij kunt, als gij waarachtig zijt."
Koran 11:14 En indien zij uw (uitdaging) niet aannemen, weet dan, dat het met Allah's kennis is geopenbaard en dat er geen God is behalve Hij. Zult gij u dan onderwerpen?

Koran 15:9
Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

Koran 17:88
Zeg: "Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn."

Koran 41:41
Voorzeker, zij die niet in de Vermaning geloven als deze tot hen komt (zijn de verliezers); waarlijk het is een machtig Boek.
Koran 41:42 Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.


NIET LEZEN NOCH SCHRIJVEN
Wat nog wonderbaarlijker is dat de openbaring heeft plaatsgevonden via de profeet Mohammed vzmh, welke niet kon lezen en schrijven. Dit is een historisch feit, welke ook in de Koran wordt aangehaald:

Koran 29:48 En voordien placht gij geen boek te lezen, noch met uw rechter hand te schrijven anders zouden de leugenaars aan de (echtheid) ervan hebben kunnen twijfelen.

We zien direct ook de reden van dit feit in de bovenstaande vers gepresenteerd. De profeet Mohammed vzmh kon niet lezen noch schrijven en toch kon hij vzmh deze Koran presenteren door middel van de openbaringen welke hij ontving gedurende 23 jaren.

CONCLUSIE:
De Koran is een openbaring van Allah SWT - God, gericht aan de totale mensheid welke gedurende 23 jaar in delen is geopenbaard. De openbaringen werden via de Heilige Geest - Engel Gabriel via inspiratie overgebracht naar de profeet Mohammed vzmh, welke deze vervolgens reciteerde en op liet tekenen door speciaal daarvoor aangestelde schrijvers. Op de volgende pagina zullen we aantonen hoe de Koran is overgeleverd en bewaard is gebleven in de originele vorm.

Terug naar boven...

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud