Op zoek naar de Absolute Autoriteit - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
God bestaat
OP ZOEK NAAR DE ABSOLUTE AUTORITEIT

Nu dat we weten dat het leven niet per toeval kan zijn ontstaan en dat er een Absolute Autoriteit bestaat, dienen we op zoek te gaan naar deze Absolute Autoriteit. Laten we nog eens de belangrijkste punten aanhalen.

We hebben gelezen dat de Absolute Autoriteit een persoonlijkheid moet hebben:

De Absolute Autoriteit moet een persoonlijke toezichthouder zijn en een persoonlijkheid hebben (punt 8). We hebben gezien dat De Absolute Autoriteit eeuwig is en geen begin en geen eind heeft (tijd bestond niet voor de Big Bang). Maar Het creëerde wel het uiteindelijke effect, namelijk het gehele universum. De enige manier dat deze Absolute Autoriteit dit kon doen is om ervoor te kiezen om het uiteindelijke effect (het universum) te doen ontstaan. Keuzes kunnen maken betekent dat er een Wil is om iets te doen. En als iets een Wil heeft, betekent het dat het een persoonlijkheid heeft.

We kunnen logischerwijs inzien dat de Absolute Autoriteit een Hogere intelligentie heeft boven alles en iedereen. Hij heeft alles geschapen en heeft dus kennis over alles en iedereen en is bewust van alles en iedereen. Dit betekent ook logischerwijs dat Hij alles doelbewust doet. Als Hij doelbewust creëert/schept is datgene wat er wordt gecreëerd dus met een reden gemaakt. LEES: Met een doel gecreëerd. Alles wat wij als mens produceren of doen heeft een specifieke doel. Als ik bijvoorbeeld ga voetballen kan ik daar verschillende redenen voor hebben:

- Ik vind het leuk;
- het maakt me gezond;
- ik vind het gezellig;
- ik kan er de kost mee verdienen;
- het geeft me aanzien etc. etc.

Als er een telefoon wordt produceerd heeft het een doel, namelijk om er o.a. mee te bellen. Tegenwoordig heeft de telefoon meerdere functionaliteiten die met een doel zijn toegevoegd door de makers ervan. Dat geldt voor alles wat we doen en maken.
De Absolute Autoriteit heeft deze eigenschap (doelbewust kiezen, doen en maken) geïmplementeerd in de mens. De Absolute Autoriteit heeft ook met deze zelfde eigenschap het Universum gecreëerd. Namelijk ‘het met een doel iets creëren’ (zie punt a hierboven).

Nu dat we WETEN en BESEFFEN dat wij als mens met een doel zijn gecreëerd, kunnen we niet meer doelloos leven. Als je dit wel doet en daarvoor kiest, dan ontken je het doel waarvoor je bent gecreëerd ondanks de harde bewijsvoering. Hierdoor zal je nooit in harmonie kunnen leven met het doel van je creatie. Als je deze niet kent zul je nooit de innerlijke rust ervaren die mensen hebben, die dit doel wel kennen en hier gevolg aan geven.
Accepteer je de bewijsvoering wel, dan dien je op zoek te gaan naar het doel van het leven en de creatie van de mens. Je gaat dus op zoek naar de Absolute Autoriteit met de daarbij behorende bewijsvoeringen gebaseerd op logica, verstand en al het voorgaande meegenomen in je onderzoek.

Wat dienen we te onderzoeken?  
We dienen te onderzoeken of de Absolute Autoriteit Zichzelf ooit heeft bekend gemaakt aan de mens en als dit is gebeurd, hoe heeft Hij dit dan gedaan en zijn de bronnen die daarop gebaseerd zijn authentiek? Heeft Hij een boodschap willen overbrengen aan zijn schepsels, ja of nee en wat is de inhoud van deze boodschap?

Als we naar de wereld kijken dan zien we zeker dat deze Absolute Autoriteit bekend is bij de verschillende wereldbevolkingen over de gehele aarde. De overgrote deel van de gehele mensheid gelooft in een bepaalde hogere macht en een verwaarloosbaar klein deel die ontkent het bestaan van een hogere macht. Daarbij hebben we nog een groep die wel in een hogere macht gelooft, maar daarbij niet gelooft dat deze hogere macht contact heeft opgenomen met de mens en een specifieke regelgeving aan de mens heeft bekend gemaakt. Er is ook een groep die zegt: Ik weet het niet. Ze ontkennen het bestaan van een hogere macht niet, maar ze bevestigen het ook niet. Ze weten het gewoonweg niet.

Religie
We zijn nu dus bij het punt gekomen van religie aangezien dit de enige verifieerbare weg is hoe de Absolute Autoriteit Zich kenbaar heeft gemaakt aan de mens. Wat is religie? Religie is het geloven in een God of Goden en je overgeven aan de wil (regelgeving - wetgeving) van deze God of Goden om zo Zijn/hun tevredenheid te verdienen. Het ontvangen van de tevredenheid van God (en) zorgt voor een beloning in welk opzicht dan ook en het omgekeerde zorgt voor een bestraffing. Dat is de reden waarom mensen geloven in een God.
In het verleden dacht men dat religie iets was dat men zelf verzon of zelf had verzonnen. Ze zagen het als iets dat door de hersenen van de mens werd bedacht en werd geloofd. Huidige wetenschappelijk onderzoek (periode: mei 2011) laat het tegendeel zien. Het blijkt namelijk dat religie iets is dat ingeprent is in het bestaan van de mens. De mens is gecreëerd - voorbeschikt om te geloven in een Hogere macht – God. En ook dit is weer in harmonie met de Big Bang (de creatie van alles en iedereen door de Absolute Autoriteit).

We hebben dus tot zover het volgende gezien:


1. Er is een daadwerkelijke Schepping van de totale universum;
2. Er moet dus een Schepper zijn van alles en iedereen;
3. De Schepper schept doelbewust;
4. De mens is dus ook doelbewust geschapen;
5. De mens dient op zoek te gaan het doel van zijn/haar schepping – reden van bestaan;
6. Het is voorbeschikt voor de mens om te geloven in een hogere macht - God/Schepper;
7. De Schepper heeft Zich bekend gemaakt aan de mensheid via religie en boodschappers.

Tot dit punt zijn we gekomen.

RELIGIES IN NUMMERS

Laten we wat concrete getallen erbij pakken om een beeld te creëren over de omvang van de verschillende religies. We zullen verschillende bronnen aanhalen.

De grote wereldreligies in nummers / bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Prevailing_world_religions_map.png

De grootste religie in de wereld qua aantal is op dit moment het Christendom (de samenstelling van alle verschillende stromingen binnen het Christendom). De daarop volgend grootste religie is de Islam. Daarna zien we dat het Hindoeïsme volgt en zo gaat de lijst verder. Een interessant punt is dat de grootste religie (het Christendom) kleiner is in aantal qua praktiserende Christenen dan de Islam (de twee na grootste religie). Dit betekent dat de aantal moslims die leven volgens de regelgeving en de voorgeschreven wet, groter is dan het aantal praktiserende Christenen. We zien ook dat het aantal Christenen wereldwijd aan het afnemen is en het aantal moslims als enige op de lijst aan het groeien is.


Islam het snelst groeiende geloof in de wereld (video Fox News)

Verder zien we dat het Hindoeïsme nauwelijks groeit of afneemt, maar constant blijft. Echter, de omvang van een religie is nog geen harde criteria dat de besproken religie authentiek is of niet. Wat opvallend is, is dat ongeveer 97,68% van de mensheid gelooft in een hogere macht/een godheid en dat slechts 2,32% niet gelooft (de Atheïst) dat er een god bestaat. Dit is in harmonie met het onderzoek dat verteld en laat zien dat de mens voorbeschikt is om te geloven in een Hogere macht – God.

De verschillende geloven/religies zijn gebaseerd op de verschillende religieuze geschriften die beschikbaar zijn. Deze religieuze geschriften zijn tot stand gekomen via boodschappers van de Absolute Autoriteit. De Absolute Autoriteit wordt dan ook God genoemd en de boodschappers van God worden profeten genoemd:

Profeet
Uitspraak: proˈfet de -woord (mannelijk) profeten Zelfst. Naamw. [Religie] iemand die namens (een) god kan spreken en daardoor de toekomst kan voorspellen (http://www.woorden.org/woord/profeet
/ http://www.encyclo.nl/begrip/profeet).

Sommige religies geloven dat God – de Absolute Autoriteit zelf is geïncarneerd als mens op de aarde en zo de boodschap kwam verkondigen. Als we kijken naar de eigenschappen van de Absolute Autoriteit zullen we zien dat dit niet mogelijk is.

Authenticiteit van de geschriften

Uit wetenschappelijk oogpunt is het logisch dat we de geschriften dienen te toetsen op authenticiteit aangezien de verschillende religies daarop gebaseerd zijn. Dit is de enige manier om na te kunnen gaan in hoeverre een religie als waarheidsgetrouw bestempeld kan worden of niet. Verder dienen de geschriften in lijn te staan met de bevestigde wetenschap. Mensen die beweren dat religie en wetenschap niet samengaan, ontkennen in feite de Schepping van het Universum door de Schepper.

Als we weten dat de Absolute Autoriteit – God alles heeft gecreëerd en contact op heeft genomen met de mens via boodschappers, dan dient alles wat deze God heeft gezegd in lijn te zijn met datgene wat Hij heeft gecreëerd.

Als we bijvoorbeeld weten dat de aarde rond is, kan God niet in een religieus geschrift zeggen dat de aarde plat is. Dat zou onlogisch en in tegenspraak zijn met de bevestigde wetenschap. God die alles heeft gecreëerd heeft ook de wetenschap met de daarbij behorende natuurwetten gecreëerd. De Boodschap (het woord van God) en de Creatie (het werk van God) dient in harmonie te staan met elkaar. Er is geen tegenspraak mogelijk hierin, anders vervalt één van de bronnen als betrouwbaar of als waarheid.

CONCLUSIE:
We hebben aangetoond dat er een daadwerkelijke schepping heeft plaatsgevonden en dat daarvoor een Schepper benodigd is. We hebben verder gezien dat het leven niet per toeval kan zijn ontstaan en dat de mens voorbeschikt is om in een God(heid) te geloven en dat dit ook weer terugkomt en bevestigd wordt in de aantallen van de verschillende religies en aanhangers daarvan in de wereld. Slechts een kleine minderheid (2,32%) gelooft niet in God of in een Absolute Autoriteit. Alles bij elkaar genomen kunnen we met grote zekerheid stellen dat God bestaat.

Om verder op zoek te gaan naar de Absolute Autoriteit en te ondervinden wat deze Absolute Autoriteit verwacht van zijn schepping (de mens), dienen we een intensieve analyse te maken van de verschillende grote en bekende relgies die beschikbaar zijn op de wereld. In de volgende onderdelen worden deze religies nauwkeurig bekeken. Het is uiteindelijk aan de lezer om zelf te onderzoeken en een eerlijk oordeel te vormen over de beschikbare bewijzen en bronnen.

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud