Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Tegenstrijdigheden in de Bijbel

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Wat is tegenstrijd? Tegenstrijd is iets wat ergens met elkaar in strijd is ofwel iets wat niet met elkaar overeenkomt. Als we spreken over tegenstrijd in de Bijbel, dan hebben we het over echte tegenstrijdigheden waar men niet om heen kan. Als iets rood is, kan men bijvoorbeeld niet zeggen dat het blauw is (tenzij iemand kleurenblind is). Laten we de Bijbel analyseren om te zien of er duidelijke tegenstrijdigheden in zitten of niet.

Is Jezus gelijk aan God of minder dan God?
Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn één.
VS
Johannes 14:28 Gij hebt gehoord, dat ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom weder tot u. Hadt gij mij lief, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: Ik ga tot den Vader; want de Vader is groter dan ik.

Wat was eerder gecreëerd? Dieren of de mens?
Genesis 1:25 En God maakte de dieren op de aarde, elk naar zijnen aard, en het vee naar zijnen aard, en allerlei gewormte op de aarde naar zijnen aard. En God zag, dat het goed was.
Genesis 1:26 En God sprak: Laat ons mensen maken, een beeld, dat ons gelijk zij, om te heersen over de vissen in de zee, en over de vogels onder den hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het gewormte, dat op de aarde kruipt.
OF
Genesis 2:18 En God de Heer sprak: Het is niet goed, dat de mens alléén zij: Ik wil hem ene hulpe maken, die om en bij hem zij.
Genesis 2:19 En toen God de Heer uit de aarde allerlei dieren des velds en allerlei vogels des hemels gemaakt had, bracht Hij ze tot den mens, om te zien, hoe hij ze noemen zou; want zoals de mens allerlei levende dieren noemen zou, zo zouden zij heten.

GOD OF SATAN?
Kronieken 21:1 Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan, Israël te tellen.

Samuel 24:1 De toorn des Heren ontbrandde weer tegen Israël; Hij zette David tegen hen
op en zeide: Ga, tel Israël en Juda

Hierboven lezen we dat satan, David Israël aan het tellen zet en in de andere vers is het God. Zowel de Moslims als de Christenen en de Joden geloven dat satan en God tegenstrijdige wezens zijn. Het is ofwel God of Satan, maar niet beiden.

Kunnen we God aanschouwen zonder te sterven of niet?
Exodus 33:20 Hij zijde: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan
mij zien en leven.
VS

Genesis 32:30 En Jacob noemde de plaats Pniel, want ( zei hij ) ik heb God gezien van
aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.


Exodus 24:9-11 En Mozes klom met Aaron, Nadab en Ahibu en zeventig van de oudsten van
Israël. En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder hun zijn voeten een plaveisel lag van glazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken.

Zal de aarde eeuwig bestaan of zal het vergaan?
Psalm 104:5 Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zijn zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen.
Prediker 1:4 Het ene geslacht gaat, en het andere komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid.
VS

Lucas 21:33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken daarin zullen verbranden.

Hebreeën 1:10 En: "Gij, Heer, hebt in het begin de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk uwer handen,
Hebreeën 1:11 ZIJ zullen vergaan, maar Gij zult blijven; en zij zullen alle verouderen als een kleed,

Kan God vermoeid raken?
Jesaja 40:28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de eninden der aarde, noch moede noch mat wordt?
VS
Exodus 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn, dewijl de Heere in 6 dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevende dag gerust en Zich verkwikt heeft.

CONCLUSIE:
Wat we in verkorte versie hebben aangetoond is dat de Bijbel een boek is dat menige tegenstrijdigheden bevat. Indien gewenst kan er een document verschaf worden met een lijst van honderdtal van tegenstrijdigheden in de Bijbel. Een goddelijk boek kan en mag géén enkele tegenstrijdigheden bevatten.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud