Op zoek naar de Absolute Autoriteit - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Op zoek naar de Absolute Autoriteit

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Nu dat we weten dat het leven niet per toeval kan zijn ontstaan en dat er een Absolute Autoriteit bestaat, dienen we op zoek te gaan naar deze Absolute Autoriteit. Laten we nog eens de belangrijkste punten aanhalen. We hebben gelezen dat de Absolute Autoriteit een persoonlijkheid moet hebben:

De Absolute Autoriteit moet een persoonlijke toezichthouder zijn en een persoonlijkheid hebben (punt 8). We hebben gezien dat De Absolute Autoriteit eeuwig is en geen begin en geen eind heeft (tijd bestond niet voor de Big Bang). Maar Het creëerde wel het uiteindelijke effect, namelijk het gehele universum. De enige manier dat deze Absolute Autoriteit dit kon doen is om ervoor te kiezen om het uiteindelijke effect (het universum) te doen ontstaan. Keuzes kunnen maken betekent dat er een Wil is om iets te doen. En als iets een Wil heeft, betekent het dat het een persoonlijkheid heeft.

We kunnen logischerwijs inzien dat de Absolute Autoriteit een Hogere intelligentie heeft boven alles en iedereen. Hij heeft alles geschapen en heeft dus kennis over alles en iedereen en is bewust van alles en iedereen. Dit betekent ook logischerwijs dat Hij alles doelbewust doet. Als Hij doelbewust creëert/schept is datgene wat er wordt gecreëerd dus met een reden gemaakt. LEES: Met een doel gecreëerd. Alles wat wij als mens produceren of doen heeft een specifieke doel. Als iemand bijvoorbeeld gaat voetballen kan deze daar verschillende redenen voor hebben:
- Je vindt het leuk;
- Het maakt je gezond;
- Je vindt het gezellig;
- Je kunt er de kost mee verdienen;
- Het geeft je aanzien etc. etc.
Als er een telefoon wordt produceerd heeft het een doel, namelijk om er (o.a.) mee te bellen. Tegenwoordig heeft de telefoon meerdere functionaliteiten welke met een doel zijn toegevoegd door de makers ervan. Dat geldt voor alles wat we doen en maken.
De Absolute Autoriteit heeft deze eigenschap (doelbewust kiezen, doen en maken) geïmplementeerd in de mens. De Absolute Autoriteit heeft ook met deze zelfde eigenschap het Universum gecreëerd. Namelijk ‘het met een doel iets creëren’ (zie het punt hierboven).

Nu dat we WETEN en BESEFFEN dat wij als mens met een doel zijn gecreëerd, kunnen we niet meer doelloos leven. Als je dit wel doet en daarvoor kiest, dan ontken je het doel waarvoor je bent gecreëerd ondanks de harde bewijsvoering. Hierdoor zul je nooit in harmonie kunnen leven met het doel van je creatie. Als je deze niet kent zal je nooit de innerlijke rust ervaren die mensen hebben, die dit doel wel kennen en hier gevolg aan geven.
Accepteer je de bewijsvoering wel, dan dien je op zoek te gaan naar het doel van het leven en de oorsprong van creatie van de mens. Je gaat dus op zoek naar de Absolute Autoriteit met de daarbij behorende bewijsvoeringen gebaseerd op logica, verstand en al het voorgaande meegenomen in je onderzoek.
Wat dienen we te onderzoeken?
We dienen te onderzoeken of de Absolute Autoriteit Zichzelf ooit heeft bekend gemaakt aan de mens en hoe Hij dit heeft gedaan? En zijn de bronnen die daarop gebaseerd zijn authentiek of niet? Heeft Hij een boodschap willen overbrengen aan zijn schepsels, ja of nee en wat is de inhoud van deze boodschap?
Als we naar de wereld kijken dan zien we zeker dat deze Absolute Autoriteit bekend is bij de verschillende wereldbevolkingen over de gehele aarde. De overgrote deel van de gehele mensheid gelooft namelijk in een bepaalde hogere macht en een verwaarloosbaar klein deel die ontkent het bestaan van een hogere macht. Daarbij hebben we nog een groep die wel in een hogere macht gelooft, maar daarbij niet gelooft dat deze hogere macht contact heeft opgenomen met de mens en specifieke regelgeving aan de mens kenbaar heeft gemaakt. Er is ook een groep die zegt: Ik weet het niet. Ze ontkennen het bestaan van een hogere macht niet, maar ze bevestigen het ook niet. Ze weten het gewoonweg niet.
Religie
We zijn nu dus bij het punt gekomen van religie aangezien dit de enige verifieerbare weg is hoe de Absolute Autoriteit Zich kenbaar heeft gemaakt aan de mens. Wat is religie? Religie is het geloven in een God of Goden en je overgeven aan de wil (regelgeving - wetgeving) van deze God of Goden om zo Zijn/hun tevredenheid te verdienen. Het ontvangen van de tevredenheid van God (en) zorgt voor een beloning in welk opzicht dan ook en het omgekeerde zorgt voor een bestraffing. Dat is de kernreden waarom mensen geloven in een God. In het verleden dacht men dat religie iets was dat de mens zelf had verzonnen. Ze zagen het als iets dat door de hersenen van de mens werd bedacht en vervolgens werd geloofd. Huidige wetenschappelijk onderzoek (periode: mei 2011) laat het tegendeel zien. Het blijkt namelijk dat religie iets is dat ingeprent is in het bestaan van de mens. De mens is gecreëerd - voorbeschikt om te geloven in een Hogere macht – God. Ook dit wetenschappelijk aspect is weer in harmonie met de creatie van alles door een Absolute Autoriteit.

We hebben dus tot zover het volgende gezien
1. Er is een daadwerkelijke Schepping van het totale universum
2. Daarom moet er een Schepper zijn van alles en iedereen
3. De Schepper schept doelbewust
4. De mens is doelbewust geschapen
5. De mens dient op zoek te gaan het doel van zijn/haar schepping – reden van bestaan
6. Het is voorbeschikt voor de mens om te geloven in een hogere macht - God/Schepper
7. De Schepper heeft Zich bekend gemaakt aan de mensheid via religie (via boodschappers)
Tot dit punt zijn we gekomen.

RELIGIES IN NUMMERS
Laten we wat concrete getallen erbij pakken om een beeld te creëren over de omvang van de verschillende religies. We zullen verschillende bronnen aanhalen.

De grootste religie in de wereld qua aantal is op dit moment het Christendom (de samenstelling van alle verschillende stromingen binnen het Christendom). De daarop volgend grootste religie is de Islam. Daarna zien we dat het Hindoeïsme volgt en zo gaat de lijst verder. Een interessant punt is dat de grootste religie (het Christendom) kleiner is in aantal qua praktiserende Christenen dan de Islam (de twee na grootste religie). Dit betekent dat de aantal moslims die leven volgens de regelgeving en de voorgeschreven wet, groter is dan het aantal praktiserende Christenen. We zien ook dat het aantal Christenen wereldwijd aan het afnemen is en het aantal moslims als enige op de lijst aan het groeien is.
Islam het snelst groeiende geloof in de wereld (video Fox News)
Verder zien we dat het Hindoeïsme nauwelijks groeit of afneemt, maar constant blijft. Echter, de omvang van een religie is nog geen harde criteria dat de besproken religie authentiek is of niet. Wat opvallend is, is dat ongeveer 97,68% van de mensheid gelooft in een hogere macht/een godheid en dat slechts 2,32% niet gelooft dat er een god bestaat (de Atheïst). Dit is in harmonie met het onderzoek dat verteld en laat zien dat de mens voorbeschikt is om te geloven in een Hogere macht – God. De verschillende geloven/religies zijn gebaseerd op de verschillende religieuze geschriften die we kennen. Deze religieuze geschriften zijn tot stand gekomen via boodschappers van de Absolute Autoriteit. De Absolute Autoriteit wordt dan ook God genoemd en de boodschappers van God worden profeten genoemd:

Profeet
Uitspraak: proˈfet de -woord (mannelijk) profeten Zelfst. Naamw. [Religie] iemand die namens (een) god kan spreken en daardoor de toekomst kan voorspellen (http://www.woorden.org/woord/profeet / http://www.encyclo.nl/begrip/profeet).

Sommige religies geloven dat God – de Absolute Autoriteit zelf is geïncarneerd als mens op de aarde en zo de boodschap kwam verkondigen. Als we kijken naar de eigenschappen van de Absolute Autoriteit zullen we zien dat dit niet mogelijk is.

De authenticiteit van de geschriften
Uit wetenschappelijk oogpunt is het logisch dat we de geschriften dienen te toetsen op authenticiteit aangezien de verschillende religies daarop gebaseerd zijn. Dit is de enige manier om na te kunnen gaan in hoeverre een religie als waarheidsgetrouw bestempeld kan worden of niet. Verder dienen de geschriften in harmonie met de bevestigde wetenschap. Mensen die beweren dat religie en wetenschap niet samengaan, ontkennen in feite de Schepping van het Universum door de Schepper. Als we weten dat de Absolute Autoriteit – God alles heeft gecreëerd en contact op heeft genomen met de mens via boodschappers, dan dient alles wat deze God heeft gezegd in lijn te zijn met datgene wat Hij heeft gecreëerd.
Harmonie met wetenschap
Als we bijvoorbeeld weten dat de aarde rond is, kan God niet in een religieus geschrift zeggen dat de aarde plat is. Dat zou onlogisch en in tegenspraak zijn met de bevestigde wetenschap. God die alles heeft gecreëerd heeft ook de wetenschap met de daarbij behorende natuurwetten gecreëerd. De Boodschap (het woord van God) en de Creatie (het werk van God) dienen in harmonie te zijn met elkaar. Er is geen tegenspraak mogelijk hierin, anders vervalt één van de bronnen als betrouwbaar of als waarheid.

CONCLUSIE
We hebben aangetoond dat er een daadwerkelijke schepping heeft plaatsgevonden en dat daarvoor een Schepper benodigd is. We hebben verder gezien dat het leven niet per toeval kan zijn ontstaan en dat de mens voorbeschikt is om in een God(heid) te geloven. Dit wordt ook bevestigt in de aantallen van de verschillende religies en aanhangers daarvan in de wereld. Slechts een kleine minderheid (2,32%) gelooft niet in God of in een Absolute Autoriteit. Alles bij elkaar genomen kunnen we met grote zekerheid stellen dat God bestaat. Om verder op zoek te gaan naar de Absolute Autoriteit en te ondervinden wat deze Absolute Autoriteit verwacht van zijn schepping (de mens), dienen we een intensieve analyse te maken van de verschillende grote en bekende relgies die beschikbaar zijn op de wereld. In de volgende onderdelen worden deze religies nauwkeurig bekeken. Het is uiteindelijk aan u als lezer om zelf te onderzoeken en een eerlijk oordeel te vormen over de beschikbare bewijzen en bronnen.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud