Ik en de Vader zijn één - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Ik en de Vader zijn één

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn één.

Dit is één van het meest aangehaalde verzen om aan te tonen dat Jezus hetzelfde is als God, dat hij God is of een onderdeel van God bestaande uit een drie-eenheid. Wat ziet men bij het aanhalen van dit vers over het hoofd? De context!

Wat is de context?
Hoe is de uitgesproken zin tot stand gekomen en waarom is deze zin uitgesproken? Om de context van Johannes 10:30 te begrijpen dienen we een aantal verzen terug te gaan. Laten we beginnen te lezen vanaf Johannes 10:25.

Johannes 10:25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken, die ik doe in mijns Vaders naam, die getuigen van mij;
Johannes 10:26 maar gij gelooft niet, want gij zijt NIET van mijne schapen, gelijk ik u gezegd heb.
Johannes 10:27 Mijne schapen horen mijne stem, en ik ken ze, en zij VOLGEN MIJ,
Johannes 10:28 en ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen nimmermeer verloren gaan en NIEMAND ZAL ZE UIT MIJN HAND RUKKEN.
Johannes 10:29 Mijn Vader, die ze MIJ GEGEVEN heeft, is groter dan ALLEN en niemand kan ze uit MIJNS VADERS HAND RUKKEN.
Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn één.

Wat zegt Jezus vzmh in het kort? Niemand kan de volgelingen van Jezus vzmh, uit zijn hand rukken, want hij heeft ze van de Vader gekregen. En niemand kan ze uit de handen van zijn Vader rukken want Hij is groter dan allen. Dus wat God bepaald om te doen kan niemand tegenwerken. Vervolgens zegt Jezus vzmh tegen hen: 'Ik en de Vader zijn één'.

De vraag luid nu: Waarin zijn Jezus vzmh en God 1? Het antwoord ligt in Johannes 10:25. Jezus vzmh zegt hier namelijk dat de werken die hij doen in zijn Vaders naam (alles wat hem dus wordt opgedragen om te doen), die laten zien dat hij vzmh waarheidsgetrouw is in zijn boodschap en verkondiging.  

Met betrekking tot de schapen die in vers 29 worden bedoeld, kunnen we ook Johannes 17:6-8 lezen om alles goed te snappen, voor degenen die het nog niet helemaal zien:

Johannes 17:6 Ik heb Uw NAAM geopenbaard DEN MENSEN, die Gij Mij uit de wereld GEGEVEN hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve GEGEVEN; en zij
hebben UW WOORD bewaard.
Johannes 17:7 Nu HEBBEN zij BEKEND, dat ALLES, wat Gij MIJ GEGEVEN HEBT, van U IS.

Johannes 17:8 Want de WOORDEN, die Gij Mij GEGEVEN hebt, heb Ik HUN GEGEVEN, en zij hebben ze ONTVANGEN, en zij hebben waarlijk bekend, dat IK van U UITGEGAAN ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij GEZONDEN hebt.

Bovenstaande verzen bevestigen de bovenstaande conclusie. We zien duidelijk dat Jezus vzmh is gezonden om een boodschap over te brengen aan zijn volk. Iemand die wordt gezonden om een boodschap over te brengen, wordt ook wel boodschapper genoemd. En als de boodschap afkomstig is van God, ben je Gods boodschapper. Ook wel profeet genoemd.

De Dikke van Dale zegt:
pro·feet  de profeet (mannelijk), de profeten; afleiding(en): profetes
Iemand die een boodschap die hij van een godheid vernomen heeft, in het openbaar
verkondigt.

DRIE-EENHEID IN COMBINATIE MET JOHANNES 10:30?
Voor de Christenen die in de 3 eenheid geloven en Johannes 10:30 aanhalen kunnen we de vraag stellen:

Ik en de Vader zijn 1 in wat? In entiteit? Dat is hier onmogelijk, aangezien Jezus vzmh een mens was en God geen mens is en moet het dus iets anders zijn.

Wat zegt de drie-eenheidsleer? De Vader is niet de Zoon, en de Zoon is niet de Vader. Dus het kan niet letterlijk zijn. Laten we het verduidelijken met Johannes 17:1-3

Johannes 17:1-3
Johannes 17:1 Dit sprak Jezus, en hief zijne ogen op naar den hemel, en zeide: VADER, de ure is gekomen: verheerlijk uwen Zoon, opdat uw Zoon U ook verheerlijke
Johannes 17:2 gelijk GIJ (=VADER) hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij het eeuwige leven geve aan allen, die GIJ (= VADER) hem gegeven hebt.
Johannes 17:3 Dit is het eeuwige leven dat zij U (= VADER) kennen, den enigen, waarachtigen God (= VADER), EN hem dien GIJ (= VADER = DEN ENIGE WAARACHTIGE GOD) gezonden hebt, Jezus Christus.

Deze verzen zijn erg duidelijk. Er wordt duidelijk verwezen naar de VADER ALS DEN ENIGE WAARACHIGE GOD en Jezus vzmh valt hier niet onder zoals we duidelijk kunnen lezen en begrijpen.

Verder zegt profeet Jezus vzmh ook ‘Mijn vader is Groter als ik’. Dus de vraag blijft waarin zijn ze wel 1?.

CONCLUSIE
Als we de zin 'Ik en de Vader zijn één' zien staan, dienen we ons af te vragen: Waarin zijn ze één? Het antwoord is simpel, duidelijk en logisch: Ze zijn één in de verkondigde leerstelling en boodschap. Als boodschapper van God dien je de leerstelling van God over te brengen en dien je één te zijn in de boodschap en het uitdragen hiervan. Jezus vzmh was de weg naar de Vader, zoals elke profeet dat was/is voor zijn volk.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud