Onvervulde voorspellingen in de Bijbel - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Onvervulde voorspellingen in de Bijbel

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Indien de Absolute Autoriteit kennis heeft van het ongeziene en de toekomst kent, zal Hij geen fouten maken in Zijn voorspellingen.
Laten we kijken wat de Bijbel zelf zegt over het woord van de Absolute Autoriteit / De Heere. Als we kijken naar Deuteronomium 18:21-22 zien we het volgende staan:

Deuteronomium 18:21 En zo gij in uw hart zeggen mocht: Hoe kan ik merken, welk woord de Heer NIET gesproken heeft,
Deuteronomium 18:22 wanneer die profeet spreekt in den naam des Heren, en er komt niets van en het gebeurt niet: dat is het woord, hetwelk de Heer niet gesproken heeft; die profeet heeft uit vermetelheid aldus gesproken, daarom vrees niet voor hem.

Dus de Bijbel zegt: Onvervulde profetieën bevestigen dat het boek waarin deze staan niet het woord van de Absolute Autoriteit is. Laten we een aantal van de voorspellingen in de Bijbel  bekijken of deze zijn vervuld of niet.

Onvervulde voorspelling m.b.t. Ahaz
Als we Mattheus 1:23 bekijken zien we het volgende staan:
Mattheus 1:23 "Zie, ene maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen zijnen naam noemen Immanuël", hetwelk vertaald is: "God met ons".
Maar als we naar Jesaja 7 kijken 10-14 zien we dat dit een teken zou zijn voor Ahaz, terwijl Ahaz 700 jaar was overleden voordat Jezus ten tonele verscheen.
Jesaja 7:10 Voorts sprak Jezaja tot Ahaz
Jesaja 7:11 Eis u een teken van den Heer uwen God, hetzij beneden in de diepte of boven in de hoogte.
Jesaja 7:12 Maar Achaz sprak: Ik wil het niet eisen, opdat ik den Heer niet verzoeke.
Jesaja 7:13 Toen sprak hij: Welaan, hoort dan, gij huis van David; is het ulieden niet genoeg, dat gij de mensen kwelt, moet gij ook mijnen God kwellen?
Jesaja 7:14 Daarom zal de Heer zelf ulieden een teken geven. Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon baren, dien zal zij noemen Immanuël.
Dit is een onvervulde profetie.

Kon Kain zich nu wel vestigen of zou hij zwerven op de aarde?
Genesis  4:12 Wanneer gij het bebouwt, levert het u voortaan zijn rijkdom niet; vluchteling en zwerveling zult gij zijn op aarde.
VS
Genesis 4:17 Kain hield gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de stichter ener stad, die hij naar zijn zoon Henoch noemde.

Dit is wederom een onvervulde profetie.

Zal er iemand op Davids troon zitten of niet?
Jeremia 36:30 Daarom spreekt de Heer aangaande Jojakim, den koning van Juda, aldus: Niemand van de zijnen zal op Davids troon zitten; en zijn lichaam zal weggeworpen worden, bij dag in de hitte en des nachts in de koude,
VS
2 Koningen 24:6 En Jojakim ontsliep met zijne vaderen; en zijn zoon Jojachin werd koning in zijne plaats.

Dit is wederom een onvervulde profetie.

Werd Jezus vzmh Immanuël genoemd in de Bijbel?
We weten dat alleen profeet Jezus vzmh geboren is vanuit een maagd en niemand anders. Jezus vzmh wordt nergens Immanuël genoemd in de Bijbel. Echter, Jesaja 7:14 spreekt wel over een geboorte vanuit een maagd die Immanuël genoemd zal worden.

Jesaja 7:14 Daarom zal de Heer zelf ulieden een teken geven. Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon baren, dien zal zij noemen Immanuël.

Wederom een onvervulde profetie.

CONCLUSIE:
We hebben een aantal onvervulde profetieën op een rij gezet. Er zijn nog meerdere profetieën die onvervuld zijn, maar het bovenstaande is echter genoeg om aan te tonen dat ze er zijn in de Bijbel. Kan en mag een Goddelijk boek zulke onzuiverheden bevatten? U mag het antwoord zelf bepalen.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud